МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 листопада 2017 року N 612

Про затвердження Концепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Відповідно до Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2015 року N 555/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" (Указ N 555/2015), Стратегічного оборонного бюлетеня України, введеного в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 року N 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" (Указ N 240/2016), Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), та з метою розвитку стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України наказую:

1. Затвердити Концепцію стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
22 листопада 2017 року N 612

КОНЦЕПЦІЯ
стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України

1. Проблема, яка потребує розв'язання

Сьогодні Україна, як і весь цивілізований світ, стоїть перед викликами деконструкції світового порядку. Російська Федерація розпочала масштабну агресію не лише проти України, але й проти інших демократичних держав світу.

Анексія Криму, агресія Російської Федерації на Сході, ведення проти України гібридної війни формують довгострокові виклики для Української держави. З розвитком сучасних інформаційних технологій, зростанням ролі інтернет-видань та соціальних мереж, інформаційна складова стає повноцінною зброєю. Ведення ворогом пропаганди та поширення неправдивої інформації через засоби масової інформації та соціальні мережі набувають все більшого впливу на думку громадськості, противник все частіше робить ставку саме на порушення комунікації як внутрішньої, так і зовнішньої, що може мати не менш руйнівні наслідки, ніж військова агресія. Моніторинг та аналіз інформаційного простору допомагають своєчасно виявити, розпізнати, охарактеризувати, класифікувати виникаючі загрози та попередити їх негативний вплив. Узгоджене та своєчасне застосування стратегічних комунікацій має вирішальне значення у протистоянні загрозам в інформаційному просторі, стає джерелом активного розповсюдження інформації у засобах масової інформації та реагування на поширення неправдивої інформації.

Нові виклики національній безпеці обумовлюють нагальну необхідність пошуку інструментарію, за допомогою якого стане можливою організація узгодженої взаємодії Міністерства оборони України (далі - Міністерство оборони) з іншими військовими формуваннями та державними структурами. Дієвим, адекватним та комплексним інструментарієм такої взаємодії виступає система стратегічних комунікацій, яка дає можливість, залишаючись у межах демократичних практик і принципів, організувати ефективну відсіч деструктивним інформаційним кампаніям, які веде агресор.

На необхідності запровадження технологій стратегічних комунікацій, як дієвого інструменту вдосконалення системи державного управління відповідно до суттєвих трансформацій в інформаційно-комунікаційному середовищі та реалізації реформи комунікативної діяльності держави, наголошено у ряді стратегічних державних документів. Це Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5 (Указ N 5/2015), Стратегія реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року N 474-р (План N 474-р). Одним із пріоритетних завдань реформованої системи має стати набуття спроможностей, виявлення та реагування на загрози в інформаційній сфері, здійснення інформаційних заходів в інтересах Міністерства оборони та Збройних Сил України (далі - Збройні Сили).

Згідно з вимогами НАТО до розвитку комунікаційної сфери, всі процеси мають стати більш спрощеними та швидкими, що є необхідною умовою, щоб інформаційні та комунікаційні аспекти стали основою всіх рівнів формування політики, планування та реалізації стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах.

Найбільшого значення стратегічні комунікації набувають саме у контексті забезпечення національної безпеки, формування національної ідеї та об'єднання навколо неї громадян України, а також вироблення єдиного підходу до формування національних інтересів, які водночас необхідно розглядати як найбільш сучасну та перспективну форму дій в інформаційному просторі.

Разом з тим проведений у 2016 році Національним інститутом стратегічних досліджень функціональний аналіз сфери стратегічних комунікацій виявив низку слабких сторін урядових комунікацій, зокрема:

відсутність якісного аналізу інформаційного простору та оцінки впливів;

нерозуміння представниками державних органів основних понять та принципів стратегічних комунікацій;

відсутність системності у сфері міжвідомчої взаємодії та її залежність від міжособистісних контактів;

недостатній рівень розвитку міжнародної взаємодії у сфері стратегічних комунікацій;

принципова відсутність документів, що регламентують комунікативну діяльність;

нерозуміння учасниками процесу комунікації принципів формування комунікативних планів;

відсутність якісної роботи зі спікерами щодо змісту повідомлень, подачі інформації;

складність у розумінні поняття "цільові аудиторії" та особливості формування наративів для цих аудиторій;

потреба у навчанні співробітників у сфері кризових і стратегічних комунікацій та стратегічного планування.

У результаті досліджень був зроблений висновок, що державні органи, відповідальні за реалізацію стратегічних комунікацій, не функціонували як єдина система стратегічних комунікацій держави.

У зв'язку з вищезазначеним, метою реалізації стратегічних комунікацій у воєнній сфері, як складової національної системи стратегічних комунікацій, є просування загальнодержавного наративу та формулювання й впровадження ключових повідомлень задля підвищення розуміння політики Міністерства оборони суспільством, ефективна протидія інформаційним викликам та загрозам у воєнній сфері.

2. Загальні положення

2.1. Концепція стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил України (далі - Концепція) є сукупністю сучасних поглядів, цільових установок, принципів та напрямів у діяльності Міністерства оборони щодо створення та впровадження системи стратегічних комунікацій у Збройних Силах.

2.2. Правову основу Концепції складають Конституція України та закони України, Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року N 287 (Указ N 287/2015), Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України від 24 вересня 2015 року N 555 (Указ N 555/2015), Дорожня карта Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою національної безпеки і оборони України та Міжнародним секретаріатом НАТО, підписана 22 вересня 2015 року, Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом Президента України від 14 березня 2016 року N 92 (Указ N 92/2016), Стратегічний оборонний бюлетень України, уведений в дію Указом Президента України від 06 червня 2016 року N 240 (Указ N 240/2016), Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, уведена в дію Указом Президента України від 22 березня 2017 року N 73 (Указ N 73/2017), Доктрина інформаційної безпеки, затверджена Указом Президента України від 25 лютого 2017 року N 47 (Указ N 47/2017), Річна національна програма під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік, затверджена Указом Президента України від 08 квітня 2017 року N 103 (Програма N 103/2017), а також інших нормативно-правових актів, що регламентують функціонування і розвиток Міністерства оборони та Збройних Сил в сучасних умовах.

2.3. Концепцією визначаються основна мета, принципи та шляхи реалізації, очікувані результати впровадження системи стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах.

2.4. Основні терміни та поняття, що вживаються в Концепції:

державна інформаційна політика - сукупність основних напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню, поширенню та зберіганню інформації;

зв'язки з громадськістю - складова стратегічних комунікацій, сутність якої полягає у становленні взаємовигідних гармонійних відносин між організацією (державою, військовим формуванням тощо) і громадськістю, від якої залежить успіх функціонування цієї організації;

інформаційні операції - узгоджені за метою, завданнями, місцем і часом з іншими діями військ (сил) інтегроване використання можливостей з інформаційного впливу для порушення, зриву, перехоплення або іншого деструктивного впливу на процеси прийняття рішень противником при одночасному захисті власного інформаційного простору;

інформаційна політика Міністерства оборони України - складова державної інформаційної політики, спрямована на вирішення комплексу питань, які стосуються: формування інформаційної політики відповідно до функцій і завдань Міністерства оборони та Збройних Сил; взаємодії із засобами масової інформації; висвітлення діяльності Міністерства оборони; забезпечення інформаційної безпеки та інформаційного забезпечення в Міністерстві оборони та Збройних Силах; впровадження нових інформаційних технологій у діяльність Міністерства оборони;

інформаційний простір - інформаційне середовище, в якому відбуваються інформаційні процеси та інформаційні відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту інформації, інформаційних продуктів та інформаційних ресурсів;

кризові комунікації - комплекс заходів, що реалізуються державними органами України у кризовій ситуації і передбачає їх діалог із цільовою аудиторією з питань, що стосуються кризової ситуації;

психологічні операції - сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем і часом психологічних акцій (дій) та інших дій суб'єктів психологічних операцій, які проводяться за єдиним замислом і планом для здійснення впливу на емоційний стан, мотивацію, раціональне мислення визначених цільових аудиторій та зміни моделей їх поведінки у спосіб, що сприятиме досягненню політичних і військових цілей України;

публічна дипломатія - це комунікація уряду країни з іноземною аудиторією, що має на меті донесення ідей та ідеалів, особливостей інституцій та культури, а також національних цілей та поточної політики країни, яка здійснює публічну дипломатію;

стратегічні комунікації - скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави: публічної дипломатії, зв'язків із громадськістю, військових зв'язків, інформаційних та психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави;

стратегічний наратив - основоположна ідея, що відображає та визначає базові принципи існування та розвитку держави (її інституції), характер і спрямованість внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин, на основі якої формуються напрямки реалізації державної (відомчої) політики;

суб'єкти стратегічних комунікацій - структурні підрозділи апарату Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Генеральний штаб) та Збройні Сили, які входять до системи стратегічних комунікацій.

2.5. Метою реалізації Концепції є визначення шляхів становлення та розбудови у Міністерстві оборони та Збройних Силах системи комплексних, послідовних та скоординованих дій у сфері стратегічних комунікацій, спрямованих на підтримку, формування та реалізацію політики у сфері безпеки і оборони України, а також досягнення цілей оборони держави, підготовки і застосування військ, як частини загальнодержавної системи стратегічних комунікацій.

2.6. Основні принципи діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил у сфері стратегічних комунікацій:

законність, демократичність, відкритість, прозорість, цілісність, доброчесність, підзвітність і відповідальність;

оптимальне поєднання та збалансованість інтересів Збройних Сил та суспільства;

єдність підходів у формуванні та реалізації заходів з реалізації стратегічних комунікацій;

науковість, системний підхід до формування і розвитку стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах.

2.7. У ході реалізації стратегічних комунікацій відповідно до компетенції Міністерства оборони та Збройних Сил встановлюються такі обмеження:

всі заходи у сфері стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил проводяться без порушення законних прав та свобод людини та громадянина, крім випадків обмежень, передбачених чинними нормативно- правовими актами;

інформаційні та психологічні операції як складові стратегічних комунікацій не проводяться стосовно громадян України (крім тих, які є членами терористичних угруповань та незаконних збройних формувань). Також вони не проводяться на території України поза межами території, на якій введено правовий режим воєнного стану, поза межами району проведення антитерористичної операції або інших місць (районів) підготовки та застосування Збройних Сил.

2.8. Основними цілями розвитку стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил є: формування довіри українського суспільства до воєнної політики держави, підтримка ним реформ у воєнній сфері та курсу з набуття Україною членства в НАТО; скоординованість дій державних органів та інших учасників стратегічних комунікацій під час об'єктивного інформування суспільства з питань, що стосуються оборони держави, підготовки і застосування Збройних Сил.

2.9. Основними складовими стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил є: зв'язки з громадськістю, зв'язки з громадськістю у воєнній сфері, публічна дипломатія, інформаційні та психологічні операції.

3. Система стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах

3.1. Система стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах включає сукупність посадових осіб та підрозділів органів військового управління, постійно діючих та тимчасових робочих органів (груп), які виконують визначені функції та завдання в пунктах постійної дислокації та/або у складі пунктів управління Міністерства оборони та Збройних Сил.

3.2. Основними суб'єктами системи стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил є:

керівний склад Міністерства оборони та Генерального штабу;

помічник Міністра оборони України (прес-секретар);

помічник начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України зі стратегічних комунікацій;

Головне управління розвідки Міністерства оборони України;

Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України;

Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України;

Управління інформаційних технологій;

Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу;

Головне оперативне управління Генерального штабу Збройних Сил України;

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України;

Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України;

Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України;

Управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України;

Об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України;

Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

До участі в реалізації стратегічних комунікацій за потреби можуть залучатися інші структурні підрозділи Міністерства оборони, Генерального штабу та інші органи військового управління.

Діяльність щодо підготовки та здійснення стратегічних комунікацій, проведення інших інформаційних заходів є складовою діяльності командувачів (командирів), керівників органів військового управління всіх рівнів.

В організації дій в інформаційному просторі в мирний час та в особливий період, під час підготовки та проведення операцій (бойових дій) беруть безпосередню участь командувачі (командири) та штаби всіх рівнів. Кожен з органів військового управління в залежності від своїх повноважень розробляє та планує заходи і дії підпорядкованих військ (сил), які об'єднані єдиним замислом дій в інформаційному просторі.

3.3. Розподіл функцій у сфері реалізації стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах

Міністр оборони України надає конкретні прямі вказівки для всіх суб'єктів системи стратегічних комунікацій через помічника Міністра оборони України (прес-секретаря).

Загальну координацію стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони здійснює помічник Міністра оборони України (прес-секретар) через Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу.

Відділ стратегічних комунікацій спрямовує, координує та синхронізує загальні зусилля з комунікації та забезпечує узгодженість комунікаційних можливостей та інформаційної роботи всіх суб'єктів системи стратегічних комунікацій, які підтримують свої функціональні обов'язки.

Розвідувальне забезпечення проведення інформаційних заходів здійснюється Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Зв'язки з громадськістю реалізують Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України, Департамент військової освіти та науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України, а також Головне управління морально-психологічного забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України. Головною функцією військових зв'язків з громадськістю залишатиметься зовнішня комунікація, яка спрямовує, координує та синхронізує загальні зусилля з комунікації та забезпечує їх узгодженість між функціями комунікації та інформування. Військові зв'язки з громадськістю не мають ніякої ролі у плануванні та виконанні психологічних та інформаційних операцій.

Зв'язки із засобами масової інформації здійснює Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України та Управління комунікацій і преси Міністерства оборони України, яке забезпечує повсякденне керівництво всіма засобами масової інформації Міністерства оборони, включаючи поширення повідомлень, що мають відповідати інформаційній політиці держави.

Залучення ключових лідерів до проведення інформаційних заходів здійснюється різними структурними підрозділами Міністерства оборони та Генерального штабу (у районах виконання бойових завдань дана функція покладена на органи управління стратегічних комунікацій та підрозділи цивільно-військового співробітництва).

Інформаційні заходи міжнародного співробітництва проводяться Департаментом воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України. Головним управлінням військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України здійснюються заходи в частині міжнародного військового співробітництва.

Демонстрація дій військ здійснюється командуваннями видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України під керівництвом Генерального штабу.

Внутрішня комунікація реалізується Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України.

Оперативне планування та управління веденням інформаційних операцій здійснюють Головне оперативне управління Генерального штабу Збройних Сил України та Об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України.

Психологічні операції відносяться до компетенції Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Проведення операцій (дій) в кіберпросторі сьогодні відноситься до функцій військ зв'язку Збройних Сил України.

Заходи цивільно-військового співробітництва проводяться під керівництвом Управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил України та є важливим елементом розвитку комунікацій.

3.4. Для реалізації та розвитку сфери стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил створюється Координаційна група зі стратегічних комунікацій (далі - Координаційна група), склад якої затверджує Міністр оборони України.

Контроль за діяльністю Координаційної групи здійснює Міністр оборони України.

Основним завданням діяльності Координаційної групи є реалізація цілей Концепції та стратегічних документів, що направлені на розвиток стратегічних комунікацій.

Відповідно до покладених завдань Координаційна група:

аналізує стан справ та причини виникнення проблем, пов'язаних із комунікацією в Міністерстві оборони та Збройних Силах;

надає пропозиції до створення річного Плану комунікацій;

здійснює контроль за виконанням Плану комунікацій, вносить в нього зміни та розробляє відповідні рекомендації;

аналізує результати виконання річного Плану комунікацій;

оперативно вирішує позапланові питання, пов'язані з комунікацією в Міністерстві оборони та Збройних Силах.

Формою роботи Координаційної групи є засідання (наради), що проводяться в робочому порядку, але не рідше одного разу на місяць.

У невідкладних випадках можуть проводитися позачергові засідання (наради), які скликаються за ініціативою голови Координаційної групи або одного з її членів через Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу.

Засідання Координаційної групи веде її Голова, а у разі його відсутності - секретар Координаційної групи. Питання, що розглядаються на засіданнях Координаційної групи, вносяться головою Координаційної групи та її членами. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної групи забезпечує її секретар. Під час засідань Координаційна група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше як половина присутніх на засіданні членів Координаційної групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим та секретарем і надсилається членам Координаційної групи.

Член Координаційної групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

4. Шляхи реалізації системи стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах

У Міністерстві оборони та Збройних Силах визначено такі шляхи реалізації системи стратегічних комунікацій:

сприяння та підтримки процесу розвитку та налагодження зв'язків з громадськістю та зв'язків з громадськістю у воєнній сфері, шляхом проведення інформаційних заходів цивільно-військового співробітництва, ведення проактивної комунікації із залученням ключових лідерів, проведенням публічних заходів для підвищення розуміння політики Міністерства оборони та Збройних Сил українським суспільством;

проведення роботи з підвищення рівня розуміння стратегічних комунікацій керівництвом Міністерства оборони та Збройних Сил, розуміння важливості кожного військовослужбовця та працівника Збройних Сил у системі стратегічних комунікацій;

налагодження взаємодії між структурними підрозділами апарату Міністерства оборони, Генерального штабу, органами військового управління, установами та організаціями Міністерства оборони та Збройних Сил, а також іншими відомствами, задіяними в процесі комунікації, що підвищить ефективність внутрішньої комунікації та можливість протидії негативному інформаційному впливу на особовий склад;

систематизації процесу виявлення та реагування на виклики та загрози в інформаційному просторі, що передбачає залучення підрозділів, на які покладені функції проведення інформаційних, психологічних операцій та дій в кіберпросторі;

протидії інформаційним операціям проти України, маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства;

удосконалення системи кризового планування та управління у сфері оборони шляхом розробки документів та планів, що регламентують алгоритм дій під час кризових ситуацій;

розвитку публічної дипломатії та військова підтримка публічної дипломатії, проведення інформаційних заходів у рамках міжнародного військового співробітництва;

розбудови системи розповсюдження ключових повідомлень відповідно до існуючого наративу, через канали комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил, для створення єдиної лінії подачі інформації;

посилення розвідувальної діяльності, що забезпечуватиме більш глибоке та повне розуміння можливостей, взаємодії та впливів всіх ключових суб'єктів в операційному середовищі, забезпечення командира необхідною інформацією в плані стратегічних комунікацій, а також дозволятиме командиру зрозуміти дану інформацію на належному рівні, також в інтересах підготовки та проведення Міністерством оборони та Збройними Силами контрпропагандистських заходів та інформаційно-психологічних операцій у рамках стратегічних комунікацій;

використання всіх джерел інформації, для подальшого об'єднання, аналізу для своєчасного та належного використання для комунікаційних та інформаційних заходів;

розвитку двосторонніх відносин України з державами - членами НАТО, впровадження принципів Альянсу в усіх сферах військової діяльності для досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, в тому числі шляхом отримання безпосередньої допомоги від іноземних експертів (радників) з питань оборони;

ефективного використання двостороннього та багатостороннього співробітництва з партнерами та союзниками у військовій сфері;

постійне підвищення кваліфікації представників суб'єктів стратегічних комунікацій шляхом навчання із залученням фахівців та на базі держав - членів НАТО.

узагальнення та впровадження практик на основі набутого досвіду.

5. Очікувані результати

Очікуваними результатами впровадження системи стратегічних комунікацій стане:

створення комунікаційних спроможностей на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, що забезпечить інтеграцію та підтримку стратегічних комунікацій на всіх рівнях планування та впровадження політики стратегічних комунікацій у сфері безпеки і оборони;

створена Координаційна група зі стратегічних комунікацій, проводяться щомісячні засідання групи;

імплементована організаційна структура стратегічних комунікацій для координації комунікаційної активності на стратегічному рівні відповідно до принципів НАТО для підтримки політики стратегічних комунікацій та координації комунікаційної діяльності;

імплементація організаційної структури стратегічних комунікацій для координації комунікаційної активності на операційному та тактичному рівнях відповідно до принципів НАТО для підтримки політики стратегічних комунікацій та координації комунікаційної діяльності;

технічне оснащення відповідних підрозділів для ефективної реалізації функцій стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах забезпечено та інтегровано з іншими комунікаційними системами;

моніторинг інформаційного простору (включаючи медіа-моніторинг і вивчення громадської думки) та обмін аналітичними даними функціонують і включені до загальнодержавної системи моніторингу та оцінки інформаційного простору і прогнозування;

затверджено нормативні документи для забезпечення втілення та інтеграції стратегічних комунікацій на всіх рівнях планування і впровадження політики у сфері безпеки і оборони;

згідно із принципами НАТО для особового складу організовано курси у комунікаційній та інформаційній сфері підвищення кваліфікації у сфері стратегічних комунікацій;

сформовано позитивний імідж України, Збройних Сил, які успішно протистоять зовнішній агресії та спроможні захистити суверенітет та територіальну цілісність держави;

на всіх рівнях планування забезпечена узгоджена діяльність та інтегрований обмін повідомленням між усіма суб'єктами системи стратегічних комунікацій Міністерства оборони та Збройних Сил;

запроваджена регулярна та системна міжнародна комунікація щодо протидії загрозам в інформаційній сфері;

побудована система дій під час кризових комунікацій на основі досвіду країн - членів НАТО.

6. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Заходи реалізації стратегічних цілей Концепції здійснюються в межах фінансування державних програм реформування та розвитку Збройних Сил та інших дозволених законодавством надходжень.

Обсяг фінансових заходів та обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації цілей Концепції, уточнюються щороку.

7. Прикінцеві положення

7.1. Концепція є основою для розробки нормативних актів з питань управління, організації, забезпечення і проведення заходів у сфері стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах.

7.2. Напрями та шляхи реалізації стратегічних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах можуть уточнюватися з урахуванням змін щодо засад політики держави в сфері національної безпеки, державної інформаційної політики, стратегічних комунікацій сектору безпеки та оборони держави, пріоритетів та планів діяльності Міністерства оборони, планів реформування, розвитку та застосування Збройних Сил.

7.3. Стратегія комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затверджена Міністром оборони України 18 жовтня 2016 року N 149/з/1, не застосовується.

 

Начальник Відділу координації
стратегічних комунікацій
та моніторингу
майор

І. А. Макарченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.