МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2019

м. Київ

N 549

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2019 р. за N 355/33326

Про організацію виконання Закону України "Про звернення громадян" у Національній службі здоров'я України

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348, та з метою забезпечення організації належного розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України, що додається.

2. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Національній службі здоров'я України (Наказ N 549), що додається.

3. Управлінню організаційного забезпечення забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини

Л. Левшун

Голова Національної
служби здоров'я України

О. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
11 березня 2019 року N 549

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2019 р. за N 355/33326

ПОРЯДОК
розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила ведення діловодства за зверненнями громадян.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про звернення громадян".

3. Звернення може бути усним (викладеним громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записаним (зареєстрованим) посадовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення). Електронні звернення надсилаються на електронну адресу info@nszu.gov.ua або заповнюються в електронній формі, яка розміщена на офіційному веб-сайті НСЗУ (додаток 1).

Звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

4. Повторними вважаються звернення, в яких:

1) оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням;

2) повідомляється про несвоєчасне вирішення попереднього звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь громадянину не надавалась;

3) не вирішено по суті або вирішено не в повному обсязі питання, порушене в першому зверненні;

4) звертається увага на інші недоліки, допущені під час вирішення питання, порушеного в попередньому зверненні;

5) подане від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

Не вважаються повторними звернення, в яких повідомляються додаткові відомості.

5. Дублетні звернення - письмові звернення одного і того самого громадянина (громадян) з одного і того самого питання, надіслані різним адресатам та направлені ними за належністю на розгляд.

6. Звернення громадян оформлюються з дотриманням вимог, передбачених статтею 5 Закону України "Про звернення громадян".

Звернення, оформлені без дотримання зазначених вимог, повертаються заявникам з відповідними роз'ясненнями у строк не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян".

7. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також звернення, з якого неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають.

Не розглядаються повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає Голова НСЗУ, про що повідомляється особа, яка подала звернення.

8. Усі звернення громадян, що надходять до НСЗУ, підлягають обов'язковій класифікації за видами відповідно до статті 3 Закону України "Про звернення громадян" (пропозиції, заяви та скарги).

Подальший розгляд пропозицій, заяв та скарг проводиться з урахуванням особливостей, встановлених статтями 14 - 16 Закону України "Про звернення громадян".

9. Усі звернення громадян, що надходять до НСЗУ, додатково класифікуються відповідно до Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 858.

10. Діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян у НСЗУ ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на відділ документообігу, архіву та організаційного забезпечення Адміністративного управління НСЗУ (далі - Відділ).

Організація діловодства за зверненнями громадян у структурних підрозділах апарату НСЗУ (далі - структурні підрозділи НСЗУ) покладається на спеціально призначених для цього осіб (далі - особи, відповідальні за ведення діловодства в структурних підрозділах НСЗУ), яких призначають керівники структурних підрозділів НСЗУ.

Особи, відповідальні за ведення діловодства в структурних підрозділах НСЗУ, забезпечують облік і проходження звернень громадян в установлений строк з використанням системи електронного документообігу в апараті НСЗУ (далі - СЕД), інформують керівника про стан їх виконання, формують справи відповідно до номенклатури справ та готують їх на архівне зберігання, здійснюють ознайомлення працівників з нормативними та методичними документами з діловодства за зверненнями громадян.

Права та обов'язки осіб, відповідальних за ведення діловодства в структурних підрозділах НСЗУ, визначаються посадовими інструкціями.

11. За організацію діловодства зі звернень громадян з використанням СЕД, а також за зміст, якість підготовки відповідей на звернення громадян у структурних підрозділах НСЗУ відповідальні їх керівники, які систематично аналізують ведення діловодства і вживають заходів щодо його удосконалення.

За організацію та стан діловодства зі звернень громадян у НСЗУ відповідає заступник Голови відповідно до розподілу обов'язків.

II. Попередній розгляд, реєстрація та облік звернень громадян

1. Попередній розгляд письмових звернень громадян здійснюється Відділом з метою визначення відповідності оформлення звернення вимогам, передбаченим статтею 5 Закону України "Про звернення громадян", та виокремлення таких, що потребують обов'язкового розгляду Головою НСЗУ, його заступниками або керівниками структурних підрозділів. Електронні звернення передаються на розгляд Голові та заступникам Голови у паперовому вигляді.

2. Голові НСЗУ подаються на розгляд звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня".

3. Заступникам Голови НСЗУ подаються на розгляд контрольні звернення та адресовані на їхнє ім'я або на адресу НСЗУ звернення громадян відповідно до розподілу між ними обов'язків, керівникам структурних підрозділів НСЗУ - відповідно до їхніх функціональних обов'язків.

4. Результати розгляду звернень громадян керівництвом фіксуються в резолюціях.

5. Усі звернення громадян, що надходять до НСЗУ, а також ті, що надійшли під час проведення особистого прийому громадян, реєструються централізовано у Відділі у день їх надходження, а ті, що надійшли у неробочий день та час, - наступного після нього робочого дня.

6. Усі звернення громадян реєструються за допомогою модуля "Звернення громадян", що є складовою СЕД, шляхом внесення до реєстраційно-моніторингова картки (далі - РКК) таких даних: дата надсилання звернення, дата надходження дзвінка; дата надходження звернення, реєстраційний індекс; прізвище, ім'я, по батькові заявника; місце його проживання; категорія (соціальний стан) заявника; звідки надіслано звернення, дата, індекс, контроль, форма; вид звернення; ознака надходження; порушені питання - зміст питання, тема звернення, індекси; зміст і дата резолюції, прізвище автора, виконавець, термін виконання; дата та реєстраційний індекс документа про виконання; результати розгляду; номер справи за номенклатурою. Склад зазначених елементів за необхідності може бути доповнений.

На кожне звернення, зареєстроване за допомогою СЕД, створюється РКК (додаток 2).

Під час реєстрації звернення йому присвоюється реєстраційний індекс. Реєстраційний індекс звернень громадян формується в СЕД автоматично. Реєстраційний індекс складається з початкової літери прізвища заявника, порядкового номера звернення та двох останніх цифр поточного року (наприклад, Д-305-19). Реєстраційний індекс також може бути доповнений іншими позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і зберігання звернень громадян. Колективні звернення реєструються з літерами КО (наприклад, КО-125-19). Звернення громадян без підпису реєструються з використанням літер БП (наприклад, БП-126-19).

7. Дублетні звернення обліковуються за реєстраційним індексом першої пропозиції, заяви чи скарги з додаванням порядкового номера, що проставляється через дріб (наприклад, Д-305-18/1, Д-305-18/2, Д-305-18/3).

8. Після реєстрації документа проставляється реєстраційний штамп (або штрих-код) у нижньому правому куті першого аркуша документа або на іншому вільному від тексту місці, крім місця, призначеного для підшивання. Реєстраційний індекс звернення зазначається у реєстраційному штампі. Зареєстроване звернення сканується в СЕД та долучається до РКК.

Текст електронного звернення вноситься до РКК та додатково пересилається на поштову скриньку осіб, відповідальних за ведення діловодства в структурних підрозділах НСЗУ.

9. У разі надходження повторних пропозицій, заяв і скарг їм надається черговий реєстраційний індекс, у відповідній графі РКК відображається реєстраційний індекс попереднього звернення цього заявника. В СЕД створюються зв'язки з усім попереднім листуванням особами, відповідальними за реєстрацію у Відділі.

10. У структурних підрозділах НСЗУ застосовується автоматизована система обліку звернень громадян у СЕД, що дає можливість відслідковувати проходження та стан розгляду звернень громадян.

III. Розгляд письмових звернень громадян і складання листів-відповідей

1. Розгляд письмових звернень громадян:

1) керівники структурних підрозділів, до компетенції яких належать питання, зазначені у зверненнях, або структурні підрозділи, яких визначено відповідальними за розгляд звернень у резолюціях Голови НСЗУ та його заступників, здійснюють подальший розгляд звернень громадян і визначають виконавців кожного з них.

Якщо розгляд звернення доручено кільком виконавцям, головним є виконавець, зазначений в дорученні першим, якщо в документі не обумовлено інше.

Для виконання доручення надається право залучати інших виконавців і координувати їх роботу. Співвиконавці зобов'язані подавати пропозиції головному виконавцю протягом першої половини строку, відведеного для вирішення порушеного у зверненні питання. За своєчасний та якісний розгляд звернення відповідальні усі зазначені в резолюції виконавці;

2) інформація щодо виконавців звернень громадян обов'язково вноситься до СЕД керівниками структурних підрозділів НСЗУ або особами, відповідальними за ведення діловодства в структурних підрозділах НСЗУ.

Факт передання звернень громадян виконавцям фіксується в СЕД у полі "Робота з оригіналом" РКК;

3) передання звернень громадян від одного структурного підрозділу НСЗУ до іншого обов'язково здійснюється через Відділ, в якому було зареєстровано звернення;

4) відповідно до Закону України "Про звернення громадян" забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим структурним підрозділам НСЗУ або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються;

5) керівники та працівники структурних підрозділів НСЗУ під час розгляду звернень громадян зобов'язані уважно вивчати зазначені у них питання, створювати умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надавати можливість знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

6) забороняється надавати необґрунтовані або неповні відповіді за зверненнями громадян та безпідставно направляти звернення громадян на розгляд інших органів;

7) працівник, відповідальний за розгляд звернень громадян, у разі відпустки, відрядження або звільнення зобов'язаний через особу, відповідальну за ведення діловодства в структурному підрозділі НСЗУ, передати іншому працівникові за погодженням із своїм безпосереднім керівником усі нерозглянуті звернення громадян.

2. Складання листів-відповідей на звернення громадян:

1) за результатами розгляду звернень громадян даються письмові відповіді;

2) листи-відповіді на звернення громадян оформлюються в СЕД з посиланням на звернення, на яке надається відповідь;

3) у разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначаються у називному відмінку прізвище, ім'я, по батькові (ініціали чи ініціал імені), потім - поштова адреса, наприклад:

Іваненко Олександр Сергійович,
вул. Сурикова, буд. 3, кв. 1,
м. Київ, 03178;

4) проект листа-відповіді візується в СЕД спочатку його автором, керівником підпорядкованого підрозділу та керівником структурного підрозділу (відповідального підрозділу) та уповноваженими особами інших структурних підрозділів НСЗУ, зазначеними в резолюції керівництва НСЗУ.

За потреби (якщо в листі порушуються важливі питання) лист-відповідь візують керівники заінтересованих структурних підрозділів НСЗУ, а також заступники Голови відповідно до розподілу обов'язків (якщо лист підписує Голова НСЗУ);

5) посадові особи підписують листи-відповіді в СЕД в межах своїх повноважень, визначених положеннями про структурні підрозділи НСЗУ, посадовими інструкціями тощо.

Листи-відповіді підписують Голова НСЗУ та заступники Голови відповідно до розподілу обов'язків.

Після підписання листа-відповіді в СЕД та за необхідності надання відповіді у паперовій формі автор документа додатково виготовляє паперовий примірник погодженого листа-відповіді, що містить реквізит підписувача, та подає його на підпис посадовій особі;

6) відповідь за результатами розгляду звернення надається тим структурним підрозділом НСЗУ, який його отримав і до компетенції якого входить вирішення порушених у зверненні питань;

7) якщо звернення розглядалося працівниками декількох структурних підрозділів, заявникові направляється один лист-відповідь. Проект листа-відповіді готується відповідальним за його підготовку працівником, погоджується з іншими виконавцями, візується ними та передається на підпис;

8) присвоєння реєстраційного індексу листам-відповідям на звернення громадян здійснюється централізовано Відділом.

Реєстраційний індекс листів-відповідей на звернення громадян складається з порядкового номера, індексу за номенклатурою справ та двох останніх цифр поточного року (наприклад, 145/4-10-18).

Відповідь на електронне звернення направляється у спосіб, обраний заявником (згідно із зазначеною ним поштовою адресою або адресою електронної пошти);

9) відправка всіх листів-відповідей на звернення громадян здійснюється централізовано Відділом.

IV. Розгляд звернень, що надходять від державної установи "Урядовий контактний центр"

1. Звернення громадян, що надходять від державної установи "Урядовий контактний центр", розглядаються відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи "Урядовий контактний центр" із забезпечення оперативного реагування на звернення, які надходять на урядову "гарячу лінію", Єдиний веб-портал органів виконавчої влади та Урядову телефонну довідку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року N 898.

2. У НСЗУ визначається посадова особа, яка відповідає за забезпечення оперативного розгляду звернень.

3. Усі звернення, що надходять від державної установи "Урядовий контактний центр" до НСЗУ, розглядаються в тому самому порядку, що і у разі письмового звернення, відповідно до розділів II, III цього Порядку.

4. Керівники структурних підрозділів НСЗУ забезпечують всебічний, неупереджений та оперативний розгляд кожного звернення, що надходить від державної установи "Урядовий контактний центр".

5. Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються протягом п'ятнадцяти днів, а ті, що потребують додаткового вивчення, - протягом тридцяти днів після їх надходження.

У разі якщо прийнято рішення щодо продовження строку розгляду звернення, заявника в установленому порядку повідомляють про це та вносять відповідну інформацію до бази даних, при цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

6. Інформація про результати розгляду звернень вноситься до бази даних державної установи "Урядовий контактний центр" НСЗУ разом з копією листа в електронному вигляді, яким поінформовано заявника.

V. Розгляд звернень громадян, що надходять до контактного центру

1. З метою забезпечення оперативного реагування на звернення громадян у НСЗУ функціонує контактний центр.

2. Усі звернення, що надходять до контактного центру НСЗУ, обліковуються та опрацьовуються у встановленому законодавством порядку.

3. Керівники структурних підрозділів НСЗУ у межах компетенції щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, забезпечують надання інформації з найбільш актуальних питань та роз'яснень законодавства до центру прийому звернень контактного центру НСЗУ з метою оперативного інформування операторами контактного центру НСЗУ з порушених заявниками проблемних питань.

4. Звернення громадян, що надходять до контактного центру НСЗУ, розглядаються в терміни, визначені Законом України "Про звернення громадян".

5. Інформація про графік роботи контактного центру НСЗУ розміщується на офіційному веб-сайті НСЗУ.

VI. Строки розгляду звернень громадян

1. Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівництвом НСЗУ встановлюється необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особа, яка подала звернення, при цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

2. Строк розгляду пропозицій, заяв та скарг обчислюється в календарних днях, починаючи від дати реєстрації, з якої починається строк, до дня присвоєння реєстраційного індексу листу-відповіді та направлення його заявнику. Якщо останній день строку розгляду звернення припадає на неробочий день, останнім днем строку розгляду вважається перший після нього робочий день.

3. Звернення, взяті на контроль, виконуються в строки, встановлені контролюючим органом або керівництвом НСЗУ.

4. Якщо питання, порушені в зверненні до НСЗУ, не входять до її повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

5. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно також у 5-денний строк повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями.

VII. Контроль за розглядом звернень громадян

1. У СЕД налаштований автоматизований контроль за виконанням звернень громадян та передбачено автоматичне формування відомостей про їх виконання.

2. Звернення громадян, на які надано проміжні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль знімається тільки після прийняття остаточного рішення і вжиття заходів щодо вирішення питань, порушених у зверненні.

3. Рішення про зняття звернення з контролю приймає посадова особа Відділу, про що проставляється відмітка у СЕД.

4. Контроль за розглядом звернень громадян у структурних підрозділах НСЗУ покладається на керівників, які зобов'язані забезпечити своєчасний, правильний і повний розгляд звернень громадян.

VIII. Формування і зберігання справ за зверненнями громадян

1. Після розгляду звернення громадянина у СЕД робиться посилання на лист-відповідь, який засвідчує його виконання, та підтверджується виконання в РКК відповідальним виконавцем структурного підрозділу.

Інформація щодо автора запису в СЕД формується автоматично відповідно до облікового запису користувача.

2. Паперові звернення громадян після сканування їх в СЕД формуються у Відділі у справу для подальшого зберігання. У СЕД формуються електронні справи разом зі сканованим зверненням, електронною відповіддю (та/або зі сканованим образом підписаного паперового примірника листа-відповіді) та додатковими документами, які долучаються до РКК СЕД.

Формування і зберігання справ у виконавців забороняються.

3. Документи розміщуються у справах за хронологічним та/або алфавітним порядком. Під час формування справ перевіряються правильність спрямування документів, їх комплектність. Кожна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становить у справі самостійну групу. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів вони підшиваються до відповідної групи документів.

Кожна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо їх розгляду вміщується в м'яку обкладинку (додаток 3) у такій послідовності: звернення, копія відповіді з візами посадових осіб і виконавця, додані до звернення матеріали, службові й доповідні записки, довідки та інші матеріали. Конверти (вирізки з них) зберігаються разом зі зверненнями. Формування справ щодо звернень, які не входять до компетенції НСЗУ та пересилаються за належністю до відповідного (відповідної) органу, установи чи посадовій особі відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян", здійснюється без звернення, оскільки зареєстровані звернення скануються в СЕД та долучаються до РКК.

4. Обкладинка справи оформлюється за встановленою формою (додаток 4).

5. У НСЗУ здійснюється зберігання звернень громадян для надання довідок і використання з іншою метою протягом часу, визначеного зведеною номенклатурою справ НСЗУ.

6. Встановлюється п'ятирічний строк зберігання пропозицій, заяв і скарг та документів, пов'язаних з їх розглядом і вирішенням.

IX. Аналіз роботи за зверненнями громадян

1. Керівники структурних підрозділів НСЗУ зобов'язані систематично аналізувати матеріали розгляду звернень громадян, узагальнювати їх результати, з'ясовувати причини, що породжують повторні звернення громадян; аналізувати випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму під час розгляду звернень; на підставі аналізу звернень розробляти заходи щодо подальшого удосконалення рівня та якості надання медичної допомоги, готувати і направляти інформаційні листи, доручення відповідним органам та закладам охорони здоров'я для вжиття заходів.

2. Підготовлений структурними підрозділами НСЗУ звіт про наслідки розгляду звернень громадян за перший квартал, півріччя, 9 місяців та рік подається до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, Відділу для узагальнення за формами, зазначеними в додатках 5 - 7 до цього Порядку, разом з текстовим аналізом згідно із додатком 9 до цього Порядку.

3. Міжрегіональні департаменти НСЗУ подають до Відділу звіт про наслідки розгляду звернень громадян за перший квартал, півріччя, 9 місяців та рік до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, за формами, зазначеними в додатках 5, 8, разом з текстовим аналізом.

4. Узагальнені аналітичні матеріали щодо результатів роботи зі зверненнями громадян доводяться до відома керівництва НСЗУ Відділом.

 

Заступник Міністра

П. Ковтонюк

 

Додаток 1
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 3 розділу I)

ФОРМА ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ

 
 
Заявник

 
*
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
*
(місце проживання)

 
*
(електронна адреса, контактний телефон)

Додаткові дані:
 
 
Пільговий склад _________ Соціальний стан ___________

 
 
Зміст звернення
*

 
 
 
 
 
Примітка. Текст звернення не має перевищувати 3000 знаків.

Відповідь прошу надати (зазначити потрібне):

 
На поштову адресу

 
 
______
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
______

 

На електронну адресу

 
 
______
(електронна адреса)

__________
(дата)

 

______
(П. І. Б.)


* Поля, обов'язкові для заповнення.

 

Додаток 2
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 6 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНО-МОНІТОРИНГОВА КАРТКА

0203005

Реєстраційно-
моніторингова картка

Відмітка про контроль

 

 

Кореспондент (заявник)

Місце проживання, електронна адреса, номер телефону

Вид звернення: пропозиція, заява, скарга

Категорія заявника

Індивідуальне, колективне, анонімне

Соціальний стан заявника

Ознака надходження: первинне, повторне

Дата підписання (надсилання) звернення, дата надходження дзвінка

Дата надходження звернення

Реєстраційний індекс

Звідки надіслано

Дата надіслання

Індекс документа

Форма надходження

Попередні звернення N ______ від ___ 20__ р.
N ______ від ___ 20__ р.

Основні питання

Зміст питання

Індекс питання

 

 

 

 

Додаткові питання

 

 

 

 

Резолюція

Автор і дата резолюції

Строк виконання

Виконано за ____ днів

(Зворотний бік)

Перебіг виконання

Дата передання на виконання

Виконавець

Записи про продовження строку виконання, попередню відповідь тощо

Контрольні відмітки


Перевірено на місці ___ 20__ р. працівником _________

Дата, реєстраційний індекс документа про виконання __

Кому надіслано __________

Результати розгляду звернення

 


З контролю зняв _________

Справа Том ______ Аркушів ___________

 

Додаток 3
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 3 розділу VIII)

ФОРМА ОБКЛАДИНКИ
для звернення громадян

Національна служба здоров'я України

________
                                                                  (найменування структурного підрозділу НСЗУ)

Пропозиція, заява, скарга, зауваження (підкреслити потрібне)

Реєстраційний номер __
від ______
_________
                                                                                           (П. І. Б. заявника)
_________
                                                                                       (місце проживання)

 

Додаток 4
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 4 розділу VIII)

СПРАВА

  

 

Додаток 5
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 2 розділу IX)

ДАНІ
щодо звернень громадян,
які надійшли до _________
(найменування підрозділу)

за року

N з/п

Звідки надійшли звернення

Кількість звернень

З них:

Кількість громадян, що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Від громадян поштою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Від громадян на особистому прийомі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Через уповноважену особу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Через органи влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

з них: від Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Через засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Від інших органів, установ, організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Колективних.

2. Повторних.

3. Від героїв, осіб з інвалідністю внаслідок війни.

4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

5. Пропозиції.

6. Заяви, клопотання.

7. Скарги.

8. Вирішено позитивно.

9. Відмовлено у задоволенні.

10. Дано роз'яснення.

11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян".

12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян".

13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян".

14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів.

15. У стадії розгляду.

Примітки:

1. Відомості подаються за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та за рік.

2. Сума значень показників у рядках 1 - 4, 6, 7 має дорівнювати значенню "Усього".

3. Сума значень показників у графах 5 - 7, а також сума значень показників у графах 8 - 13, 15 має дорівнювати значенню в графі "Кількість звернень".

 

Додаток 6
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 2 розділу IX)

РОЗПОДІЛ
звернень за адміністративно-територіальними одиницями України

N з/п

Адміністративно-територіальні одиниці України

Поточний рік

Попередній рік

кількість звернень (абсолютне число)

кількість звернень на 10 тис. населення

питома вага звернень, %

кількість звернень (абсолютне число)

кількість звернень на 10 тис. населення

питома вага звернень, %

1

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

2

Вінницька область

 

 

 

 

 

 

3

Волинська область

 

 

 

 

 

 

4

Дніпропетровська область

 

 

 

 

 

 

5

Донецька область

 

 

 

 

 

 

6

Житомирська область

 

 

 

 

 

 

7

Закарпатська область

 

 

 

 

 

 

8

Запорізька область

 

 

 

 

 

 

9

Івано-Франківська область

 

 

 

 

 

 

10

Київська область

 

 

 

 

 

 

11

Кіровоградська область

 

 

 

 

 

 

12

Луганська область

 

 

 

 

 

 

13

Львівська область

 

 

 

 

 

 

14

Миколаївська область

 

 

 

 

 

 

15

Одеська область

 

 

 

 

 

 

16

Полтавська область

 

 

 

 

 

 

17

Рівненська область

 

 

 

 

 

 

18

Сумська область

 

 

 

 

 

 

19

Тернопільська область

 

 

 

 

 

 

20

Харківська область

 

 

 

 

 

 

21

Херсонська область

 

 

 

 

 

 

22

Хмельницька область

 

 

 

 

 

 

23

Черкаська область

 

 

 

 

 

 

24

Чернівецька область

 

 

 

 

 

 

25

Чернігівська область

 

 

 

 

 

 

26

м. Київ

 

 

 

 

 

 

27

м. Севастополь

 

 

 

 

 

 

 

Усього по Україні

 

 

 

 

 

 

 

Інші країни

 

 

 

 

 

 

 

Без адреси

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Примітка. Відомості подаються за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та за рік.

 

Додаток 7
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 2 розділу IX)

Дані щодо звернень громадян,
які надійшли до _________
(найменування підрозділу)

за року

N з/п

Тема звернень (згідно з Класифі-катором звернень громадян)
(дані форму-
ються автома-
тично в СЕД)

Всього

Адміністративно-територіальні одиниці України

Авто-
номна Респуб-
ліка Крим

Вінни-
цька обла-
сть

Волин-
ська обла-
сть

Дніп-
ропет-
ров-
ська обла-
сть

Доне-
цька обла-
сть

Житомир-
ська обла-
сть

Закар-
патська обла-
сть

Запо-
різька обла-
сть

Івано-
Франків-
ська обла-
сть

Київ-
ська обла-
сть

Кірово-
град-
ська обла-
сть

Луган-
ська обла-
сть

Львів-
ська обла-
сть

Мико-
лаївська обла-
сть

Оде-
ська обла-
сть

Полта-
вська обла-
сть

Рівнен-
ська обла-
сть

м. Севас-
тополь

Сум-
ська обла-
сть

Терно-
піль-
ська обла-
сть

Харків-
ська обла-
сть

Херсон-
ська обла-
сть

Хмель-
ницька обла-
сть

Черка-
ська обла-
сть

Черні-
вецька обла-
сть

Чернігів-
ська обла-
сть

м. Київ

інші краї-
ни

інше

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Відомості подаються за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та за рік.

 

Додаток 8
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 3 розділу IX)

ЗВІТ
про роботу зі зверненнями громадян,
що надійшли до _____
(найменування установи)

за період з ____ по ______ року

N з/п

Тема звернень (зміст основних питань визначений у Класифікаторі звернень громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 858; зміст додаткових питань визначається з урахуванням звернень громадян до установи, наприклад від 010 до 019)

Надійшло звернень

Перебіг вирішення звернень

Стан розгляду звернень

усього

з них: від громадян поштою та через уповноважену особу

від громадян на особистому прийомі

від органів державної влади

з інших установ та організацій, через засоби масової інформації

від НСЗУ

направлено для розгляду у міжрегіональні департаменти

направлено за належністю в інші центральні органи виконавчої влади

вирішено в міжрегіональних департаментах

у стадії розгляду

позитивно

відмовлено

дано роз'яснення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Відомості подаються за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та за рік

 

Додаток 9
до Порядку розгляду звернень громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 2 розділу IX)

ПЕРЕЛІК
питань та даних для висвітлення в текстовому аналізі про роботу зі зверненнями громадян у структурних підрозділах НСЗУ та міжрегіональних департаментах НСЗУ за I квартал, 6 місяців, 9 місяців, за рік

1. Статистичні дані за звітний період щодо кількості звернень громадян порівняно з показниками за попередній рік. Кількість та питома вага повторних звернень, основні причини їх надходжень.

2. Дані щодо змісту основних питань, що порушують громадяни. Характерні приклади звернень.

3. Кількісні дані щодо структури звернень за їх видами (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги).

4. Дані аналізу звернень за місцем проживання заявників. Порівняння з даними попереднього року.

5. Кількість звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, осіб з інвалідністю та жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня". Основні питання, які ними порушуються.

6. Кількість звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, що потребують соціального захисту та підтримки. Основні питання, які ними порушуються. Як здійснювалися розгляд та вирішення порушених ними питань.

7. Вжиті заходи щодо забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об'єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням.

8. Дані щодо кількості та питомої ваги позитивно вирішених питань.

9. Дані щодо особистого прийому громадян керівниками та іншими посадовими особами.

10. Факти порушень посадовими особами положень Закону України "Про звернення громадян".

11. Інформація про розгляд питань щодо стану роботи зі зверненнями громадян на колегіях, апаратних та робочих нарадах.

12. Аналіз та узагальнення звернень громадян для виявлення причин, що їх зумовлюють (наводиться узагальнений аналіз причин, що спричиняють звернення громадян, найбільш гострих суспільно значущих проблем, вжиті у межах компетенції заходи щодо їх вирішення, зазначається, як ураховано потреби щодо фінансування необхідних заходів під час формування відповідних бюджетів (приклади)).


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.