ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.02.2019 р. N 120/5-19

Про Регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністраціївід 8 квітня 2019 року N 371/5-19 (Розпорядження N 371/5-19)

Керуючись законами України "Про військово-цивільні адміністрації" (Закон N 141-VIII), "Про місцеві державні адміністрації", "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", враховуючи рішення колегії облдержадміністрації від 31 січня 2019 року "Про проект Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки":

1. Затвердити Регіональну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту економіки облдержадміністрації (Чурікова):

1) щоквартально здійснювати моніторинг виконання заходів Програми та не менше ніж один раз на рік інформувати облдержадміністрацію про виконання Програми;

2) за пропозиціями відповідальних структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у встановленому порядку готувати проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо внесення змін до Програми.

3. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, іншим виконавцям заходів Програми забезпечити:

1) реалізацію заходів Програми;

2) щоквартальне, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надання департаменту економіки облдержадміністрації інформації про виконання заходів Програми.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент економіки облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

О. І. Куць

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
07 лютого 2019 року N 120/5-19

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки

ПАСПОРТ
регіональної програми

1. Назва

Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки.

2. Ініціатор розроблення програми

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація.

3. Підстава для розроблення

Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

4. Розробник програми

Департамент економіки облдержадміністрації.

5. Співрозробники програми

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, Донецька торгово-промислова палата, Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області", громадські об'єднання підприємців.

6. Відповідальний виконавець програми

Департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації.

7. Учасники програми

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, Донецький обласний центр зайнятості, Донецька торгово-промислова палата, Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області", Установа "Донецька агенція регіонального розвитку", бізнес-асоціації, громадські об'єднання підприємців, підприємства, установи, організації.

8. Мета

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.

9. Термін реалізації програми

2019 - 2020 роки.

10. Етапи виконання

11. Загальні обсяги фінансування тис. грн.

N
з. п.

Джерела фінансування

Усього

в тому числі:

2019 рік

2020 рік

1

Державний бюджет

-

-

-

2

Обласний бюджет

72236,5

72236,5

-

3

Місцевий бюджет

28500,0

28500,0

-

4

Інші кошти

2861,7

 

2861,7

 

Усього:

103598,2

100736,5

2861,7

12. Кількісні та якісні критерії ефективності

Реалізація Програми буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги зайнятих у малому та середньому бізнесі в загальному обсязі працездатного населення області, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття та зниженню соціальної напруженості у регіоні, підвищенню рівня доходів у цьому секторі економіки до середнього значення показника по області, створенню сприятливого середовища для розвитку конкуренції, підвищенню ефективності підготовки, перепідготовки кадрів для сфери малого та середнього підприємництва, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності малих та середніх підприємств та отриманню запланованих надходжень до бюджетів усіх рівнів.

У результаті реалізації заходів Програми очікується, що наприкінці 2020 року:

- кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення складе 28 одиниць;

- питома вага малих та середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої в області продукції (товарів, послуг) збільшиться до 32,3 %;

- чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах складе 158,4 тис, осіб, кількість фізичних осіб - підприємців, які сплачували податки - 46,5 тис. осіб;

- надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого та середнього підприємництва складуть 10,9 млрд. грн.

Вступ

Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена департаментом економіки облдержадміністрації за участю структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, Донецького обласного центру зайнятості, Донецької торгово-промислової палати, Державної організації "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області", громадських об'єднань підприємців.

Підставою для розробки Програми є Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Програму розроблено з урахуванням завдань та положень:

законів України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 504-р (Розпорядження N 504-р);

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 292-р (План N 292-р);

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 (Постанова N 385);

Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5/2015 (Указ N 5/2015);

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року N 498 (Розпорядження N 498).

1. ХАРАКТЕРИСТИКА
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки

1. Загальна характеристика регіону:

Площа території (тис. км2) - 26,5
Кількість населення (тис. чол.) - 4171,8
Відсоток безробітних працездатного віку до економічно-активного населення (%) - 14,5

2. Головний замовник програми

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація

Головний розробник програми

Департамент економіки облдержадміністрації

Співрозробники:

• Структурні підрозділи облдержадміністрації
• Виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрації, військово-цивільні адміністрації
• Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
• Донецька торгово-промислова палата
• Донецький обласний центр зайнятості
• Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій
області"
• Громадські об'єднання підприємців

3. Мета Програми

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.

4. Перелік пріоритетних завдань Програми

• Підвищення рівня інформаційного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва
Забезпечення реалізації принципу "спочатку думай про мале"
Сприяння залученню фінансових ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва
Забезпечення розвитку та популяризація культури підприємництва
Участь у проведенні Глобального моніторингу підприємництва
Участь у проведенні Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні
Стимулювання до навчання протягом усього життя
Підтримка підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління)
Сприяння розвитку соціального підприємництва
Сприяння соціальній відповідальності малого і середнього підприємництва
Модернізація існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва
Інтенсифікація процесу передачі наукових здобутків до сфери підприємництва
Активізація трансферу технологій, сприяння комерціалізації результатів науково-технічних досліджень і розробок
Сприяння екологізації малого і середнього підприємництва
Використання можливостей Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"
Використання можливостей програми ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"
Розкриття та висвітлення науково-технічного потенціалу регіону
Сприяння ефективному державно-приватному діалогу з питань розвитку підприємництва

5. Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Прогнозні показники на 01.01.2021

5.1. Кількість малих і середніх підприємств / кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць) (станом на 01.01.2018)

10423/25

11689/28

5.2. Чисельність найманих працівників на малих і середніх підприємствах (осіб) (станом на 01.01.2018)

158931
 

158425

5.3. Кількість фізичних осіб - підприємців, які сплачували податки (осіб) (станом на 01.01.2019)

44420

46500

5.4. Питома вага реалізованої продукції (товарів, послуг) малих і середніх підприємств у загальному обсязі реалізації області (%) (станом на 01.01.2018)

31,6
 

32,3

5.5. Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва (млрд. грн.) (станом на 01.01.2019)

7,6

10,9

5.6. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва (одиниць):

20

21

- бізнес-центри

 

 

- бізнес-інкубатори

3

3

- технопарки

9

10

- лізингові центри

29

30

- фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

157

160

- фонди підтримки підприємництва

1

1

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії (з філіями)

353

358

- інформаційно-консультативні установи

616

630

- страхові компанії (з філіями)

172

175

6. Терміни і етапи реалізації Програми

2019 - 2020 роки

7. Виконавці:

• структурні підрозділи облдержадміністрації;
• рай держадміністрації, військово-цивільні адміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад;
• територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
• Донецька торгово-промислова палата;
• Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області";
• Установа "Донецька агенція регіонального розвитку";
• Донецький обласний центр зайнятості;
• інші суб'єкти інфраструктури підтримки підприємництва

8. Джерела фінансування Програми

Всього, тис. грн.

в тому числі:

2019

2020

Усього:

103598,2

100736,5

2861,7

Основні джерела фінансування:

 

 

 

- кошти обласного бюджету

72236,5

72236,5

 

- кошти місцевих бюджетів

28500,0

28500,0

 

- інші кошти

2861,7

 

2861,7

9. Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за реалізацією Програми здійснює облдержадміністрація.
Моніторинг, порівняльний та системний аналізи, періодичне інформування про хід виконання Програми Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснює департамент економіки облдержадміністрації.
Підведення підсумків виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях Регіональної ради підприємців в Донецькій області, колегії облдержадміністрації.

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в регіоні

Розбудова сектору малого і середнього підприємництва відіграє ключову роль в підвищенні рівня конкурентоспроможності регіону, відновленні сталого економічного зростання та розвитку сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності, залучення інвестицій в економіку регіону та країни в цілому. Мале та середнє підприємництво відіграє значну роль у підвищенні рівня зайнятості та рівня життя населення.

У Донецькій області станом на 01.01.2018 налічувалось 10450 підприємств, з яких 27 (або 0,3 % від загальної кількості) - це великі підприємства, 514 (або 4,9 %) - це середні підприємства, 9909 (або 94,8 %) - малі підприємства.

Питома вага основних показників діяльності підприємств Донецької області

Види підприємств

Питома вага, %

загальної кількості підприємств

зайнятих працівників

обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Великі підприємства

0,3

39,1

68,4

Середні підприємства

4,9

44,0

24,1

Малі підприємства

94,8

16,9

7,5

Спостерігалася тенденція збільшення кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. У 2017 році цей показник у порівнянні з попереднім роком збільшився на 4,3 % і склав 24 одиниці. Однак, наявна значна диференціація за цим показником за територіальною ознакою - від 79 одиниць у Добропільському районі до 8 у м. Торецьк. Кількість середніх підприємств залишилась на рівні попереднього року - 1 одиниця на 10 тис. осіб наявного населення.

Як і в попередні роки спостерігалась нерівномірність розміщення малих та середніх підприємств на території області. Більше половини малих та середніх підприємств зосереджені в п'яти містах області - Маріуполь (28,7 % та 24,3 % відповідно), Краматорськ (10,4 % та 13,2 %), Слов'янськ (7,9 % та 6,6 %), Бахмут (4,4 % та 5,2 %), Дружківка (3,4 % та 4,7 %).

При тому, що мале та середнє підприємництво має сприяти вирішенню проблем зайнятості населення, продовжується негативна тенденція зменшення працюючих у цьому секторі економіки. Причиною цього, перш за все, стали міграційних рух населення, значне податкове навантаження на суб'єктів господарювання. Так, кількість найманих працівників на підприємствах малого та середнього бізнесу у 2017 році зменшилась, у порівнянні з попереднім роком, на 0,7 % (і склала 42,3 тис. осіб) та 18,5 % (і склала 116,6 тис. осіб.) відповідно.

Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві у 2017 році складала, як і у попередньому році, 4 особи, на одному середньому підприємстві - 227 осіб (у 2016 році - 256).

Збільшилась у порівнянні з 2016 роком загальна сума витрат на оплату праці: на малих підприємствах - на 31,5 % (склала 2114,5 млн. грн.), на середніх підприємствах - на 13,9 % (склала 9651,6 млн. грн.).

У загальній кількості працюючих на підприємствах області питома вага найманих працівників малих підприємств складає 16,1 %, працівників середніх підприємств - 44,5 %.

Загалом у сфері малого та середнього підприємництва області було зайнято 230,66 тис. осіб, в тому числі: на малих підприємствах - 44,67 тис. осіб, на середніх підприємствах - 116,69 тис. осіб, кількість фізичних осіб - підприємців склала 40,4 тис. осіб, у них за наймом працювало 28,9 тис. робітників.

Динаміка кількісних показників розвитку малого підприємництва

  

  Середньорічна кількість найманих працівників, тис. осіб

   Кількість фізичних осіб - підприємців, які сплачують податки, тис. осіб

  Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

За підсумками 2017 року підприємствами малого бізнесу було реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 29655,4 млн. грн., що на 12,7 %, більше, ніж у 2016 році. Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по області зменшилась з 7,7 % (2016 рік) до 7,5 % (2017 рік). Цей показник залишається достатньо невеликим (в середньому по Україні він складає 19,2 %), що пояснюється високою концентрацією в області великих промислових підприємств та більш високими темпами зростання реалізації продукції (товарів, послуг) великими підприємствами (118,8 % рівня 2016 року). Частка малих підприємств області в загальному обсязі реалізації всіх малих підприємств України склала 2,0 % (у 2016 році - 2,2 %).

Найбільш вагома частка обсягу реалізації малих підприємств (48,7 % у 2017 році проти 51,2 % у 2016 році) припадала на оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Продукція промисловості склала 16,0 % (у 2016 році - 14,8 %) загального обсягу реалізації малих підприємств; сільського, лісового та рибного господарства - 13,5 % (у 2016 році - 12,9 %), будівництва - 7,3 % (у 2016 році - 6,3 %).

Більше половини обсягу реалізації припадало на малі підприємства міст Маріуполя (32,4 %), Краматорська (11,0 %), Слов'янська (8,1 %).

Підприємствами середнього бізнесу у 2017 році було реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 95936,1 млн. грн., що на 10,9 % більше, ніж у попередньому році. Частка середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) по області зменшилась з 25,3 % у 2016 році до 24,1 % - у 2017 році (в середньому по Україні - 42,8 %). Питома вага середніх підприємств області в загальному обсязі реалізації всіх середніх підприємств України склала 2,9 % (у 2016 році - 3,2 %).

Найбільш вагома частка обсягу реалізації середніх підприємств (40,4 % - 2017 рік, 39,3 % - 2016 рік) припадала на продукцію промисловості.

Динаміка обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) малих підприємств (млрд. грн.)

Динаміка обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) середніх підприємств (млрд. грн.)

  

   Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млрд. грн.

   Питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) області, %

   Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млрд. грн.

   Питома вага середніх підприємств у загальному обсязі реалізації продукції (товарів, послуг) області, %

Малими підприємствами області за підсумками 2017 року був отриманий від'ємний фінансовий результат до оподаткування в сумі 4383,1 млн. грн. збитків. При цьому, частка підприємств, які одержали прибуток, склала 77,4 % від загальної кількості малих підприємств, ними одержано 2040,6 млн. грн. прибутку. Середніми підприємствами отриманий від'ємний фінансовий результат до оподаткування у сумі 8723,7 млн. грн. Частка підприємств, які одержали прибуток, склала 66,9 % від загальної кількості середніх підприємств, ними одержано 6186,2 млн. грн. прибутку.

У структурі малих підприємств за видами економічної діяльності, як і раніше, превалюють сфери діяльності невиробничого характеру, особливо ті, які мають відносно швидкий оборот засобів. Кількість малих підприємств, які займалися оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, хоча й зменшується з кожним роком, але продовжує складати найбільшу питому вагу в загальній кількості підприємств (29,4 %).

Структура малих підприємств за видами економічної діяльності

  

Серед підприємств середнього бізнесу 39,1 % припадало на підприємства, що займаються промисловими видами діяльності; 14,0 % - оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів; 13,2 % - сільським, лісовим та рибним господарством, 8,2 % - будівництвом.

Структура середніх підприємств за видами економічної діяльності

  

Кількість фермерських господарств в області станом на 01.11.2017 склала 947 одиниць, в їх користуванні знаходиться майже 177,1 тис. га сільськогосподарських угідь. Площа сільгоспугідь у розрахунку на одне фермерське господарство складає 187 га.

Очікується, що за 2018 рік кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення складе 24 одиниці (на рівні показника 2017 року), кількість середніх підприємств - 1 одиниця (на рівні показника 2017 року).

Чисельність працівників малих підприємств збільшиться у порівнянні з 2017 роком на 2,0 % і складе 43,0 тис. осіб, працівників середніх підприємств - зменшиться на 2,2 % до 114,1 тис. осіб.

Кількість фізичних осіб - підприємців, які сплачують податки, складе 44,4 тис. осіб, що на 9,9 % більше показника 2017 року.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств складе майже 33,9 млрд. грн., що на 14,2 % більше показника 2017 року, середніх підприємств - 105,9 млрд. грн. (на 10,4 % більше показника 2017 року).

За даними Головного управління ДФС у Донецькій області за 2018 рік надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва склали більше 7,6 млрд. грн.

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств, в області реалізовувалась Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2017 - 2018 роки (далі - Програма), затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року N 266 (зі змінами).

Протягом 2017 - 2018 років в рамках виконання програмних заходів була проведена робота з реалізації державної регуляторної політики, забезпечення фінансово-кредитної, матеріально-технічної, інформаційно-консультаційної, кадрової підтримки малого і середнього підприємництва.

На фінансове забезпечення Програми використано 76718,5 тис. грн. коштів обласного та місцевих бюджетів (зокрема 30434,2 тис. грн. - міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів на суми співфінансування проектів фінансової підтримки).

Спрямування коштів обласного та місцевих бюджетів у 2017 - 2018 роках (76718,5 тис. грн.)

  

З метою здешевлення кредитних ресурсів, залучених суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації проектів у пріоритетних напрямках діяльності, продовжено надання часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва (максимальний розмір компенсації на одного позичальника - 500 тис. грн.).

В рамках Меморандумів про співпрацю між Донецькою облдержадміністрацією та ПАО "Ощадбанк", ПАО "Приватбанк", проводилась робота в частині залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до участі у програмі часткової компенсації відсотків.

З метою спрощення доступу до фінансових ресурсів, з травня 2017 року запроваджена та успішно реалізується програма надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів.

Фінансова підтримка надається переможцям конкурсних відборів на безоплатній та безповоротній основі за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів на умовах співфінансування (50/50 - переможцям 2017 року, 70/30 - переможцям 2018 року).

Максимальна сума фінансової підтримки одному суб'єкту малого підприємництва - 500 тис. гривень.

Протягом 2017 - 2018 років на розгляд конкурсної комісії надано біля 650 проектів. Більше 200 підприємців стали переможцями конкурсних відборів та реалізують свої проекти. Проектами переможців передбачається створення більше 750 нових робочих місць.

Переможцями конкурсних відборів проектів у грудні 2017 року зареєстровано Громадську організацію "Український Донецький Куркуль".

З метою підвищення кваліфікації представників малого і середнього підприємництва, обізнаності підприємців у питаннях планування бізнесу, отримання сучасного досвіду, нових навичок, налагодження контактів, започаткування спільних проектів реалізовано низку заходів освітньої та інформаційно-консультаційної спрямованості:

проведено 10 навчальних семінарів з питань інвестування, бізнес-планування, аналізу господарської діяльності у містах Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Мирноград, Маріуполь, Костянтинівка;

проведено цикл семінарів з бізнес-планування "Використання інструментів бізнес-планування та проектної діяльності у стратегічному плануванні підприємницької діяльності" у містах Бахмут, Добропілля, Костянтинівка, Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ, Покровськ;

проведено семінари-тренінги на тему "Використання альтернативних методів вирішення спорів/конфліктів, діючих програм та наявних в регіоні послуг з медіації" у містах Краматорськ, Маріуполь, Покровськ, Слов'янськ, Бахмут;

запроваджено навчальні поїздки переможців конкурсних відборів проектів до країн ЄС (12 підприємців відвідали Латвійську Республіку за напрямком тваринництво, рослинництво, птахівництво, 7 підприємців - Федеративну Республіку Німеччина за напрямком легкої промисловості; 17 підприємців - Республіку Польща за напрямками розвитку аграрного сектору та переробки, IT-технологій та інновацій, спільних закупівель та інших).

Налагоджена прозора система прийняття регуляторних актів, що передбачає недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів.

З метою залучення суб'єктів господарювання, громадських організацій та об'єднань підприємців до участі у реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва, функціонують місцеві координаційні ради з питань розвитку підприємництва, Регіональна рада підприємців в Донецькій області, на засіданнях яких розглядаються актуальні питання розвитку малого і середнього бізнесу.

Протягом 2017 - 2018 років активно проводилась робота з удосконалення мережі центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП).

Облдержадміністрацією, спільно з виконавчими органами міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, райдержадміністраціями області забезпечена діяльність 29 ЦНАП (14 - в містах, 12 - в районах, 3 - в об'єднаних територіальних громадах), з них оновлені 7 - м. Дружківка, м. Добропілля, м. Маріуполь, м. Новогродівка, м. Слов'янськ, Ясинуватський район, Лиманська міська об'єднана територіальна громада та 2 новостворених - Миколаївська міська об'єднана територіальна громада, Шахівська сільська об'єднана територіальна громада.

Протягом двох років за результатами діяльності ЦНАП області надано понад 699,9 тис. результатів послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям області.

Станом на 01.01.2019 у 25 ЦНАП області адміністратори центрів підключені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Надання адміністративних послуг у сфері реєстрації громадських об'єднань здійснюється у 24 ЦНАП, у сфері реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно здійснюється - у 19 ЦНАП, послуг у сфері реєстрації місця проживання - у 14 ЦНАП. Послуги регіонального рівня надаються через ЦНАП міст Костянтинівка, Краматорськ, Маріуполь, Покровськ, Слов'янськ.

З метою виконання статті 1 Указу Президента України від 26 травня 2017 року N 146/2017 "Про заходи, пов'язані із запровадженням Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України" (Указ N 146/2017), в регіоні забезпечено належне надання адміністративних послуг з оформлення та видачі громадянам України паспортів громадянина України для виїзду за кордон структурними та територіальними підрозділами міграційної служби та в ЦНАП міст Авдіївка, Добропілля, Маріуполь, Покровськ, Ясинуватського району, Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади, Шахівської сільської об'єднаної територіальної громади.

В області проводиться робота щодо запровадження електронних сервісів та надання адміністративних послуг в електронному вигляді в ЦНАП. Так, електронна черга запроваджена в 13 ЦНАП (Бахмутської, Добропільської, Дружківської, Маріупольської, Мирноградської, Новогродівської, Слов'янської міських рад, Ясинуватської, Покровської та Мангушської райдержадміністрацій, Лиманської міської об'єднаної територіальної громади, Миколаївської міської об'єднаної територіальної громади, Шахівської сільської об'єднаної територіальної громади).

В електронному вигляді надаються 21 адміністративна послуга, зокрема, у сфері міграції, земельних відносин, будівництва, у ЦНАП Маріупольської міської ради.

Після введення в дію з 01 серпня 2016 року для всіх замовників положень Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII), виникла необхідність значного розширення кола свідомих користувачів системи ProZorro, підвищення рівня обізнаності замовників і учасників торгів у застосуванні процедур закупівель у відповідності до законодавства.

З цією метою у 2017 році забезпечено діяльність виїзних інформаційно-консультаційних офісів ProZorro у 8 містах області (Авдіївка, Бахмут, Маріуполь, Слов'янськ, Селидове, Мангуш, Нікольське, Торецьк), що надало можливості наблизити консультаційні послуги до потенційних замовників і учасників торгів, розширити коло суб'єктів малого підприємництва, що приймають участь у закупівлях.

22 листопада 2017 року проведено підсумковий захід впровадження електронної системи публічних закупівель в Донецькій області - форум "Публічні закупівлі. Нові складові 2018". У заході прийняли участь 110 представників державних установ, комунальних закладів та бізнесу Донецької області.

Проблеми, що стримують розвиток підприємництва, постійно розглядаються на засіданнях "круглих столів", семінарах, конференціях, зустрічах представників влади з суб'єктами бізнесу.

Спільно з Донецькою торгово-промисловою палатою, Державною організацією "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області" проведено публічні заходи, направлені на зміцнення існуючих і встановлення нових взаємовигідних зв'язків та ділових контактів, відзначення успішних підприємців, які вносять вагомий внесок в економічне та соціальне життя суспільства.

Так, в рамках Міжнародного Економічного Форуму "Discover Dn.UA", що відбувся у вересні 2017 року у м. Краматорськ, проведено Національну практичну конференцію "Малий і середній бізнес - майбутнє оновленої Донеччини". В роботі конференції взяли участь представники регіональних та центральних органів державної влади, підприємці малого і середнього бізнесу, регіональні торгово-промислові палати, бізнес-асоціації і громадські організації, представники міжнародних організацій: близько 200 осіб.

Під час Національної практичної конференції "Малий і середній бізнес Донеччини: наявні можливості та перспективи сталого розвитку", проведеної у грудні 2018 року, розглянуті наступні питання: "Державна підтримка МСБ: успіх через діалог з суспільством і побудову довіри"; "Доступ до фінансових ресурсів для малого і середнього підприємництва: практика, проблеми та шляхи розвитку"; "Малий бізнес Донецького регіону: від Start-Up до успіху".

Суб'єкти малого та середнього підприємництва області у червні 2018 року прийняли активну участь у круглому столі, проведеному в рамках "Українського індустріального тижня".

Облдержадміністрацією, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, спільно з Донецькою торгово-промисловою палатою, Державною організацією "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області" щорічно проводиться регіональний конкурс "Підприємець року Донецької області".

Основною метою проведення конкурсу є реалізація регіональних ініціатив в області розвитку малого підприємництва, пошук і нагородження активних підприємців за вагомий внесок в економічне, соціальне життя суспільства, стимулювання самореалізації особистості, позитивних зрушень у галузі розвитку підприємництва і в економічному середовищі області.

У 2018 році для участі у десятому ювілейному регіональному конкурсі було подано 75 заяв із 16 міст та 9 районів області. Тридцять кращих підприємців стали фіналістами у 10 номінаціях. У 2018 році запроваджено нову номінацію "Кращий український донецький куркуль". Урочисту церемонію нагородження лауреатів та переможців конкурсу традиційно приурочено до святкування Дня підприємця.

Проводилась робота щодо залучення у сферу малого та середнього підприємництва міжнародної матеріально-технічної та фінансової допомоги.

Центром підтримки бізнесу, створеним в рамках Програми "EU4Business" при Донецькій торгово-промисловій палаті, у жовтні 2017 року та вересні 2018 року у м. Маріуполі проведено Форум "Business4Women". На Форумі обговорювались актуальні питання новітніх національних та європейських ініціатив, програм фінансової підтримки бізнесу, роль громадських та бізнес-об'єднань у розвитку підприємництва: виступи міжнародних та українських спікерів, історії успіху жінок-підприємниць, урочисте нагородження переможців Регіонального конкурсу молодіжного жіночого підприємництва "Чому я обираю власний бізнес" та майстер-класи від провідних бізнес-тренерів. У листопаді 2017 року у м. Краматорськ Центром розвитку бізнесу проведено Східний Експортний Форум, учасники якого мали можливість провести індивідуальні переговори з представниками Торгово-промислової палати України за кордоном, міжнародних організацій та проектів. Протягом двох років проведено низку тренінгів та круглих столів: "Почни свій консалтинговий бізнес", "Від підприємця до підприємства" (серія тренінгів "Жінки в бізнесі"), "Механізм спрощення митних процедур", "Лідерство в дії", "Бренд і торгова марка: підказки для МСБ", "Публічні закупівлі для МСБ: лайфхаки для розвитку" та інші.

В рамках Днів кластерних і креативних ініціатив 6 - 7 листопада 2018 року у м. Краматорськ відбулися Фестиваль кластерних ініціатив ClusterFest'2018 та Фестиваль креативних ініціатив Creative4Business'2018, в яких прийняли участь більше 150 підприємців регіону. Організатором заходу виступила Донецька торгово-промислова палата за підтримки Німецько-українського партнерського проекту торгово-промислових палат "KVP Ukraine", Програми відновлення та розбудови миру ПРООН, Уряду Республіки Польща, за сприяння Уряду Німеччини в рамках проекту "Підтримка рамкових умов для торгівлі", який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

В області здійснюється організаційна робота щодо проведення постійно діючих ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, до яких залучаються суб'єкти малого і середнього підприємництва. Протягом 2017 - 2018 років у містах та районах області проведено 2,4 тис. ярмарків на яких реалізовано продукції на суму 237,2 млн. грн.

У таких заходах приймають активну участь переможці конкурсних відборів, які вже отримали фінансову підтримку з обласного та місцевих бюджетів на реалізацію проектів. Так, в рамках святкування у 2018 році Дня Європи у м. Покровськ та Дня незалежності у м. Краматорськ відбулись виставки-ярмарки, на яких більше 30 суб'єктів підприємництва презентували свою продукцію. На виставках були представлені нові малі підприємства різноманітної спрямованості: з виготовлення плитки, виробів з поліуретану, поліграфічної та сувенірної продукції, одягу, взуття, в'язаних виробів, а також сироваріння, виробництва м'ясних, хлібобулочних і кондитерських виробів, побутової хімії.

Протягом 2018 року облдержадміністрацією у Шахівській сільській об'єднаній територіальній громаді, Іллінівській сільській об'єднаній територіальній громаді, Званівській сільській об'єднаній територіальній громаді, Андріївській сільській об'єднаній територіальній громаді, Черкаській селищній об'єднаній територіальній громаді, Олександрівській селищній об'єднаній територіальній громаді проведено виїзні семінарі на тему: "Підприємницька діяльність в сільській місцевості", на яких, зокрема, розглянуті питання: практичні аспекти організації підприємницької діяльності малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників в галузях рослинництва, тваринництва; підтримка фізичних осіб щодо розвитку тваринництва з Державного бюджету України у 2018 році; створення, розвиток та надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам; надання фінансової підтримки на реалізацію проектів за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. У семінарах прийняли участь представники малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, мешканці сільських територій.

З метою підтримки підприємницьких ініціатив населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, молоді та інших вразливих категорій, підвищення якості бізнес-матеріалів, що подаються для участі у конкурсних відборах на отримання фінансової підтримки на реалізацію проектів, з квітня 2018 року у Консалтингових центрах при міських та районних центрах зайнятості запроваджені щотижневі навчання з питань бізнес-планування. До участі у навчаннях залучаються фахівці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, досвідчені підприємці, які діляться своїм досвідом підготовки бізнес-планів та практичної реалізації проектів.

Інформаційно-роз'яснювальна робота проводилась через друковані засоби масової інформації, регіональні телеканали, інтернет-ресурси.

Діяла консультаційна лінія для малого бізнесу регіону "4Round", запроваджена Донецькою торгово-промисловою палатою. Щочетверга, протягом однієї години, досвідчені консультанти надавали відповіді з бізнес-планування та менеджменту. Комунікації відбувались в он-лайн режимах - e-mail, мобільного зв'язку, Skype, Viber.

В умовах скорочення чисельності найманих працівників одним з напрямів підвищення рівня зайнятості є розвиток підприємницької ініціативи населення.

У системі заходів служби зайнятості Донецької області зі створення умов для самозайнятості та підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних громадян важливе місце займає надання відповідних інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг. Безробітні особи активно залучаються до семінарів з мотивації на самозайнятість "Як розпочати свій бізнес?", "Ефективне ведення сільського господарства" тощо. Протягом двох років Донецькою обласною службою зайнятості було проведено більше 3,6 тис. заходів даної тематики до яких залучено 42,4 тис. осіб.

З метою надання якісних консультацій з питань організації та ведення підприємницької діяльності, сприяння розвитку підприємництва, стимулювання створення нових робочих місць та налагодження тісної співпраці з приватними підприємцями службою зайнятості Донецької області забезпечено діяльність Центрів розвитку підприємництва, в яких проходять семінари, тренінги та майстер-класи з організації підприємницької діяльності.

Особлива увага приділяється безробітним категорії учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам. Протягом 2017 - 2018 років 295 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, у тому числі 58 безробітних осіб з числа учасників антитерористичної операції та 52 - внутрішньо переміщених осіб. Сума фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття даного виду матеріального забезпечення становила майже 8,8 млн. грн.

З метою популяризації позитивного досвіду успішних підприємців службою зайнятості запроваджено формування банку бізнес - ідей. Сформовано збірник "Маємо ідеї для бізнесу" за сферами діяльності, до якого увійшли успішні та перспективні бізнес - ідеї. Збірник розповсюджено в усіх центрах зайнятості області для інформування безробітних про можливості започаткування власного бізнесу. Станом на 01.01.2019 такий банк налічує 160 успішних та перспективних бізнес-ідей.

Службою зайнятості Донецької області організовано навчання безробітних основам підприємницької діяльності: в Державному навчальному закладі "Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості" за напрямком "Основи підприємницької діяльності"; на базі вищих навчальних закладів області, у т. ч. за дистанційною формою навчання за напрямком "Фахівець з ефективності підприємництва".

Протягом 2017 - 2018 років в навчальних закладах області проходили навчання основам ведення бізнесу 315 осіб, у тому числі 48 осіб з числа учасників антитерористичної операції, 25 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. Крім того, за направленням служби зайнятості безробітні отримують професії, що сприяють започаткуванню власної справи.

Протягом двох років надано близько 22,3 тис. профконсультацій щодо професійного самовизначення, в тому числі профконсультацій із застосуванням профдіагностичних методик. Професійне навчання за професіями, актуальними на ринку праці, в тому числі які сприяють самостійній зайнятості, пройшли 22,8 тис. осіб.

В області забезпечено надання повного комплексу адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам податків.

Протягом 2017 - 2018 років зафіксовано 2091,4 тис. звернень суб'єктів господарювання до органів ДФС Донецької області за отриманням адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг. Платники податків отримали майже 470,3 тис. адміністративних послуг.

З метою роз'яснення питань застосування податкового, митного законодавства та єдиного внеску фахівцями органів ДФС Донецької області протягом двох років підготовлено більше 5,3 тис. матеріалів, які були розміщені у друкованих засобах масової інформації, на радіоканалах та телеканалах, у мережі Інтернет. Крім цього, на субсайті органу ДФС розміщено майже 2,9 тис. роз'яснювальних матеріалів. Основна тематика роз'яснювальної роботи - це зміни до податкового законодавства, питання запровадження електронної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ, легалізації заробітної плати, отримання адміністративних послуг та інше.

З найбільш актуальних питань для платників податків проведено більше 280 семінарів та практикумів, в яких взяли участь майже 7,0 тис. платників податків.

За звітний період з платниками податків проведено 228 сеансів телефонного зв'язку "гаряча лінія". Крім того, з громадськістю, представниками інститутів громадянського суспільства та бізнесу було проведено 194 засідання "круглого столу" та 405 зборів та зустрічей.

У містах та районах області ведуться бази даних вільних виробничих та невиробничих приміщень та потужностей, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб'єктам підприємництва. Станом на 01.01.2019 для потреб підприємницької діяльності передано в оренду майже 1,4 тис. вільних приміщень комунальної власності територіальних громад загальною площею 129,3 тис. кв. м. За два роки 40 приміщень загальною площею 7,0 тис. кв. м продано у власність.

З метою інформаційної підтримки суб'єктів підприємництва створена інформаційно-аналітична система "Ресурси для малого і середнього бізнесу" (http://uaassets.info), за допомогою якої суб'єкти підприємництва отримають доступ до широкого кола ресурсів.

Проведено низку заходів, направлених на розвиток підприємницького потенціалу студентської молоді. Щорічно проводиться обласний конкурс "Молода людина року". Метою конкурсу є відзначення та підтримка найбільш активних молодих людей за вагомий внесок у політичне, культурне, соціальне, студентське життя суспільства, стимулювання позитивних зрушень у молодіжному середовищі, нагородження ініціативної молоді. У 2018 році близько 300 молодих людей подали заявки на участь у обласному конкурсі за 17 номінаціями. Серед них - лідери молодіжного громадського руху, молоді представники промислового комплексу та аграрного сектору, держслужбовці, вчені, журналісти, політики, спортсмени, медичні працівники, працівники соціальної сфери та молоді підприємці, працівники правоохоронних органів та рятувальники. Однією із номінацій конкурсу є номінація "Молодий підприємець року".

В межах реалізації проекту "Еразмус+ "Вищі навчальні заклади" молоді підприємці області мали можливість шляхом онлайн-опитування прийняти участь у дослідженні стану та перспектив розвитку молодіжного підприємництва в країнах східного партнерства.

Проведений аналіз свідчить, що малий та середній бізнес в регіоні розвивається уповільнено та нерівномірно. Його потенціал не реалізується в достатній мірі внаслідок ряду проблем як на регіональному, так і на державному рівні, що є стримуючим фактором розвитку підприємництва.

Негативно вплинули на розвиток малого і середнього підприємництва процеси, які спостерігались протягом останніх років: руйнування виробничих потужностей та транспортної інфраструктури, втрата міжгалузевих і логістичних зв'язків, погіршення фінансової ситуації, втрата суб'єктами господарювання окремих ринків збуту продукції.

Основними проблемами розвитку малого і середнього підприємництва є:

існування правових, економічних, адміністративних перешкод в реалізації прав на підприємницьку діяльність (Україна займає 71 місце серед 190 країн світу у міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business-2019, розробленому експертами Світового Банку та Міжнародної фінансової корпорації);

нестабільне та непередбачуване регуляторне середовище, в якому функціонують суб'єкти малого і середнього підприємництва;

обмеженість доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо);

нестабільність фінансової системи, девальвація гривні;

підвищення тарифів на енергоресурси, скорочення внутрішнього споживчого попиту;

висока вартість кредитних ресурсів для суб'єктів малого і середнього підприємництва, низький рівень фінансово-кредитної підтримки суб'єктів підприємницької діяльності для реалізації інноваційних проектів;

недостатня ефективність роботи існуючих об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, нерозвиненість інноваційної інфраструктури;

неналежне фінансування місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва;

недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, що займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати свою справу;

низька активність суб'єктів підприємництва щодо впровадження інновацій.

Існуючі проблеми суб'єктам середнього, а особливо малого підприємництва, подолати самотужки без підтримки та допомоги дуже важко.

SWOT аналіз

В ході розробки проекту Програми, для окреслення внутрішніх (сильні та слабкі сторони) та зовнішніх (позитивні можливості та загрози) чинників, що впливають на розвиток підприємницької діяльності, було використано метод SWOT-аналізу.

Сильні сторони (Strengths)

Слабкі сторони (Weaknesses)

Значна питома вага малих та середніх підприємств (99,7 % загальної кількості підприємств області) та обсягів реалізації продукції (товарів, послуг) (31,6 % загального обсягу реалізації)
Мобільність, адаптивність бізнесу до нових потреб ринку та зміни попиту, орієнтація бізнесу на потреби конкретного споживача
Досвід роботи підприємців в складних соціально-економічних умовах
Наявність сировинних ресурсів, вільних промислових площадок та споруд, які виникли у результаті закриття та скорочення виробництва існуючих підприємств
Наявність трудових ресурсів, зростаючій рівень ділової активності
Покращення у сфері публічних закупівель
Наявність освітньої інфраструктури, можливість забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів для сфери підприємництва
Проведення модернізації центрів надання адміністративних послуг

Дефіцит доступних фінансових ресурсів, відсутність дешевих банківських кредитів
Висока трудова міграція
Недостатній рівень залучення інвестицій у розвиток малого та середнього бізнесу
Незначна частка підприємств малого бізнесу у сфері виробництва, незначний рівень конкурентоспроможності малих та середніх підприємств
Нерівномірність розвитку малого та середнього підприємництва в територіальному розрізі та за галузевою ознакою
Недостатній рівень інноваційної активності підприємств малого бізнесу та кооперації з великими підприємствами
Недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, що займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати свою справу, невміння використовувати сучасні підходи до управління бізнесом
Низька купівельна спроможність населення
Незначна кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва
Недостатній рівень соціальної відповідальності бізнесу

Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

Реалізація заходів з подальшої дерегуляції і розвитку підприємництва на державному рівні
Подальше реформування системи надання адміністративних послуг
Наявність великих підприємств як потенційних замовників послуг малого та середнього бізнесу
Розвиток внутрішнього ринку регіону за рахунок активізації підприємництва та міжнародної підтримки
Створення індустріальних парків
Надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва, створення нових робочих місць за рахунок фінансової підтримки
Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями і донорами та залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для підтримки малого і середнього підприємництва

Політична і соціально-економічна нестабільність, проведення на території області операції об'єднаних сил
Наявність правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації прав на підприємницьку діяльність
Збереження високої вартості кредитних ресурсів
Складність податкового адміністрування, надмірний податковий тиск на підприємців
Високий рівень тінізації бізнесу, достатньо високий рівень корупції й бюрократії
Скорочення сукупного попиту основних споживачів товарів, робіт та послуг малих підприємств
Недостатнє фінансове забезпечення програм підтримки підприємництва

3. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.

Підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва здійснюватиметься шляхом формування механізму діючого партнерства між органами влади й бізнесом, консолідації зусиль органів влади і громадських об'єднань підприємців в питаннях підтримки, захисту прав та інтересів малого та середнього бізнесу, удосконалення регуляторного середовища, системи надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, пошуку нових фінансових інструментів для розвитку бізнесу та залучення міжнародної донорської допомоги, розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, розширення системи професійної освіти та підготовки кадрів для сфери підприємництва, створення умов для активізації його інвестиційно-інноваційної діяльності.

Програма ґрунтується на основі аналізу стану розвитку підприємництва в області, результатів виконання попередніх регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області, визначає проблемні питання, основні зовнішні та внутрішні чинники, які стримують розвиток малого та середнього підприємництва, визначає основні цілі, завдання щодо розвитку підприємництва в області та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Основними напрямками розвитку малого і середнього підприємництва визначено:

I. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

Заходи даного напрямку направлені на:

підвищення рівня інформаційного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва;

забезпечення реалізації принципу "спочатку думай про мале";

сприяння залученню фінансових ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва.

Метою передбачених заходів є підвищення ефективності ведення бізнесу за рахунок спрощення доступу до інформаційних ресурсів, скорочення часу та економії коштів на пошук необхідної інформації, підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики, забезпечення участі суб'єктів підприємництва у її здійсненні, зокрема, шляхом проведення громадських слухань, засідань дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування.

В рамках реалізації цього напрямку буде продовжене розпочате у 2017 році надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів.

Фінансова підтримка надаватиметься на конкурсних засадах на безоплатній та безповоротній основі. Суб'єктам малого підприємництва - переможцям конкурсних відборів, 70 відсотків суми фінансової підтримки надаватиметься за рахунок коштів обласного бюджету, 30 відсотків - за рахунок коштів бюджетів районів / міст обласного значення / об'єднаних територіальних громад за місцем фактичного провадження суб'єктом малого підприємництва господарської діяльності (реалізації проекту). При цьому загальний розмір фінансової підтримки за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів не повинен перевищувати 75 відсотків витрат на реалізацію проекту. Фінансова підтримка надаватиметься за умови співфінансування у розмірі не менше 25 відсотків суб'єктом малого підприємництва витрат на реалізацію проекту.

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів, затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

При цьому, загальний розмір фінансової підтримки та отриманої іншої державної допомоги незалежно від її форми та джерел не може перевищувати за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року.

Буде продовжено часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого підприємництва.

Компенсація надаватиметься на конкурсних засадах тільки по одному кредиту у розмірі, що не перевищує 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не більше 50 відсотків ставки за кредит, встановленої банківською установою, яка надала суб'єкту малого підприємництва кредит, та не більше 500 тис. грн. в рік на одного позичальника.

Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого підприємництва, затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

З метою спрощення умов для ведення бізнесу, продовжуватиметься робота з розширення мережі центрів надання адміністративних послуг, зокрема в об'єднаних територіальних громадах, утворення віддалених робочих місць для роботи адміністраторів центрів. Надаватиметься повний комплекс адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам податків Донецької області.

Здійснення заходів даного напрямку дозволить покращити інформаційне забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, відновленню та розширенню бізнесу на території області, створенню нових робочих місць, розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва.

II. Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок

Заходи даного напрямку направлені на:

забезпечення розвитку та популяризацію культури підприємництва;

участь у проведенні Глобального моніторингу підприємництва;

участь у проведенні Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні;

стимулювання до навчання протягом усього життя;

підтримку підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління);

сприяння розвитку соціального підприємництва;

сприяння соціальній відповідальності малого і середнього підприємництва.

Враховуючи, що однією із основних проблем, що стримують розвиток підприємництва, сьогодні є недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, що займаються підприємницькою діяльністю, проводитимуться навчальні семінари, тренінги з бізнес-планування, розвитку бізнес-процесів.

З метою підвищення кваліфікації, отримання сучасного досвіду, нових навичок, налагодження контактів, започаткування спільних проектів, продовжуватиметься розпочата у 2017 році робота зі сприяння участі суб'єктів підприємництва в програмах обміну міжнародним досвідом. Учасникам навчальних візитів з обласного бюджету відшкодовуватимуться витрати (транспорт, проживання, страхування тощо).

Проводитимуться заходи, направлені на організацію навчання безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, які сприяють започаткуванню власної справи.

Проводитиметься регіональний конкурс "Підприємець року Донецької області", основною метою якого є вшанування ініціативних, талановитих і успішних підприємців, які вносять вагомий внесок в економічне та соціальне життя суспільства, створюють нові робочі місця, впроваджують інновації та новітні форми господарювання, підвищують конкурентоспроможність регіону.

Реалізація заходів даного напрямку сприятиме підвищенню кваліфікації кадрів для сфери підприємництва, навчанню незайнятого населення області основам підприємництва, залученню до підприємницької діяльності молоді, розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва (як юридичних осіб та і фізичних осіб - підприємців), в тому числі категорій, потребуючих особливої уваги, зокрема суб'єктів малого підприємництва, які мають статус учасника антитерористичної операції.

III. Підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва

Заходи даного напрямку направлені на:

модернізацію існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

інтенсифікацію процесу передачі наукових здобутків до сфери підприємництва;

активізацію трансферу технологій, сприяння комерціалізації результатів науково-технічних досліджень і розробок;

сприяння екологізації малого і середнього підприємництва;

використання можливостей Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020";

використання можливостей програми ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)";

розкриття та висвітлення науково-технічного потенціалу регіону;

сприяння ефективному державно-приватному діалогу з питань розвитку підприємництва.

В рамках реалізації даного напрямку заплановано проведення семінарів щодо створення та розвитку сільськогосподарської кооперації, в тому числі за участі міжнародних донорських організацій.

Суб'єкти малого і середнього підприємництва інформуватимуться про переваги впровадження моделей сталого споживання та виробництва, "зелених практик", залучатимуться до спільних семінарів, нарад щодо переваг екологізації підприємницької діяльності.

Проводитиметься робота, направлена на популяризацію програм Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)" та інших.

Суб'єкти підприємництва залучатимуться до участі у виставково-презентаційних заходах, що проходитимуть в області, в Україні, в країнах партнерах України.

Необхідним є подальше покращення державно-приватного діалогу стосовно сектору малого і середнього підприємництва шляхом постійного двостороннього діалогу і співпраці. Проблемні питання розвитку підприємництва обговорюватимуться на засіданнях Регіональної ради підприємців в Донецькій області.

Здійснення заходів даного напрямку матиме позитивний вплив на внутрішній ринок, зокрема, через стимулювання суб'єктів малого і середнього підприємництва до надання якісних послуг, встановлення нижчих цін, впровадження інновацій; сприятиме виходу суб'єктів малого і середнього підприємництва на міжнародні ринки; дозволить розширити доступ суб'єктів малого і середнього підприємництва до програм ЄС, таких як "Підвищення конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)" і Рамкова програма Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", зокрема на регіональному рівні.

4. Заходи Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки

N
з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

1.

Підвищення рівня інформаційного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва

1.1 Розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, веб-сайтах райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування інформації щодо нагальних питань, необхідних для забезпечення діяльності суб'єктами підприємництва

2019 - 2020

Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

1.2. Проведення моніторингу кількості та площі вільних приміщень виробничого та невиробничого призначення, для передачі для потреб підприємницької діяльності

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

1.3. Моніторинг грантових програм, направлених на сприяння розвитку малого підприємництва, та розповсюдження інформації

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

 

 

1.4. Моніторинг бізнес можливостей, освітніх закладів, торгових місій тощо, направлених на активізацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону та розповсюдження інформації

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

 

 

1.5. Підтримка у належному технічному стані та адміністрування інформаційно-аналітичної системи "Ресурси для малого і середнього бізнесу", в тому числі інтернет-платформи для реалізації продукції переможців конкурсних відборів проектів

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

36,175

 

Інші джерела

 

36,175

2.

Забезпечення реалізації принципу "спочатку думай про мале"

2.1. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики в області: планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; оприлюднення проектів регуляторних актів у місцевих засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах та проведення їх громадського обговорення; проведення аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів; здійснення відстеження результативності регуляторних актів; забезпечення постійного оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, структурні підрозділи облдержадміністрації розробники регуляторних актів

В межах кошторису виконавців

 

 

2.2. Залучення суб'єктів мікро, малого та середнього підприємництва, громадських організацій підприємців до розробки проектів регуляторних актів, які мають суттєвий вплив на підприємницьку діяльність

2019 - 2020

Структурні підрозділи облдержадміністрації - розробники регуляторних актів, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

2.3. Забезпечення ефективного функціонування Центрів надання адміністративних послуг

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

В межах кошторису виконавців

 

 

2.4. Надання повного комплексу адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам податків Донецької області

2019 - 2020

Головне управління ДФС у Донецькій області

В межах кошторису виконавців

 

 

3.

Сприяння залученню фінансових ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва

3.1. Інформування суб'єктів господарювання про існуючі механізми фінансової підтримки бізнесу, у тому числі з використанням засобів масової інформації та електронних ресурсів

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, департамент економіки облдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

 

 

3.2. Надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

66500,0

 

Кошти місцевих бюджетів

28500,0

3.3. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого підприємництва

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

3000,0

 

3.4. Надання суб'єктам малого і середнього підприємництва професійної консультативно-методичної допомоги з питань підготовки та реалізації бізнес-планів

2019 - 2020

Донецький обласний центр зайнятості, Установа "Донецька агенція регіонального розвитку"

В межах кошторису виконавців

 

 

3.5. Здійснення дій з консультування щодо підготовки, написання та оформлення бізнес-планів суб'єктами малого підприємництва - учасниками конкурсних відборів на надання фінансової підтримки на реалізацію проектів (Розпорядження N 371/5-19)

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

42,68

 

Інші джерела

 

42,68

3.6. Забезпечення роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору проектів суб'єктів малого підприємництва

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

21,5

 

Інші джерела

 

21,5

3.7. Сприяння залученню фінансової та технічної міжнародної допомоги для надання підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

Кошти міжнародної технічної допомоги

 

 

II. Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок

4.

Забезпечення розвитку та популяризація культури підприємництва

4.1. Організація публічних заходів, направлених на поширення позитивного досвіду розвитку підприємництва

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

110,5

 

Інші джерела

 

110,5

4.2. Промоція успішних практик малого і середнього агропромислового підприємництва шляхом організації та проведення ярмаркових заходів з продажу населенню сільськогосподарської продукції

2019 - 2020

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

4.3. Популяризація індустріальних парків з метою залучення малого і середнього підприємництва для здійснення господарської діяльності на території індустріальних парків

2019 - 2020

Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

 

 

4.4. Залучення суб'єктів мікро, малого та середнього підприємництва до участі у конкурсах та фестивалях професійної майстерності, виставках, ярмарковій та святковій торгівлі

2019 - 2020

Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації, департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації, департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

4.5. Залучення суб'єктів мікро, малого та середнього підприємництва до участі у місцевих, регіональних і міжрегіональних виставково-конгресних заходах

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата, Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області", райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

4.6. Створення на сайтах місцевих органів влади розділу "Історії успіху" з метою популяризації та поширення позитивного досвіду розвитку підприємництва

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

5.

Участь у проведенні Глобального моніторингу підприємництва

Забезпечення надання своєчасної та повної інформації про стан розвитку підприємництва (в розрізі міст та районів області)

2019 - 2020

Головне управління статистики у Донецькій області, Головне управління ДФС у Донецькій області

В межах кошторису виконавців

 

 

6.

Участь у проведенні Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні

6.1. Інформування суб'єктів підприємництва щодо програм EEN та Erasmus for young entrepreneurs

2019 - 2020

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

6.2. Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до участі у проведенні Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата, Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області", райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

7.

Стимулювання до навчання протягом усього життя

7.1. Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до впровадження елементів дуальної форми навчання при підготовці робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

2019 рік

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

7.2. Впровадження принципів навчання впродовж всього життя (соціально-педагогічна послуга "Університет третього віку" в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за наступними напрямами: іноземна мова, краєзнавство, комунікаційні та інформаційні технології, мистецтво, основи здоров'я та здорового способу життя, православ'я,українознавство тощо)

2019 - 2020

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

7.3. Проведення поглиблених профконсультацій із застосуванням профдіагностичних методик та направлення на навчання з підвищення професійного рівня або за професіями, що сприяють самостійній зайнятості населення у сфері малого і середнього бізнесу

2019 - 2020

Донецький обласний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

7.4. Організація навчання безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, які сприяють започаткуванню власної справи

2019 - 2020

Донецький обласний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

7.5. Здійснення дій з підвищення фінансової грамотності суб'єктів підприємництва шляхом навчальних тренінгів з бізнес-планування, залучення та використання фінансових ресурсів (Розпорядження N 371/5-19)

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

80,36

 

Інші джерела

 

80,36

7.6. Здійснення дій з підвищення кваліфікації суб'єктів підприємництва шляхом цільових навчальних семінарів з актуальних питань ведення бізнесу, взаємовідносин з контролюючими органами, оподаткування, змін в законодавстві тощо (Розпорядження N 371/5-19)

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

83,0

 

Інші джерела

 

83,0

7.7. Сприяння участі в програмах обміну міжнародним досвідом з метою запровадження передових технологій та підвищення рівня кваліфікації представників малого підприємництва

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, Установа "Донецька агенція регіонального розвитку"

Кошти обласного бюджету 

2236,5

 

Інші джерела

 

2361,7

7.8. Сприяння впровадженню сучасних методів менеджменту шляхом залучення представників бізнесу до участі в проекті GIZ Програми "Fit for Partnership with Germany"

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата

В межах кошторису виконавців

 

 

7.9. Проведення заходу "Дні проекту програми Fit for Partnership with Germany" в рамках Міжнародного інвестиційного форуму

2020 рік

Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад. рад об'єднаних територіальних громад, Донецька торгово-промислова палата

Інші джерела

 

38,045

8.

Підтримка підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління)

8.1. Розміщення у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, веб-сайтах райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування інформації щодо існуючих пілотних проектів (державних програм) залучення до роботи окремих категорій населення

2019 - 2020

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, департамент економіки облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

8.2. Співпраця з соціальними партнерами (міжнародними організаціями, фондами) щодо проведення бізнес-тренінгів та залучення грантових проектів з фінансової підтримки малого та середнього бізнесу

2019 - 2020

Донецький обласний центр зайнятості

Кошти міжнародних проектів донорів

 

 

8.3. Організація надання консалтингових послуг населенню. Проведення семінарів, лекцій, тренінгів, круглих столів щодо можливостей організації самозайнятості, започаткування підприємницької діяльності

2019 - 2020

Донецький обласний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

8.4. Сприяння створенню суб'єктів підприємницької діяльності з числа безробітних осіб шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

2019 - 2020

Донецький обласний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

 

9.

Сприяння розвитку соціального підприємництва

9.1. Розміщення у засобах масової інформації інформації про умови впровадження та надання соціальних послуг

2019 - 2020

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

9.2. Популяризація ідеї розвитку соціального підприємництва для поліпшення соціальної та економічної ситуації вразливих груп населення

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

9.3. Моніторинг розвитку соціального підприємництва в містах, районах, об'єднаних територіальних громадах області

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, громадські об'єднання підприємців

В межах кошторису виконавців

 

 

10.

Сприяння соціальній відповідальності малого і середнього підприємництва

10.1. Організація проведення рейтингової програми "Підприємець року"

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата. Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області"

Кошти обласного бюджету

87,74

 

Інші джерела

 

87,74

10.2. Організація та проведення святкування Дня підприємця

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

III. Підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва

11.

Модернізація існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

11.1. Проведення семінарів щодо створення та розвитку сільськогосподарської кооперації, в тому числі за участі міжнародних донорських організацій

2019 - 2020

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

11.2. Розміщення на офіційному веб-сайті департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації інформаційно-роз'яснювальних матеріалів з питань розвитку підприємництва на селі

2019 - 2020

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

12.

Інтенсифікація процесу передачі наукових здобутків до сфери підприємництва

12.1. Надання всебічної підтримки закладам вищої освіти з питань створення мережі консультантів (менторів) з приватного сектору, органів державної влади та інститутів громадянського суспільства

2019 - 2020

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

 

 

12.2. Розповсюдження проектних ідей науково-технічних розробок

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

13.

Активізація трансферу технологій, сприяння комерціалізації результатів науково-технічних досліджень і розробок

Надання всебічної підтримки науковими установами, науково-дослідними інститутами під час їх взаємодії з суб'єктами малого та середнього підприємництва

2019 - 2020

Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

 

 

14.

Сприяння екологізації малого і середнього підприємництва

14.1. Організація спільних семінарів, нарад з суб'єктами малого і середнього підприємництва щодо переваг екологізації підприємницької діяльності

2019 - 2020

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

14.2. Інформування суб'єктів малого і середнього підприємництва про переваги впровадження моделей сталого споживання та виробництва, "зелених практик", включаючи впровадження систем екологічного менеджменту, екологічної сертифікації та екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів серії ISO

2019 - 2020

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

15.

Використання можливостей Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

15.1. Популяризація програм и Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", розповсюдження серед суб'єктів підприємницької діяльності інформації щодо можливостей програми

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

15.2. Проведення інформаційного дня щодо програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" в рамках регіонального форуму "Наука. Бізнес. Інновації"

2019 рік

Департамент економіки облдержадміністрації, департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації

Кошти обласного бюджету

38,045

 

16.

Використання можливостей програми ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014- 2020)"

Моніторинг конкурсів в рамках програми, направлених на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, та розповсюдження інформації

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад

В межах кошторису виконавців

 

 

17.

Розкриття та висвітлення науково-технічного потенціалу регіону

17.1. Проведення виставково-презентаційних регіональних заходів

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

 

 

17.2. Залучення суб'єктів малого та середнього підприємництва до участі у виставково-презентаційних заходах, що проходитимуть в області, в Україні, в країнах партнерах України

2019 - 2020

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

В межах кошторису виконавців

 

 

18.

Сприяння ефективному державно-приватному діалогу з питань розвитку підприємництва

18.1. Обговорення проблем розвитку підприємництва на засіданнях Регіональної ради підприємців в Донецькій області

2019 - 2020

Департамент економіки облдержадміністрації, Донецька торгово-промислова палата

В межах кошторису виконавців

 

 

18.2. Проведення заходів (семінари, семінари-практикуми, зустрічі, "круглі столи") з актуальних питань ведення бізнесу

2019 - 2020

Райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, рад об'єднаних територіальних громад, Донецька торгово-промислова палата, Державна організація "Регіональний фонд підтримки підприємництва по Донецькій області"

В межах кошторису виконавців

 

 

(розділ 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 08.04.2019 р. N 371/5-19) (Розпорядження N 371/5-19)

5. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми

Реалізація Програми буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги зайнятих у малому та середньому бізнесі в загальному обсязі працездатного населення області, створенню нових робочих місць, зменшенню рівня безробіття та зниженню соціальної напруженості у регіоні, підвищенню рівня доходів у цьому секторі економіки, створенню сприятливого середовища для розвитку конкуренції, підвищенню ефективності підготовки, перепідготовки кадрів для сфери малого та середнього підприємництва, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності малих та середніх підприємств та отриманню запланованих надходжень до бюджетів усіх рівнів.

N
з/п

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

Вихідні дані на початок дії Програми (очік. 2018 року)

Очікувані результати

2019

2020

1

2

3

4

5

1.

Кількість малих підприємств, одиниць

10107

10602

11153

2.

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

24

25

27

3.

Кількість середніх підприємств, одиниць

514

520

536

4.

Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

1

1

1

5.

Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

43,0

44,1

45,4

6.

Кількість найманих працівників на середніх підприємствах, тис. осіб

114,1

112,4

113,0

7.

Кількість фізичних осіб - підприємців, які сплачували податки, тис. осіб

44,4

45,4

46,5

8.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)

 

 

 

• малих підприємств, млрд. грн.

33,9

36,3

38,4

• середніх підприємств, млрд. грн.

105,9

112,2

118,7

9.

Частка продукції у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)

 

 

 

• малих підприємств, %

7,6

7,8

7,9

• середніх підприємств, %

23,8

24,1

24,4

10.

Загальна сума надходжень від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів, млрд. грн.

7,6

9,1

10,9

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми

Координатором Програми є департамент економіки облдержадміністрації. Контроль за реалізацією Програми здійснює облдержадміністрація.

Моніторинг, порівняльний та системний аналізи, періодичне інформування про хід виконання Програми Міністерства економічного розвитку і торгівлі України здійснює департамент економіки облдержадміністрації.

Підведення підсумків виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях Регіональної ради підприємців в Донецькій області, колегії облдержадміністрації.

7. Фінансове забезпечення заходів Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, коштів місцевих бюджетів, коштів виконавців, інших джерел.

Фінансове забезпечення заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету здійснюється в межах реальної можливості бюджету на відповідний рік.

тис. грн

Напрямки реалізації заходів

Витрати на реалізацію

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів

інших коштів

обласного бюджету

бюджетів міст та районів

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

1. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

98200,71

98100,355

100,355

 

 

 

69600,355

69600,355

 

28500,0

28500,0

 

100,355

 

100,355

Підвищення рівня інформаційного забезпечення суб'єктів малого і середнього підприємництва

72,35

36,175

36,175

 

 

 

36,175

36,175

 

 

 

 

36,175

 

36,175

Сприяння залученню фінансових ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва

98128,36

98064,18

64,18

 

 

 

69564,18

69564,18

 

28500,0

28500,0

 

64,18

 

64,18

2. Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок

5359,445

2598,1

2761,345

 

 

 

2598,1

2598,1

 

 

 

 

2761,345

 

2761,345

Забезпечення розвитку та популяризація культури підприємництва

221,0

110,5

110,5

 

 

 

110,5

110,5

 

 

 

 

110,5

 

110,5

Стимулювання до навчання протягом усього життя

4962,965

2399,86

2563,105

 

 

 

2399,86

2399,86

 

 

 

 

2563,105

 

2563,105

Сприяння соціальній відповідальності малого і середнього підприємництва

175,48

87,74

87,74

 

 

 

87,74

87,74

 

 

 

 

87,74

 

87,74

3. Підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва

38,045

38,045

 

 

 

 

38,045

38,045

 

 

 

 

 

 

 

Використання можливостей Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

38,045

38,045

 

 

 

 

38,045

38,045

 

 

 

 

 

 

 

Всього на реалізацію Програми

103598,2

100736,5

2861,7

 

 

 

72236,5

72236,5

 

28500,0

28500,0

 

2861,7

 

2861,7

Проект Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2019 - 2020 роки підготовлений департаментом економіки облдержадміністрації.

 

В. о. директора департаменту
економіки облдержадміністрації

Н. В. Великоцька


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.