ПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІПОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління Державної іпотечної установи
15.10.2010 N 431/3 


Порядок
рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах

Загальні положення

Цей Порядок рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах (далі - Порядок), розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України "Про іпотеку", Закону України "Про інвестиційну діяльність", Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", Статуту Державної іпотечної установи (далі - ДІУ), Стандартів надання, рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів Державної іпотечної установи (далі - Стандарти ДІУ) та інших внутрішніх документів ДІУ з метою здійснення за рахунок власних та залучених коштів іпотечного кредитування (рефінансування) ДІУ первинних кредиторів, які провадять діяльність з надання фізичним особам (позичальникам) кредитів, забезпечених іпотекою.

Цей Порядок установлює загальні правила та умови здійснення рефінансування ДІУ первинних кредиторів, які надають іпотечні кредити за Стандартами ДІУ на будівництво житла (житлового будинку або квартири). Рефінансування первинного кредитора здійснюється шляхом надання йому фінансових кредитів для кредитування ним (первинним кредитором) забудовників з метою будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення та кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в цих об'єктах житлового призначення.

Цей Порядок визначає:

- вимоги та основні умови щодо учасників реалізації цього Порядку;

- основні етапи здійснення рефінансування;

- особливі умови рефінансування та кредитування.

Розділ 1. Вимоги та основні умови щодо учасників системи рефінансування

1.1. Учасниками системи рефінансування відповідно до цього Порядку є: ДІУ, первинний кредитор (банківська установа), забудовник (замовник будівництва) - позичальник за фінансовим кредитом та фізичні особи-позичальники за іпотечним кредитом.

1.2. Вимоги до первинного кредитора.

Первинний кредитор, який претендує на участь у системі рефінансування згідно з цим Порядком, крім вимог, встановлених положеннями складової частини Стандартів ДІУ - "Вимоги до первинних кредиторів - банків" повинен відповідати наступним додатковим вимогам:

- бути акредитованим в ДІУ (укладений Генеральний договір про рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів та усі необхідні додатки до нього);

- мати позитивний досвід щодо здійснення фінансування житлового будівництва із застосуванням форм фінансово-кредитних механізмів, встановлених чинним законодавством України.

При встановленні можливості Первинного кредитора отримувати рефінансування згідно цього Порядку, перевагами користується первинний кредитор, що:

- має досвід та приймає участь у державних програмах підтримки будівництва та/або придбання житла;

- має досвід здійснення довгострокового кредитування фізичних осіб на ринку іпотечного житлового кредитування не менше ніж 3 роки;

- має структурні підрозділи, до функцій яких відноситься робота з фінансування будівництва об'єктів житлового призначення та іпотечного кредитування фізичних осіб;

- має затверджені уповноваженим органом первинного кредитора документи, якими регламентовані основні процедури (положення, інструкції, порядки тощо), що регулюють здійснення фінансування будівництва житла та іпотечного житлового кредитування фізичних осіб, у тому числі, проведення акредитації забудовників, генеральних підрядників та страхових компаній, а також інших учасників реалізації фінансово-кредитних механізмів фінансування будівництва житла. Зазначені документи у разі необхідності можуть бути письмово витребувані ДІУ у первинного кредитора.

Питання відповідності первинного кредитора додатковим вимогам відповідно до цього Порядку розглядається після отримання ДІУ відповідного клопотання від первинного кредитора, яке надається разом із першою його (первинного кредитора) заявкою на отримання рефінансування відповідно цього Порядку. За результатами розгляду зазначеного клопотання первинного кредитора на відповідність його додатковим вимогам та можливості участі у системі рефінансування згідно з цим Порядком, ДІУ може приймає наступні рішення:

- включити первинного кредитора до системи рефінансування на умовах цього Порядку та укласти з ним додаткову угоду до Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів за типовою формою, встановленою ДІУ (додаток N 1);

- відмовити у включенні первинного кредитора до системи рефінансування на умовах цього Порядку із зазначенням причини такої відмови. При цьому, первинний кредитор після усунення причин відмови може, не раніше ніж через один звітний період (один квартал), звернутися до ДІУ із повторною заявою щодо включення його до переліку первинних кредиторів, які можуть отримати рефінансування згідно цього Порядку.

У разі необхідності, при розгляді питання щодо прийняття одного із вищезазначених рішень, ДІУ може додатково витребувати у первинного кредитора документи, які підтверджують інформацію наведену у клопотанні первинного кредитора.

Рішення ДІУ з питання включення первинного кредитора до системи рефінансування на умовах цього Порядку, має бути прийняте, як правило, не пізніше ніж як через 45 календарних днів з дня одержання від первинного кредитора заявки та має бути доведене первинному кредитору протягом 10 робочих днів з дати його прийняття ДІУ.

У разі прийняття ДІУ позитивного рішення, ДІУ готує та надсилає первинному кредитору пропозицію про укладання додаткової угоди до Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів.

У разі прийняття ДІУ негативного висновку щодо включення первинного кредитора до системи рефінансування на умовах цього Порядку, ДІУ направляє первинному кредитору повідомлення про відмову в укладання додаткової угоди до Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів із зазначенням причин такої відмови.

1.3. У разі укладання між ДІУ та первинним кредитором додаткової угоди до Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів, первинний кредитор може отримати рефінансування згідно розділу 2 цього Порядку.

Для отримання фінансового кредиту відповідно до цього Порядку, первинний кредитор має надати Заявку на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах (далі - Заявка) за формою, наведеною у Додатку N 2 до цього Порядку та документи по об'єкту житлового призначення та його забудовнику (замовнику будівництва), рекомендаційний перелік яких наведений у додатку N 3 до цього Порядку.

Обов'язковою умовою при наданні первинним кредитором документів, має бути наявність в них рішення відповідного колегіального органу первинного кредитора про можливість відкриття кредитної лінії Забудовнику для будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та здійснення його кредитування відповідно умов відкриття кредитної лінії.

Заявка має бути складена на фірмовому бланку первинного кредитора, підписана уповноваженою особою первинного кредитора, завірена його печаткою та містити повний перелік документів по об'єкту незавершеного будівництва та забудовнику, який надається до ДІУ. Така Заявка та додатки до неї (документи по забудовнику та по об'єкту житлового призначення) приймаються ДІУ виключно від первинних кредиторів.

1.4. Основні вимоги до забудовника (замовника будівництва), які мають бути встановлені первинним кредитором.

Первинний кредитор у своїх внутрішніх нормативних документах при здійсненні розгляду питання про можливість відкриття кредитної лінії та прийнятті рішення про кредитування забудовника повинен враховувати, що забудовник зобов'язаний:

- бути акредитованим у первинного кредитора, у т. ч. на можливість відкриття кредитної лінії для будівництва (добудови) конкретного об'єкта будівництва відповідно до його внутрішніх процедур;

- бути в договірних відносинах з будівельними компаніями - підрядниками, які мають позитивний досвід житлового будівництва та/або мати власні необхідні будівельні потужності;

- мати у своєму розпорядженні майнові права на об'єкт незавершеного будівництва у розмірі не менш ніж сума необхідного кредиту для здійснення будівництва (добудови) об'єкта житлового призначення. Зазначені майнові права повинні бути вільними від будь-яких обтяжень прав на нього, у т. ч. прав третіх осіб.

1.5. При здійсненні розгляду питань щодо можливості надання фінансового кредиту первинному кредитору для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення відповідно до цього Порядку, ДІУ при перевірці документів надає перевагу наступному:

- будівництво (добудова) об'єкта житлового призначення здійснюється за підтримки обласних державних адміністрацій та/або фінансової участі органів місцевого самоврядування;

- об'єкт житлового призначення відібраний для участі у реалізації державних цільових програм;

- об'єкт житлового призначення та проектно-кошторисна документація відповідають вимогам ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення;

- об'єкт житлового призначення має високий ступінь готовності, а саме понад 70 % (в першу чергу) або понад 50 % (в другу чергу) від кошторисної вартості будівництва;

- існують можливості реалізації житла після здачі в експлуатацію об'єкта житлового призначення, у тому числі за рахунок іпотечного кредитування фізичних осіб відповідно до Стандартів ДІУ;

- вартість квартир в об'єкті житлового призначення, за якою забудовник пропонує їх до продажу не перевищує суми, розрахованої від максимального розміру суми іпотечного кредиту, що може отримати фізична особа відповідно до пункту 3.3 Розділу 3 складової Стандартів ДІУ - "Вимоги до іпотечних кредитів" з урахуванням рівня початкового внеску у розмірі 25 % від загальної вартості житла.

1.6. У разі отримання Заявки та усіх необхідних документів по об'єкту житлового призначення та його забудовнику (замовнику будівництва), ДІУ приймає рішення щодо здійснення рефінансування первинного кредитора на умовах цього Порядку, як правило, не пізніше ніж через 45 (сорок п'ять) робочих днів з дня одержання від Первинного кредитора всього необхідного для здійснення аналізу та перевірки пакету документів.

У разі прийняття ДІУ позитивного рішення про здійснення рефінансування, ДІУ направляє йому пропозицію укласти Кредитний договір та договори застави відповідно вимог цього Порядку.

У разі прийняття ДІУ негативного висновку щодо можливості надання рефінансування відповідно до Заявки, ДІУ надсилає повідомлення про відмову у здійсненні рефінансування (в укладанні Кредитного договору) із зазначенням причин такої відмови.

Відповідне рішення має бути доведене ДІУ до первинного кредитора протягом 10 (десяти) робочих днів з дати його прийняття.

Розділ 2. Основні етапи здійснення рефінансування

2.1. Рефінансування первинного кредитора на цілі передбачені цим Порядком здійснюється шляхом укладання Кредитного договору між ДІУ та первинним кредитором за формою, встановленою ДІУ.

На виконання умов укладеного Кредитного договору та підставі рішення, прийнятого первинним кредитором укладається Договір про відкриття кредитної лінії між первинним кредитором та Забудовником (разом - Кредитні договори) за формою попередньо погодженою первинним кредитором із ДІУ. Одночасно з укладанням Кредитних договорів мають бути оформлені договори застави за формами, погодженими первинним кредитором і ДІУ.

2.2. Кредитні договори регулюють відносини між сторонами щодо кредитування будівництва визначеного об'єкта житлового призначення та організації процесу надання первинним кредитором кредитів забудовнику (замовнику будівництва) та іпотечних кредитів позичальникам - фізичним особам, з метою купівлі ними житла у зазначеному об'єкті житлового призначення.

2.3. Кредитні договори мають також включати, у тому числі, але не виключно наступні вимоги:

2.3.1. Первинний кредитор має забезпечити окрім кредитування забудовника з метою будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та здачі його в експлуатацію за рахунок власних коштів та коштів, отриманого від ДІУ рефінансування, також і кредитування фізичних осіб з метою придбання житла у визначеному об'єкті житлового призначення.

Для підтвердження цільового використання отриманих від ДІУ коштів, первинний кредитор має щомісячно інформувати ДІУ про розмір отриманого забудовником фінансування, про хід завершення будівництва об'єкта житлового призначення та укладені договори про іпотечний кредит із фізичними особами.

2.3.2. Забудовник (замовник будівництва) окрім сплати платежів за отриманим кредитом відповідно до умов Договору відкриття кредитної лінії має забезпечити також і своєчасне введення в експлуатацію об'єкта житлового призначення відповідно вимогам державних будівельних норм, вимогам якості та безпечності, здійснити усі заходи по реалізації житла в цьому об'єкті житлового призначення, у т. ч. за допомоги іпотечного кредитування фізичних осіб відповідно до Стандартів ДІУ (як до здачі об'єкта житлового призначення в експлуатацію, так і після).

2.3.3. ДІУ здійснює рефінансування первинного кредитора шляхом надання йому фінансового кредиту та здійснює рефінансування наданих первинним кредитором стандартних іпотечних кредитів для придбання житла у цьому об'єкті житлового призначення.

При цьому основною вимогою при здійсненні ДІУ рефінансування іпотечних кредитів є введення об'єкта житлового будівництва в експлуатацію та оформлення фізичними особами - позичальниками за іпотечними кредитами правоустановчих документів на житло. Рефінансування ДІУ іпотечних кредитів проводиться відповідно до складової Стандартів ДІУ - "Положення про рефінансування первинних кредиторів шляхом набуття прав вимоги за іпотечними кредитами".

2.4. ДІУ та первинний кредитор відповідно до цього Порядку укладають Кредитний договір та договори застави із зазначенням умов рефінансування первинного кредитора для забезпечення мети рефінансування.

Оцінка фінансового стану, платоспроможності первинного кредитора (позичальника за фінансовим кредитом) та оцінка ризиків при здійсненні кредитної операції з первинним кредитором здійснюється ДІУ відповідно до її внутрішньої методики.

Загальна сума фінансового кредиту та строк його надання встановлюється ДІУ та має бути зазначена в Кредитному договорі. Такий строк повинен враховувати кінцевий строк здачі об'єкта житлового призначення в експлуатацію відповідно до державних будівельних норм, а також строків, необхідних для введення в експлуатацію спорудженого об'єкта житлового призначення та реєстрації прав власності на житло. У будь-якому разі, строк здійснення ДІУ рефінансування первинного кредитора не може перевищувати 2,5 років або 30 місяців.

Розмір відсоткової ставки за фінансовим кредитом та порядок її сплати визначається Правлінням ДІУ. Така відсоткова ставка не може бути меншою ніж діюча ставка по рефінансуванню іпотечних кредитів. Відсотки за користуванням кредитними коштами нараховуються ДІУ за методом "факт/факт" на фактичний залишок заборгованості Первинного кредитора за фінансовим кредитом за фактичний час користування ним, починаючи з першого дня видачі фінансового кредиту до настання терміну його погашення. При нарахуванні відсотків день видачі коштів фінансового кредиту приймається до розрахунку як 1 (один) повний день користування кредитними коштами, а день повернення коштів фінансового кредиту до розрахунку відсотків не включається.

Погашення первинним кредитором заборгованості за фінансовим кредитом, наданим ДІУ, здійснюється, як правило, в кінцевий строк, визначений Кредитним договором, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ДІУ, вказаний у Кредитному договорі. Первинний кредитор, за умови попереднього погодження з ДІУ, може погашати заборгованість за фінансовим кредитом раніше кінцевого строку, визначеного Кредитним договором, у тому числі і за рахунок коштів, отриманих від здійснення рефінансування ДІУ іпотечних кредитів, наданих Первинним кредитором для придбання житла в цьому об'єкті житлового призначення за умови відповідності іпотечного кредиту Стандартам ДІУ та після введення його в експлуатацію і оформлення позичальниками за іпотечними кредитами правоустановчих документів на житло.

Суттєвою умовою рефінансування первинного кредитора має бути встановлення фінансових санкцій до первинного кредитора за нецільове використання коштів отриманого фінансового кредиту, за неналежне здійснення контролю за будівництвом об'єкта житлового призначення, що призвело до порушення строків введення його в експлуатацію, порушення строку повернення фінансового кредиту, за неналежне здійснення іпотечного кредитування фізичних осіб-покупців житла в таких об'єктах житлового призначення.

2.5. Між первинним кредитором та забудовником на виконання укладеного Кредитного договору (між ДІУ та первинним кредитором) укладається договір про відкриття кредитної лінії з визначенням обсягу кредитних коштів та строку користування ними з одночасним оформленням договору застави чи іншої форми забезпечення за типовими формами, затвердженими первинним кредитором та погодженими із ДІУ.

Обсяг кредитної лінії, строк користування нею визначається первинним кредитором з урахуванням фінансового стану забудовника-позичальника, розмірів його власного капіталу, масштабів діяльності і стану його відносин з первинним кредитором, укладених договорів та контрактів на виконання будівельних робіт, наявності надійного забезпечення, наявності гарантій по реалізації житла після введення його в експлуатацію і обумовлюються в Договорі про відкриття кредитної лінії.

Оцінка фінансового стану, платоспроможності забудовника або фізичної особи (позичальників) та оцінка ризиків при здійсненні кредитних операцій з ними здійснюється первинним кредитором відповідно до його внутрішньої методики.

Кредитна лінія відкривається первинними кредитором Забудовнику з урахуванням отриманого рефінансування від ДІУ та в межах встановленого ним (первинним кредитором) ліміту для оплати будівельно-монтажних робіт відповідно до Графіка видачі кредиту в рамках кредитної лінії. Графік видачі кредиту складається Забудовником та має бути затверджений первинним кредитором та наданий ДІУ. Видача первинним кредитором кредитів забудовнику у рахунок відкритої кредитної лінії здійснюється первинним кредитором в міру виконання забудовником робіт по будівництву об'єкта житлового призначення на підставі довідки про виконані роботи.

Загальний обсяг наданих первинним кредитором (протягом дії кредитної лінії) коштів має бути визначений первинним кредитором з урахуванням розміру отриманих від ДІУ кредитних коштів.

Строк відкриття кредитної лінії встановлюється первинним кредитором з урахуванням строку отримання фінансового кредиту від ДІУ.

За користування кредитною лінією забудовником сплачуються відсотки, починаючи з моменту виникнення кредитної заборгованості. Розмір відсоткової ставки за користування забудовником, отриманими кредитними коштами, встановлюється (визначається) первинним кредитором та має бути погоджений з ДІУ. Така відсоткова ставка не може бути меншою ніж ставка за фінансовим кредитом, отриманим первинним кредитором від ДІУ.

Умовами договору відкриття кредитної лінії має бути також встановлення первинним кредитором фінансових санкцій до забудовника за нецільове використання кредитних коштів та невиконання ним вимог пункту 2.3.2 цього Порядку.

2.6. Первинний кредитор в рамках отриманих коштів рефінансування та встановленого ДІУ ліміту рефінансування, надає іпотечні кредити позичальникам-фізичним особам на придбання житла в об'єкті будівництва як до завершення будівництва, так і після його здачі в експлуатацію.

При цьому, надання первинним кредитором пропозицій ДІУ щодо здійснення рефінансування таких іпотечних кредитів проводиться виключно після введення об'єкта будівництва в експлуатацію та оформлення позичальниками відповідних змін до іпотечних угод та отримання документів, які засвідчують право власності на житло.

Пропозиції про відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом надається первинним кредитором до ДІУ відповідно складової Стандартів ДІУ "Положення про рефінансування первинних кредиторів шляхом набуття прав вимоги за іпотечними кредитами".

Первинний кредитор після відступлення на користь ДІУ всіх прав вимоги за іпотечними кредитами, продовжує здійснювати їх обслуговування відповідно до Стандартів ДІУ.

Розділ 3. Особливі умови рефінансування та кредитування

3.1. Основні форми забезпечення фінансових кредитів.

Виконання зобов'язань позичальників щодо погашення заборгованості за кредитами, наданими відповідно умов цього Порядку можуть забезпечуватися заставою майнових прав за іпотечними кредитами, які відповідають вимогам складової Стандартів "Вимоги до іпотечних кредитів", іпотечними активами та іншими активами, види та вимоги до яких встановлені ДІУ та/або первинним кредитором.

Гарантії та договори страхування кредитних ризиків, ризику недобудови об'єкта житлового призначення можуть використовуватися ДІУ та первинним кредитором як додаткова форма забезпечення.

Прийнятність та достатність фінансових гарантій визначається ДІУ та/або первинним кредитором.

3.2. Видами заставного забезпечення, яке може прийматися ДІУ при кредитуванні первинного кредитора, є:

- застава майнових прав за іпотечними кредитами, наданими первинними кредитором, які відповідають вимогам складової Стандартів ДІУ "Вимоги до іпотечних кредитів";

- застава цінних паперів, емітентом за якими є Державна іпотечна установа;

- застава облігацій внутрішніх державних позик;

- застава нерухомості житлового призначення, яка зареєстрована у державних реєстрах;

- передача в заставу заставних, предметом іпотеки за якими є нерухомість житлового призначення, зареєстрованої у державних реєстрах;

- застава іпотечних цінних паперів, емітентом за якими є банківські установи, з якими укладені Генеральні договори про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів;

- інші іпотечні активи (у т. ч. майнові права на незавершене будівництво), види та вимоги до яких додатково встановлюються та доводяться первинним кредиторам ДІУ.

Загальний розмір застави при здійснення рефінансування ДІУ первинного кредитора має бути не меншим ніж 150 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом, що наданий ДІУ первинному кредитору. При цьому розмір застави додаткових форм забезпечення повернення первинним кредитором кредиту рефінансування не може перевищувати 40 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом, що наданий ДІУ первинному кредитору.

У тому разі, коли в забезпечення погашення кредиту рефінансування Первинним кредитором надаються цінні папери, емітентом за якими виступає ДІУ, загальний розмір застави може бути встановлений на рівні 120 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом.

3.3. Видами заставного забезпечення, яке приймається первинним кредитором від Забудовника може бути будь-яке ліквідне майно, яке належить забудовнику або майновому поручителю на правах власності, або яке забудовник має право передавати в заставу, і може бути відчужено ним згідно з чинним законодавством України і на яке може бути звернуто стягнення.

Загальний розмір застави при здійснення кредитування первинним кредитором забудовника має бути не меншим ніж 150 % від суми залишку заборгованості за кредитною лінією.

3.4. Особливості оцінки майна та укладання договору застави.

Для оформлення застави нерухомості житлового призначення, заставних, іпотечних цінних паперів, емітентом за якими виступають банківські установи та застави інших іпотечних активів, первинний кредитор має надати до ДІУ вичерпні додаткові дані по кожному із вищезазначених видів застави.

Для огляду та приймання майна, що береться в заставу, в ДІУ створюється постійно діюча комісія. Склад комісії затверджується Правлінням ДІУ.

У тому разі, коли при отриманні в заставу майна потребується проведення його оцінки, первинний кредитор (за письмовою вимогою ДІУ) має здійснити експертну оцінку заставного майна оцінювачем, який уповноважений здійснювати такі операції відповідно до чинного законодавства.

До укладення договору застави майна, комісія ДІУ має розглянути документальні підтвердження існування майна, що передається в заставу, перевірити на місці його наявність, права заставодавця на це майно, місцезнаходження та умови зберігання майна.

Майно, що знаходиться в загальній спільній власності, може бути передано первинним кредитором в заставу тільки за згодою всіх власників.

За результатами перевірки складається Акт огляду майна, що передається в заставу та акт приймання-передачі заставленого майна в заставу.

Акт огляду майна підписують члени комісії та представники первинного кредитора-позичальника.

Акт приймання-передачі майна у заставу підписується уповноваженими Головою Правління ДІУ особами та уповноваженими особами первинного кредитора-позичальника при укладанні договорів застави.

У разі прийняття ДІУ в заставу майнових прав за іпотечними житловими кредитами, які відповідають вимогам Стандартів ДІУ, цінних паперів, емітентом за якими є Державна іпотечна установа та облігацій внутрішніх державних позик, здійснення окремого огляду застави та наявності окремої оцінки застави не потребується.

Договір застави майна укладається ДІУ та первинним кредитором за формою, погодженою сторонами та у випадках, визначених законодавством України повинен бути нотаріально посвідчений. Заставодавець (первинний кредитор або майновий поручитель) при укладання договорів застави повинен забезпечити державну реєстрацію договору застави у Державному реєстрі правочинів та забезпечити внесення відповідної інформації до державних реєстрів щодо накладання заборони на відчуження предмету застави.

При здійсненні кредитування первинним кредитором забудовника (замовника) будівництва, оцінка майна та оформлення договорів застави здійснюється відповідно до внутрішніх правил первинного кредитора.

При здійсненні іпотечного кредитування первинним кредитором фізичної особи для придбання житла, оцінка майна та оформлення іпотечного договору здійснюється відповідно до вимог Стандартів ДІУ, Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів, укладеного між ДІУ та первинним кредитором та внутрішніх правил первинного кредитора.

4. Прикінцеві положення

4.1. Цей Порядок набирає чинності з моменту його затвердження Правлінням ДІУ.

4.2. Цей Порядок є невід'ємною частиною Стандартів ДІУ.

4.3. Рефінансування ДІУ первинних кредиторів для здійснення кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання в них житла за рахунок коштів, залучених ДІУ під державні гарантії, здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1094 (із змінами та доповненнями).

 

Директор департаменту
іпотечних активів
 

 
В. П. Фролов
 


 

Додаток N 1
до Порядку рефінансування первинних кредиторів для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах 


ДОДАТКОВА УГОДА N __
ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРО РЕФІНАНСУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ ВІД "___" ___________ 20__ р. N ______

м. Київ 

"___" 20__ р. 


Державна іпотечна установа (далі - ДІУ), в особі Голови Правління , що діє на підставі Статуту, з одного боку, і __________, (далі - Первинний кредитор), в особі Голови Правління __, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом - Сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі - Договір) до Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів від "___" 20__ року N __ (далі - Генеральний договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Сторони дійшли згоди здійснювати співробітництво по здійсненню рефінансування ДІУ Первинного кредитора шляхом надання йому фінансових кредитів для кредитування будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах.

1.2. ДІУ є іпотечною установою другого рівня, яка за рахунок власних або залучених коштів забезпечує:

- рефінансування Первинного кредитора шляхом надання йому фінансового кредиту з цільовим призначенням кредитування забудовника для будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та кредитування фізичних осіб з метою придбання ними житла в цьому об'єкті (як до та після здачі його в експлуатацію);

- рефінансування наданих Первинним кредитором стандартних іпотечних кредитів для придбання житла. Здійснення ДІУ операцій з рефінансування іпотечних кредитів проводиться за умови введення об'єкта будівництва в експлуатацію та оформлення позичальниками - фізичними особами правоустановчих документів на житло.

1.3. Первинний кредитор за власний рахунок та за рахунок коштів, які отримані від ДІУ у вигляді фінансового кредиту (коштів кредиту рефінансування) на умовах цього Договору здійснює:

- кредитування забудовника (замовника будівництва) з метою будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та введення його в експлуатацію;

- нагляд за ходом будівництва об'єкта житлового призначення та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з реалізацією квартир в об'єкті житлового призначення, у т. ч. за допомоги іпотечного кредитування відповідно до Стандартів ДІУ;

- кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в об'єкті житлового призначення.

1.4. Укладення цього Договору жодним чином не є підставою для визнання однієї Сторони уповноваженим представником другої Сторони.

1.5. Сторони домовилися про те, що цей Договір поширюватиме свою дію стосовно лише тих об'єктів житлового призначення, які відповідають рекомендаційним вимогам ДІУ та рішення про кредитування яких вже прийняті Первинним кредитором.

1.6. Сторони домовилися про те, що в цілях забезпечення виконання положень цього Договору встановили таку послідовність дій Сторін:

1) Первинний кредитор приймає рішення щодо можливості кредитування забудовника (замовника будівництва) для будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та визначає можливі строки та умови відкриття кредитної лінії забудовнику;

2) Після прийняття Первинним кредитором рішення про можливість кредитування будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення, Первинний кредитор звертається до ДІУ із письмовою заявкою на можливість отримання рефінансування відповідно до цього Договору та Стандартів;

3) ДІУ, у разі прийняття позитивного рішення укладають Кредитний договір та договори застави із зазначенням умов рефінансування Первинного кредитора;

4) Первинний кредитор та Забудовник укладають Договір про відкриття кредитної лінії з визначенням обсягу кредитних коштів та строку користування ними з одночасним оформленням договорів застави та/або іншої форми забезпечення за формами, попередньо погодженими Первинним кредитором із ДІУ;

5) Первинний кредитор щомісячно інформує ДІУ про цільове використання ним отриманих коштів рефінансування, у тому числі про розмір отриманого забудовником фінансування, про хід будівництва об'єкта житлового призначення, про укладені договори про іпотечний кредит із фізичними особами та стан реалізації житла в об'єкті житлового призначення, що будується за рахунок фінансового кредиту, наданого ДІУ;

6) Первинний кредитор надає іпотечні житлові кредити позичальникам-фізичним особам на придбання житла в об'єкті житлового призначення, що будується за рахунок фінансового кредиту, наданого ДІУ;

7) ДІУ рефінансує надані Первинним кредитором іпотечні кредити відповідно вимогам Стандартів ДІУ після введення об'єкта житлового призначення в експлуатацію та оформлення позичальниками за іпотечними кредитами правоустановчих документів на житло;

8) Погашення Первинним кредитором фінансового кредиту на умовах та у строки, зазначені Кредитним договором.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Первинний кредитор, відповідно до його внутрішніх документів, що регламентують здійснення основних процедур (положень, інструкцій, порядків, тощо) по кредитуванню будівництва житла та іпотечного житлового кредитування фізичних осіб, самостійно з урахуванням Стандартів ДІУ:

- здійснює акредитацію забудовника (замовника будівництва), генерального підрядника, страхових компаній, а також інших учасників реалізації фінансово-кредитних механізмів фінансування будівництва житла (у разі необхідності);

- приймає рішення щодо можливості кредитування забудовника (замовника будівництва) для будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та визначає можливі строки та умови відкриття кредитної лінії забудовнику на такі цілі;

- здійснює оцінку фінансового стану, платоспроможності забудовника та оцінку ризиків, які пов'язані із можливим здійсненням кредитної операції;

- визначає можливість реалізації житла після здачі в експлуатацію об'єкта житлового призначення та ризики, пов'язані з цим.

При цьому, Первинний кредитор, при розгляді документів та прийнятті рішення може надавати перевагу наступному:

- будівництво (добудова) об'єкта житлового призначення здійснюється за підтримки обласних державних адміністрацій та/або фінансової участі органів місцевого самоврядування;

- об'єкт житлового призначення відібраний для участі у реалізації державних будівельних програм;

- об'єкт житлового призначення має високий ступінь готовності, а саме понад 70 % (в першу чергу) або понад 50 % (в другу чергу) від кошторисної вартості будівництва, що має бути підтверджено третьою особою;

- вартість квартир в об'єкті житлового призначення, за якою забудовник пропонує їх до продажу, не перевищує суми, розрахованої від максимального розміру суми іпотечного кредиту, що може отримати фізична особа відповідно до пункту 3.3 Розділу 3 складової Стандартів ДІУ - "Вимоги до іпотечних кредитів" з урахуванням рівня початкового внеску у розмірі 25 % від загальної вартості житла.

Обсяг кредитної лінії, строк користування нею визначається Первинним кредитором з урахуванням фінансового стану забудовника, розмірів його власного капіталу, масштабів діяльності і стану його відносин з Первинним кредитором, укладених договорів та контрактів на виконання будівельних робіт, наявності надійного забезпечення, наявності гарантій по реалізації житла після введення його в експлуатацію і обумовлюються в проекті договору про відкриття кредитної лінії, який надається ДІУ разом із документами по об'єкту житлового будівництва.

Рішення Первинного кредитора по розгляду вищезазначеного питання має бути надано до ДІУ разом із необхідними документами відповідно до умов цього Договору.

2.2. Після прийняття Первинним кредитором рішення про можливість кредитування будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення, Первинний кредитор може звернутися до ДІУ із письмовою Заявкою на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах (далі - Заявка) про надання йому фінансового кредиту за формою визначеною ДІУ.

Разом із Заявкою, Первинний кредитор має надати документи по об'єкту житлового призначення та по забудовнику (замовнику будівництва) відповідно до рекомендаційного переліку, встановленого ДІУ. Перелік документів, що надається Первинним кредитором до ДІУ повинен включати в обов'язковому порядку рішення відповідного колегіального органу первинного кредитора про можливість та умови відкриття кредитної лінії забудовнику для будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та здійснення його кредитування відповідно умов відкриття такої кредитної лінії.

Заявка має бути складена на фірмовому бланку Первинного кредитора, підписана уповноваженою особою Первинного кредитора, завірена його печаткою та містити повний перелік документів по об'єкту незавершеного будівництва та забудовнику, який надається до ДІУ.

Така Заявка та додатки до неї (документи по забудовнику та по об'єкту житлового призначення) приймаються ДІУ виключно від первинних кредиторів.

Після отримання від Первинного кредитора Заявки та усіх необхідних документів по об'єкту житлового призначення та по забудовнику (замовнику будівництва), ДІУ, як правило, протягом 45 (сорока п'яти) робочих днів приймає рішення щодо можливості здійснення рефінансування Первинного кредитора.

У разі прийняття ДІУ позитивного рішення про здійснення рефінансування Первинного кредитора, ДІУ направляє йому пропозицію укласти Кредитний договір та договори застави за формою встановленою ДІУ.

У разі прийняття ДІУ негативного висновку щодо можливості надання рефінансування відповідно до Заявки, ДІУ надсилає повідомлення про відмову у здійсненні рефінансування (в укладанні Кредитного договору) із зазначенням причин такої відмови.

Відповідне рішення має бути доведене ДІУ до Первинного кредитора протягом 10 (десяти) робочих днів з дати його прийняття.

2.3. ДІУ здійснює рефінансування первинного кредитора шляхом надання йому фінансового кредиту для будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та здійснює рефінансування наданих первинним кредитором іпотечних кредитів для придбання житла у цьому об'єкті.

ДІУ та Первинний Кредитор укладають Кредитний договір та договори застави із зазначенням умов рефінансування Первинного кредитора (у разі прийняття ДІУ позитивного рішення).

Загальна сума фінансового кредиту, строк його надання встановлюється ДІУ та зазначається в Кредитному договорі. Такий строк повинен враховувати кінцевий строк здачі об'єкта житлового призначення в експлуатацію відповідно до державних будівельних норм, а також строків, необхідних для введення в експлуатацію спорудженого об'єкта житлового призначення та реєстрації прав власності на житло. У будь-якому разі, строк здійснення ДІУ рефінансування первинного кредитора не може перевищувати 2,5 років або 30 місяців.

Розмір відсоткової ставки за фінансовим кредитом та порядок її сплати визначається ДІУ. Така відсоткова ставка не може бути меншою ніж діюча ставка по рефінансуванню іпотечних кредитів. Відсотки за користуванням кредитними коштами нараховуються ДІУ за методом "факт/факт" на фактичний залишок заборгованості Первинного кредитора за фінансовим кредитом за фактичний час користування ним, починаючи з першого дня видачі фінансового кредиту до настання терміну його погашення.

Гарантії, договори страхування кредитних ризиків можуть використовуватися ДІУ як додаткова форма забезпечення.

Прийнятність та достатність фінансових гарантій визначається ДІУ.

Виконання зобов'язань Первинного кредитора щодо погашення заборгованості за фінансовим кредитом, наданим відповідно умов цієї Додаткової угоди, можуть забезпечуватися:

- заставою майнових прав за іпотечними кредитами, які відповідають вимогам складової Стандартів ДІУ - "Вимоги до іпотечних кредитів";

- заставою цінних паперів, емітентом за якими є Державна іпотечна установа;

- заставою облігацій внутрішніх державних позик;

- заставою нерухомості житлового призначення, зареєстрованої у державних реєстрах;

- передачею в заставу заставних, предметом іпотеки за якими є нерухомість житлового призначення, зареєстрованої у державних реєстрах;

- заставою іпотечних цінних паперів, емітентом за якими є банківські установи, з якими ДІУ укладені Генеральні договори про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів;

- іншими іпотечними активами (у т. ч. майновими правами на незавершене будівництво), види та вимоги до яких додатково встановлюються та доводяться ДІУ до Первинних кредиторів.

Загальний розмір застави при здійснення рефінансування ДІУ первинного кредитора має бути не меншим ніж 150 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом, що наданий ДІУ первинному кредитору. При цьому розмір застави додаткових форм забезпечення повернення первинним кредитором кредиту рефінансування не може перевищувати 40 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом, що наданий ДІУ первинному кредитору.

У тому разі, коли в забезпечення погашення кредиту рефінансування Первинним кредитором надаються цінні папери, емітентом за якими виступає ДІУ, загальний розмір застави може бути встановлений на рівні 120 % від суми заборгованості за фінансовим кредитом.

Суттєвою умовою рефінансування первинного кредитора має бути встановлення ДІУ фінансових санкцій до Первинного кредитора за нецільове використання коштів отриманого фінансового кредиту, за неналежне здійснення контролю за будівництвом об'єкта житлового призначення, що призвело до порушення строків введення його в експлуатацію, порушення строку повернення фінансового кредиту, за неналежне здійснення іпотечного кредитування фізичних осіб-покупців житла в таких об'єктах житлового призначення.

Погашення первинним кредитором заборгованості за фінансовим кредитом, наданим ДІУ, здійснюється, як правило, в кінцевий строк, визначений Кредитним договором, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ДІУ, вказаний у Кредитному договорі. Первинний кредитор, за умови попереднього погодження з ДІУ, може погашати заборгованість за фінансовим кредитом раніше кінцевого строку, визначеного Кредитним договором, у тому числі і за рахунок коштів, отриманих від здійснення рефінансування ДІУ іпотечних кредитів, наданих Первинним кредитором для придбання житла в цьому об'єкті житлового призначення за умови відповідності іпотечного кредиту Стандартам ДІУ та після введення його в експлуатацію і оформлення позичальниками за іпотечними кредитами правоустановчих документів на житло.

2.4. Первинний кредитор інформує Забудовника про прийняте ДІУ рішення щодо надання фінансового кредиту для кредитування будівництва (завершення будівництва) об'єкта житлового призначення та укладає з ним Договір про відкриття кредитної лінії з визначенням загального обсягу кредитних коштів та строку користування ними з одночасним оформленням договорів застави чи іншої форми забезпечення за формами, попередньо погодженими Первинним кредитором із ДІУ.

Загальний обсяг наданих первинним кредитором (протягом дії кредитної лінії) коштів має бути визначений первинним кредитором з урахуванням розміру отриманих від ДІУ кредитних коштів. Строк відкриття кредитної лінії встановлюється первинним кредитором з урахуванням строку отримання коштів від ДІУ.

За користування кредитною лінією первинним кредитором нараховуються і сплачуються відсотки, починаючи з моменту виникнення заборгованості. Розмір відсоткової ставки за користування забудовником, отриманими кредитними коштами, встановлюється (визначається) первинним кредитором та має бути погоджений з ДІУ. Така відсоткова ставка не може бути меншою ніж ставка за фінансовим кредитом, отриманим первинним кредитором від ДІУ.

Видача кредитів у рахунок відкритої кредитної лінії здійснюється Первинним кредитором відповідно до умов Договору про відкриття кредитної лінії та в міру виконання забудовником робіт по будівництву об'єкта житлового призначення на підставі інформації про виконані будівельні роботи, у тому числі:

- щодо відповідності обсягів і вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, що вказані в наданих забудовником (генеральним підрядником) ф. КБ-2в і КБ-3 реальним обсягам та вартості робіт, виконаних безпосередньо на об'єкті житлового призначення;

- щодо відповідності вартості обсягів виконаних робіт з будівництва об'єкта житлового призначення їх кошторисній вартості та вказаних в укладених договорах з організації будівництва;

- щодо інших питань, пов'язаних з технологічним процесом будівництва нерухомості.

Щомісячно, не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним, Первинний кредитор інформує ДІУ про цільове використання ним отриманих коштів рефінансування, у тому числі про розмір отриманого забудовником фінансування, про хід будівництва об'єкта житлового призначення, про укладені договори про іпотечний кредит із фізичними особами та розміри реалізації житла в конкретному об'єкті житлового призначення.

Окремо, Сторони домовилися, що Первинний кредитор має письмово повідомити ДІУ про початок процедури по введенню об'єкта житлового призначення в експлуатацію та упродовж 10 (десяти) робочих днів, наступних за днем отримання Свідоцтва на відповідність об'єкта житлового призначення державним будівельним нормам, передати його копію до ДІУ.

Видами заставного забезпечення, яке приймається Первинним кредитором від Забудовника може бути будь-яке ліквідне майно, яке належить Забудовнику або майновому поручителю на правах власності, або яке Забудовник має право передавати в заставу, і може бути відчужено ним згідно з чинним законодавством України і на яке може бути звернуто стягнення.

Загальний розмір застави при здійснення кредитування Первинним кредитором Забудовника має бути не меншим ніж 150 % від суми залишку заборгованості за кредитною лінією.

2.5. Реалізація житла в об'єкті житлового призначення, як правило, здійснюється забудовником. Для можливості реалізації житла за допомоги іпотечного кредитування, Первинний кредитор має забезпечити по мірі необхідності та ступеня готовності об'єкта житлового призначення до введення в експлуатацію отримання від забудовника умов реалізації квартир, їх вільний залишок та переліку фізичних осіб, які мають наміри придбати житло через іпотечне кредитування відповідно до Стандартів ДІУ.

Первинний кредитор, в рамках отриманих від ДІУ коштів рефінансування та встановлених (відповідно до Стандартів ДІУ) лімітів на операції з рефінансування, надає іпотечні житлові кредити позичальникам-фізичним особам на придбання житла в об'єкті житлового призначення, що будується або був збудований за рахунок фінансового кредиту, наданого ДІУ.

Рефінансування ДІУ іпотечних кредитів проводиться відповідно до складової Стандартів ДІУ - "Положення про рефінансування первинних кредиторів шляхом набуття прав вимоги за іпотечними кредитами".

3. СТРОК ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір діє з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками. Дія Договору припиняється ___ 20__ року, при цьому всі договори, укладені раніше на підставі цього Договору, продовжують діяти до повного виконання за ними зобов'язань.

3.2. Дія Договору може бути припинена достроково за взаємною згодою Сторін та в інших випадках, передбачених виключно цим Договором. Сторона, яка є ініціатором дострокового припинення дії Договору зобов'язана попередити про це інші Сторони за 10 (десять) робочих днів до моменту припинення дії Договору шляхом складання письмового повідомлення. Кожна із Сторін зобов'язана впродовж десятиденного строку з моменту отримання вищевказаного повідомлення надати письмові відповіді (письмову згоду та/або відмову у достроковому припиненні дії Договору з наведенням відповідних аргументів щодо причин відмови). Якщо Сторона, яка є ініціатором дострокового припинення дії Договору, впродовж десятиденного строку не отримає письмової відповіді від інших Сторін, то письмове повідомлення буде вважатися таким, що акцептовано.

3.3. У разі, якщо ні одна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про його розірвання за 10 (десять) днів до його закінчення, Договір вважається продовженим на 1 (один) рік.

4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, і кожен такий примірник має однакову юридичну силу.

4.2. Будь-які зміни або доповнення до Договору будуть мати юридичну силу тільки тоді, коли вони були складені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

4.3. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано судом таким, що суперечить чинному законодавству України, в кожному конкретному випадку, таке визнання не буде впливати на застосування таких положень у всіх інших випадках та на дійсність інших положень Договору. В такому випадку, Сторони зобов'язуються сумлінно розробити нове положення Договору такого змісту, який би у повній мірі відображав ті наміри, що були в них в момент укладання цього Договору.

4.4. Виключно для цілей цього Договору, оферта, заява про її акцепт або будь-яке інше вираження намірів Сторін визнаються отриманими адресатом, коли вони були доставлені йому особисто або поштою з отриманням повідомлення про вручення адресату на його поштову адресу. Оферта, заява про її акцепт або будь-яке інше вираження намірів Сторін повинні бути оформлені письмово.

4.5. Будь-які інші питання, не врегульовані в цьому Договорі, вирішуються Сторонами способом проведення між ними переговорів на рівноправній основі та/або будь-яким іншим способом, що, зазвичай, використовується для вирішення подібних питань.

4.6. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору і жодна із них не буде посилатися в майбутньому після укладення цього Договору на недосягнення згоди по істотним умовам Договору, як на підставу для визнання його неукладеним або недійсним.

4.7. Кожна із Сторін буде забезпечувати конфіденційність положень цього Договору, а також всіх додатків до нього, будь-якої іншої конфіденційної інформації, безпосередньо отриманої від іншої Сторони в ході виконання обов'язків, що встановлені в Договорі.

5. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Всі необхідні у зв'язку із виконанням цього Договору повідомлення, грошові розрахунки та обмін інформацією підлягають передачі чи перерахуванню згідно реквізитам Сторін, які зазначені нижче:

Державна іпотечна установа 

Первинний кредитор 

Місцезнаходження:
04116, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, оф. 201
Банківські реквізити:
п/р N 26506301869 в ВАТ "Державний ощадний банк України", код банку (МФО) 300465, ЄДРПОУ 33304730.

_
М. П. 

 


 

Додаток N 2
до Порядку рефінансування первинних кредиторів для будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення 


На фірмовому бланку первинного кредитора 


N ______
від "___" 20__ р.

ЗАЯВКА
на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах

У відповідності до додаткової угоди від "___" 20__ р. N __ Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів N ___ від _________, ______ (назва первинного кредитора) звертається до Державної іпотечної установи (далі - ДІУ) з проханням надати фінансовий кредит (Кредит рефінансування) у розмірі _________ (_____) грн. __ коп. на строк до ____ днів для:

- здійснення кредитування __ (назва Забудовника) з метою завершення будівництва об'єкта житлового призначення за наступною адресою: _______;

- надання іпотечних житлових кредитів фізичним особам з метою придбання житла у вищезазначеному об'єкті житлового призначення.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитом рефінансування пропонуємо в заставу іпотечні активи (майнові права за іпотечними кредитами, цінні папери, тощо) на загальну вартість у розмірі _________ (_____), перелік та вартість яких додається (додаток N 1).

В свою чергу, первинний кредитор здійснив акредитацію та розглянув необхідний пакет документів, отриманих від вищезазначеного Забудовника та відповідно до рішення _ (назва колегіального органу банку) від "___" 20__ р. N _____ було прийняте рішення, що додається (додаток N 2).

Надання первинним кредитором кредитів при відкритті кредитної лінії Забудовнику планується здійснити відповідно наступного попереднього Графіка видачі кредиту:

Кінцеві строки надання (наприклад) 

Необхідна сума Кредиту, грн. 

До 01.01.2011 

 

До 01.02.2011 

 

До 01.01.2012 

 


При цьому, ставки кредитування за умови отримання Кредиту рефінансування мають складати:

- Забудовнику у розмірі _____ % річних за умови отримання від ДІУ кредиту рефінансування за ставкою _____ % річних;

- Фізичній особі за умови придбання житла у вищезазначеному будинку - ____ % річних та рефінансування такого іпотечного кредиту за ставкою рефінансування у розмірі ____ % річних.

Одночасно із цим _________ (первинний кредитор) надає згоду на збір та одержання ДІУ додаткової інформації щодо первинного кредитора та Забудовника, їх засновників та керівних осіб, у тому числі такої, що є банківською і комерційною таємницею.

Додаток:

1. Перелік іпотечних активів, що пропонується в заставу при отриманні Кредиту рефінансування __ стор.

 

2. Рішення колегіального органу Первинного кредитора щодо відкриття кредитної лінії та умов укладання кредитних договорів на __ стор.

 

3. Інформація про об'єкт незавершеного житлового будівництва для отримання рефінансування.

 

<перелік документів по будівництва та забудовнику відповідно рекомендаційного переліку, встановленого ДІУ >


Керівник первинного кредитора _____ (___)
                                                                                                                      М. П. 


 

Додаток N 3
до Порядку рефінансування первинних кредиторів для будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення 


РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
необхідних для здійснення Державною іпотечною установою рефінансування первинного кредитора для кредитування будівництва об'єкта житлового призначення та придбання в ньому житла

N
п/п
 

Назва документа 

Надається лише перший раз 

Лист-клопотання щодо укладання додаткової угоди до Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів із пропозицією включити первинного кредитора до переліку первинних кредиторів, які можуть отримати рефінансування відповідно до Стандартів.
Зазначений лист-клопотання обов'язково має містити інформацію про:
- досвід щодо здійснення фінансування житлового будівництва із застосуванням форм фінансово-кредитних механізмів, встановлених чинним законодавством України;
- існуючий досвід участі у державних програмах підтримки будівництва та/або придбання житла;
- досвід здійснення довгострокового кредитування фізичних осіб на ринку іпотечного житлового кредитування;
- наявність структурних підрозділів по фінансуванню та контролю за будівництвом об'єктів житлового призначення;
- згоду первинного кредитора в отриманні Кредитів рефінансування згідно вимог цього Порядку. 

 

Перелік по кожному об'єкту житлового будівництва та Забудовнику 

Заявка на здійснення рефінансування Державною іпотечною установою первинного кредитора для кредитування будівництва об'єктів житлового призначення та придбання житла в цих об'єктах. 

Інформація про об'єкт незавершеного будівництва, підписана первинним кредитором - позичальником та Забудовником (замовником об'єкта незавершеного будівництва 

Зображення зовнішнього виду будинку (фасад), поверхів житлового будинку, офісних та інших приміщень нежитлового призначення, які водять до складу житлового будинку станом на дату подання Кредитної заявки. 

Клопотання органу місцевого самоврядування про необхідність фінансування завершення будівництва (у разі наявності) 

Рішення колегіального органу Первинного кредитора про можливість відкриття кредитної лінії Забудовнику 

Загальний перелік майна - іпотечних активів, яке пропонується в передати ДІУ в заставу та його оціночна вартість. 

Копія бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування для отримання кредиту для здійснення добудови об'єкта незавершеного будівництва. 

 

Установчі та ін. загальні документи Забудовника 

- завірена копія Статуту та/або установчий (засновницький) договір;
- копію наказу про створення юридичної особи (для підприємств державної форми власності);
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
- копія довідки про включення юридичної особи до ЄДРПОУ;
- копія свідоцтва платника податку на додану вартість;
- копія довідки про взяття на облік платника податків;
- рішення (накази) уповноважених органів (осіб) про обрання(призначення) керівника юридичної особи, завірені забудовником;
- наказ та/або довіреність визначення особи, яку уповноважено укладати кредитні договори;
- нотаріально завірена або завірена Продавцем, картка зразків підписів та відбитку печатки забудовника;
- копії паспортів керівництва забудовника та їх ідентифікаційні коди
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо відсутності заборони на відчуження або арешту майна забудовника на дату укладання кредитного договору між первинним кредитором та ДІУ;
- оригінал витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності податкової застави;
- оригінал довідки про відсутність заборгованості по платежах з фонду соціального страхування, пенсійного фонду, фонду зайнятості. 

 

Фінансові документи Забудовника 

Довідки з банків про стан кредитної заборгованості забудовника (у разі наявності заборгованості)
Копії договорів застави/іпотеки майна в банках, у т. ч. договори майнової поруки (за окремим запитом ДІУ)
Копії кредитних договорів за кредитами, отриманими в банках (за окремим запитом ДІУ) 

 

Документи по об'єкту незавершеного будівництва 

10 

Копію довідки інспекції державного архітектурно-будівельного контролю по виконанню будівельних робіт стосовно ступеня готовності об'єкта будівництва (у разі наявності) 

11 

Звіт суб'єкта оціночної діяльно щодо визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва та його ступеня готовності Об'єкта незавершеного будівництва, оформленого відповідно діючого законодавства та постанови КМУ від 10.09.2003 р. N 1440 "Про затвердження національного Стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна та майнових прав" (у разі наявності) 

12 

Графік здійснення добудови та виконання будівельно-монтажних робіт (у разі наявності). Бажано здійснити погодження такого Графіка з керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 

13 

Форми КБ-2В, КБ-3 за останній календарний рік (за окремою вимогою ДІУ) 

14 

Копію Ліцензії на проведення будівельних робіт. 

15 

Копії рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки в оренду для розміщення Об'єкта будівництва (у разі наявності); 

16 

Копія документа, що посвідчує право власності Забудовника на земельну ділянку для будівництва (копія державного акту про право власності на земельну ділянку) або на право користування земельною ділянкою під будівництво (копія договору оренди земельної ділянки із актом передачі земельної ділянки) 

17 

Копія дозволу інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт 

18 

Копії документів генерального плану будівництва (проектно-кошторисної документації):
1) техніко-економічне обґрунтування спорудження об'єкта будівництва;
2) узагальнений кошторис спорудження об'єкта будівництва;
3) календарний графік виконання робіт та усі зміни до нього 

19 

Копію Договору про організацію спорудження Об'єкта будівництва або договору підряду або іншої угоди, згідно якої Забудовник(замовник) доручає його спорудження Генеральному підряднику та зміни.
Копії ліцензій підрядників на проведення будівельних робіт 

20 

Копії та/або оригінали документів, що підтверджують майнові права Забудовника на житловий об'єкт незавершеного будівництва, завершення будівництва якого має бути профінансоване ДІУ у сумі необхідного дофінансування 

21 

Перелік контрагентів, з якими співпрацює забудовник та генеральний підрядник (за окремою вимогою ДІУ) 

22 

Копії та/або оригінали документів, що підтверджують можливість реалізації Забудовником (замовником) квартир після здійснення добудови незавершеного будівництва (договори попереднього продажу, договори про участь у ФФБ, договори про дольову участь, договори придбання цінних паперів, тощо) 

23 

Проект Договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії
Проекти Договорів застави до Договору про відкриття невідновлювальної кредитної лінії 

24 

Звіт суб'єкта оціночної діяльно щодо визначення вартості застави, оформленого відповідно діючого законодавства та постанови КМУ від 10.09.2003 р. N 1440 "Про затвердження національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна та майнових прав". (за окремою вимогою ДІУ) - у разі необхідності відповідно до Порядку ДІУ. 


 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.