РАХУНКОВА ПАЛАТА

РІШЕННЯ

від 6 березня 2018 року N 4-5

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7 (Закон N 576-VIII), 25 (Закон N 576-VIII), 26 (Закон N 576-VIII), 35 (Закон N 576-VIII) і 36 Закону України "Про Рахункову палату" (Закон N 576-VIII) розглянуто Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

За результатами розгляду Рахункова палата встановила:

1. Держгеокадастром у 2017 році із 1108757,2 тис. грн загального обсягу бюджетних призначень (у тому числі за спеціальним фондом - 103,2 тис. грн) як відповідальним виконавцем бюджетних програм використано 1108747,7 тис. грн (у тому числі за спеціальним фондом - 5409,7 тис. грн), а саме:

993978,3 тис. грн (у тому числі за спеціальним фондом - 341,6 тис. грн) - на керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру (КПКВК 2803010);

104667,0 тис. грн - на проведення земельної реформи (КПКВК 2803020);

10102,4 тис. грн (у тому числі за спеціальним фондом - 5068,1 тис. грн) - на загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркацію та делімітацію державного кордону (КПКВК 2803030).

Проте аудит засвідчив, що стан управління у сфері використання та охорони земель, у тому числі земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, та розпорядження ними не є достатнім щодо ефективного та раціонального використання, охорони, обліку і створення належних умов гарантування прав усіх форм власності.

1.1. Дані з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем, які з 01.01.2016 втратили чинність) до адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми NN 11-зем (Форма N 337), 12-зем (Форма N 337), 15-зем (Форма N 337), 16-зем (Форма N 337)) у терміни, визначені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.12.2015 N 337 (Форма N 337), Держгеокадастром до 01.07.2016 не перенесено. Не перенесено таких даних і станом на 01.01.2018. Отже, інформація щодо кількісного обліку земель відсутня.

Як наслідок, є досить високими ризики корупційних проявів, пов'язаних насамперед з можливістю маніпулювання даними при розпорядженні землями державної власності.

1.2. Автоматизована система ведення Державного земельного кадастру наповнена інформацією про сформовані земельні ділянки майже на дві третини території країни. Проте є нагальна потреба у забезпеченні належного кількісного та якісного обліку більш як 22 млн га земель, інформація про які у Державному земельному кадастрі відсутня. Також необхідно уточнити внесену до Державного земельного кадастру інформацію за численними земельними ділянками.

Станом на 01.01.2018 у цій автоматизованій системі відсутні узагальнені відомості про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл земель між власниками і користувачами.

Так, проведеним аудитом встановлено, що на початок 2018 року до автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру внесено інформацію про майже 19 млн сформованих земельних ділянок загальною площею 38906,0 тис. га (65,5 відс. території країни), з яких земельні ділянки державної власності - 6418,8 тис. га (у тому числі 3277,8 тис. га - земельні ділянки сільськогосподарського призначення). Неповною є інформація і про межі населених пунктів (до автоматизованої системи внесено інформацію про межі лише 627 населених пунктів, тобто 2,2 відс. від їх загальної кількості).

Не містить автоматизована система і повної інформації про землі державної власності, у тому числі і ті, що перебувають у користуванні державних установ, організацій та державних підприємств.

1.3. Держгеокадастр станом на 01.01.2018 володіє низкою оперативних даних щодо кількісної характеристики земель та їх розподілу між власниками і користувачами. Проте формування та узагальнення таких оперативних даних Держгеокадастром і його територіальними органами здійснюється в порядку та в спосіб, які не визначаються жодним нормативним чи розпорядчим актом, що не виключає ризиків недостовірності даних, а отже, і зловживань та корупційних проявів при розпорядженні землями державної власності.

Аудит засвідчив, що, за оперативною інформацією Держгеокадастру, станом на 01.01.2018 у державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших державних органів, у користуванні перебуває 117531 земельна ділянка площею 9351,3 тис. га, у тому числі 39101 земельна ділянка площею 4812,9 тис. га, або 51,5 відс, що використовуються на підставі правовстановлюючих документів, оформлених до 1991 року, які потребують приведення у відповідність із чинними вимогами законодавства.

1.4. Органи місцевого самоврядування не забезпечують ефективного управління коштами місцевих бюджетів, зокрема коштами, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, для фінансування заходів з освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорони земель, а також проведення інвентаризації земель і їх нормативної грошової оцінки.

З 773612,6 тис. грн, які надійшли до місцевих бюджетів у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на кінець 2017 року, через неефективне управління коштами місцевих бюджетів використано 61527,5 тис. грн (7,9 відс. від загального обсягу надходжень).

Контроль за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок, з боку місцевих державних адміністрацій фактично не здійснюється.

1.5. Станом на 01.01.2018 інвентаризації потребувало більш як 70 відс. земель сільськогосподарського призначення державної форми власності, у тому числі і в межах об'єднаних територіальних громад.

Загальна площа земель, які потребують консервації, становить 1,1 млн га, з них деградовані - 564,9 тис. га, малопродуктивні - 482,0 тис. га, техногенно забруднені - 34,0 тис. га. Протягом 2017 року здійснено консервацію шляхом заліснення лише 30 га земель, ще 22,7 тис. га земель перебуває в стадії консервації.

Площа порушених земель по Україні досягла 143,4 тис. га. При цьому впродовж 2017 року рекультивовано лише 68,8 га таких земель, з них понад 71 відс. (49,3 га) - сільськогосподарські угіддя. Загальна площа земель, що перебувають у стадії рекультивації, становить більш як 7 тис. гектарів.

Потребують поліпшення також 315,6 тис. га малопродуктивних земель. Протягом 2017 року поліпшено лише 54,9 га таких угідь. У стадії поліпшення перебувають ще 2,6 тис. га, з них майже 40 відс. (близько 1,0 тис. га) - рілля. Водночас аудит засвідчив, що заходи з охорони земель фактично не фінансуються, а передбачені для цього кошти за відповідними джерелами не задіяні.

1.6. Подальшого удосконалення потребує і механізм встановлення та справляння плати за землю.

Проведений аудит засвідчив, що обсяги плати за землю, яка є одним з основних джерел доходів місцевих бюджетів і включає земельний податок та орендну плату, постійно зростають (2016 рік - понад 23 млрд грн (утому числі земельний податок - 8 млрд грн, орендна плата - 15 млрд грн), у I півріччі 2017 року - понад 12 млрд грн (у тому числі земельний податок - 4 млрд грн, орендна плата - 8 млрд гривень). При цьому аудитом встановлено, що за результатами земельних торгів розмір орендної плати у 2017 році (в середньому по Україні) збільшився до 14,8 відс. від нормативної грошової оцінки (стартова річна орендна плата за користування земельними ділянками у 2013 - 2017 роках визначалася в межах 3,9 - 7,7 відс. від нормативної грошової оцінки земель). Однак надходження від продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності на конкурентних засадах (земельних торгах) у 2017 році в загальному обсязі надходжень плати за землю у формі орендної плати становили 118,8 млн грн (за розрахунками лише 0,7 відс. від загального обсягу надходжень плати за землю у формі орендної плати), у 2016 році - 95,8 млн грн (0,6 відсотка).

1.7. Належного забезпечення, зокрема кадрового, потребує і виконання Держгеокадастром повноважень щодо здійснення державного нагляду в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів. Так, аудит засвідчив, що станом на 01.01.2018 штатна чисельність працівників апарату Держгеокадастру, які здійснюють відповідний державний нагляд, була 22 шт. од., з яких фактично призначено 16 осіб. У територіальних органах Держгеокадастру для здійснення цих функцій визначено 1025 шт. од., з яких на час аудиту було призначено 539 осіб (53,6 відсотка).

У 2017 році територіальні органи Держгеокадастру в рамках повноважень зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель провели 15594 перевірки дотримання вимог земельного законодавства. За їх результатами встановлено 7587 порушень. Усього нараховано 115,9 млн грн відшкодування за самовільне зайняття земельних ділянок, нецільове використання земель і зняття родючого шару ґрунту, з яких добровільно відшкодовано лише 25,0 млн грн (21,5 відс), за рештою нарахованих відшкодувань справи розглядаються в судах.

1.8. Територіальними органами Держгеокадастру протягом 2013 - 2017 років у межах визначених повноважень передано з державної власності у користування та приватну власність більше 800 тис. га земель сільськогосподарського призначення (у користування - 423,0 тис. га, у власність - 394,2 тис. гектарів). При цьому у 2017 році співвідношення площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, переданих у власність і користування, становило відповідно 80,3 і 19,7 відс. (надано у власність - 141,8 тис. га, у користування - 34,8 тис. га).

2. Через відсутність належного внутрішнього контролю Мінагрополітики як головного розпорядника коштів, Держгеокадастру як відповідального виконавця бюджетних програм та розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня і ДП "Центр Державного земельного кадастру" як одержувача бюджетних коштів планування, управління та використання коштів державного бюджету, спрямованих у 2017 році цими учасниками бюджетного процесу на визначені цілі, здійснювалося в окремих випадках неефективно та з недотриманням вимог законодавства.

2.1. Планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм, зокрема у частині розроблення результативних показників бюджетних програм, які характеризували б виконання їх завдань і реалізацію Мінагрополітики та Держгеокадастром, у 2017 році здійснювалося без дотримання Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 N 1536, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 27.12.2010 за N 1353/18648. Зазначене не сприяє здійсненню належної оцінки як ефективності бюджетних програм, так і досягнення стратегічних результативних показників, визначених у середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року (План N 275-р) та плані пріоритетних дій Уряду на 2017 рік (План N 275-р).

Так, аудитом встановлено, що із 63 результативних показників за трьома бюджетними програмами, що були предметом аудиту, виконано лише 46 (73,0 відс), не виконано 17 (27 відсотків).

2.2. Держгеокадастром:

- внаслідок неефективних управлінських рішень учасників бюджетного процесу кошти державного бюджету в обсязі 5316,0 тис. грн (КПКВК 2803010 - 5183,0 тис. грн, КПКВК 2803020 - 133,0 тис. грн) за умови відкритих асигнувань за відповідними бюджетними програмами повернено до державного бюджету як невикористані;

- через недосконале нормативно-правове забезпечення щодо:

порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних є ризики неналежного використання створеної моделі квазігеоїда на територію України користувачами при виконанні топографо-геодезичних, кадастрових робіт і робіт із землеустрою та, як наслідок, нерезультативного використання 3599,9 тис. грн державних коштів;

ведення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді та надання користувачам доступу до його відомостей через веб-сервіси є ризики нерезультативного використання коштів державного бюджету в сумі 1279,5 тис. гривень. При цьому необхідно визначити адміністратора Державного реєстру географічних назв, затвердити порядок його адміністрування.

2.3. Внаслідок недотримання Мінагрополітики як головним розпорядником бюджетних коштів Бюджетного кодексу України в частині встановлення обґрунтованих лімітів споживання електричної та теплової енергії, водопостачання, водовідведення, природного газу та послуг зв'язку, які споживаються бюджетними установами, територіальними управліннями Держгеокадастру допущено використання 1854,3 тис. грн з порушенням законодавства.

2.4. ДП "Центр Державного земельного кадастру" у 2017 році:

- внаслідок прийняття відповідних управлінських рішень шляхом застосування різних кодів класифікатора закупівель здійснено поділ предмета закупівлі та закуплено 45 акумуляторних батарей (SYBTU2-PLP) загальною вартістю 335,1 тис. грн без застосування конкурентних торгів, визначених Законом України від 15.12.2015 N 922 "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

- допущено нерезультативне використання бюджетних коштів у сумі 198,8 тис. грн, які у 2017 році спрямовано на оплату послуг з проведення аудиту та розроблення проектної документації модернізації підсистеми резервного центру обробки даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру. При цьому у 2018 році кошти на проведення модернізації Резервного центру обробки даних не заплановані;

- створено додаткове навантаження на державний бюджет у сумі, за розрахунками, 145769,1 тис. грн (5274,8 тис. дол. США х 27,635 грн (курс НБУ станом на 18.12.2017): внаслідок внесення відповідних змін до законодавства у частині передачі функцій з реєстрації земельних ділянок органам виконавчої влади та зарахування коштів від надання реєстраційних послуг до загального фонду державного бюджету ДП "Центр Державного земельного кадастру" втрачено можливість погашення своїх зобов'язань за субкредитним договором. На виконання Закону України від 21.12.2016 N 1801 "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (стаття 34) (Закон N 1801-VIII) Мінфіном та Казначейством списано цю заборгованість підприємства перед державним бюджетом.

3. Не сприяли належному управлінню у сфері використання та охорони земель, у тому числі земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, і чергові реорганізаційні процеси в системі Держгеокадастру.

У 2017 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 N 581 "Про реформування територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру" (Постанова N 581) відбувалася ліквідація юридичних осіб публічного права територіальних органів Держгеокадастру і Держземагентства - 532 од. (Держгеокадастру - 508 юр. осіб, Держземагентства - 24). Станом на 10.01.2018 припинено діяльність 454 територіальних органів (85 відсотків).

Крім того, аудит засвідчив, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Постанова N 442) діяльність Держземагентства припинена лише 12.04.2017 (шляхом його перетворення утворено Д ержгеокадастр).

4. Нормативно-правове забезпечення регулювання питань державного управління у сфері використання та охорони земель протягом 2016 - 2017 років удосконалювалося: врегульовувалися питання зокрема, розпорядження Держгеокадастром землями сільськогосподарського призначення державної власності.

Разом з тим нагальною залишається потреба у вирішенні окремих питань управління у сфері земельних відносин.

4.1. Необхідно врегулювати питання щодо потреби в розробленні та прийнятті:

- Загальнодержавної програми використання та охорони земель та Національної програми охорони родючості ґрунтів (Закон України від 19.06.2003 "Про охорону земель" (стаття 24, "Прикінцеві положення");

- Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року (Закон України від 07.07.2011 N 3613 "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI));

- Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

4.2. Внесення змін потребує і Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" у частині визначення центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання реалізації державної політики у сфері державного контролю за використанням та охороною земель та усунення дублювання виконання таких функцій різними органами державної влади.

4.3. З метою врегулювання питання розпорядження землями, розташованими за межами населених пунктів, ураховуючи повноваження об'єднаних територіальних громад необхідно внести зміни до низки законодавчих актів, у тому числі і до Земельного кодексу України.

Внесення змін потребує і Закон України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI) у частині розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього, що сприятиме забезпеченню децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру.

4.4. Належного фінансового та організаційного забезпечення потребує і проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (Закон України від 07.12.2017 N 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" ("Прикінцеві положення", пункт 7) (Закон N 2246-VIII), яку необхідно здійснити у 2018 році за рішенням і в порядку, що затверджені Кабінетом Міністрів України (фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України).

5. Мінагрополітики і Держгеокадастром у порядку реагування на рішення Рахункової палати за результатами попереднього заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) вживалися окремі заходи реагування, які, зокрема, спрямовані на удосконалення законодавства у сфері земельних відносин та усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою.

Проте ці заходи були неповними та недостатньо ефективними для забезпечення належного стану управління у сфері використання та охорони земель, у тому числі землями сільськогосподарського призначення державної форми власності, та розпорядження ними.

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова палата вирішила:

1. "Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, та розпорядження ними" затвердити.

2. Про результати аудиту поінформувати Верховну Раду України.

3. Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України і рекомендувати вжити заходів щодо:

• визначення потреби в розробленні та прийнятті:

Загальнодержавної програми використання та охорони земель і Національної програми охорони родючості ґрунтів (Закон України від 19.06.2003 "Про охорону земель" (стаття 24, "Прикінцеві положення");

Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року (Закон України від 07.07.2011 N 3613 "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI));

• прийняття:

Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" (Земельний кодекс України, Закон України від 25.01.2001 N 2768);

• внесення змін до чинного законодавства:

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів, які регулюють питання розпорядження землями, розташованими за межами населених пунктів, ураховуючи визначення повноважень з таких питань об'єднаних територіальних громад;

Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" у частині визначення центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання реалізації державної політики у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і усунення дублювання виконання таких функцій різними органами державної влади;

Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI) у частині розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього, що сприятиме забезпеченню децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру;

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" в частині визначення адміністратора Державного реєстру географічних назв;

Положення про Державний реєстр географічних назв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 N 622, у частині забезпечення доступу до відомостей реєстру в електронному вигляді;

• ефективного управління органами місцевого самоврядування коштами, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

• активізації роботи органів місцевого самоврядування щодо встановлення меж населених пунктів;

• посилення відповідальності за належне формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

• забезпечення Мінагрополітики, іншими центральними органами виконавчої влади, Національною академією аграрних наук, вищими навчальними закладами оформлення права постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, які використовуються державними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління відповідних органів;

• забезпечення усунення виявлених порушень і недоліків.

4. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Міністерству аграрної політики та продовольства України і Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру і рекомендувати:

Міністерству аграрної політики та продовольства України як центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів та є головним розпорядником коштів державного бюджету, що спрямовуються на зазначені цілі, вжити заходів щодо:

- внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо:

• визначення потреби в розробленні та прийнятті: Загальнодержавної програми використання та охорони земель та Національної програми охорони родючості ґрунтів (Закон України від 19.06.2003 "Про охорону земель" (стаття 24, "Прикінцеві положення");

Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року (Закон України від 07.07.2011 N 3613 "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI));

• внесення змін до чинного законодавства:

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів, які регулюють питання розпорядження землями, розташованими за межами населених пунктів, ураховуючи визначення повноважень з таких питань об'єднаних територіальних громад;

Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" у частині визначення центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання реалізації державної політики у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і усунення дублювання виконання таких функцій різними органами державної влади;

Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI) у частині розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього, що сприятиме забезпеченню децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру;

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" в частині визначення адміністратора Державного реєстру географічних назв;

Положення про Державний реєстр географічних назв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 N 622, у частині забезпечення доступу до відомостей реєстру в електронному вигляді;

• удосконалення механізму використання місцевими органами самоврядування коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на заходи з охорони земель;

• посилення відповідальності за належне формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

• запровадження щорічного звіту про стан формування та реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

- прийняття Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення";

- розроблення результативних показників бюджетних програм, які б характеризували, зокрема, і виконання повноважень Держгеокадастру в частині використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними;

- забезпечення усунення виявлених порушень і недоліків.

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру як центральному органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів та є виконавцем бюджетних програм та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня:

- вжити заходів щодо подання на розгляд Мінагрополітики пропозицій щодо потреби в розробленні та прийнятті проектів Загальнодержавної програми використання та охорони земель, Національної програми охорони родючості ґрунтів і Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року;

- ініціювати внесення змін до чинного законодавства:

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів, які регулюють питання розпорядження землями, розташованими за межами населених пунктів, ураховуючи визначення повноважень з таких питань об'єднаних територіальних громад;

Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" у частині визначення центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання реалізації державної політики у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і усунення дублювання виконання таких функцій різними органами державної влади;

Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Закон N 3613-VI) у частині розширення переліку осіб, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання відповідної інформації з нього, що сприятиме забезпеченню децентралізації повноважень у сфері ведення Державного земельного кадастру;

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" в частині визначення адміністратора Державного реєстру географічних назв;

Положення про Державний реєстр географічних назв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 N 622, у частині забезпечення доступу до відомостей реєстру в електронному вигляді;

- сприяти ефективному використанню місцевими органами самоврядування коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, на заходи з охорони земель;

- вжити заходів щодо розроблення та затвердження порядку обліку, зберігання, оброблення та надання у користування геодезичної інформації з банку геодезичних даних;

- здійснити нормативно-правове забезпечення ведення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді та надання користувачам доступу до його відомостей через веб-сервіси;

- розробити результативні показники бюджетних програм, які б характеризували, зокрема, і виконання повноважень Держгеокадастру в частині використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними;

- вжити заходів щодо кадрового забезпечення під час виконання Держгеокадастром повноважень із здійснення державного нагляду за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

- не допускати підприємствами, що належать до сфери управління Держгеокадастру, ділення предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедур відкритих торгів або застосування Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

- з метою недопущення нерезультативного використання бюджетних коштів забезпечити визначення переліку робіт з удосконалення ресурсу системи резервного центру обробки даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру, проведення оцінки вартості робіт і включення до Плану заходів із адміністрування ДЗК на 2018 рік заходів із модернізації резервного центру обробки даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру;

- сприяти державним підприємствам, установам та організаціям в оформленні права користування земельними ділянками, які ними фактично використовуються;

- забезпечити усунення виявлених порушень і недоліків.

5. Звіт і рішення Рахункової палати, а також результати їх розгляду об'єктами контролю оприлюднити на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової палати відповідно до закріпленого напряму.

 

Т. в. п. Голови
Рахункової палати

О. С. Яременко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.