МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 лютого 2018 року N 65

Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2018 рік

Із змінами і доповненнями, внесениминаказом Міністерства оборони України від 23 березня 2018 року N 127(зміни, внесені наказом Міністерства оборони України від 23 березня 2018 року N 127, застосовуються з (Наказ N 127) 1 березня 2018 року (Наказ N 127)) (Наказ N 127)

З метою організації виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) і забезпечення виконання поставлених перед Збройними Силами України завдань, ефективного та економного використання бюджетних коштів, своєчасної виплати військовослужбовцям і працівникам належних видів грошового забезпечення та заробітної плати, оптимізації витрат на відрядження та нагородження особового складу наказую:

1. Першому заступнику Міністра оборони України, заступникам Міністра оборони України, заступнику Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, державному секретарю Міністерства оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, командувачу об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, командувачу Високомобільних десантних військ (Десантно-штурмових військ) Збройних Сил України, командувачу Сил спеціальних операцій України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальнику Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальнику Озброєння Збройних Сил України, начальнику Тилу Збройних Сил України, начальнику Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, командирам (начальникам) з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій (в межах повноважень):

привести у відповідність до обсягів асигнувань, затверджених у зведеному кошторисі Міністерства оборони України на 2018 рік і помісячному розписі асигнувань за загальним фондом, плани підготовки військ, поточного та капітального ремонту, капітального будівництва, міжнародних та організаційних заходів, зборів тощо;

утримувати чисельність військовослужбовців, працівників і здійснювати фактичні видатки на грошове забезпечення, заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисі;

у разі зміни чисельності військовослужбовців і працівників у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів невідкладно в установленому порядку надавати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України пропозиції щодо коригування фонду оплати праці для внесення змін до кошторису і помісячного плану асигнувань;

направлення військовослужбовців та працівників у службові відрядження здійснювати у межах асигнувань, затверджених на ці цілі в кошторисах розпорядників коштів;

при направленні військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у відрядження забезпечувати їх коштами як аванс для здійснення поточних витрат;

забезпечити проживання особового складу, який направляється у відрядження, на фондах військових частин, установ та організацій (за можливістю);

покласти персональну відповідальність на командирів усіх рівнів, якими допущено виникнення небюджетної кредиторської заборгованості з оплати відряджень;

максимально обмежити проведення виїзних зборів, конференцій, семінарів та нарад;

не допускати використання бюджетних коштів, крім коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески, власних доходів національних закладів культури, для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також ювілеїв і вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій (крім заходів, визначених Указами Президента України, централізованих заходів Мінкультури, пов'язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам'яті жертв політичних репресій, Дня захисника України), друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів;

під час укладання договорів (контрактів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг обов'язково передбачати застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання ними зобов'язань, узятих за договорами (контрактами), а також гарантії (забезпечення) виконання цих зобов'язань;

здійснювати оплату тільки за фактично поставлені товари, виконані роботи та надані послуги. Попередню оплату в договорах (контрактах) передбачати у разі обґрунтованої необхідності її проведення та за наявності відповідного рішення (дозволу);

забезпечити жорсткий контроль за своєчасним і повним виконанням договірних зобов'язань постачальниками товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг, розрахунки з якими проводяться на умовах попередньої оплати, не допускати виникнення простроченої дебіторської заборгованості;

забезпечити погашення дебіторської та кредиторської заборгованості минулих років, у тому числі шляхом списання в установленому законодавством порядку заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до стягнення;

забезпечити ефективну претензійну та позовну роботу за всіма випадками невиконання постачальниками продукції (виконавцями робіт) взятих зобов'язань та взаємодію з органами державної виконавчої служби щодо виконання судових рішень, прийнятих на користь Міністерства оборони України і військових частин (установ) Збройних Сил України;

забезпечити своєчасне прийняття рішень та відшкодування заподіяних державі збитків, у тому числі оформлення документів на списання з обліку озброєння, військової техніки та майна, втрачених (знищених) у ході антитерористичної операції;

забезпечити ведення бухгалтерського обліку активів, зобов'язань та всіх здійснених господарських операцій відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку;

забезпечити організацію внутрішнього контролю та управління ризиками згідно зі Стандартами внутрішнього контролю у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, Інструкцією з організації внутрішнього контролю у Збройних Силах України, затвердженою наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 29 серпня 2016 року N 340;

забезпечити проведення інвентаризації активів і зобов'язань в обсягах і в строки, визначені нормативно-правовими актами, та прийняття відповідних рішень за її результатами.

2. Відповідальним виконавцям за формування та виконання бюджетних програм (підпрограм):

здійснювати видатки за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, та за умови їх відповідності паспортам бюджетних програм. При цьому забезпечити ефективне і своєчасне використання асигнувань відповідно до затвердженого помісячного розпису;

здійснювати розподіл виділених коштів за загальним і спеціальним фондами, а саме:

на проведення децентралізованих розрахунків - у розрізі видів Збройних Сил України, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій;

на здійснення централізованої оплати - у розрізі підприємств, установ та організацій, що постачають товари (виконують роботи, надають послуги);

до розподілів додавати детальні розрахунки та обґрунтування видатків;

внесення змін до кошторисів і помісячних планів асигнувань розпорядників коштів нижчого рівня здійснювати у виняткових випадках, при цьому пропозиції з відповідними обґрунтуваннями та детальними розрахунками подавати встановленим порядком до Департаменту фінансів Міністерства оборони України до 15 числа поточного місяця;

у разі зменшення асигнувань вчасно вживати заходів для коригування бюджетних зобов'язань, які перевищують уточнені плани асигнувань за загальним і спеціальним фондами;

у разі безспірного списання коштів за спеціальним фондом (власні надходження) забезпечити надання відповідних пропозицій до Департаменту фінансів Міністерства оборони України для коригування кошторису протягом місяця після проведення такої операції, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення звітного періоду;

в одноденний термін після отримання відповідних судових, виконавчих документів (в тому числі отриманих від юридичної служби апарату Міністерства оборони України) в установленому порядку надавати до Департаменту фінансів Міністерства оборони України розподіли коштів та платіжні документи на оплату судового збору за подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, а також пені, штрафів, виконавчого збору інших обов'язкових платежів за бюджетними програмами (підпрограмами);

забезпечити невідкладне подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України пропозицій щодо внесення змін до кошторисів розпорядників коштів для використання коштів і майна, отриманих як благодійна допомога Збройним Силам України, надходжень в натуральній формі та субвенцій від місцевих органів влади;

своєчасно надавати для зарахування до доходів і видатків Державного бюджету підтвердні документи щодо виконаних робіт, отриманого майна (квартир) в натуральній формі;

здійснювати постійний контроль за ефективним, результативним, цільовим та економним використанням бюджетних коштів за відповідною програмою (підпрограмою);

у разі здійснення розрахунків на умовах попередньої оплати враховувати строки, необхідні для документального оформлення поставленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) для забезпечення своєчасності погашення наданих авансів та недопущення виникнення простроченої дебіторської заборгованості;

перенесення термінів (відстрочення) постачання товарів, робіт і послуг, оплачених на умовах попередньої оплати здійснювати у виключних випадках за умови форс-мажорних обставин, істотної зміни умов договору за рішенням заступника Міністра оборони України відповідно до розподілу обов'язків;

попередню оплату відповідно до укладеного договору (державного контракту) підприємствам, за якими обліковується прострочена дебіторська заборгованість за іншими договорами (державними контрактами) здійснювати у виключних випадках з обґрунтуванням її необхідності та відповідно до рішення заступника Міністра оборони України згідно з розподілом обов'язків.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління документи з питань витрачання бюджетних коштів подавати Міністру оборони України разом з фінансово-економічними обґрунтуваннями та пропозиціями стосовно джерел їх покриття тільки після попереднього погодження з Департаментом фінансів Міністерства оборони України.

4. Командирам (начальникам) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій:

забезпечити дотримання вимог трудового законодавства та нормативно-правових актів, що регулюють питання оплати праці працівників та соціально-трудових відносин;

забезпечити розмір заробітної плати працівника на рівні не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за виконану ним місячну (годинну) норму праці;

забезпечити контроль за дотриманням штатно-тарифної дисципліни для запобігання випадкам незаконної виплати заробітної плати працівникам;

забезпечити своєчасне та повне оприбуткування і відображення за бухгалтерським обліком благодійної допомоги, отриманої в грошовій (натуральній) формі;

розробити та затвердити плани заходів (графіки) з:

погашення простроченої дебіторської заборгованості із зазначенням конкретних заходів і термінів їх виконання за кожним дебітором.

5. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України:

фінансування Державної спеціальної служби транспорту здійснювати відповідно до затверджених асигнувань, передбачених для Міністерства оборони України у Державному бюджеті України на 2018 рік (Закон N 2246-VIII);

відповідно до затвердженого зведеного кошторису (з урахуванням внесених змін) невикористані залишки бюджетних асигнувань перерозподіляти на першочергові заходи, під які надійшли документи на оплату;

забезпечувати розгляд та реалізацію обґрунтованих пропозицій щодо використання іноземної валюти, отриманої на банківські рахунки Міністерства оборони України відповідно до умов міжнародних договорів, а також щодо купівлі іноземної валюти та перерахування її за межі України з метою виконання міжнародних договірних зобов'язань;

забезпечувати через уповноважений банк продаж іноземної валюти, отриманої як благодійні пожертви фізичних та юридичних осіб для забезпечення потреб національної оборони держави, мобілізаційної підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил України, у міру надходження коштів на валютні рахунки Міністерства оборони України з подальшим зарахуванням отриманого гривневого еквіваленту на відповідні казначейські рахунки Міністерства оборони України.

6. Голові Державної спеціальної служби транспорту:

встановити для військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту розмір виплати грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень та розмір орендної плати (без урахування вартості комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) в межах затверджених асигнувань, передбачених на ці цілі, та на рівні, що не перевищує розміри, встановлені для військовослужбовців Збройних Сил України;

розподіли на здійснення централізованої оплати, розподіли на фінансування підпорядкованих військових частин та пропозиції щодо внесення змін до кошторису попередньо погоджувати з Департаментом фінансів Міністерства оборони України. (Наказ N 127)

абзац четвертий пункту 6 виключено (Наказ N 127)

(згідно з наказом Міністерства оборони України від 23.03.2018 р. N 127,який застосовується з (Наказ N 127) 01.03.2018 р. (Наказ N 127)) (Наказ N 127)

7. Витрати на грошове забезпечення військовослужбовців у 2018 році здійснювати за нормами, установленими нормативно-правовими актами, у межах виділених асигнувань на грошове забезпечення та дотримуватися такого порядку щодо здійснення виплат:

у першу чергу - розрахунки зі звільненими військовослужбовцями;

у другу - щомісячне грошове забезпечення військовослужбовцям, винагорода за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду;

у третю - грошова допомога для оздоровлення;

у четверту - інші одноразові додаткові види грошового забезпечення (за наявності коштів).

8. Щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) виплачувати з урахуванням:

надбавки за особливості проходження служби та премії у розмірах, визначених рішенням Міністра оборони України; (Наказ N 127)

(абзац другий пункту 8 у редакції наказу Міністерства оборони України від 23.03.2018 р. N 127, який застосовується з (Наказ N 127) 01.03.2018 р. (Наказ N 127)) (Наказ N 127)

абзац третій пункту 8 виключено (Наказ N 127)

(згідно з наказом Міністерства оборони України від 23.03.2018 р. N 127,який застосовується з (Наказ N 127) 01.03.2018 р. (Наказ N 127)) (Наказ N 127)

абзац четвертий пункту 8 виключено (Наказ N 127)

(згідно з наказом Міністерства оборони України від 23.03.2018 р. N 127,який застосовується з (Наказ N 127) 01.03.2018 р. (Наказ N 127),у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати абзацами третім - шостим) (Наказ N 127)

інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення - у розмірах, визначених нормативно-правовими актами.

Під час підготовки та видання у військових частинах (до бригади включно) щомісячних наказів про встановлення премії особовому складу вказувати окремо військовослужбовців із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові, евакуйованих унаслідок поранень, через хворобу до закладів охорони здоров'я, а також таких, що зникли безвісти, захоплені в полон або заручниками (щомісячно протягом усього періоду, за який їм зберігається виплата грошового забезпечення).

Командир військової частини А0515 має право встановлювати розмір премії для преміювання військовослужбовців цієї частини та підпорядкованих їй військових частин виходячи з наявного фонду грошового забезпечення.

Грошове забезпечення військовослужбовцям нараховувати та виплачувати в поточному місяці за минулий до 20 числа щомісячно, у разі надходження коштів пізніше цього терміну - протягом трьох днів після їх надходження.

9. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань (далі - матеріальна допомога) виплачувати військовослужбовцям у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення (без урахування винагород і морського грошового забезпечення).

Накази про виплату матеріальної допомоги видавати виключно в межах доведених граничних обсягів видатків та отриманих асигнувань на її виплату з урахуванням порядку, передбаченого пунктом 7 цього наказу після розгляду заяв військовослужбовців.

У заявах про виплату матеріальної допомоги зазначаються конкретні причини (важкий стан здоров'я військовослужбовця або членів його сім'ї, смерть рідних по крові або шлюбу, пожежа або стихійне лихо та інші поважні причини), які стали підставою для порушення клопотання, та розмір потреби.

Інші одноразові додаткові види грошового забезпечення виплачувати в розмірах, визначених нормативно-правовими актами.

10. Пункт 10 виключено (Наказ N 127)

(згідно з наказом Міністерства оборони України від 23.03.2018 р. N 127,який застосовується з (Наказ N 127) 01.03.2018 р. (Наказ N 127)) (Наказ N 127)

11. Нагородження військовослужбовців цінними подарунками у випадках, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, здійснювати за рахунок та в межах фонду грошового забезпечення (КЕКВ 2112).

Фонд нагородження військовослужбовців цінними подарунками у 2018 році не повинен перевищувати:

Міністра оборони України - 1 мільйон 500 тисяч гривень;

начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України - 600 тисяч гривень;

командувача Сухопутних військ Збройних Сил України - 375 тисяч гривень;

командувача Повітряних Сил Збройних Сил України - 150 тисяч гривень;

командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України - 150 тисяч гривень;

командувача Високомобільних десантних військ (Десантно-штурмових військ) Збройних Сил України - 150 тисяч гривень;

командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України - 150 тисяч гривень;

начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського - 150 тисяч гривень.

12. Нагородження військовослужбовців грошовою премією, передбаченою Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, здійснювати за окремими рішеннями Міністра оборони України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення у розмірах, визначених цими рішеннями.

Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України за своїм рішенням здійснювати видатки на нагородження військовослужбовців грошовою премією, передбаченою Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, при цьому зазначені видатки не повинні перевищувати 1 мільйон гривень на рік.

13. Витрати на заробітну плату працівникам у 2018 році (за всіма бюджетними програмами) здійснювати за нормами, установленими нормативно-правовими актами, у межах виділених асигнувань на оплату праці та дотримуватися такого порядку:

у першу чергу виплачувати:

посадові оклади та гарантовані надбавки і доплати, індексацію заробітної плати;

матеріальну допомогу для оздоровлення та грошову допомогу під час надання щорічної відпустки;

у другу чергу виплачувати:

матеріальну допомогу (у тому числі на оздоровлення) працівникам, оплата праці яких здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань державним службовцям та працівникам державних органів, які виконують функції з обслуговування;

щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам;

допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки педагогічним, науково-педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам та працівникам бібліотек;

допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам закладів культури;

допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов'язків, а також матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань працівникам музеїв;

надбавки і доплати стимулюючого та заохочувального характеру;

премії відповідно до затвердженого Положення про преміювання.

Накази про встановлення надбавок і доплат стимулюючого та заохочувального характеру, премій видавати щомісяця.

Оплату праці працівникам, прийнятим на умовах строкових трудових договорів для тимчасового заміщення посад військовослужбовців, здійснювати відповідно до нормативно-правових актів, які застосовуються для оплати праці відповідної категорії працівників.

Забезпечити виплату заробітної плати за грудень 2018 року в грудні 2018 року.

Заборонити перевитрачати річні асигнування на оплату праці та створювати заборгованість із заробітної плати.

14. Командувачам видів (сил), окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та підпорядкованих йому органів військового управління, військових навчальних закладів, установ та організацій, відповідальним за виконання міжнародних договорів (угод, контрактів тощо) України, умовами яких передбачається надходження (використання) коштів:

через банківські валютні рахунки Міністерства оборони України:

забезпечувати подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України оформлених належним чином копій міжнародних договорів (угод, контрактів тощо) та інших документів (рахунків, звітів, актів), з перекладом українською мовою, які підтверджують факт, обсяг і строки виконання робіт (надання послуг) або передбачають необхідність здійснення авансових платежів, протягом місяця від дати їх підписання, але в будь-якому випадку не пізніше дня, наступного за днем завершення строку поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначених договірними зобов'язаннями;

забезпечувати безумовне дотримання строків, зазначених у договорах, і строків, установлених законодавством для проведення фінансових розрахунків і зарахування іноземної валюти на банківські валютні рахунки Міністерства оборони України;

забезпечувати невідкладне подання до Департаменту фінансів Міністерства оборони України обґрунтованих пропозицій щодо використання іноземної валюти (продаж, оплата рахунків тощо), отриманої на банківські рахунки Міністерства оборони України відповідно до умов міжнародних договорів, та напрямів використання гривневого еквіваленту, отриманого після продажу іноземної валюти;

заборонити виставлення рахунків (платіжних вимог) іноземним контрагентам без попереднього їх погодження з Департаментом фінансів Міністерства оборони України;

через банківські валютні рахунки командувань видів (сил), окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України, військових навчальних закладів, установ та організацій:

забезпечувати суворе дотримання режиму здійснення валютних операцій на території України та вимог у сфері валютного регулювання і валютного контролю;

забезпечувати безумовне дотримання строків, зазначених у договорах, і строків, установлених законодавством для проведення фінансових розрахунків і зарахування іноземної валюти на банківські валютні рахунки;

приймати рішення щодо використання іноземної валюти (у частині, що стосується власних надходжень), забезпечувати облік і використання отриманих установою коштів у порядку, визначеному Положенням про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 03 серпня 2016 року N 400 (Положення N 400), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2016 року за N 1191/29321;

забезпечити ведення бухгалтерського обліку в національній та іноземній валюті, складання фінансової та бюджетної звітності.

15. З 01 січня 2018 року розмір виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил України за піднайом (найом) ними жилих приміщень встановлюється:

у місті Київ - 3400 гривень на місяць;

в обласних центрах - 2550 гривень на місяць;

в інших населених пунктах - 1700 гривень на місяць.

При цьому військовослужбовцям за наявності в них трьох і більше членів сім'ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза.

16. Розмір орендної плати (без урахування вартості комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) у 2018 році не може перевищувати такі максимальні розміри:

у місті Київ:

склад сім'ї 1 - 2 особи - 4000 гривень;

склад сім'ї 3 особи - 4100 гривень;

склад сім'ї 4 особи і більше - 6000 гривень;

в обласних центрах:

склад сім'ї 1 - 2 особи - 3000 гривень;

склад сім'ї 3 особи - 3350 гривень;

склад сім'ї 4 особи і більше - 4520 гривень;

в інших населених пунктах:

склад сім'ї 1 - 2 особи - 2000 гривень;

склад сім'ї 3 особи - 2300 гривень;

склад сім'ї 4 особи і більше - 3000 гривень.

17. Цей наказ застосовується з 01 січня 2018 року і діє до видання наказу Міністерства оборони України "Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2019 рік".

18. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.