МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2018

м. Київ

N 3907/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2018 р. за N 1425/32877

Про затвердження Положення про проходження практики курсантами (слухачами) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України

Відповідно до статей 17, 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", статей 72 (Закон N 580-VIII), 74 Закону України "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), статті 53 Закону України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), статей 13 (Закон N 1556-VII), 51 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), з метою забезпечення належної організації та підвищення ефективності практичної підготовки курсантів (слухачів) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проходження практики курсантами (слухачами) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України, що додається.

2. Керівникам закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України, начальнику Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, керівникам міжрегіональних управлінь виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України забезпечити виконання цього наказу.

3. Директору Департаменту персоналу Сові Н. П. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. Державного секретаря Міністерства Косолапову О. А.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

Л. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 грудня 2018 року N 3907/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2018 р. за N 1425/32877

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження практики курсантами (слухачами) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації практики слухачів і курсантів (далі - слухачі) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - заклад вищої освіти), в міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України, уповноважених органах з питань пробації, інших органах і установах Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - органи та установи).

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та Міністерства юстиції України, що регламентують підготовку фахівців з вищою освітою.

3. Практика слухачів є складовою частиною процесу підготовки фахівців, обов'язковим компонентом освітніх програм для здобуття відповідного освітнього рівня.

4. Метою проведення практики є закріплення і вдосконалення одержаних слухачами теоретичних знань, формування у них професійних умінь та навичок для виконання функціональних обов'язків за посадою, виховання потреби у систематичному оновленні своїх знань та застосуванні їх у практичній діяльності.

5. Основними видами практики у процесі підготовки фахівців з вищою освітою є:

ознайомлювальна;

навчальна;

стажування на посаді.

Усі види практики передбачаються навчальними планами закладів вищої освіти і забезпечуються відповідними структурними підрозділами закладу вищої освіти.

Ознайомлювальна та навчальна практики проводяться з метою ознайомлення слухачів з майбутньою професією і здійснюються у формі залучення до роботи з виконання правозастосовних функцій в оперативно-розшуковій та соціально-виховній діяльності органів та установ, з ресоціалізації засуджених, виконання заходів режимно-профілактичного характеру.

Стажування на посаді є завершальним етапом навчання та проводиться на випускному курсі закладу вищої освіти з метою набуття практичного досвіду, підготовки майбутніх фахівців до самостійного виконання службових обов'язків на відповідних посадах згідно з отриманою в закладі вищої освіти спеціальністю.

Стажування проводиться після опанування теоретичної частини навчального плану та перед підсумковою атестацією.

Слухачі проходять стажування в органах та установах, до яких планується їх призначення (зарахування на службу) після закінчення закладу вищої освіти.

Стажування може проводитися на посаді, з якої особу направлено на навчання або на яку заплановано її призначення.

Результатом проведення стажування є набуття практичного досвіду, підготовка до самостійного виконання службових обов'язків на посаді, призначення на яку планується після завершення навчання у закладі вищої освіти, та професійна адаптація.

Результатом проведення практики є формування необхідних професійних знань, навичок слухачів.

6. Організація направлення на практику (стажування), навчально-методичне керівництво, безпосередній контроль за практикою (стажуванням) слухачів покладаються на заклади вищої освіти.

Організація практики (стажування), забезпечення службової дисципліни слухачів під час проходження практики (стажування) покладаються на керівників органів та установ.

Забезпечення належного рівня результатів проходження практики (стажування), у тому числі повноти опанування програми практики, набуття професійних знань, умінь та навичок, безпосередній контроль за проходженням практики покладаються на керівників практики від закладів вищої освіти, від органів та установ.

II. Зміст практики (стажування)

1. Структура, зміст і тривалість практики, у тому числі стажування, визначаються індивідуальним планом проходження практики (стажування) (далі - індивідуальний план) (додаток 1).

2. У робочій (типовій) програмі практики (стажування) зазначаються:

мета і завдання практики (стажування);

права й обов'язки осіб, які беруть участь в організації і проведенні практики (стажування);

перелік знань, умінь та навичок, яких повинні набути слухачі;

методичні рекомендації щодо порядку проходження практики (стажування);

зміст і порядок оформлення звітних матеріалів.

3. Робоча (типова) програма практики (стажування) затверджується керівником закладу вищої освіти не пізніше ніж за три місяці до початку проведення практики (стажування).

4. Індивідуальний план розробляється на основі робочої (типової) програми практики (стажування), яка розробляється та затверджується закладом вищої освіти для кожного виду практики окремо за попереднім погодженням з Міністерством юстиції України.

5. Індивідуальний план розробляється та погоджується керівником практики від закладу вищої освіти, а затверджується - керівником органу чи установи за місцем проходження практики.

Індивідуальний план в частині структури, змісту та бази проходження практики для слухачів закладів вищої освіти має узгоджуватися з відповідним навчальним планом та відповідати галузі знань (напряму підготовки), за якою (яким) здобуває вищу освіту слухач, а також майбутньому місцю проходження служби та його специфіці.

6. Для повноти, змістовності та результативності виконання індивідуального плану, а також забезпечення контролю за ходом його виконання кожен слухач веде щоденник практики (стажування) (додаток 2).

Щоденник практики (стажування) заповнюється слухачем особисто, крім розділів 3 - 7.

III. Організація проведення практики (стажування)

1. Міністерство юстиції України через відповідний структурний підрозділ апарату:

погоджує типову програму проходження практики;

погоджує пропозиції керівника закладу вищої освіти щодо розподілу слухачів між органами та установами як базами практики;

аналізує пропозиції щодо усунення органами та установами виявлених недоліків в організації практики (стажування);

бере участь в роботі з прийняття диференційованого заліку за результатами практики.

2. Керівник закладу вищої освіти для організації практики (стажування):

вносить Міністерству юстиції України пропозиції щодо розподілу слухачів між органами та установами як базами практики;

на підставі погоджених Міністерством юстиції України пропозицій видає наказ, яким призначає керівників практики (стажування) від закладу вищої освіти та визначає розподіл слухачів між органами та установами як базами практики.

Витяги із зазначеного наказу не пізніше ніж за десять робочих днів до початку практики (стажування) направляються до відповідних органів та установ.

3. Заклад вищої освіти забезпечує:

1) розроблення та затвердження за попереднім погодженням з Міністерством юстиції України робочої (типової) програми проходження практики;

2) розроблення методичних рекомендацій для керівників практики (стажування);

3) своєчасне прибуття слухачів для проходження практики (стажування) до органів та установ;

4) призначення керівників практики (стажування) з числа науково-педагогічних працівників структурних підрозділів закладу вищої освіти;

5) проведення інструктажів зі слухачами, які направляються для проходження практики (стажування);

6) надання слухачам методичних рекомендацій та практичної допомоги щодо проходження практики (стажування).

4. Керівник практики (стажування) від закладу вищої освіти:

1) розробляє та погоджує індивідуальний план;

2) здійснює контроль за організацією та проходженням практики (стажування);

3) вносить Міністерству юстиції України пропозиції щодо необхідності усунення органами та установами виявлених недоліків в організації ними практики (стажування);

4) перевіряє ведення щоденників практики (стажування).

5. Керівник органу чи установи:

1) видає наказ про прийняття (зарахування) для проходження практики (стажування) із зазначенням:

конкретного структурного підрозділу органу або установи, в якому проходитиме практику (стажування) слухач, та періоду практики (стажування);

конкретної посадової особи - працівника соціально-психологічної служби, що супроводжуватиме проходження практики (стажування);

конкретної посадової особи - керівника практики від органу чи установи (не більше двох слухачів за одним керівником практики). Керівником практики (стажування) призначається особа з числа найбільш підготовлених співробітників, які мають відповідний рівень кваліфікації, достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості;

2) забезпечує своєчасне інформування керівників практики від органу чи установи про прийняття слухачів для проходження практики (стажування), її (його) строки, мету та порядок організації і проведення;

3) забезпечує своєчасне оформлення і видачу слухачам на період практики (стажування) документів (перепусток) на право перебування їх на режимній території згідно із законодавством;

4) створює належні умови для проходження практики (стажування) і виконання індивідуального плану в повному обсязі та здійснює контроль за його реалізацією;

5) забезпечує слухачів робочими місцями та за можливості створює для них необхідні житлово-побутові умови (забезпечення житлом, медичним обслуговуванням та харчуванням);

6) розробляє розпорядок дня слухачів, які проходять практику (стажування);

7) проводить інструктажі зі слухачами, ознайомлює їх із завданнями і функціями органу чи установи, структурою органу чи установи, заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, умовами використання і застосування спецзасобів тощо;

8) представляє слухачів особовому складу структурного підрозділу, роз'яснює їх правовий статус;

9) проводить виховну роботу зі слухачами. З метою посилення мотиваційних чинників залучає до профорієнтаційної та виховної роботи зі слухачами персонал соціально-психологічної служби органу чи установи;

10) контролює організацію та проведення практики (стажування);

11) затверджує характеристики слухачів за результатами практики (стажування);

12) припиняє проходження практики та направляє слухача до закладу вищої освіти (з письмовим повідомленням) у разі систематичного невиконання ним індивідуального плану, недбалого ставлення до виконання службових обов'язків або порушення службової дисципліни.

6. Керівник практики (стажування) від органу чи установи:

1) веде щоденний облік та оцінює роботу слухачів, контролює виконання ними індивідуальних планів, дотримання розпорядку дня та ведення щоденників;

2) вивчає рівень підготовки, ділові та моральні якості слухачів, рівень їх підготовленості до самостійного виконання службових обов'язків, потребу в професійній орієнтації та адаптації;

3) здійснює практичне навчання відповідно до індивідуального плану з метою формування у слухачів знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання службових завдань;

4) узагальнює підсумки практики (стажування) та подає звіти керівнику органу чи установи;

5) складає характеристики (додаток 3) та подає їх на затвердження керівнику органу чи установи не пізніше ніж за три дні до закінчення практики (стажування). Затверджені характеристики направляються до закладу вищої освіти і долучаються до особових справ слухачів.

7. На період практики (стажування) слухачі підпорядковуються керівнику органу чи установи та керівнику практики від органу чи установи, який є для них безпосереднім керівником.

8. Слухачі зобов'язані:

1) своєчасно прибути для проходження практики (стажування) до відповідного органу чи установи;

2) дотримуватися службової дисципліни, заходів особистої безпеки, правил охорони праці, техніки безпеки, розпорядку дня;

3) виконувати передбачені індивідуальним планом завдання у повному обсязі та у визначені строки;

4) відвідувати в установленому порядку заняття зі службової підготовки;

5) вести щоденник та звітувати керівникові практики (стажування) про виконану роботу.

9. Слухачі мають право:

1) ознайомлюватися зі службовими документами в обсязі завдань, визначених індивідуальним планом;

2) користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному підрозділі;

3) вносити пропозиції керівництву органу чи установи, закладу вищої освіти щодо вдосконалення організації і проведення практики (стажування), а також діяльності органів та установ.

10. Забороняється залучати слухачів до завдань, які не передбачені індивідуальним планом та виконання яких пов'язане з ризиком для життя і здоров'я або може призвести до неправомірних дій.

IV. Підсумки практики (стажування)

1. Після закінчення практики (стажування) слухачі подають керівнику практики (стажування) від закладу вищої освіти такі документи:

індивідуальний план;

щоденник;

характеристику.

2. Звіт про результати проходження практики (стажування) захищається слухачем на диференційованому заліку, який приймає комісія, утворена наказом керівника закладу вищої освіти. До складу комісії за дорученням Державного секретаря Міністерства юстиції України включаються представники Міністерства юстиції України.

3. Слухачам, які не виконали індивідуальний план (отримали негативні відгук, характеристику про результати проходження практики (стажування)) або одержали незадовільну оцінку за результатами заліку, керівником закладу вищої освіти може бути надано право повторного проходження практики (стажування) в органі чи установі під час канікулярної відпустки. Після повторного проходження практики (стажування) здійснюється її (його) захист.

У разі повторного невиконання слухачем індивідуального плану (отримання негативних відгуку, характеристики про результати проходження практики (стажування)) або одержання незадовільної оцінки за результатами заліку такий слухач може бути відрахований із закладу вищої освіти відповідно до законодавства.

4. Загальні підсумки практики (стажування) і пропозиції щодо її (його) подальшого вдосконалення обговорюються на вченій раді закладу вищої освіти з наданням Міністерству юстиції України матеріалів про результати такого обговорення.

V. Фінансування практики (стажування)

Фінансування практики (стажування) слухачів в органах та установах здійснюється відповідно до законодавства.

 

Директор Департаменту персоналу

Н. П. Сова

 

Додаток 1
до Положення про проходження практики курсантами (слухачами) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України
(пункт 1 розділу II)

ПОГОДЖУЮ
Керівник практики (стажування)
від закладу вищої освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник

___________
___________
             (найменування органу чи установи)
___________
___________
   (спеціальне звання, підпис, прізвище, ініціали)

___ 20__ р.

___________
___________
            (найменування органу чи установи)
___________
___________
     (спеціальне звання, підпис, прізвище, ініціали)

___ 20__ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
проходження практики (стажування) курсантом (слухачем) _________ курсу ________ групи

_
                                                                                          (найменування закладу вищої освіти)

_
                                                                                          (спеціальне звання, прізвище, ініціали)

з ___ по ___ 20__ року

N з/п

Заплановані заходи, виконувані завдання

Термін виконання

Результат виконання

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слухач

___________
(підпис)


(прізвище, ініціали)

 

Додаток 2
до Положення про проходження практики курсантами (слухачами) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України
(пункт 6 розділу II)

Міністерство юстиції України

_
(найменування закладу вищої освіти)

ЩОДЕННИК
практики (стажування)

_
                                                                                                          (вид практики)
_
                                                                                                     (спеціальне звання)
_
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
_
                                                                                                 (навчальна група, курс)
_
                                                                                                    (рівень вищої освіти)
_
                                                                                                     (напрям підготовки)
_
                                                                                                          (спеціальність)

Найменування органу чи установи, в якому (якій) проводиться практика (стажування)
_

Найменування структурного підрозділу, в якому проводиться практика (стажування)
_

Керівник практики (стажування) від органу чи установи
_

Працівник соціально-психологічної служби, який супроводжує проходження практики (стажування) слухача ______

Строк проходження практики (стажування) з __________ по _________

Відмітка про проходження інструктажів
_
            (ознайомлення із заходами особистої безпеки та правилами безпеки праці, умовами використання і застосування
                                                                                                                   спецзасобів тощо)

Слухач

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

1. Календарний графік проходження практики

N з/п

Заплановані заходи, виконувані завдання

Фактичний термін виконання

Відмітки про стан та якість виконання

Підпис керівника практики від органу чи установи

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Робочі записи слухача під час проходження практики (стажування)

(у цьому розділі слухач наводить звітну інформацію щодо фактичного змісту практики (стажування), зокрема про заходи, в яких взято участь, здобуті практичні уміння та навички, перелік документів, складених безпосередньо, труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження практики (стажування), тощо)

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Слухач

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

3. Висновки та рекомендації працівника соціально-психологічної служби, який супроводжував проходження практики (стажування)

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Відповідальний працівник
соціально-психологічної служби

 

 

__
            (посада)

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

4. Відгук керівника практики від органу чи установи

_
_
_
_
_
_
_

Керівник практики
від органу чи установи

 

 

__
             (посада)

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

5. Відгук керівника органу чи установи, в яких проводилась практика

_
_
_
_
_
_

Керівник органу чи установи

 

 

__
             (посада)

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

6. Висновок керівника практики від закладу вищої освіти щодо повноти та якості виконання індивідуального плану

_
_
_
_
_
_

Керівник практики
від закладу вищої освіти

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

7. Підсумки практики (стажування)

Дата складання заліку ___ 20__ року

Оцінка:

За національною шкалою
(словами)

Кількість балів
(цифрами і словами)

За шкалою ECTS

 

 

 

Дата складання повторного заліку ___ 20__ року
(у разі повторного складання)

Оцінка:

За національною шкалою
(словами)

Кількість балів
(цифрами і словами)

За шкалою ECTS

 

 

 

Керівник практики
від закладу вищої освіти

 

 

__
             (посада)

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)

Примітка. Формат бланка щоденника А5 (148 x 210 мм), брошура з обкладинкою з карткового паперу.

 

Додаток 3
до Положення про проходження практики курсантами (слухачами) закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за державним замовленням для потреб Державної кримінально-виконавчої служби України
(підпункт 5 пункту 6 розділу III)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
___________
___________
       (найменування органу чи установи)
___________
___________
 (спеціальне звання, підпис, прізвище, ініціали)

___ 20__ року

ХАРАКТЕРИСТИКА

_
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові слухача)
_
                                                                                                   (спеціальне звання)
_
                                                              (навчальна група, курс, найменування закладу вищої освіти)
_

Найменування органу чи установи, в якому (якій) проводилася(ося) практика (стажування)
_

Найменування структурного підрозділу, в якому проводилася(ося) практика (стажування)
_

Вид практики _

Строк проходження практики (стажування) з по

Стан опанування індивідуального плану проходження практики (стажування), обсяг та якість виконання запланованих заходів і завдань

 

Рівень набуття професійних знань та умінь

 

Рівень набуття професійних навичок під час проходження практики (стажування)

 

Приклади набутих професійних навичок

 

Наявність навичок правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби, дотримуватися заходів особистої безпеки

 

Уміння складати службові документи

 

Ділові, моральні та особисті якості

 

Висновки щодо рівня підготовленості слухача до виконання службових обов'язків в органах та установах ДКВС України

 

Загальні висновки та пропозиції

 

Підсумкова оцінка за практику (стажування)

 

Керівник практики
від органу чи установи

 

 

__
             (посада)

__________
(підпис)

________
(прізвище, ініціали)


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.