РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

від 15 травня 2018 року N 12-3

Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7 (Закон N 576-VIII), 25 (Закон N 576-VIII), 26 (Закон N 576-VIII), 35 (Закон N 576-VIII) і 36 Закону України "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) розглянуто Звіт про результати фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження. За результатами розгляду Рахункова палата встановила:

1. У 2017 році центральним апаратом Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) забезпечено 100-відсоткове використання кошторисних призначень за бюджетними програмами в обсязі 1178802,9 тис. гривень.

Кошти державного бюджету в усіх суттєвих аспектах використані на цілі, визначені Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (Закон N 1801-VIII).

Фінансово-господарські операції переважно проведені відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють використання бюджетних коштів.

Водночас аудитом встановлено недотримання вимог, зокрема:

• статей 2 (Закон N 922-VIII), 4 (Закон N 922-VIII) і 10 Закону України від 25.12.2015 N 922-VIII "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (далі - Закон N 922);

• частини п'ятої статті 42 Закону України від 10.12.2015 N 889-VIII "Про державну службу" (далі - Закон N 899);

• статті 1 Закону України від 24.03.95 N 108/95 "Про оплату праці" (далі - Закон про працю);

• статей 11, 12 і 94 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 N 322-VIII (далі - КЗпП);

• статті 1 Закону України від 01.07.93 N 3356-VII "Про колективні договори і угоди".

2. Фінансова та бюджетна звітність ДАЗВ станом на 01.01.2018 складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з концептуальною основою достовірного подання, сформована з дотриманням вимог, встановлених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" (далі - НП(С)БО 101), затвердженим наказом Мінфіну від 28.12.2009 N 1541, і Порядком складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженим наказом Мінфіну від 24.01.2012 N 44 (Порядок N 44).

При цьому під час аудиту встановлено окремі факти недотримання Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (План N 1203) та Типових кореспонденцій субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом і зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2015 N 1219 (Наказ N 1219) (далі - Наказ N 1219). Також не враховано вимог положень Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 N 1202 (далі - НП(С)БО 121), у частині повноти та достовірності висвітлення інформації у формі N 5-дс "Примітки до фінансової звітності" (Форма N 977).

Загальна сума встановлених порушень становила 94,2 тис. грн, з них обсяг порушень, що призвели до викривлення звітності за окремими її статтями, - 62,2 тис. грн, але ці порушення на валюту балансу (рядок 1300 форми N 1-дс "Баланс") суттєво не вплинули.

Зазначене вище дало підстави аудиторам Рахункової палати для надання модифікованого (умовно-позитивного) висновку щодо дотримання вимог законодавства при здійсненні витрат і щодо фінансової та бюджетної звітності.

3. Створена в ДАЗВ система внутрішнього контролю, як засвідчив аудит, не функціонувала на належному рівні, а саме:

• не забезпечено стовідсоткового виконання відомчих наказів та інших розпорядчих документів, унаслідок чого втрачається належний внутрішній контроль;

• не проведено відповідно до Порядку управління ризиками у ДАЗВ, затвердженого наказом ДАЗВ від 15.08.2016 N 95 (Порядок N 95), оцінки та визначення ризиків усіма учасниками внутрішнього контролю у 2017 році;

• не забезпечено належного проведення внутрішнього аудиту, що створює ризик невиконання або невчасного виконання затверджених планів діяльності з внутрішнього аудиту, оскільки штатним розписом передбачена лише одна посада спеціаліста з питань внутрішнього аудиту;

• відсутні заходи в планах діяльності з внутрішнього аудиту в частині запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності ДАЗВ;

• не проведено зовнішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в ДАЗВ Мінфіном, а отже, рекомендації щодо його удосконалення та усунення недоліків Голові не надано, що посилює ризики незабезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності.

4. Однією з процедур внутрішнього контролю є інвентаризація. Як засвідчив аудит, при здійсненні інвентаризації ДАЗВ допущені окремі випадки недотримання вимог наказу Мінфіну від 17.06.2015 N 572 "Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації" (Протокол N 572) і Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 N 879 (Положення N 879) (далі - Положення N 879):

- у протоколі інвентаризаційної комісії фактично зазначено первісну вартість необоротних активів (1297,3 тис. грн), а не їх балансову вартість (742,9 тис. грн);

- інвентаризація оборотних активів-запасів оформлена в інвентаризаційних описах необоротних матеріальних активів;

- не складалися робочими комісіями протоколи, у яких міститься інформація, що вимагається при складанні протоколу інвентаризаційної комісії (пункт 2.5 розділу II Положення N 879 (Положення N 879));

- не перевірялася інвентаризаційною комісією та робочими інвентаризаційними комісіями ДАЗВ правильність присвоєння інвентаризаційних номерів (пункт 1.7 розділу III Положення N 879 (Положення N 879));

- не внесено до інвентаризаційних описів даних щодо наявних об'єктів, які не обліковуються на балансі ДАЗВ, хоча розташовані на його орендованій площі (пункти 5 (Положення N 879) і 6 розділу I (Положення N 879), пункт 20 розділу II (Положення N 879), підпункт 2.3 пункту 2 розділу III Положення N 879 (Положення N 879));

- встановлена наявність меблів та обладнання, яке належить ДП "Центр організаційного, технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" (далі - ДП ЦОТІЗ), за відсутності відповідного договору на відповідальне зберігання або оренду цих нефінансових активів, акта прийняття-передавання та регламентуючих документів щодо розміщення цих нефінансових активів на площі, яку орендує ДАЗВ;

- встановлено, що активи ДАЗВ безпосередньо зберігаються у двох приміщеннях, які розташовані в м. Києві на бульварі Лесі Українки, 26 (119 об'єктів балансовою вартістю 284,6 тис. грн), а також у м. Чорнобилі на вул. Радянська, 14 (1638 об'єктів, у т. ч. 921 об'єкт - основні засоби, балансовою вартістю 458,3 тис. гривень).

Приміщення будівлі у Чорнобилі перебуває на балансі ДСП "Чорнобильський спецкомбінат", при цьому співробітники ДАЗВ використовують приміщення цієї будівлі без оформлення договору оренди. Водночас наказом ДАЗВ від 04.11.2016 N 115-ОС визначена кількість співробітників (12 осіб), у яких постійне місце роботи - зона відчуження за вищевказаною адресою.

5. Аудит договорів, укладених у рамках процедури публічних закупівель, і рішень тендерного комітету ДАЗВ щодо внесення змін до річного плану закупівель засвідчив, що ДАЗВ не оприлюднило інформації про закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу з питань закупівель "Prozorro.gov.ua": змін до додатка до річного плану закупівель та обов'язкових звітів про укладення трьох договорів, вартість предмета закупівлі яких перевищує 50,0 тис. грн, що є недотриманням вимог статей 2 (Закон N 922-VIII), 4 (Закон N 922-VIII) і 10 Закону N 922 (Закон N 922-VIII).

Під час аудиту на голову тендерного комітету складено протокол про адміністративне правопорушення, визначене частиною першою статті 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6. Аудит засвідчив окремі факти недотримання ДАЗВ у 2017 році вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 N 1202, НП(С)БО 121 і Наказу N 1219 (Порядок N 1219) при складанні фінансової звітності, а також використання нетипової кореспонденції субрахунків при відображенні операцій з передачі активів і нарахування зносу основних засобів:

- ДАЗВ вартість програмного забезпечення віднесено на субрахунок 1018, який призначений для ведення обліку основних засобів - матеріальних активів, а не на субрахунок 1211 "Авторське та суміжні з ним права" - нематеріальні активи, що є недотриманням вимог Наказу N 1219 (Порядок N 1219). Зазначене призвело до викривлення фінансової звітності форми N 1-дс "Баланс" на суму 49,9 тис. грн (завищено показники за рядками 1000, 1001 і 1002, не заповнено рядки 1020, 1021 і 1022) і форми N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" (Форма N 977) (за розділом "Основні засоби" завищено показники рядків 90 "Інші основні засоби", 180 "Разом"; за розділом "Нематеріальні активи" не заповнено рядки 200 "Авторське та суміжне з ним права", 260 "Разом"). При цьому на валюту балансу це порушення не вплинуло;

- під час відображення окремих фінансово-господарських операцій ДАЗВ застосовано нетипову кореспонденцію субрахунків, що є недотриманням положень Наказу N 1219 (Порядок N 1219). На показники фінансової звітності ці порушення не вплинули;

- аудитом встановлено, що станом на 01.01.2018 на балансі ДАЗВ обліковувалися та використовувалися 170 об'єктів основних засобів первісною вартістю 197,7 тис. грн, балансова вартість яких дорівнює нулю (100-відсотковий знос). При цьому ДАЗВ не визначено ліквідаційної вартості для цих об'єктів, що є недотриманням вимоги НП(С)БО 121 (пункт 5 розділу III);

- ДАЗВ станом на 01.01.2018 на субрахунку 1812 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" обліковувало товарно-матеріальні цінності на загальну суму 9,2 тис. грн: електрокаміни, сейфи, кондиціонери та інше, що не відносяться до цієї категорії запасів, а є основними засобами і повинні обліковуватися на субрахунку 1113 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

Отже, не дотримано Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2013 N 1203 (План N 1203) (далі - План рахунків N 1203), і не враховано Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 N 11 (Методичні рекомендації N 11) (далі - Методичні рекомендації N 11). Як наслідок, завищено вартість запасів і одночасно занижено основні засоби на 9,2 тис. грн, викривлено фінансову звітність станом на 01.01.2018 (форму N 1-дс "Баланс", рядок 1050, форму N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" (Форма N 977), рядки 450 і 500). На валюту балансу це порушення не вплинуло.

7. Аудит засвідчив, що при відображенні операцій з обліку запасів ДАЗВ не дотримано вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 N 1202 (далі - НП(С)БО 123), Плану рахунків N 1203 (План N 1203) і не враховано Методичних рекомендацій N 11 (Методичні рекомендації N 11), що призвело до викривлення вартості запасів у фінансовій звітності.

Зокрема, ДАЗВ здійснено коригування податку на додану вартість у розмірі 1,8 тис. грн, помилково віднесеного на ціну канцтоварів у 2016 році, що не відповідає вимогам II НП(С)БО 123 (пункт 8 розділу II) і не враховує положень пункту 5 розділу II Методичних рекомендацій N 11 (Методичні рекомендації N 11), в яких визначено, що первісною вартістю запасів, які придбані за плату, є собівартість запасів, що включає у т. ч. суму непрямих податків (ПДВ), які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору. Проведена операція призвела до заниження у 2017 році первісної вартості запасів за субрахунком 1812 і до викривлення інформації про вартість запасів у фінансовій звітності на суму 1,8 тис. грн (форму N 1-дс "Баланс", рядок 1050, форму N 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності" (Форма N 977), рядок 500).

ДАЗВ за відсутності підстав (акта списання) списано запаси на суму 1,3 тис. грн, що є недотриманням положень НП(С)БО 123 (пункт 1 розділу IV). Це також призвело до викривлення інформації про вартість запасів у фінансовій звітності.

Крім того, ДАЗВ під час відображення окремих фінансово-господарських операцій з обліку запасів застосовано нетипову кореспонденцію субрахунків, що є недотриманням положень Наказу N 1219 (Порядок N 1219).

Зазначені порушення не перевищують рівня робочої суттєвості, визначеного в сумі 6,32 тис. гривень.

8. Аудитом виявлено несвоєчасне встановлення надбавок за вислугу років, що свідчить про невиконання окремими спеціалістами своїх посадових обов'язків і недостатність внутрішнього контролю.

Під час аудиту також виявлені окремі випадки, коли кількість днів, за які нарахована заробітна плата в розрахункових відомостях, не відповідає даним обліку робочого часу в табелях. При цьому коригуючі табелі не складалися, що є недотриманням пункту 1.8 Інструкції з обліку робочого часу, яка затверджена наказом ДАЗВ від 25.02.2014 N 25, і створює ризики помилок при нарахуванні заробітної плати.

9. Вибірковою перевіркою нарахування заробітної плати виявлені випадки неправильного нарахування заробітної плати за час відрядження та матеріальної допомоги на оздоровлення, зокрема:

- надлишково нарахована заробітна плата за час відрядження в сумі 6,2 тис. грн 14 працівникам;

- недонарахована матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 25,8 тис. грн 12 працівникам.

9.1. У порушення частини п'ятої статті 42 Закону N 889 у 2017 році ДАЗВ через некоректне налаштування програмного забезпечення "IS-pro" надлишково нарахована заробітна плата за час відрядження в сумі 6,2 тис. гривень. У вересні 2017 року програмне забезпечення "IS-pro" налаштували з урахуванням змін чинного законодавства.

Разом з тим зарплата за час перебування у відрядженнях, які завершувались у місяці, наступному за звітним, нараховувалася та виплачувалася з розрахунку всього терміну відрядження, тобто авансом, що є порушенням статті 1 Закону про працю і статті 94 КЗпП.

9.2. Перевірка нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення засвідчила: при розрахунку середньомісячної заробітної плати не враховувалася доплата особам, які працюють у зоні відчуження, що є недотриманням пункту 3 розділу 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100.

Так, 12 державним службовцям недонарахована матеріальна допомога на оздоровлення на загальну суму 25,8 тис. гривень.

9.3. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань 37 працівникам ДАЗВ призначена не в розмірі середньомісячної заробітної плати, а в розмірі посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг і вислугу років, що є недотриманням Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 N 500 (Постанова N 500), і розділу 5 Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання державних службовців апарату ДАЗВ, затвердженого його наказом від 30.12.2016 N 154.

10. У Положенні про оплату праці та матеріальне стимулювання державних службовців апарату ДАЗВ, затвердженому наказом ДАЗВ від 30.12.2016 N 154, не визначено порядку подання пропозицій встановлення надбавок за інтенсивність праці; строків подання таких пропозицій; відповідального підрозділу за підготовку і строк затвердження наказу про призначення надбавки.

11. У 2017 році ДАЗВ керувалося положеннями колективного договору на 2012 - 2013 роки. При цьому протягом 2014 - 2017 років колективний договір не переглядався, що є недотриманням його пункту 1.10 розділу 1, де зазначено: "зміни і доповнення вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку із змінами чинного законодавства з питань соціально-трудових відносин". Також не дотримано вимоги статті 1 Закону України "Про колективні договори і угоди" і статей 11 і 12 КЗпП.

12. Під час аудиту встановлені окремі факти недотримання вимог Наказу N 1219 (Порядок N 1219): застосовувалася нетипова кореспонденція субрахунків при відображенні нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за рахунок Фонду соціального страхування та надходжень на рахунки ДАЗВ грошових коштів для виплати цієї допомоги.

Крім того, ведення обліку розрахунків за нарахованими сумами допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю ДАЗВ здійснювало не за субрахунком 2114 "Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування", а за субрахунком 6416 "Розрахунки за страхуванням", що є недотриманням вимог Наказу N 1219 (Порядок N 1219).

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата вирішила:

1. Звіт про результати фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження затвердити.

2. Інформацію про результати фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження надіслати Верховній Раді України.

3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України.

4. Рішення Рахункової палати надіслати Міністерству екології та природних ресурсів України.

5. Звіт про результати фінансового аудиту Державного агентства України з управління зоною відчуження і рішення Рахункової палати надіслати Державному агентству України з управління зоною відчуження і рекомендувати:

• посилити контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів, а також вжити заходів, які б унеможливили їх недотримання у майбутньому;

• розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допустили порушення та недоліки, встановлені під час аудиту;

• вжити заходів щодо перевірки відповідності осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та звітності, кваліфікаційним вимогам займаних посад;

• визначити матеріально відповідальних осіб за місцем перебування основних засобів;

• забезпечити:

- виконання керівниками всіх рівнів і працівниками установи заходів внутрішнього контролю та провести оцінку ризиків відповідно до наказу ДАЗВ від 15.08.2016 N 95 (Порядок N 95);

- здійснення вибіркового внутрішнього аудиту елементів фінансової звітності протягом року;

- розгляд питання збільшення штатної чисельності спеціалістів з питань внутрішнього аудиту;

- проходження навчання працівниками сектору бухгалтерського обліку та звітності з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

- неухильне дотримання в роботі нормативно-правових актів і документування інвентаризаційною комісією результатів інвентаризації відповідно до затверджених форм;

- вирішення питання належного документального оформлення приміщень будівлі, розташованої в м. Чорнобилі на вул. Радянська, 14, зокрема, шляхом укладання відповідного договору оренди;

- документальне оформлення розташованих у приміщенні ДАЗВ нефінансових активів ДП "ЦОТІЗ";

- дотримання вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

- перегляд колективного договору та його актуалізацію, як це передбачено статтею 1 Закону України "Про колективні договори і угоди" і статтями 11 і 12 КЗпП;

- перегляд Положення про оплату праці та матеріальне стимулювання працівників ДАЗВ з метою встановлення прозорого механізму призначення стимулюючих доплат і надбавок;

- дотримання відповідальними працівниками ДАЗВ вимог Інструкції з обліку робочого часу та головним спеціалістом з управління персоналом своєї посадової інструкції в частині обліку робочого часу, а також правильного і своєчасного встановлення надбавок працівникам ДАЗВ.

6. Оприлюднити рішення та Звіт на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати Богуна В. П.

 

Голова

В. В. Пацкан


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.