РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.12.2018 р. N 904

Про Обласну програму покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік

Відповідно до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та з метою зниження захворюваності і смертності від онкологічних захворювань, підвищення ефективності профілактики, забезпечення раннього виявлення та лікування онкологічних хворих:

1. Схвалити Обласну програму покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації:

1) подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку;

2) видатки на реалізацію Програми здійснювати у межах асигнувань, передбачених бюджетами.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації при формуванні обласного бюджету на 2019 рік та внесенні змін до нього передбачати кошти для реалізації заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

4. Рекомендувати районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, об'єднаним територіальним громадам:

1) розробити відповідні програми та забезпечити їх затвердження в установленому порядку;

2) під час формування відповідних бюджетів передбачити кошти для реалізації зазначених програм;

3) забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою, та належне і своєчасне їх виконання.

5. Виконавцям про хід виконання Програми інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації до 20 січня 2020 року.

6. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подати облдержадміністрації до 25 січня 2020 року.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Богатирчук-Кривко С. К.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
10.12.2018 N 904

Обласна програма
покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік

I. Загальна частина

Обласна програма покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я щодо задоволення потреб населення у профілактиці злоякісних новоутворень і третинній високоспеціалізованій онкологічній допомозі відповідно до світових стандартів, у тому числі з урахуванням міжнародних принципів протиракової боротьби, що визначені у Паризькій хартії боротьби з раком.

Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. В області майже кожна шістдесята людина хворіє на рак. Понад 13 відсотків смертей в області пов'язані з раковими захворюваннями. Зазначені показники є меншими лише порівняно із серцево-судинними захворюваннями.

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних пухлин, залежність онкопатології від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, необхідність продовження виконання превентивних заходів щодо захворювання не тільки закладами охорони здоров'я, але й комплексного підходу до розв'язання проблеми.

В області проживає більше 22 тис. осіб, які мають онкологічне захворювання, або 1932,1 випадку на 100 тисяч населення. Серед онкологічних хворих близько 45 відсотків становлять жителі сіл.

Щороку діагностується майже 3 тис. хворих на злоякісні новоутворення. У структурі захворюваності чоловічого населення переважають злоякісні пухлини легень, шлунка, шкіри, передміхурової залози, прямої кишки, у жінок - рак молочної залози, шкіри, тіла матки, шлунка, ободової кишки.

За розрахунками фахівців-онкологів до 2021 року кількість тих, хто вперше захворів на рак, в області може зрости до 3,2 - 3,3 тис. осіб на рік.

Онкологічна захворюваність серед населення області упродовж 2012 - 2017 років хоч і нижча рівня загальноукраїнського показника, але є стабільно високою як для Рівненської області, і за останні 5 років становила від 255 до 270 випадків на 100 тис. населення. Ці значення щороку змінюються з тенденцією до зростання показника (по Україні за 2017 рік рівень онкологічної захворюваності становив 354,8 на 100 тис. населення).

У 2017 році діагностовано 2971 випадок захворювань жителів Рівненської області на злоякісні новоутворення або 256,1 на 100 тис. населення. З них у початкових стадіях - 48 відсотків (у 2016 році - 50,6, у 2015 році - 50,7). Недостатнім є скерування медичними працівниками закладів охорони здоров'я районів та міст області пацієнтів з підозрою на злоякісну пухлинну патологію і хворих з явною клінічною картиною захворювання до обласної онкологічної установи.

Показник смертності від злоякісних новоутворень серед населення області упродовж 2012 - 2017 років утримується на рівні, нижчому від загальноукраїнського, і становив від 150,4 випадку на 100 тис. населення у 2012 році до 159,7 випадку у 2017 році (по Україні за 2017 рік - 173,5 на 100 тис. населення). Вищий від загальнообласного показника рівень смертності від злоякісних новоутворень у сільській місцевості.

До двох тисяч жителів області щороку помирають від раку. Зокрема, майже щороку близько 35 відсотків померлих - особи працездатного віку.

Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається високою питома вага (до 28 - 29 відсотків) онкологічних хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу. У розвинених країнах світу цей показник не перевищує 25 відсотків.

Щороку більше 7 тисяч пацієнтів на злоякісні новоутворення, як тих, що вперше беруться на диспансерний облік, так і онкологічних хворих області, яким встановлено діагноз у попередні роки, потребують складних та дороговартісних методів третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги. Цю допомогу вони отримують в умовах комунального підприємства "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради, який є правонаступником комунального закладу "Рівненський обласний онкологічний диспансер" Рівненської обласної ради, та в інших спеціалізованих закладах України.

Якщо хірургічні втручання та променеву терапію можна забезпечити за рахунок наявних бюджету і ресурсів диспансеру на 60 - 70 відсотків потреби, то хіміотерапевтичне лікування можливе виключно за рахунок централізованого придбання хіміотерапевтичних препаратів від постачальників. У період з 2010 по 2016 рік в області реалізовувалася обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, схвалена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18 березня 2010 року N 107 і затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 14 травня 2010 року N 1594. З державного бюджету щороку для Рівненської області розподілялася певна кількість хіміотерапевтичних препаратів (орієнтовно 18 - 24 відсотки мінімальної потреби у них). Пацієнти самостійно докуповували хіміопрепарати, які не входили в поставку, для дотримання клінічних протоколів лікування відповідної локалізації онкологічної патології. Необхідні препарати супроводу хворими закуповувалися також. Ця ситуація не сприяла якісному охопленню онкологічних хворих ефективним лікуванням.

На ситуацію, що склалася в області з онкологічними захворюваннями, як і в Україні в цілому, негативно впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори, зокрема:

відсутність ефективного моніторингу забруднення навколишнього середовища канцерогенними речовинами та технологічних процесів, які до цього призводять, що не дає змоги розробити систему ефективних регіонально диференційованих заходів первинної профілактики онкологічних захворювань;

недостатній рівень оснащення закладів охорони здоров'я діагностичним обладнанням та обладнанням для хірургічного лікування, променевої терапії, надання інтенсивної допомоги;

обмежені можливості для здійснення санаторно-курортного лікування осіб з онкологічною патологією;

відсутність дієвої системи медико-соціальної реабілітації осіб, що завершили лікування;

недосконалість системи медичної, психологічної, соціальної та правової підтримки осіб, хворих на злоякісні новоутворення, та їхніх сімей;

ускладнена перенесеними фізичною та психологічною травмами, побічними ефектами лікування, тривалим відстороненням від громадського життя реінтеграція хворих, що завершили лікування, у суспільство;

незадовільне кадрове забезпечення психологами відділень, де лікуються хворі на злоякісні новоутворення.

II. Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є підвищення ефективності та поліпшення якості первинної і вторинної профілактики, одужання хворих на злоякісні новоутворення, зменшення кількості онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, зниження показника смертності від злоякісних новоутворень, покращення заходів належної реабілітації, симптоматичної допомоги, створення умов для продовження життя та поліпшення його якості.

Основними завданнями Програми є:

зміцнення матеріально-технічної бази онкологічної служби області, що забезпечить реалізацію державних соціальних гарантій та дотримання нормативів третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги хворим відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров'я України галузевих стандартів і клінічних протоколів діагностики та лікування злоякісних новоутворень;

поліпшення забезпечення комунального підприємства "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради хіміотерапевтичними препаратами, препаратами супроводу та засобами медичного призначення для надання третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги;

рання діагностика онкологічних захворювань;

підвищення кваліфікації медичних працівників з питань попередження та ранньої діагностики злоякісних новоутворень;

забезпечення якісних діагностично-лікувальних заходів для онкологічних хворих;

постійний моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення і стану надання онкологічної допомоги населенню області;

визначення потреб і пріоритетів в організації надання онкологічної допомоги жителям області з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності;

підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології шляхом залучення засобів масової інформації.

III. Шляхи та способи розв'язання проблеми

Відповідно до вимог з реформування галузі охорони здоров'я в області здійснюються заходи щодо реорганізації комунального закладу "Рівненський обласний онкологічний диспансер" Рівненської обласної ради в комунальне підприємство "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради і підготовки до зміни форм діяльності та фінансування. Зазначені заходи не вплинуть на дотримання клінічних протоколів та настанов у наданні третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги населенню області. При цьому державні гарантії та реалізація соціальних аспектів законодавства органами місцевого самоврядування у процесі забезпечення онкологічної допомоги будуть суттєвою підтримкою в діяльності новоствореного підприємства і у виконанні заходів Програми. Дієвим заходом з контролю за виконанням Програми та для вирішення спірних питань у процесі її реалізації буде призначення кураторів органів місцевого самоврядування області, районів та міст обласного значення.

Виконання заходів Програми (додаток 2) позитивно вплине на стан онкологічної ситуації в області, дасть змогу реалізувати перспективні плани у наданні сучасної онкологічної допомоги, а саме:

забезпечити якісну медичну і соціальну допомогу онкологічним хворим та реєстрацію випадків захворювання населення на злоякісні новоутворення за встановленими вимогами Міністерства охорони здоров'я України;

удосконалити єдине інформаційне середовище в онкологічній службі області шляхом створення електронної мережі для здійснення моніторингу рівня захворюваності та смертності, забезпечити перехід до єдиної автоматизованої системи оцінювання ефективності заходів попередження онкологічної захворюваності;

визначати пріоритети в організації медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим, зокрема щодо динаміки, структури захворюваності, інвалідності та смертності;

поліпшити діагностику, лікування та реабілітацію злоякісних новоутворень відповідно до нових державних стандартів;

покращити забезпечення сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням, медикаментами для лікування онкологічних хворих;

проводити фундаментальні наукові дослідження з проблем діагностики, лікування та профілактики онкологічної патології, а також в галузі клінічної онкології на основі доказової медицини та організації онкологічної допомоги населенню;

забезпечити системи ефективної адекватної соціальної підтримки онкологічних хворих;

підготувати та впровадити програми щодо підготовки спеціалістів з питань онкології закладів охорони здоров'я загальної мережі та спеціалізованих медичних закладів;

поліпшити кадрове забезпечення закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу онкологічним хворим, відповідно до встановлених вимог;

підвищити рівень санітарно-просвітницької роботи з питань індивідуальної профілактики раку та сучасних методів діагностики та лікування, пропаганди здорового способу життя із залученням профільних спеціалістів і засобів масової інформації;

Прогнозні обсяги та джерела фінансування заходів Програми наведені у додатку 1.

IV. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

покращити ранню діагностику злоякісних новоутворень I - II стадій, особливо візуальних локалізацій (ротової порожнини, щитовидної залози, молочної залози, шийки матки, прямої кишки та інших) на 6 - 7 відсотків;

покращити діагностику передракових захворювань у жителів області, оздоровлення і диспансерний нагляд за хворими з передраковими станами та особами з груп ризику виникнення онкологічної патології (загальні хронічні захворювання систем та органів, доброякісні пухлинні процеси всіх локалізацій, папіломовірусна інфекція статевої сфери, спадкова схильність та інші чинники) на 6 - 7 відсотків;

удосконалити надання третинної високоспеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим та пацієнтам з передраковим станом відповідно до встановлених вимог;

забезпечити достатній рівень медикаментозного лікування онкологічних хворих;

знизити рівень задавненості онкологічної патології на 5 - 6 відсотків; знизити показники онкологічної смертності орієнтовно на 4 - 5 відсотків;

знизити рівень показника смертності онкологічних хворих протягом одного року після встановлення діагнозу орієнтовно на 5 - 6 відсотків;

покращити матеріально-технічну базу закладів, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим;

покращити систему симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

забезпечити ефективну соціальну підтримку онкологічним хворим;

покращити інформування населення щодо ризиків виникнення онкологічних захворювань та їх профілактики.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, які передбачаються у обласному бюджеті головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за фінансування Програми, за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Обласної програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

2.

Регіональний замовник Програми

Рівненська обласна державна адміністрація

3.

Розробник Програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

4.

Співрозробник Програми

Комунальне підприємство "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

6.

Термін реалізації Програми

2019 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

17413000,00 гривень

 

у тому числі:
коштів обласного бюджету,
коштів інших джерел

17413000,00 гривень

9.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

Рік

Обсяг коштів, які планується залучити для виконання Програми, тис. гривень

Всього

в тому числі за джерелами фінансування

Державний бюджет

Обласний бюджет

Районні бюджети та бюджети міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад

Інші джерела

2019

17413,0

Відповідно до плану фінансування

17413,0

Відповідно до наповнення і фінансових можливостей бюджету

 

 

Додаток 2
до Програми

ЗАХОДИ
щодо виконання Обласної програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворень на 2019 рік

N

Найменування заходу

Джерела фінансування

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень

Виконавець

Очікувані результати

роки

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Участь у розробленні та затвердженні удосконалених освітніх програм для навчальних закладів, медичної громадськості та населення області, що сприяють пропаганді здорового способу життя та профілактики розвитку злоякісних пухлин

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

20,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації

Підвищення онкологічної грамотності населення та онкологічної настороженості

2

Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення області шляхом випуску тематичних роликів на телебаченні, радіо, організації промо-акцій, друкування бюлетенів та пам'яток з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування раку

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

30,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Підвищення онкологічної грамотності населення

3

Для попередження недоліків онкологічної допомоги населенню новоствореними лікувально-профілактичними закладами, які організовано при об'єднаних територіальних громадах, запровадити та ресурсно удосконалити стан профілактичних оглядів і скринінгових заходів в роботі з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень

Бюджети об'єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

 

Визначається згідно з конкретними завданнями та наявними коштами в медичних закладах

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, об'єднані територіальні громади

Зниження занедбаності злоякісних новоутворень на 5 - 7 відсотків та збільшення п'ятирічного виживання на 7 - 8 відсотків

4

Забезпечити повноцінну роботу оглядових, мамологічних кабінетів та кабінетів патології шийки матки лікувально-профілактичних закладів області шляхом підбору кваліфікованих кадрів та комплектації відповідно до табелів їх оснащення

Районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об'єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

 

Визначається згідно з конкретними завданнями та наявними коштами в медичних закладах

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Зниження занедбаності злоякісних новоутворень, особливо візуальних локалізацій, на 5 - 7 відсотків

5

Забезпечити комунальне підприємство "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради сучасним лікувально-діагностичним та хірургічним обладнанням відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров'я України Примірного табеля оснащення типових закладів третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги (додаток 3 до Програми)

Обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об'єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

3830,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Удосконалення якості і ефективності діагностики та лікування онкологічної патології з передраковими станами

6

Технічне обслуговування та профілактичні заходи із збереження в робочому стані наявного, особливо високовартісного, медичного обладнання комунального підприємства "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради, яке щоденно використовується в діагностично-лікувальному процесі

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

1500,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Утримання в робочому стані наявного медичного обладнання для збереження якості і ефективності діагностики та лікування онкологічної патології з передраковими станами

7

Забезпечити онкохворих області хіміотерапевтичними препаратами, радіофармпрепаратами та фармацевтичними препаратами супроводу для лікування

Державний бюджет, обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об'єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

5000,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Дотримання вимог національних стандартів та клінічних протоколів у наданні спеціального лікування онкологічним хворим області

8

Участь у визначених державою соціальних програмах забезпечення пільгових категорій громадян безоплатною та базовою консультативною і стаціонарною медичною допомогою в умовах комунального підприємства "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради з використанням комплексу наявних методів діагностики, хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування відповідно до затверджених клінічних настанов, протоколів діагностики і лікування

Державний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

Визначається згідно з конкретними завданнями та наявним фінансуванням

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, комунальне підприємство "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради

Дотримання вимог національних стандартів та клінічних протоколів у наданні спеціального лікування онкологічним хворим області, особам з передраковими станами та порядку організації надання третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги в регіоні

9

Забезпечення потреби комунального підприємства "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради у видатках для оплати комунальних послуг, енергоносіїв та інших витрат, пов'язаних з функціонуванням закладу

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

7010,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Забезпечення безперебійного функціонування і збереження наявного потенціалу та оптимальних ресурсних потреб закладу у наданні третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги жителям області

10

З метою покращення обліку онкохворих жителів області та якості динамічного нагляду за ними, забезпечити технічними обладнанням та засобами обласний популяційний канцер-реєстр комунального підприємства "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради для функціонування в єдиному інформаційному просторі з державною установою "Національний інститут раку"

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

8,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Удосконалення державної системи реєстрації хворих на рак, аналіз якості їх лікування та диспансеризації, участь у республіканських і міжнародних заходах щодо попередження онкологічної захворюваності

11

Ефективне застосування телемедицини для ранньої діагностики онкозахворювань в області

Обласний бюджет, районні бюджети, бюджети міст обласного значення, бюджети об'єднаних територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

15,0

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади

Поліпшення якості надання допомоги онкологічним хворим

12

Забезпечення системи клінічних досліджень нових вітчизняних та імпортних хіміопрепаратів

Державний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

Згідно з планом державної установи "Національний інститут раку"

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, комунальне підприємство "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради, державна установа "Національний інститут раку"

Поліпшення якості надання третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги

13

Забезпечення участі фахівців-онкологів в обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях

Обласний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

2019

2019

В межах асигнувань, передбачених кошторисом

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, комунальне підприємство "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради

Поліпшення якості надання третинної високоспеціалізованої онкологічної допомоги

 

Всього:

 

 

2019

17413,00

 

 

 

Додаток 3
до Програми

Перелік
лікувально-діагностичного та хірургічного обладнання, яке необхідно закупити у 2019 році

N

Назва обладнання

Орієнтовна вартість, тис. гривень

1.

Лапароскопічна хірургічна стійка у комплектації (1 комплект)

900,0

2.

Джерело іридію для апарату брахітерапії (3 шт.)

1200,0

3.

Мікротом санний МС (1 шт.)

30,0

4.

Автомат гістологічної обробки тканин карусельного типу з термостатами (1 шт.)

60,0

5.

Апарат для ультразвукової діагностики DC-N3 з набором датчиків (1 шт.)

410,0

6.

Апарат електрохірургічний мікропроцесорний SS-501 (1 шт.)

230,0

7.

Ендоскопічна відеостійка у комплектації (1 комплект)

500,0

8.

Інше обладнання

500,0

 

Всього

3830,0


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.