АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 квітня 2019 року N 219-р

Про визнання підтримки суб'єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 09.04.2019 N 500-01/1705-п, повідомлення про нову державну допомогу, подане апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (вх. N 166-ПДД від 15.03.2019) на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подано повідомлення про нову державну допомогу (вх. N 166-ПДД від 15.03.2019) (далі - Повідомлення) у порядку, передбаченому статтею 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧІВ ПІДТРИМКИ

2.1. Надавач підтримки

(2) Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, ідентифікаційний код юридичної особи 37853361).

2.2. Отримувач підтримки

(3) Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта" (01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, ідентифікаційний код юридичної особи 41147026).

2.3. Мета (ціль) підтримки

(4) Метою (ціллю) підтримки є:

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері превентивної діяльності правопорушень і подальшого вдосконалення заходів із профілактики правопорушень, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських формувань. Удосконалення на місцевому рівні механізму участі громадян в охороні громадського порядку відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

2.4. Очікуваний результат

(5) Державна допомога забезпечить створення належних умов для ефективної роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, спрямованих на збільшення показників розкриття злочинів і запобігання правопорушенням.

2.5. Форма підтримки

(6) Субсидії та поточні трансферти підприємствам.

2.6. Обсяг підтримки

(7) Загальний обсяг програми підтримки - 65413,39 тис. грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(8) Бюджетний кодекс України.

(9) Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

(10) Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 N 462/6513 "Про затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки" (Програма N 462/6513).

2.8. Тривалість підтримки

(11) З 01.01.2019 по 31.12.2021.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(12) За інформацією, поданою в Повідомленні, підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету спрямована Київському міському громадському формуванню з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта" (далі - ГФ "Муніципальна варта") на покриття (відшкодування) поточних витрат (на оплату праці та утримання, придбання форменого одягу, спеціальних засобів, паливно-мастильних матеріалів, оргтехніки та канцелярського приладдя), які виникають у процесі роботи громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону, діяльність якого спрямована на збільшення показників розкриття злочинів і запобігання правопорушенням відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" та рішення Київської міської ради від 18.12.2018 N 462/6513 "Про затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки" (Програма N 462/6513) (далі - Рішення КМР).

(13) Поточні видатки ГФ "Муніципальна варта" (часткове фінансування з бюджету міста Києва витрат ГФ "Муніципальна варта" (на оплату праці та утримання, придбання форменого одягу, спеціальних засобів, пально-мастильних матеріалів, оргтехніки та канцелярського приладдя) становлять 65413,39 тис. грн, у т. ч.: на 2019 рік - 21130,43 тис. грн, на 2020 рік - 24316,48 тис. грн, на 2021 рік - 19966,48 тис. грн.

(14) Передбачається, що надання державної допомоги дозволить:

- скоротити кількість злочинів проти життя та здоров'я особи;

- підвищити рівень розкриття злочинів;

- забезпечити на належному рівні публічну безпеку та порядок;

- підвищити ефективність та оперативність роботи територіальних підрозділів Національної поліції з реагування на заяви і повідомлення громадян про злочини, розшуку і затримання злочинців у найкоротший строк;

- покращити профілактику правопорушень у середовищі неповнолітніх та молоді;

- посилити контроль за міграційними потоками та знизити рівень незаконної міграції;

- підвищити рівень довіри населення до правоохоронних органів та органів державної і міської влади;

- залучати громадян до активної участі в охороні громадського порядку.

(15) Відповідно до пункту 2 Статуту ГФ "Муніципальна варта" Формування створюється як громадське об'єднання на добровільних засадах з метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, підрозділам Державної прикордонної служби України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

(16) Відповідно до пункту 8 Статуту ГФ "Муніципальна варта" основними завданнями Формування є:

1) у сфері охорони публічної безпеки і порядку:

надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні публічної безпеки і порядку, запобіганні кримінальним і адміністративним правопорушенням;

інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення, місця зосередження кримінальних угруповань;

сприяння органам Національної поліції у виявленні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;

участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та протидії правопорушенням серед дітей;

2) у сфері охорони державного кордону:

надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби у виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити вимоги законодавства про державний кордон чи вчиняють інші протиправні дії на державному кордоні.

сприяння військовослужбовцям Державної прикордонної служби в охороні державного кордону, а також здійснення контролю за дотриманням режиму в пунктах пропуску через державний кордон;

надання допомоги підрозділам Державної прикордонної служби у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на державному кордоні, і вжиття заходів для їх усунення;

участь у заходах Державної прикордонної служби з профілактики порушень або спроб порушення державного кордону і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного переміщення через державний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;

3) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

участь у рятуванні людей і майна, підтриманні публічної безпеки і порядку.

(17) Відповідно до пункту 55 Статуту ГФ "Муніципальна варта" майно Формування становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

(18) Пунктом 56 Статуту ГФ "Муніципальна варта" встановлено, що майно Формування може формуватися за рахунок:

1) майна, переданого органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами для забезпечення його діяльності, у тому числі службових приміщень, необхідного інвентарю та засобів зв'язку;

2) коштів, отриманих з місцевих бюджетів, членських внесків, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

(19) Відповідно до пункту 61 Статуту ГФ "Муніципальна варта" Формування не має права займатися підприємницькою або іншою діяльністю, що має на меті одержання прибутку.

(20) За інформацією, поданою в Повідомленні, ГФ "Муніципальна варта" є неприбутковою організацією та включена до Реєстру неприбуткових організацій.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(21) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(22) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(23) Частиною другою статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) встановлено, що, зокрема, термін "суб'єкт господарювання" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(24) Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання.

4.1. Повноваження органів місцевого самоврядування

(25) Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі - громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону).

(26) Частиною другою статті 1 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" встановлено, що громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння Національній поліції та Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо.

(27) Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюють відповідно місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

(28) Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону не мають права займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання прибутку.

(29) Частиною першою статті 15 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" встановлено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи цих органів, керівники підприємств, установ, організацій у межах своєї компетенції, а також громадяни сприяють громадським формуванням в охороні громадського порядку і державного кордону.

(30) Відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації мають право вирішувати питання щодо забезпечення діяльності громадських формувань, надавати їм службові приміщення, необхідний інвентар та засоби зв'язку.

(31) Пунктом 11 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України встановлено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на муніципальні формування з охорони громадського порядку.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(32) Відповідно до інформації, наданої у Повідомленні, підтримка за рахунок коштів бюджету міста Києва спрямована ГФ "Муніципальна варта" на покриття (відшкодування) поточних витрат (на оплату праці та утримання, придбання форменого одягу, спеціальних засобів, пально-мастильних матеріалів, оргтехніки та канцелярського приладдя), які виникають у процесі роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, спрямованих на збільшення показників розкриття злочинів і запобігання правопорушенням відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" та Рішення КМР.

(33) Крім того, за інформацією, наданою в Повідомленні, господарська діяльність (у розумінні статті 3 Господарського кодексу України), як діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, ГФ "Муніципальна варта" не здійснювало.

(34) Згідно зі статтею 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", економічна конкуренція (конкуренція) - це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. Ринок у свою чергу є сферою обороту товару (взаємозамінних товарів), на який протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція.

(35) Під господарською діяльністю у статті 3 Господарського кодексу України розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

(36) Додатково зазначаємо, що Київським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Київське відділення) на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 24.07.2018 N 13-02/564 проведена перевірка (шляхом направлення вимог) щодо дотримання органами місцевого самоврядування, їх виконавчими органами та муніципальними вартами/муніципальними охоронними підприємствами законодавства про захист економічної конкуренції. Під час зазначеної перевірки в межах міста Києва Київським відділенням виявлено лише Київське міське громадське формування "Муніципальна варта" (ідентифікаційний код юридичної особи 41147026), яке створено відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", з основним видом діяльності за кодом КВЕД 94.99 (Наказ N 457) "Діяльність інших громадських організацій". Київським відділенням зазначено, що, враховуючи той факт, що вказане громадське формування не здійснювало жодної господарської діяльності та не надавало платних послуг, формування не є суб'єктом господарювання в розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції" (лист від 13.02.2019 N 60-02/868).

(37) Враховуючи, що в Повідомленні надана інформація щодо того, що ГФ "Муніципальна варта" на дату подання Повідомлення господарської діяльності, у розумінні статті 3 Господарського кодексу України, не здійснювало, а також беручи до уваги інформацію Київського відділення про те, що ГФ "Муніципальна варта" не здійснювало жодної господарської діяльності, а тому не є суб'єктом господарювання, у розумінні Закону України "Про захист економічної конкуренції", можна дійти висновку, що ГФ "Муніципальна варта" не є суб'єктом господарювання, а отже, надання підтримки зазначеному формуванню за рахунок коштів місцевого бюджету не є державною допомогою суб'єктам господарювання. Інші ознаки державної допомоги не досліджувались.

(38) Разом з тим слід зазначити, що:

- фінансування ГФ "Муніципальна варта" за рахунок бюджетних коштів повинне спрямовуватись лише на покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають у процесі діяльності, що передбачена Законом України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" та Рішенням КМР;

- у разі здійснення ГФ "Муніципальна варта" діяльності у сфері суспільного виробництва, спрямованої на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, із використанням бюджетних коштів, такі заходи можуть містити ознаки державної допомоги.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що підтримка (фінансування), яка передбачена рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 N 462/6513 "Про затвердження міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019 - 2021 роки" (Програма N 462/6513) Київському міському громадському формуванню з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта" (ідентифікаційний код юридичної особи 41147026) для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають у процесі діяльності відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" у формі поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок коштів місцевого бюджету з 01.01.2019 по 31.12.2021 у сумі 65413,39 тис. грн не є державною допомогою відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необгрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.