ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України 11 березня 2019 року N 549

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2019 р. за N 356/33327

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Національній службі здоров'я України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у НСЗУ.

2. Особистий прийом громадян здійснюється з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до НСЗУ, відповідно до чинного законодавства.

3. Особистий прийом громадян проводиться за адресою: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ.

4. Особистий прийом громадян посадовими особами НСЗУ проводиться згідно з графіком, затвердженим Головою НСЗУ.

Графік прийому громадян містить дні та години прийому громадян посадовими особами НСЗУ та розміщується на офіційному веб-сайті НСЗУ й інформаційному стенді в приміщенні адміністративної будівлі НСЗУ.

Графік складається так, щоб прийом громадян проводився щодня однією з посадових осіб НСЗУ.

За відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

5. Запис громадян на прийом до Голови НСЗУ, заступників Голови проводиться у разі, якщо питання, порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому керівниками структурних підрозділів НСЗУ.

6. Прийом громадян проводиться у спеціально відведеному та обладнаному приміщенні адміністративної будівлі НСЗУ.

Вхід до адміністративної будівлі НСЗУ вільний.

Попередній запис на особистий прийом до керівництва НСЗУ здійснюється відділом документообігу, архіву та організаційного забезпечення Адміністративного управління НСЗУ (далі - Відділ) на підставі письмової заяви, в якій зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон, суть порушеного питання, інші матеріали, що надаються громадянином для обґрунтування заяви, яка подається не пізніше ніж за сім днів до дня прийому особисто до структурного підрозділу.

7. Відділ складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до керівництва НСЗУ, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, для вивчення та опрацювання до структурних підрозділів НСЗУ відповідно до їх компетенції не пізніше ніж за три дні до прийому.

Відділ не пізніше ніж за три дні до особистого прийому керівництвом НСЗУ повідомляє громадян про дату та час, на які запрошено цю особу, або про відмову в записі на особистий прийом за наявності підстав, визначених пунктом 8 цього Порядку, у телефонному режимі.

Структурні підрозділи НСЗУ надають інформацію в усному або письмовому вигляді про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до Відділу не пізніше останнього дня, що передує дню прийому.

Не пізніше останнього дня, що передує дню прийому, списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, подаються Відділом посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

8. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, стосовно якого було прийнято рішення про припинення розгляду такого звернення відповідно до статті 8 Закону України "Про звернення громадян";

2) звернення без зазначення місця проживання, та/або не підписане автором (авторами), та/або з якого неможливо встановити авторство.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надається відповідне роз'яснення.

9. Усні та письмові звернення громадян (пропозиції, заяви і скарги), подані на особистому прийомі, реєструються Відділом.

У разі якщо під час особистого прийому громадянин представляє інтереси іншої особи, додатково надається документ, що посвідчує його повноваження.

На вимогу громадянина, який подав звернення до Відділу, на першому аркуші копії звернення проставляється реєстраційний штамп із зазначенням дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові.

Під час проведення посадовими особами НСЗУ особистого прийому на кожного громадянина заводиться Картка особистого прийому, форма якої наведена у додатку до цього Порядку.

10. Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

11. Посадова особа НСЗУ під час особистого прийому громадян у межах власних повноважень розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення на поставлені громадянином питання посадова особа НСЗУ може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів НСЗУ або одержувати від них потрібну інформацію.

12. Питання, з якими звертаються громадяни, вирішуються безпосередньо на особистому прийомі. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються в тому самому порядку, що і у разі письмового звернення. Про результати розгляду звернення громадянину за його бажанням повідомляється в письмовій або усній формі.

Після завершення особистого прийому письмові звернення реєструються Відділом.

13. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося Головою НСЗУ або заступниками Голови, проводиться у разі, якщо питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина Відділом разом з представником структурного підрозділу НСЗУ, що є виконавцем попереднього звернення, вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога. У разі виникнення спірних питань під час розгляду повторних звернень може залучатися представник юридичної служби НСЗУ для надання консультативної допомоги.

14. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, у разі її відсутності - особою, яка виконує її обов'язки.

15. Контроль за виконанням рішень і доручень за результатами розгляду звернень громадян, поданих на особистому прийомі, покладається на Відділ.

 

Заступник Міністра

П. Ковтонюк

 

Додаток
до Порядку особистого прийому громадян у Національній службі здоров'я України
(пункт 9)

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Дата ________

КАРТКА N ____
особистого прийому

_

Прізвище, ім'я, по батькові __
_

Місце проживання, контактний телефон __
_

Зміст звернення

_
_
_
_
_
_

Відмітка _____
_
_
_


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.