ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2010 року N 1-05/8

Про внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до нового Переліку наукових фахових видань України

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 22 грудня 2010 року N 2-05/8

Відповідно до п. 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 N 423, наказу ВАК України від 07.07.2008 N 437 "Про внесення змін до наказу ВАК України від 04.04.2000 N 178 "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2009 р. за N 21/16037, а також наказу ВАК України від 24.01.2009 N 29 щодо формування нового Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, та на підставі рекомендацій експертних рад і відділу інспекції та організаційно-аналітичного забезпечення президія Вищої атестаційної комісії України постановляє:

Внести періодичні друковані наукові фахові видання до нового Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова президії ВАК України
22.12.2010 N 1-05/8 


ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

N 

Назва видання 

Засновник (співзасновники) 

Галузі науки 

Актуальні проблеми міжнародних відносин 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

юридичні, політичні, економічні 

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

соціологічні, психологічні 

Американські літературні студії в Україні 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

філологічні (літературознавство) 

Аналітика і влада 

Національна академія державного управління при Президентові України 

державне управління, соціологічні, політичні 

Аркадія 

Одеський національний політехнічний університет, ТОВ "Студія "Негоціант" 

мистецтвознавство, культурологія 

Аспекти історичного музикознавства 

Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського 

мистецтвознавство 

Будівельне виробництво 

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва 

технічні 

Бухгалтерський облік та аудит.
Бухгалтерский учет и аудит 

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", ТОВ "Екаунтінг" 

економічні 

Витоки педагогічної майстерності 

Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

педагогічні 

10 

Вища школа 

Міністерство освіти і науки України 

педагогічні 

11 

Вісник аграрної науки.
Вестник аграрной науки 

Національна академія аграрних наук України 

біологічні 

12 

Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

політичні 

13 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка, психологія 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

психологічні 

14 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України 

політичні 

15 

Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки 

Донецький національний університет 

фізико-математичні (механіка) 

16 

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки 

Житомирський державний технологічний університет МОН України 

технічні 

17 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

історичні 

18 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

юридичні, економічні, політичні 

19 

Вісник Книжкової палати 

Книжкова палата України 

технічні, історичні, соціальні комунікації 

20 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

філологічні (літературознавство) 

21 

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка 

Національний університет водного господарства та природокористування 

економічні 

22 

Вісник Національного університету водного господарства та природокористування 

Національний університет водного господарства та природокористування 

сільськогосподарські, технічні 

23 

Вісник Національного університету України "Київський політехнічний Інститут". Інформатика, управління та обчислювальна техніка 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

технічні 

24 

Вісник Національної академії наук.
Вестник Национальной академии наук.
Herald of the National Academy Ukraine 

Національна академія наук України 

географічні 

25 

Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 

юридичні 

26 

Вісник невідкладної і відновної медицини.
Вестник неотложной и восстановительной медицины 

Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров'я України, ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака НАМИ України", Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України 

медичні 

27 

Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

географічні 

28 

Вісник Полтавської державної аграрної академії 

Полтавська державна аграрна академія 

технічні (техніка та енергетика аграрного виробництва) 

29 

Вісник Харківського національного університету. Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

філологічні (мовознавство) 

30 

Віче 

Верховна Рада України 

юридичні 

31 

Водний транспорт 

Київська державна академія водного транспорту 

технічні, економічні 

32 

Вопросы русской литературы. Межвузовский научный сборник 

Кримський центр гуманітарних досліджень, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

філологічні (літературознавство) 

33 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія "Фізико-математичні науки".
Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия "Физико-математические науки".
Scientific notes of Taurida National V. I. Vernadsky University. Series "Physics and Mathematics Sciences" 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

фізико-математичні (фізика) 

34 

Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" 

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 

філософські, соціологічні 

35 

Гоголезнавчі студії 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

філологічні (літературознавство) 

36 

Грані історії 

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, Донецький національний університет 

історичні 

37 

Гуманітарний журнал 

Національний гірничий університет 

історичні 

38 

Гуржіївські історичні читання 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

історичні 

39 

Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації 

Класичний приватний університет 

соціальні комунікації 

40 

Дефектологія 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України 

психологічні 

41 

Динамічні системи.
Динамические системы.
Dynamic systems 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

фізико-математичні (математика, механіка) 

42 

Доповіді Національної академії наук України.
Доклады Национальной академии наук Украины.
Reports of the National Academy of Sciences Ukraine 

Національна академія наук України 

біологічні, хімічні, фізико-математичні (фізика), технічні 

43 

Екологічна безпека 

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 

технічні (екологічна безпека) 

44 

Екологічна безпека та природокористування 

Київський національний університет будівництва і архітектури; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 

геологічні (екологічна безпека) 

45 

Екологія і природокористування 

Національна академія наук України, Інститут проблем природокористування та екології НАН України 

технічні (розробка корисних копалин, екологічна безпека) 

46 

Електротехнічні та комп'ютерні системи 

Одеський національний політехнічний університет 

технічні 

47 

Журнал практикуючого психолога.
Журнал практикующего психолога 

Київський національний лінгвістичний університет 

психологічні 

48 

Журнал фізичних досліджень 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

фізико-математичні (астрономія) 

49 

Записки історичного факультету 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

історичні 

50 

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія "Економіка" 

Донецький державний університет управління 

економічні 

51 

Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту 

Український державний геологорозвідувальний інститут 

технічні, геологічні 

52 

Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 

педагогічні 

53 

Зовнішня торгівля. Економічна безпека.
Внешняя торговля. Экономическая безопасность.
Foreign trade. Economic security 

Університет економіки та права "Крок" 

економічні 

54 

Іноземна філологія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

філологічні (мовознавство) 

55 

Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах 

Видавництво "Освіта України" 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

56 

Кібернетика та обчислювальна техніка.
Кибернетика и вычислительная техника.
Cybernetics and computer engineering 

НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 

фізико-математичні (математика) 

57 

Кібернетика та системний аналіз.
Кибернетика и системный анализ 

Національна академія наук України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 

фізико-математичні (математика) 

58 

Лексикографічний бюлетень 

Інститут української мови НАН України 

філологічні 

59 

Леся Українка і сучасність 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

філологічні 

60 

Літопис Волині 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

філологічні (літературознавство) 

61 

Металофізика та новітні технології.
Металлофизика и новейшие технологии 

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

фізико-математичні (фізика), технічні 

62 

Міжнародний інформаційний науково-технічний журнал "Вагонний парк".
Международный информационный научно-технический журнал "Вагонный парк".
"Car Fleet" International Informational Science-and-Technology Journal 

Корпорація "Техностандарт" 

технічні 

63 

Міжнародний інформаційний науково-технічний журнал "Локомотив-інформ".
Международный информационный научно-технический журнал "Локомотив-информ".
"Locomotive Inform" International Informational Science-and-Technology Journal 

Корпорація "Техностандарт" 

технічні 

64 

Мова 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

філологічні (мовознавство) 

65 

Музичне мистецтво 

Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф'єва, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка 

мистецтвознавство 

66 

Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія і практика 

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

педагогічні, психологічні 

67 

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології 

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

фізико-математичні (фізика), хімічні 

68 

Науковий вісник будівництва 

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харківське обласне територіальне відділення Академії будівництва України 

технічні 

69 

Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія, педагогіка, психологія" 

Київський національний лінгвістичний університет 

філологічні (мовознавство) 

70 

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

юридичні 

71 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Фізика" 

Ужгородський національний університет 

фізико-математичні (фізика) 

72 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Економіка і право 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

юридичні 

73 

Науковий часопис НПУ мені М. П. Драгоманова. Серія: Історичні науки 

Національний педагогічний університет імені М. П.Драгоманова 

історичні 

74 

Науковий часопис НПУ мені М. П. Драгоманова. Серія: Проблеми граматики і лексикології української мови 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

філологічні (мовознавство) 

75 

Науковий часопис НПУ мені М. П. Драгоманова. Серія: Фізика і математика у вищій середній школі 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

педагогічні 

76 

Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

фізико-математичні (математика) 

77 

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України 

Інститут законодавства Верховної Ради України 

економічні, державне управління 

78 

Наукові записки. Філологічні науки 

Ніжинський державний університет мені Миколи Гоголя 

філологічні 

79 

Наукові збірки Львівської національної музичної академії мені М. В. Лисенка 

Львівська національна музична академія мені М. В. Лисенка 

мистецтвознавство, культурологія 

80 

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Електротехніка і енергетика" 

Донецький національний технічний університет 

технічні 

81 

Наукові праці. Серія: Державне управління 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

державне управління 

82 

Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Економічні науки 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

економічні 

83 

Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Сільськогосподарські науки 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

сільськогосподарські 

84 

Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Технічні науки 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

технічні 

85 

Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 

Полтавська державна аграрна академія 

економічні 

86 

Наукоємні технології 

Національний авіаційний університет 

технічні (системи захисту інформації) 

87 

Нова філологія 

ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОН України 

філологічні (мовознавство) 

88 

Новий колегіум.
Новый коллегиум.
New collegium 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

педагогічні 

89 

Ономастичні науки
   

Донецький національний університет, Інститут української мови НАН України, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, ПВНЗ "Донецький інститут соціальної освіти", Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України 

філологічні (мовознавство) 

90 

Освіта і управління 

ТОВ "Редакція науково-практичного журналу "Освіта і управління" (Академія наук вищої школи України, Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні") 

державне управління 

91 

Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України 

Національна академія педагогічних наук України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса" 

педагогічні, психологічні 

92 

Питання атомної науки і техніки.
Вопросы атомной науки и техники.
Problems of Atomic Science and Technology 

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 

фізико-математичні (фізика) 

93 

Питання культурології: Збірник наукових праць 

Київський національний університет культури і мистецтв 

мистецтвознавство, культурологія 

94 

Південний архів /філологічні науки/ 

Херсонський державний університет 

філологічні (літературознавство) 

95 

Поверхня.
Поверхность.
Surface 

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 

хімічні 

96 

"Іорівняльно-правові дослідження 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Маріупольський державний гуманітарний університет 

юридичні, політичні 

97 

Порошковая металлургия.
Порошкова металургія 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України 

фізико-математичні (фізика) 

98 

Природа Західного Полісся та прилеглих територій 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

географічні 

99 

Проблеми гуманітарних наук. Історія 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

історичні 

100 

Проблеми машинобудування.
Проблемы машиностроения.
Journal of Mechanical Engineering 

Національна академія наук України, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України 

технічні, фізико-математичні (механіка) 

101 

Проблеми науки.
Проблемы науки.
Problems of science 

ДП "Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації" 

економічні 

102 

Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки 

Український науково-дослідний інститут екологічних проблем 

географічні, технічні (екологічна безпека) 

103 

Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка 

Луганський державний інститут культури і мистецтв 

мистецтвознавство 

104 

Професійно-технічна освіта 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти України НАПН України 

педагогічні (теорія та методика навчання) 

105 

Психолінгвістика 

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 

філологічні (мовознавство) 

106 

Психологічні науки: проблеми і здобутки 

Київський міжнародний університет, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

психологічні 

107 

Релігія та Соціум 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

соціологічні 

108 

Світова література на перехресті культур і цивілізацій 

Кримський центр гуманітарних досліджень, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського  

філологічні (літературознавство) 

109 

Сіверщина в історії України 

Національний заповідник "Глухів", Центр пам'яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури 

історичні 

110 

Слов'янський збірник 

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 

філологічні (мовознавство) 

111 

Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

педагогічні 

112 

Сталий розвиток економіки 

ПВНЗ "Університет економіки і підприємництва", ПП "Інститут економіки, технологій і підприємництва" 

економічні 

113 

Строительство, материаловедение, машиностроение. Стародубовские чтения 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

технічні 

114 

Судово-медична експертиза 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Щупика МОЗ України 

медичні 

115 

Сучасна українська політика 

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Асоціація політичних наук України, ГО "Українська академія політичних наук", Український центр політичного менеджменту, Чорноморський державний університет м. П. Могили 

філософські, політичні 

116 

Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини 

Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України 

мистецтвознавство, культурологія 

117 

Східноукраїнський лінгвістичний збірник.
Восточноукраинский лингвистический сборник 

Донецький національний університет 

філологічні (мовознавство) 

118 

Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики.
Теоретические и прикладные аспекты геоинформатики.
Theoretical and applied aspects of geoinformatics 

Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук НАН України 

геологічні (геофізика, геоінформатика), фізико-математичні (геофізика, геоінформатика) 

119 

Теорія і практика викладання української мови як іноземної 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

філологічні (мовознавство) 

120 

Теорія і практика фізичного виховання.
Теория и практика физического воспитания 

Донецький національний університет 

фізичне виховання 

121 

Термоелектрика.
Термоэлектричество.
Journal of Thermoelectricity 

Національна академія наук України, Інститут термоелектрики НАН України та МОН України 

фізико-математичні (фізика) 

122 

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах 

Донецький національний університет 

філологічні (мовознавство) 

123 

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция.
Tuberculosis, Lung diseases, HIV infection 

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, ПП "ІНПОЛ ЛТМ" 

медичні 

124 

Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах 

Міністерство освіти і науки України, Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса" 

педагогічні (13.00.02) 

125 

Український антарктичний журнал 

Державне науково-виробниче підприємство "Український антарктичний центр" 

геологічні 

126 

Український науково-медичний молодіжний журнал.
Украинский научно-медицинский молодежный журнал.
Ukrainian Scientific Medical Youth Journal 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України 

медичні 

127 

Український селянин 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

історичні 

128 

Український пульмонологічний журнал.
Украинский пульмонологический журнал 

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України 

медичні 

129 

Успіхи фізики металів.
Успехи физики металлов 

Національна академія наук України, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

фізико-математичні (фізика) 

130 

Фізика конденсованих систем.
Condensed Matter Physics 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України 

фізико-математичні (фізика) 

131 

Філологічні дослідження.
Филологические исследования 

Донецький національний університет 

філологічні 

132 

Функціональні матеріали.
Функциональные материалы.
Functional Materials 

Національна академія наук України, Інститут монокристалів НАН України 

фізико-математичні (фізика) 

133 

Хімія, фізика та технологія поверхні.
Химия, физика и технология поверхности.
Chemistry, Physics and Technology of Surface 

Національна академія наук України, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України 

хімічні, фізико-математичні (фізика) 

134 

Часопис картографії 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

географічні 

135 

Шлях освіти 

Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України 

педагогічні 

136 

  Збірник наукових праць з філософії та філології 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

філологічні, філософські 


137


Наукові вісті Далівського університету


Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


економічні науки


(Перелік із змінами, внесеними згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 22.12.2010 р. N 2-05/8)

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.