ДЕРЖАВНА ІПОТЕЧНА УСТАНОВА
ДЕПАРТАМЕНТ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

ЛИСТ

від 07.04.2014 р. N 1827/8/7

Банкам - партнерам Державної іпотечної установи
(згідно переліку)

Про параметри рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах з 01.04.2014 року

Державна іпотечна установа повідомляє, що у відповідності до Стандартів ДІУ та укладеного Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів Банку доводяться до використання наступні параметри (показники) рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах з 01.04.2014 року:

ОСОБЛИВІ УМОВИ
ЗДІЙСНЕННЯ РЕФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННИХ КРЕДИТОРІВ ДЛЯ КРЕДИТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА В ЦИХ ОБ'ЄКТАХ*

Вимоги до банку-позичальника

Банк-позичальник, що відповідає наступним складовим Стандартів ДІУ:
1. Вимоги до первинних кредиторів-банків;
2. Порядок рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах.

Цільове призначення фінансового кредиту:

- Кредитування замовника будівництва з метою завершення будівництва об'єкта житлового призначення;
- Кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в цих об'єктах відповідно до Особливих умов надання іпотечних кредитів за Стандартами ДІУ.

Валюта Фінансового кредиту

Гривня

Максимальний розмір кредиту

Не більше 75 % від кошторисної вартості спорудження об'єкта житлового призначення (встановлюється банком та має бути акцептована ДІУ). При розгляді питання фінансування завершення будівництва перевага надається об'єктам житлового призначення, які мають більший ступінь будівельної готовності, ніж 25 %.

Терміни надання кредитів:

Строк надання фінансових кредитів визначається з урахуванням строку спорудження об'єкта будівництва відповідно до державних будівельних норм, а також строків, необхідних для введення в експлуатацію спорудженого об'єкта будівництва та реєстрації права власності на об'єкт інвестування. У будь-якому разі строк надання фінансових кредитів не може перевищувати 2,5 років.

Видача та погашення Фінансового кредиту

Надання Фінансового кредиту здійснюється після оформлення застави шляхом перерахування банку повної суми або відповідно до графіка кредитування. Сплата відсотків за Фінансовим кредитом здійснюється щомісячно. Погашення Фінансового кредиту здійснюється, як правило, в кінцевий строк, визначений договором.

Вимоги до застави за Фінансовим кредитом

Загальний розмір застави має бути не меншим ніж 150 % від суми заборгованості за Фінансовим кредитом за наступними видами заставного майна:
- застава майнових прав за іпотечними кредитами, наданими первинним кредитором;
- застава цінних паперів, емітентом за якими є Державна іпотечна установа;
- застава облігацій внутрішніх державних позик;
- фінансові казначейські векселі;
- застава нерухомого майна (у тому числі об'єктів незавершеного будівництва), права власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав);
- заставні, предметом іпотеки за якими є нерухоме майно, права власності на яке, а також обтяження іпотекою якого зареєстровані у Державному реєстрі прав;
- застава іпотечних цінних паперів, емітентом за якими є банківські установи, з якими укладені Генеральні договори про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів;
- застава цільових облігації замовника, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості в об'єкті житлового призначення;
- застава облігацій підприємств з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії, що приймаються Національним банком України в якості забезпечення кредитів рефінансування;
- застава майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено;
- інше майно, види та вимоги до якого встановлюються Установою та доводяться до первинних кредиторів.
У разі, якщо ДІУ приймає в заставу майнові права за іпотечними кредитами, строки повернення заборгованості за такими кредитами повинні перевищувати термін повернення фінансового кредиту не менше ніж на 6 місяців.
У випадку, коли в забезпечення за фінансовим кредитом банк надає Установі цінні папери, емітентом за якими є Установа, розмір забезпечення може бути встановлений на рівні 100 % суми наданого фінансового кредиту. Якщо в забезпечення за фінансовим кредитом банк надає Установі облігації внутрішніх державних позик з датою погашення до 3 (трьох) років з дати прийняття їх у забезпечення, розмір такого забезпечення може бути встановлений на рівні 110 % суми наданого фінансового кредиту. Установа може приймати в заставу облігації внутрішніх державних позик та цінні папери, за якими Установа виступає в якості емітента, кінцевий термін погашення яких перевищує термін повернення фінансового кредиту Установі не менше ніж на 10 робочих днів.
У разі, якщо ДІУ приймає в заставу інші цінні папери, кінцевий термін погашення таких цінних паперів повинен перевищувати термін повернення фінансового кредиту Установі не менше ніж на 6 місяців, крім облігацій внутрішніх державних позик та цінних паперів, за якими Установа виступає в якості емітента.

Додаткова застава за Фінансовим кредитом

Додатковими формами забезпечення, яке приймається ДІУ, є:
- гарантії банків I групи за класифікацією НБУ за активами;
- договори страхування кредитних ризиків.
Розмір застави додаткових форм забезпечення не може перевищувати 40 % від суми Фінансового кредиту.

Визначення вартості предмета застави та вимоги щодо оцінки предмета застави

Оціночна вартість предмета застави, що береться ДІУ в розрахунки, встановлюється:
1) суб'єктом оціночної діяльності відповідно до здійсненої ним оцінки:
- нерухомого майна (у тому числі житлового призначення), права власності на які зареєстровані у Державному реєстрі прав;
- об'єктів незавершеного будівництва (у тому числі житлового призначення), права власності на які зареєстровані в Державному реєстрі прав;
- майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено;
- іпотечних цінних паперів, емітентом за якими виступають банківські установи;
- цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею житлової нерухомості в об'єкті житлового призначення;
- облігацій підприємств з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії, що приймаються Національним банком України в якості забезпечення кредитів рефінансування;
- земельних ділянок із цільовим призначенням "землі житлової та громадської забудови".
2) Вартість наступного майна та/або майнових прав заставодавця, що приймається ДІУ в якості застави, визначається на підставі їх балансової вартості:
- заставних;
- майнових прав за іпотечними кредитами, наданими первинним кредитором;
- майнових прав за кредитами, наданими первинним кредитором замовнику для будівництва об'єкта незавершеного будівництва згідно Порядку та забезпеченими заставою цього об'єкта незавершеного будівництва, нерухомим майном та/або майновими правами на нерухомість, будівництво якої не завершене.
3) У разі передачі первинним кредитором в якості застави цінних паперів, за якими ДІУ виступає в якості емітента, такі цінні папери приймаються в заставу за номінальною їх вартістю відповідно до умов випуску таких цінних паперів.
4) У разі передачі первинним кредитором в заставу облігацій внутрішніх державних позик їх вартість встановлюється на підставі ринкової, а у разі неможливості встановлення їх ринкової вартості - на підставі їх балансової вартості.
5) У разі передачі первинним кредитором в заставу фінансових казначейських векселів їх вартість встановлюється на підставі ринкової, а у разі неможливості встановлення їх ринкової вартості - на підставі їх балансової вартості.
У разі прийняття ДІУ вищезазначеного майна в заставу, наявності окремої оцінки застави суб'єктом оціночної діяльності не потребується. При оформленні вищезазначеного майна в заставу заставодавець має надати довідку з розшифровкою балансової вартості такого майна на дату укладання договору застави.

Звітність по добудові житла

Щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, банк має надавати (за погодженою формою) інформацію про результати фінансування будівництва об'єкта житлового призначення, у тому числі про розмір отриманого забудовником фінансування, про хід будівництва об'єкта житлового призначення, про укладені договори про іпотечний кредит із фізичними особами та розміри реалізації житла в конкретному об'єкті житлового призначення.

Рекомендовані ставки кредитування

ДІУ надає перевагу первинним кредиторам, які здійснюють кредитування забудовників та фізичних осіб за ставками не вище 18 % річних.

Рефінансування іпотечних кредитів, наданих на придбання житла

1. Банк надає іпотечний кредит фізичній особі на умовах Стандартів ДІУ та Особливих умов надання іпотечних кредитів за Стандартами ДІУ.
2. Набуття прав вимоги за іпотечними кредитами проводиться ДІУ відповідно до складової Стандартів ДІУ - Положення про рефінансування первинних кредиторів шляхом набуття прав вимоги за іпотечними кредитами.


* Надання фінансових кредитів банкам здійснюється відповідно встановленого ліміту рефінансування та наявної ресурсної бази в ДІУ на дату прийняття ДІУ рішення та здійснення рефінансування.

Державна іпотечна установа повідомляє, що окремі параметри вищезазначених показників рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах можуть бути змінені за рішенням Державної іпотечної установи та будуть своєчасно доведені до банків-партнерів.

 

Заступник Голови правління

І. Г. Тельбізов


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.