АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 16 серпня 2018 року N 403-р

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи N 24-26.13/58-18 за ознаками вчинення компанією "ДЖЕЙСІДЕКО СЕНТРАЛ ІСТЕРН ЮРОП ХОЛДИНГ ГМБХ" (далі - компанія "ДЖЕЙСІДІ СІІІ") (м. Відень, Австрія) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ." (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, встановив:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Відповідно до статті 3.2 Договору Підписки на Права Участі в Прибутку від 25.07.2006, укладеного між компанією "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" та компанією "БІГБОРД БІ.ВІ.", із змінами, внесеними 12.05.2009 і 08.09.2009 (далі - ПУП Договір), концентрація відбулась 31.10.2009 шляхом безпосереднього придбання компанією "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ.", що забезпечило компанії "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії "БІГБОРД БІ.ВІ.".

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Компанія "ДЖЕЙСІДІ СІІІ".

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 05.07.2018 N 01/121-р розпочато розгляд справи N 24-26.13/58-18 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 06.07.2018 N 24-26.13/01-8333 було повідомлено уповноважених представників компанії "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" та компанії "БІГБОРД БІ.ВІ." про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

(5) Відповідно до інформації, наданої уповноваженими представниками компаній "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" та "БІГБОРД БІ.ВІ", концентрація полягала у придбанні компанією "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ.", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

(6) Відповідно до статті 3.2 ПАП Договору, концентрація відбулась 31.10.2009 шляхом безпосереднього придбання компанією "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ.", що забезпечило компанії "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії "БІГБОРД БІ.ВІ.".

(7) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2008 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (у редакції, що діяла на момент придбання).

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(8) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом часток, що забезпечує досягнення або перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

(9) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(10) Тому придбання компанією "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ ", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

(11) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу компанії "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ.", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 22.05.2018, тобто вже після здійснення концентрації.

(12) Отже, дії компанії "ДЖЕЙСІДІ СІІІ", які полягають у придбанні акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ ", що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, мають ознаки порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

4.3. За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженими представниками компаній "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" та "БІГБОРД БІ.ВІ.", на дату здійснення концентрації та на момент надання інформації:

(13) холдингова компанія "БІГБОРД БІ.ВІ." не здійснює господарської діяльності на території України та пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання, які разом утворюють Групу БігБорд;

на території України Група БігБорд здійснює діяльність через:

суб'єктів господарювання - резидентів України, які здійснюють діяльність із: надання послуг розміщення зовнішньої реклами; в оренду інших машин, устаткування та товарів н. в. і. у.; забезпечення повного набору рекламних послуг; надання в користування транспортних засобів;

(14) холдингова компанія "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" не здійснює господарської діяльності в Україні та пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання - нерезидентами України, які разом утворюють Групу ДЖЕЙСІДеко;

на світовому ринку Група ДЖЕЙСІДеко здійснює діяльність із надання рекламних послуг та послуг розміщення зовнішньої реклами;

на території України Група ДЖЕЙСІДеко здійснює свою діяльність через суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, які належать до Групи БігБорд;

(15) разом із цим, на момент подання заяви компанія "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" та компанія "БІГБОРД БІ.ВІ" пов'язані відносинами контролю;

(16) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

(17) У відповідь на подання з попередніми висновками від 07.08.2018 N 24-26.13/58-18/279-спр уповноважені представники компанії "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" листом від 13.08.2018 N 4/08/18 (зареєстрований у Комітеті 13.08.2018 за N 15-01/9602) повідомили, що не мають зауважень та заперечень.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(18) Під час розгляду справи встановлено, що частка суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Україні на регіональних ринках надання послуг з розміщення зовнішньої реклами у відповідних територіальних межах України, за підсумками 2017 року не перевищувала 14,71 відсотка.

(19) Враховуючи зазначене, заявлена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

(20) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" органи Антимонопольного комітету України накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

(21) Згідно зі статтею 42 Закону України "Про захист економічної конкуренції", суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з дня вчинення порушення.

(22) Оскільки строк давності притягнення до відповідальності минув, штрафні санкції до компанії "ДЖЕЙСІДІ СІІІ" не застосовуються.

(23) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 25, 48 і 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 23 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за N 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року N 169-р) (зі змінами), Антимонопольный комітет України постановив:

1. Визнати, що компанія "ДЖЕЙСІДЕКО СЕНТРАЛ ІСТЕРН ЮРОП ХОЛДИНГ ГМБХ" (м. Відень, Австрія) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ" (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Надати дозвіл компанії "ДЖЕЙСІДЕКО СЕНТРАЛ ІСТЕРН ЮРОП ХОЛДИНГ ГМБХ" (м. Відень, Австрія) на придбання акцій компанії "БІГБОРД БІ.ВІ " (м. Амстердам, Нідерланди), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.