ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.12.2018 р. N 691

Про затвердження Положення про Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

Керуючись статтями 5, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", зі змінами та доповненнями, постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2012 N 1370 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації" (Методичні рекомендації N 1370), з метою приведення у відповідність з чинним законодавством, зобов'язую:

1. Затвердити Положення про Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації (додається).

2. Визнати розпорядження голови облдержадміністрації від 21.12.2012 N 636 "Про затвердження Положення про Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації" таким, що втратило чинність.

 

Голова

К. Бриль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
22 грудня 2018 року N 691

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації

1. Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою Запорізької обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Департамент підпорядкований голові Запорізької обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області:

1) державної політики економічного і соціального розвитку;

2) державної регіональної політики;

3) державної цінової політики на споживчому ринку;

4) державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

5) державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

6) державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;

7) державної політики у сфері капітального будівництва;

8) державної політики з питань охорони довкілля;

9) державної політики щодо ефективного використання бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки області, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;

4) організовує та координує роботу щодо розробки стратегії регіонального розвитку, планів заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку та проведення моніторингу їх виконання;

5) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період, а також бере участь у розробці проектів державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку області;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;

8) готує за участю органів місцевого самоврядування пропозиції щодо програм (заходів) подолання депресивності територій області;

9) здійснює організаційно-методичне керівництво та координує діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення (за згодою), до компетенції яких віднесені питання економічного розвитку, з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку області (окремих територій) на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку області (окремих територій) на короткостроковий період; забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, регіональних та державних прогнозів і програм соціально-економічного розвитку;

10) проводить моніторинг впливу на економіку цінової політики на споживчому ринку регіону, аналізує стан ціноутворення на продовольчі товари, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;

11) регулює ціни (тарифи) у сфері торгівлі у межах наданих обласним державним адміністраціям повноважень;

12) розробляє проекти регіональних програм розвитку малого підприємництва, забезпечує виконання заходів таких програм, здійснює моніторинг їх виконання;

13) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

14) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва, у тому числі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

15) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

16) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

17) забезпечує спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації виконання обласною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління об'єктами, що під час корпоратизації не ввійшли до статутних фондів підприємств, засновником яких виступала облдержадміністрація;

18) забезпечує проведення інвентаризації та ведення обліку об'єктів державної власності, що належать до сфери управління облдержадміністрації;

19) забезпечує у межах повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій регіону у виставково-ярмаркових заходах;

20) розробляє проекти регіональних програм будівництва, реконструкції об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення, здійснює моніторинг виконання таких програм;

21) розробляє пропозиції щодо необхідних обсягів державних коштів для будівництва (реконструкції) найважливіших об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення, здійснює моніторинг використання цих коштів;

22) забезпечує підготовку проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та організаційний супровід роботи регіональної комісії, подає відібрані регіональною комісією переліки програм (проектів) до уповноваженого центрального органу виконавчої влади;

23) бере участь у реалізації економічного механізму природокористування;

24) готує проекти розпоряджень голови облдержадміністрації щодо виділення коштів із резервного фонду обласного бюджету та звернення до Кабінету Міністрів України про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету;

25) веде моніторинг допорогових публічних закупівель, які здійснюють замовники місцевих державних адміністрацій області;

26) аналізує закупівельну діяльність замовників місцевих державних адміністрацій у частині допорогових публічних закупівель та готує пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо вдосконалення цієї діяльності;

27) вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства України з питань, віднесених до компетенції Департаменту;

28) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

29) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів у межах своїх повноважень;

30) вносить пропозиції щодо проекту бюджету області;

31) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Департамент;

32) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

33) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

34) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

35) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку регіону;

36) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

37) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

38) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

39) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

40) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

41) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

42) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

43) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

44) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

45) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

46) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

47) забезпечує захист персональних даних;

48) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

6. Департамент має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

7. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Запорізької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби у Департаменті;

2) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;

3) подає на затвердження голові Запорізької обласної державної адміністрації положення про Департамент;

4) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції його працівників, розподіляє обов'язки між ними;

5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Запорізької обласної державної адміністрації;

6) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

7) звітує перед головою Запорізької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії Запорізької обласної державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Запорізької обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови Запорізької обласної державної адміністрації;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області;

13) подає у встановленому порядку на затвердження проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого у встановленому порядку кошторису Департаменту;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

20) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Накази Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Запорізької обласної державної адміністрації, відповідними міністерствами, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту в установленому порядку відповідно до законодавства про державну службу.

12. За відсутності директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту або один із заступників директора департаменту-начальників управлінь Департаменту за погодженням з головою обласної державної адміністрації згідно з наказом Департаменту.

13. У разі вакансії посади директора Департаменту його обов'язки виконує заступник директора Департаменту або один із заступників директора департаменту-начальників управлінь Департаменту згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

14. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту, кошторис та штатний розпис Департаменту визначається та затверджується в установленому порядку.

15. Департамент є неприбутковою організацією.

16. Департамент, утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служи України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

17. Рішення про припинення (ліквідацію, злиття, поділ, приєднання або перетворення) Департаменту як юридичної особи публічного права приймається головою обласної державної адміністрації.

18. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегіальний орган у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту за посадою, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Запорізької обласної державної адміністрації.

Склад колегії та положення про неї затверджує голова Запорізької обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами Департаменту.

 

Керівник апарату

З. Бойко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.