ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Тридцять третя сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 12.04.2018 р. N 987

Про утворення Пластового молодіжного центру Житомирської міської ради

Відповідно до частини першої статті 143 Конституції України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 80 - 81 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 N 1014 "Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі" (Постанова N 1014), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2016 N 294 "Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні" (Рекомендація N 294), міська рада вирішила:

1. Утворити Пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради.

2. Затвердити:

2.1. Положення про Пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради згідно з додатком 1.

2.2. Положення про експертну раду при Пластовому молодіжному центрі Житомирської міської ради згідно з додатком 2.

2.3. Склад експертної ради при Пластовому молодіжному центрі Житомирської міської ради згідно з додатком 3.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток 1
до рішення Житомирської міської ради
12.04.2018 N 987

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПЛАСТОВИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Загальні питання

1. Пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради (далі - Центр) - установа, що утворюється для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді.

2. Засновником Центру (далі - засновник) є Житомирська міська рада.

3. Уповноваженим органом управління Центром (далі - уповноважений орган управління) є управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади і місцевого самоврядування та положенням про Центр.

5. Головною метою діяльності центру є забезпечення створення сприятливих умов для розвитку пластового (скаутського) руху, проведення патріотичних, спортивних, краєзнавчих, туристських заходів, волонтерських акцій з учнівською та студентською молоддю.

6. Метою діяльності центру є сприяння:

• соціалізації та самореалізації молоді;

• інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу;

• національно-патріотичному вихованню молоді;

• популяризації здорового способу життя молоді;

• працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

• забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства; підвищенню рівня мобільності молоді.

7. Центр може мати та використовувати власну символіку із обов'язковим застосуванням логотипів, знаків для товарів і послуг, їх зразків, похідних зображень та правил використання символіки Молодіжної організації "Пласт - Національна скаутська організація України".

Принципи діяльності, завдання та права центру

8. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів:

1) повага до прав людини - визнання прав людини найвищою соціальною цінністю, боротьба з ксенофобією, проявами расизму та іншими формами дискримінації, поборення людиноненависницьких ідеологій;

2) рівність, відкритість та доступність - запобігання впливу будь-яких факторів, які можуть обмежити можливості участі молоді, проведення заходів для молоді у зручний час;

3) добровільна участь у діяльності центру;

4) активна участь молоді - залучення молоді до процесу ухвалення рішень щодо діяльності центру;

5) ціннісно-орієнтована освіта - сприяння національно-патріотичному вихованню та громадянській освіті молоді, зокрема через неформальну освіту;

6) різноспрямованість соціального впливу - забезпечення індивідуального розвитку та становлення молоді як активного соціального суб'єкта;

7) участь у формуванні та реалізації державної політики в молодіжній сфері - популяризація та проведення заходів щодо встановлення стандартів у галузях, які є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на загальнодержавному і місцевому рівні;

8) розвиток знань та освітніх інновацій - інновації в роботі з молоддю та формування знань і навичок, необхідних для самореалізації молоді;

а також ідейних засад Молодіжної організації "Пласт - Національна скаутська організація України", викладених у її статуті.

9. Основними завданнями центру є:

1) сприяння всебічному, патріотичному вихованню української молоді на засадах християнської моралі;

2) утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей;

3) популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу;

4) створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді;

5) популяризація здорового способу життя молоді;

6) сприяння працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

7) забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні, сприяння волонтерській діяльності та мобільності молоді.

10. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національно-патріотичне виховання та громадянську освіту молоді;

2) проводить інформаційно-просвітницьку роботу, зокрема організовує конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції; замовляє видавничу продукцію; вивчає громадську думку, використовує соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді;

3) проводить заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя молоді;

4) проводить профорієнтаційну роботу серед молоді, сприяє її працевлаштуванню та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;

5) взаємодіє із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;

6) організовує змістовне дозвілля молоді та сприяє її волонтерській діяльності;

7) сприяє вивченню та поширенню інноваційного національного та міжнародного досвіду з питань реалізації політики у молодіжній сфері;

8) взаємодіє з іншими молодіжними центрами.

11. Центр має право:

1) самостійно визначати форми та методи діяльності, планувати свою роботу, визначати стратегію та основні напрями розвитку відповідно до законодавства;

2) взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

3) отримувати в установленому законом порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на центр завдань;

4) в установленому законодавством порядку придбавати, орендувати і відчужувати необхідне для провадження своєї діяльності майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах;

5) вносити за погодженням із уповноваженим органом пропозиції органам державної влади та органам місцевого самоврядування стосовно діяльності центру;

6) здійснювати обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

7) здійснювати міжнародне співробітництво з питань реалізації державної політики в молодіжній сфері.

Керівництво центром

12. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою із письмовим погодженням експертної ради при Центрі.

13. Директор центру:

1) організовує роботу центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) затверджує організаційну структуру центру, посадові інструкції працівників центру, а також правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх виконання;

3) розробляє штатний розпис та подає його на затвердження департаменту бюджету і фінансів міської ради;

4) в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників центру, здійснює контроль за виконанням працівниками накладених на них обов'язків;

5) видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

6) укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

7) розпоряджається за згодою засновника коштами та майном відповідно до законодавства;

8) відкриває і закриває рахунки центру в органах Казначейства, установах банків;

9) розробляє і подає на затвердження засновнику плани роботи центру і звіти про їх виконання;

10) на вимогу експертної ради, утвореної при центрі, надає інформацію про діяльність центру;

11) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності центру;

12) організовує планування видатків, необхідних для провадження діяльності центру, звітує про їх здійснення;

13) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

14. Директор центру підзвітний та підконтрольний уповноваженому органу та засновнику.

15. З метою сприяння участі громадськості, зокрема молоді, учасників пластового (скаутського) руху, у забезпеченні ефективної діяльності центру при центрі утворюється консультативно-дорадчий орган - експертна рада, яка діє відповідно до положення про експертну раду, затвердженого засновником.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база центру

16. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства, установах банків, печатку та бланк із своїм найменуванням, а також власну символіку.

17. Центр володіє майном, орендованим або придбаним за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

18. Фінансове забезпечення центру здійснюється за рахунок коштів засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр може надавати платні послуги в установленому законодавством порядку.

19. Майно і кошти центр використовує виключно для досягнення мети, визначеної положенням про центр.

20. Центр веде бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітності в установленому порядку.

21. Центр через власний веб-ресурс оприлюднює інформацію про майно, кошти та напрями їх використання не менш як один раз на рік.

22. Діяльність центру може бути припинена в результаті його реорганізації або ліквідації в установленому законодавством порядку.

 

Начальник управління у справах
сім'ї, молоді та спорту міської ради

І. А. Ковальчук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 2
до рішення Житомирської міської ради
12.04.2018 N 987

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну раду при Пластовому молодіжному центрі Житомирської міської ради

1. Експертна рада при молодіжному центрі Житомирської міської ради (далі - експертна рада) - консультативно-дорадчий орган, який утворюється при молодіжному центрі та сприяє участі громадськості, зокрема молоді, учасників пластового (скаутського) руху, у забезпеченні ефективної діяльності центру.

2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та положенням про експертну раду.

3. Експертна рада діє на підставі положення про експертну раду, яке розробляється на основі Типового положення та затверджується засновником молодіжного центру.

4. Основними завданнями експертної ради є:

1) здійснення громадського контролю за діяльністю молодіжного центру, в тому числі використанням майна і коштів центру, та діяльністю директора молодіжного центру, забезпеченням її прозорості, правомірності, законності, доцільності;

2) сприяння врахуванню молодіжним центром громадської думки під час провадження його діяльності;

3) підготовка пропозицій щодо визначення завдань, шляхів перспективного розвитку та основних напрямів діяльності молодіжного центру, здійснення контролю за виконанням;

4) підготовка пропозицій до плану роботи молодіжного центру, здійснення контролю за його виконанням;

5) заслуховування звіту директора молодіжного центру про діяльність центру;

6) проведення моніторингу стану виконання молодіжним центром покладених на нього завдань;

7) проведення аналізу результатів перевірок діяльності молодіжного центру.

5. Експертна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників вітчизняних та міжнародних громадських об'єднань, незалежних експертів, фахівців, науковців (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні та тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

5) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції експертної ради;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності молодіжного центру;

7) подавати засновнику, директору та працівникам молодіжного центру обов'язкові для розгляду пропозиції та рекомендації щодо діяльності центру;

8) мати інші права, визначені законодавством.

6. Експертна рада утворюється у складі не менше трьох осіб. Посадовий склад експертної ради затверджує засновник молодіжного центру.

Не менше половини складу експертної ради центру становлять члени Молодіжної організації "Пласт - Національна скаутська організація України". Одна і та ж особа не може бути членом експертної ради більш як два строки поспіль. Члени експертної ради також не можуть бути працівниками молодіжного центру.

7. Персональний склад експертної ради затверджує її голова, якщо інше не передбачено законодавством.

8. Строк повноважень членів експертної ради становить два роки. Члени експертної ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Повноваження члена експертної ради можуть бути достроково припинені за рішенням засновника молодіжного центру в разі:

особистого бажання члена експертної ради;

неможливості виконання, невиконання або неналежного виконання повноважень членом експертної ради.

9. Експертну раду очолює її голова. Обрання та дострокове припинення повноважень голови експертної ради здійснюється більшістю голосів загальної кількості членів експертної ради.

10. Основною формою роботи експертної ради є засідання, які веде її голова. У разі неможливості здійснення головою експертної ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів експертної ради за її рішенням.

11. Засідання експертної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання експертної ради скликає її голова за власною ініціативою, а у разі потреби - члени експертної ради або директор молодіжного центру.

Позачергові засідання експертної ради скликає її голова, а також директор молодіжного центру на вимогу члена експертної ради протягом десяти календарних днів з дня отримання такої вимоги. Вимога про скликання позачергового засідання експертної ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення експертною радою.

12. Засідання експертної ради можуть проводитися шляхом особистої присутності її членів або їх участі в режимі відеоконференції.

13. Засідання експертної ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин загальної кількості членів експертної ради.

14. Рішення експертної ради ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів. Кожен член експертної ради під час голосування має один голос і не може його передавати іншій особі. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Директор молодіжного центру та запрошені експертною радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

15. Рішення, ухвалені на засіданні експертної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

Член експертної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

16. Рішення експертної ради, що відповідають вимогам законодавства, мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду засновником, директором та працівниками молодіжного центру.

17. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності експертної ради здійснює молодіжний центр.

 

Начальник управління у справах
сім'ї, молоді та спорту міської ради

І. А. Ковальчук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 3
до рішення Житомирської міської ради
12.04.2018 N 987

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
експертної ради при Пластовому молодіжному центрі Житомирської міської ради

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Начальник управління освіти міської ради

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Брокарєв В. Г. - депутат міської ради (за згодою)

Манухін М. Л. - депутат міської ради (за згодою)

Фурлет І. В. - депутат міської ради (за згодою)

Хмілевський О. С. - депутат міської ради (за згодою)

Шевченко В. Р. - депутат міської ради (за згодою)

Керівник відокремленого підрозділу молодіжної організації "ПЛАСТ - НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ" у місті Житомир "Станиця Житомир"

Член відокремленого підрозділу молодіжної організації "ПЛАСТ - НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ" у місті Житомир "Станиця Житомир"

Член відокремленого підрозділу молодіжної організації "ПЛАСТ - НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ" у місті Житомир "Станиця Житомир"

 

Начальник управління у справах
сім'ї, молоді та спорту міської ради

І. А. Ковальчук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.