АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 жовтня 2018 року N 572-р

Про допустимість державної допомоги для конкуренції

Антимонопольний комітет України (далі - Комітет), розглянувши подання Департаменту моніторингу і контролю державної допомоги від 17.10.2018 N 500-01/6050-п та повідомлення про нову державну допомогу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зареєстроване в Комітеті 14.09.2018 N 783-ПДД, яке подано на виконання статті 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та за формою, що передбачена додатком 1 до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 04 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2016 року за N 501/28631, встановив:

1. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТРИМКУ

(1) Листом від 13.09.2018 N 3902-05/40036-03 (вх. N 783-ПДД від 14.09.2018) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України подано повідомлення про нову державну допомогу (далі - Повідомлення) у порядку, передбаченому статтею 9 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(2) Повідомлення прийнято до розгляду 28.09.2018.

2. ВІДОМОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ ВІД НАДАВАЧА ПІДТРИМКИ

2.1. Надавачі підтримки

(3) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 2/12, ідентифікаційний код юридичної особи 37508596).

(4) Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 65-б, ідентифікаційний код юридичної особи 00041467).

2.2. Отримувачі підтримки

(5) Суб'єкти господарювання - юридичні особи, які здійснюють виробництво за видами економічної діяльності переробної промисловості на території України - носії промислово-інноваційних проектів.

2.3. Мета (ціль) підтримки

(6) Метою (ціллю) підтримки є:

Надання державної підтримки на реалізацію промислово-інноваційних проектів, спрямованих на технологічні інновації для розвитку промисловості. Сприяння окремим видам господарської діяльності.

2.4. Очікуваний результат

(7) Підвищення конкурентоспроможності продукції та її вихід на зовнішні ринки, заміщення імпортних товарів виробничого призначення та зменшення залежності від їх поставок, забезпечення виробників кінцевої продукції товарами проміжного споживання, підвищення рентабельності, збільшення гнучкості виробництва, збільшення продуктивності праці.

2.5. Форма підтримки

(8) Співфінансування реалізації промислово-інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів на безповоротній основі.

(9) Часткова компенсація відсотків за кредитами для реалізації промислово-інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів на безповоротній основі.

2.6. Обсяг підтримки

Загальний обсяг програми підтримки - 300000,0 тис. грн.

2.7. Підстава для надання підтримки

(10) Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 1201560, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету - 0487);

(11) Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості".

2.8. Тривалість підтримки

(12) З моменту набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України по 31.12.2019.

3. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ПІДТРИМКИ

(13) За інформацією, поданою у Повідомленні, програма підтримки відноситься до категорії державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність. Програма підтримки спрямована на суб'єктів господарювання - юридичних осіб, які здійснюють виробництво за видами економічної діяльності переробної промисловості на території України, які є носіями промислово-інноваційного проекту (далі - Виробник).

(14) Метою програми державної підтримки є реалізація промислово-інноваційних проектів, спрямованих на технологічні інновації для розвитку промисловості. Бюджетні кошти використовуватимуться для: надання державної підтримки промислово-інноваційних проектів, спрямованих на впровадження у виробництво технологічно нових або значно вдосконалених технологічно продуктів та/або процесів; покриття витрат, пов'язаних з організацією відбору та супроводу промислово-інноваційних проектів, здійсненням контролю за ефективною реалізацією промислово-інноваційних проектів та цільовим використанням коштів, наданих виробникам.

(15) Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Заходи пов'язані з: організацією відбору та супроводу промислово-інноваційних проектів, здійсненням контролю за ефективною реалізацією проектів та цільовим використанням коштів, наданих виробникам, чиї проекти були відібрані відповідно до порядку відбору, здійснюватиме Державна інноваційна фінансово-кредитна установа.

(16) Державна підтримка реалізації промислово-інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів надається у формі співфінансування реалізації промислово-інноваційних проектів та/або часткової компенсації відсотків за кредитами, залученими виробниками для реалізації промислово-інноваційних проектів.

(17) Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. Основні засоби або майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності, створені (придбані) за державної підтримки при реалізації промислово-інноваційного проекту, протягом трьох років після закінчення його реалізації не підлягають відчуженню.

(18) Для отримання державної підтримки Виробник і промислово-інноваційні проекти повинні відповідати таким критеріям:

- Виробник є юридичною особою, яка здійснює виробництво за видами економічної діяльності переробної промисловості (секція С КВЕД ДК 009:2010 (Наказ N 457));

- Виробник протягом щонайменше одного з останніх трьох років здійснював продуктові та/або процесові інновації і має об'єкти права інтелектуальної власності;

- Виробник на дату подання документів на участь у конкурсному відборі не має заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

- Виробник на дату подання документів на участь у конкурсному відборі не перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не визнано банкрутом;

- отримана Виробником державна допомога на діяльність, пов'язану з проектом, за іншими програмами державної допомоги на відшкодування витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, разом із державною допомогою, заявленою в проекті, не перевищує максимального розміру державної допомоги;

- повна вартість інвестиційно-інноваційного проекту не перевищує максимального доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Виробника в один з останніх 3 (трьох) років;

- метою проекту є продуктова та/або процесова інновація у промисловості;

- продуктова інновація спрямована на випуск засобів виробництва та проміжних товарів для промисловості;

- до реалізації проекту залучено щонайменше одного резидента України: наукову установу (в розумінні пункту 16 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII)), та/або заклад вищої освіти (в розумінні пункту 7 статті 1 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII)), та/або суб'єкт господарювання для отримання науково-технічного (прикладного) результату (в розумінні пункту 27 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII));

- термін проекту не перевищує 24 місяців;

- вартість проекту становить не менше 10 млн грн (без врахування податку на додану вартість);

- форми підтримки реалізації промислово-інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів відповідають вимогам пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на державну підтримку технологічних інновацій для розвитку промисловості;

- загальна сума державної підтримки, вказана Виробником за одним чи кількома проектами за обома формами підтримки, не перевищує порогових значень (без врахування податку на додану вартість), наведених у додатку 1 до Порядку встановлення відповідності, відбору та супроводу промислово-інноваційних проектів, спрямованих на технологічні інновації для розвитку промисловості, на реалізацію яких надається державна підтримка (далі - Порядок встановлення відповідності);

- максимальний розмір державної підтримки за обома формами підтримки не перевищує порогових значень, наведених у додатку 2 до Порядку встановлення відповідності;

- статті витрат при реалізації проектів, на які надається державна підтримка, відповідають статтям витрат, наведеним у додатку 3 до Порядку встановлення відповідності.

(19) Максимальна сума державної підтримки, що може надаватися Виробнику на відшкодування витрат (без врахування податку на додану вартість) на реалізацію промислово-інноваційних проектів (див. табл. 1).

Таблиця 1 (млн грн)

Спрямованість проекту

Суб'єкти малого підприємництва

Суб'єкти середнього підприємництва

Суб'єкти великого підприємництва

Нові продукти

20

40

60

Значно вдосконалені технологічно продукти

15

30

50

Нові процеси

15

30

40

Значно вдосконалені технологічно процеси

10

20

30

(20) Максимальний розмір державної підтримки, що може надаватися Виробнику на відшкодування витрат на реалізацію промислово-інноваційного проекту (див. табл. 2).

Таблиця 2 (%)

Види державної допомоги

Суб'єкти малого підприємництва

Суб'єкти середнього підприємництва

Суб'єкти великого підприємництва

Підтримка прикладних (промислових досліджень)

80

75

65

Підтримка науково-технічних (експериментальних) розробок

60

50

40

Підтримка інноваційної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва

50

50

-

Підтримка інноваційної діяльності

50

50

15

(21) Державна підтримка (допомога) суб'єктам господарювання на реалізацію промислово-інноваційних проектів може бути спрямована на відшкодування витрат на:

1) Виконання прикладних (промислових) досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, результатом яких є:

Конструкторська або технологічна документація; компонентні частини складних систем, в т. ч. побудова прототипів у лабораторних умовах, а також пілотних зразків; ескізний проект, експериментальний (дослідний), демонстраційний зразок або його діюча модель та інше, а саме на:

- оплату праці персоналу за період, протягом якого такий персонал зайнятий у проекті;

- придбання та/або оренду інструментів і обладнання, а також на їх використання під час реалізації проекту;

- на будівлі та землю обсягом та протягом періоду, необхідних для реалізації проекту;

- накладні витрати;

- інші операційні витрати, в т. ч. на:

сировину, матеріали, вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, придбані для цілей реалізації проекту, в т. ч. створення експериментального (дослідного) зразка;

дослідження за договором із співвиконавцями, придбання ноу-хау, ліцензій та/або патентів;

послуги з маркування якості, тестування, випробування і сертифікації та отримання дозвільних документів;

розробку прототипу або пілотного зразка, який є кінцевим комерційним продуктом і може використовуватися не лише для цілей демонстрації та підтвердження відповідності.

2) Підтримку інноваційної діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва, а саме на:

- отримання та підтримання чинності охоронних документів на об'єкти прав інтелектуальної власності;

- витрати на послуги з консультацій, допомоги та навчання у сфері передачі та обміну технологій, а також отримання, охорони, використання нематеріальних активів та застосування стандартів і правил для їх впровадження;

- послуги з доступу до баз даних, бібліотек, результатів досліджень, лабораторій, послуги з маркування якості, тестування, випробування і сертифікації та отримання дозвільних документів;

3) інноваційну діяльність, а саме на:

- оплату праці персоналу за час, протягом якого персонал задіяний у проекті;

- придбання та/або оренду, та/або виготовлення інструментів і обладнання, оснастки та на їх використання при реалізації проекту;

- на будівлі та землю обсягом та протягом періоду, необхідних для реалізації проекту;

- накладні витрати;

- інші операційні витрати, в т. ч.:

сировину, матеріали, вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, придбані для цілей реалізації проекту, в т. ч. створення промислового прототипу;

дослідження за договором, на ліцензії та/або патенти, отримані на комерційній основі, а також - консультації та еквівалентні послуги, що використовуються виключно для проекту;

- послуги з маркування якості, тестування, випробування і сертифікації та отримання дозвільних документів.

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

(22) Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(23) Отже, державна підтримка є державною допомогою, якщо одночасно виконуються такі умови:

- підтримка надається суб'єкту господарювання;

- державна підтримка здійснюється за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів;

- підтримка створює переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності;

- підтримка спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції.

(24) Відповідно до частини другої статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII), терміни "суб'єкт господарювання", "товар", "економічна конкуренція (конкуренція)" вживаються у Законі (Закон N 1555-VII) у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

(25) Відповідно до частини першої статті 2 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога є недопустимою для конкуренції, якщо інше не встановлено цим Законом (Закон N 1555-VII).

(26) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога може бути визнана допустимою, якщо вона надається, зокрема, для такої цілі, як сприяння окремим видам господарської діяльності.

(27) Частиною другою статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає критерії оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги, що надається для цілей, передбачених частиною першою цієї статті (Закон N 1555-VII), зокрема, такої категорії, як допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.

(28) Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 N 118 (Постанова N 118) (далі - Критерії оцінки), державна допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність є допустимою у разі, коли надається з метою сприяння розвитку у сфері наукових досліджень, технічного розвитку та інноваційної діяльності.

(29) Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Критеріїв оцінки (Постанова N 118) державна допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність є допустимою у разі, коли спрямована на відшкодування суб'єктам господарювання витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, зокрема:

а) витрат на підтримку реалізації проектів у сфері наукових (науково-технічних) робіт, які належать до категорій фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, а також їх комбінації. До таких витрат належать:

- витрати на оплату праці персоналу за період, протягом якого такий персонал зайнятий у певному проекті;

- вартість інструментів і обладнання та витрати на їх використання під час реалізації проекту;

- витрати на будівлі та землю, які використовуються для реалізації проекту. Для будівель дозволеними вважаються лише амортизаційні витрати, які відповідають строку реалізації проекту, визначені на основі загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Для землі дозволеними вважаються витрати на комерційну передачу або фактичні капітальні витрати;

- витрати на дослідження за договором, на знання та патенти, отримані на комерційній основі, а також витрати на консультаційні або еквівалентні послуги, використані з метою реалізації проекту;

- накладні витрати;

- інші операційні витрати;

б) витрат на підтримку інноваційної діяльності суб'єктів середнього та малого підприємництва, до яких належать:

- витрати на отримання та підтримання чинності охоронних документів на об'єкти прав інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи;

- витрати на тимчасове залучення персоналу, який має відповідну вищу освіту та не менше п'яти років відповідного професійного досвіду, без заміни іншого персоналу суб'єктів середнього та малого підприємництва;

- витрати на послуги з консультацій, допомоги та навчання у сфері передачі та обміну знань (зокрема консультування, ліцензування, публікації, передача інновацій, переміщення науково-дослідного та іншого персоналу), а також отримання, охорони, використання нематеріальних активів та застосування стандартів і правил для їх впровадження;

- витрати на послуги з надання офісних приміщень, доступу до баз даних, бібліотек, результатів досліджень, лабораторій, послуги з маркування якості, тестування та сертифікації з метою розроблення більш ефективних продуктів, технологій, послуг;

в) витрат на інноваційну діяльність, пов'язану із створенням нового або більш вдосконаленого виробничого методу (крім зростання виробництва або сервісних можливостей внаслідок додавання виробничих або логістичних ліній, аналогічних чи подібних до тих, які вже використовуються; припинення використання певної технології; звичайної заміни чи розширення обладнання; змін, зумовлених виключно зміною цін на фактори виробництва, налаштування, розміщення; регулярних, сезонних та інших циклічних змін; торгівлі новими та/або більш вдосконаленими продуктами) та/або впровадженням нового методу організації господарської діяльності суб'єкта господарювання, організації робочих місць або зовнішніх зв'язків (крім змін, пов'язаних з організаційними методами, які вже застосовуються суб'єктом господарювання; змін в стратегії управління; злиття та поглинання; змін, пов'язаних із припиненням використання певної технології, із звичайною заміною чи розширенням обладнання; змін, зумовлених виключно зміною цін на фактори виробництва, налаштування, розміщення; регулярних, сезонних та інших циклічних змін; торгівлі новими чи істотно вдосконаленими продуктами). До таких витрат належать:

- фактичні витрати на оплату праці персоналу за час, протягом якого персонал задіяний в проекті;

- витрати на інструменти, обладнання, будівлі та землю, які використовуються під час реалізації проекту;

- витрати на дослідження за договором, на ліцензії та/або патенти, отримані на комерційній основі;

- додаткові накладні та інші операційні витрати, у тому числі витрати на матеріали, товари та подібні продукти, понесені безпосередньо під час реалізації проекту.

(30) Пунктом 4 Критеріїв оцінки (Постанова N 118) встановлено, що до категорій отримувачів державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність належать суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у будь-якій галузі.

(31) Пунктом 5 Критеріїв оцінки (Постанова N 118) встановлено, що державна допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність не надається суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами; стосовно яких порушено справу про банкрутство; які перебувають на стадії ліквідації; які мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади; які втратили більш як половину статутного капіталу через накопичені збитки чи з інших причин; обсяг зобов'язань яких (крім суб'єктів малого та/або середнього підприємництва) за останні два роки більш як у 7,5 разу перевищує обсяг власного капіталу; прибуток яких до оподаткування без вирахування відсотків за користування кредитами (позиками) та амортизації є меншим за витрати на сплату відсотків за кредитами (позиками) відповідного періоду; кредитний рейтинг яких характеризується низькою та дуже низькою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами згідно з Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 665 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1294).

(32) Відповідно до пункту 6 Критеріїв оцінки (Постанова N 118) державна допомога на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність надається у будь-якій формі.

(33) Пунктом 7 Критеріїв оцінки (Постанова N 118) встановлено, що норми максимального розміру державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, яка може надаватися на відшкодування суб'єктам господарювання витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, визначені згідно з додатком до Критеріїв оцінки (Постанова N 118).

(34) Відповідно до пункту 8 Критеріїв оцінки (Постанова N 118) один і той самий суб'єкт господарювання може бути отримувачем державної допомоги за кількома програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги.

(35) Пунктом 9 Критеріїв оцінки (Постанова N 118) встановлено, що у разі коли суб'єкт господарювання є отримувачем державної допомоги за різними програмами державної допомоги або індивідуальної державної допомоги, з метою визначення сукупного розміру державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність враховується розмір державної допомоги, що надається на відшкодування витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, за всіма чинними програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги.

(36) Відповідно до пункту 10 Критеріїв оцінки (Постанова N 118) визначення максимального розміру державної допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність і витрат, що можуть бути відшкодовані суб'єктам господарювання, здійснюється з урахуванням податків та інших зборів.

(37) Додатком 1 до Критеріїв оцінки (Постанова N 118) встановлено норми максимального розміру державної допомоги, яка може надаватися суб'єктам господарювання на відшкодування витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.

5. ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕННЯ

(38) На підставі вищенаведеного, а також інформації та документів, наданих у Повідомленні, програма підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України передбачає надання підтримки Виробникам у формі співфінансування та часткової компенсації за рахунок бюджетних коштів на безповоротній основі для реалізації промислово-інноваційних проектів, спрямованих на технологічні інновації для розвитку промисловості.

(39) Відповідно до статті 1 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) державна допомога суб'єктам господарювання - підтримка у будь-якій формі суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності.

(40) Державна підтримка за рахунок ресурсів держави у формі співфінансування та часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами на безповоротній основі передбачена суб'єктам господарювання, які є учасниками відповідного ринку, і тому загрожує спотворенням економічної конкуренції. Така підтримка створюватиме переваги отримувачам державної підтримки (Виробникам) для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності, які вони не в змозі отримати за нормальних ринкових умов. Отже, така державна підтримка є державною допомогою суб'єктам господарювання відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(41) Ціллю програми державної допомоги є сприяння окремим видам господарської діяльності суб'єктів господарювання, що відповідає частині першій статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII).

(42) Відповідно до пункту 7 частини другої статті 6 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Кабінет Міністрів України визначає критерії оцінки допустимості окремих категорій державної допомоги, що надається для цілей, передбачених частиною першою цієї статті (Закон N 1555-VII), зокрема, для допомоги на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.

(43) За інформацією, поданою у Повідомленні, програма державної допомоги за рахунок коштів Державного бюджету України передбачена на реалізацію промислово-інноваційних проектів, спрямованих на технологічні інновації для розвитку промисловості, що відповідає меті, зазначеній у підпункті 1 пункту 3 Критеріїв оцінки (Постанова N 118). Крім того, у випадку якщо промислово-інноваційний проект, для реалізації якого надається державна допомога, не буде реалізований або відбудеться відчуження протягом трьох років після закінчення реалізації промислово-інноваційного проекту основних засобів або майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створених (придбаних) за рахунок державної допомоги, Виробник повертає надавачу державної допомоги бюджетні кошти, надані як державна допомога, відповідно до умов договору, що забезпечує досягнення цілей промислово-інноваційного проекту.

(44) Програмою державної допомоги за рахунок ресурсів держави передбачається покриття витрат, наведених у пункті 21 цього Рішення, що частково відповідає Критеріям оцінки (Постанова N 118).

(45) Державна допомога передбачається суб'єктам господарювання - юридичним особам, які здійснюють виробництво за видами економічної діяльності переробної промисловості на території України, які є носіями промислово-інноваційного проекту (Виробникам), що відповідає пункту 4 Критеріїв оцінки (Постанова N 118).

(46) Програмою державної допомоги (підпункти 3 та 4 пункту 4 розділу II Порядку встановлення відповідності) встановлено, що Виробник на дату подання документів на участь у конкурсному відборі не має заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи; не перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не визнано банкрутом, що частково відповідає пункту 5 Критеріїв оцінки (Постанова N 118).

(47) Надання державної допомоги передбачається у формі співфінансування реалізації промислово-інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів на безповоротній основі та часткової компенсації відсотків за кредитами для реалізації промислово-інноваційних проектів за рахунок бюджетних коштів на безповоротній основі, що відповідає пункту 6 Критеріїв оцінки (Постанова N 118). Крім того, програмою державної допомоги передбачено, що максимальний розмір державної допомоги за обома формами підтримки не перевищує порогових значень, наведених у пункті 20 цього Рішення.

(48) Максимальний розмір державної допомоги, що може надаватися Виробнику на відшкодування витрат на реалізацію промислово-інноваційного проекту, наведений у пункті 20 цього рішення, частково відповідає пункту 7 Критеріїв оцінки (Постанова N 118).

(49) Програмою державної допомоги передбачається, що отримана Виробником державна допомога на діяльність, пов'язану з промислово-інноваційним проектом, за іншими програмами державної допомоги на відшкодування витрат на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, разом із державною допомогою, заявленою в проекті, не перевищує максимального розміру державної допомоги, що відповідає пункту 9 Критеріїв оцінки (Постанова N 118).

(50) Щодо положень програми державної допомоги, які частково відповідають Критеріям оцінки (Постанова N 118).

1) Положення додатка 3 до Порядку встановлення відповідності щодо витрат, які передбачені програмою державної допомоги та наведені в пункті 21 цього Рішення, необхідно викласти в такій редакції:

- у пункті 1) додатка 3 до Порядку встановлення відповідності витрати "на будівлі та землю в обсязі та протягом періоду, необхідних для реалізації проекту" викласти в такій редакції:

"витрати на будівлі та землю, в обсязі та протягом періоду, необхідних для реалізації проекту. Для будівель дозволеними вважаються лише амортизаційні витрати, які відповідають строку реалізації проекту, визначені на основі загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Для землі дозволеними вважаються витрати на комерційну передачу або фактичні капітальні витрати";

- у пункті 2) додатка 3 до Порядку встановлення відповідності:

слова "в сфері передачі та обміну технологій" замінити на слова "в сфері передачі та обміну знань (технологій)";

після слів "сертифікації та отримання дозвільних документів" доповнити словами "з метою розроблення більш ефективних продуктів, технологій, послуг";

- пункт 3) додатка 3 до Порядку встановлення відповідності викласти в такій редакції:

"інноваційну діяльність (крім зростання виробництва або сервісних можливостей внаслідок додавання виробничих або логістичних ліній, аналогічних чи подібних до тих, які вже використовуються; припинення використання певної технології; звичайної заміни чи розширення обладнання; змін, зумовлених виключно зміною цін на фактори виробництва, налаштування, розміщення; регулярних, сезонних та інших циклічних змін; торгівлі новими та/або більш вдосконаленими продуктами та/або крім змін, пов'язаних з організаційними методами, які вже застосовуються суб'єктом господарювання; змін в стратегії управління; злиття та поглинання; змін, пов'язаних із припиненням використання певної технології, із звичайною заміною чи розширенням обладнання; змін, зумовлених виключно зміною цін на фактори виробництва, налаштування, розміщення; регулярних, сезонних та інших циклічних змін; торгівлі новими чи істотно вдосконаленими продуктами), а саме, на:".

2) Підпункти 3 та 4 пункту 4 розділу II Порядку встановлення відповідності викласти в такій редакції:

"Виробник на дату подання документів на участь у конкурсному відборі не перебуває у скрутному становищі (у розумінні пунктів 2 (Постанова N 118) та 5 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб'єктів господарювання (Постанова N 118), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 N 36)".

3) Підпункт 9 пункту 4 розділу II Порядку встановлення відповідності доповнити новим реченням такого змісту:

"У разі залучення до реалізації проекту суб'єкта господарювання для отримання науково-технічного (прикладного) результату (в розумінні пункту 27 статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII)), суб'єкти великого підприємництва залучають принаймні одного суб'єкта середнього та малого підприємництва".

(51) Разом з тим відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) надавачі державної допомоги зобов'язані щороку, до 1 квітня наступного року, подавати Уповноваженому органові у визначеному ним порядку інформацію про чинну державну допомогу, її мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги у межах відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася. У Порядку встановлення відповідності необхідно додати положення щодо звітування про державну допомогу відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

(52) Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтями 8 (Закон N 1555-VII) і 10 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) та пунктом 14 розділу IV Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 4 березня 2016 року N 2-рп (Розпорядження N 2-рп), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2016 року за N 501/28631, на підставі інформації, наданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольний комітет України постановив:

Визнати, що нова державна допомога у формі співфінансування та часткової компенсації за рахунок бюджетних коштів на безповоротній основі для реалізації промислово-інноваційних проектів відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) (код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 1201560, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету - 0487) та проекту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості" на період з моменту прийняття проекту постанови по 31.12.2019 у сумі 300000,0 тис. грн є допустимою для конкуренції. Пункти 50 та 51 цього рішення є обов'язковими до виконання.

Відповідно до частини десятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (Закон N 1555-VII) Антимонопольний комітет України може відкликати прийняте ним рішення, якщо воно прийнято на підставі недостовірної інформації, що призвело до прийняття необґрунтованого рішення, та прийняти нове рішення у порядку, встановленому цією статтею (Закон N 1555-VII).

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.