МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2020

м. Київ

N 1203/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2020 р. за N 307/34590

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3 (Постанова N 228), 10 Положення про Міністерство юстиції України (Постанова N 228), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, Указу Президента України від 13 березня 2020 року N 87 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Указ N 87/2020),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань виконавчої служби Гайченка А.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
26 березня 2020 року N 1203/5

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. Пункт 13 розділу II Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року N 301/5 (Положення N 301/5), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 року за N 249/26694, викласти в такій редакції:

"13. У разі потреби для вирішення питань, які стосуються діяльності обох палат ЦЕКК, можуть проводитись спільні засідання палат ЦЕКК. Такі засідання ЦЕКК проводить голова ЦЕКК в порядку, передбаченому для проведення засідань палат ЦЕКК.

За потреби можуть проводитися виїзні засідання ЦЕКК та палат ЦЕКК, організація яких здійснюється на базі НДУСЕ.

Засідання палат ЦЕКК може проводитися у режимі відеоконференцзв'язку. У такому випадку хід і результати засідання палати ЦЕКК фіксуються за допомогою технічних засобів. Фіксація починається з моменту оголошення головою палати про початок його проведення.

Після закінчення засідання у режимі відеоконференцзв'язку копія запису засідання палати ЦЕКК долучається до рішення палати ЦЕКК.

Рішення палати ЦЕКК за результатами засідання у режимі відеоконференцзв'язку підписується головою та секретарем палати ЦЕКК.".

2. У Положенні про Дисциплінарну комісію приватних виконавців, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 листопада 2017 року N 3791/5 (Положення N 3791/5), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2017 року за N 1442/31310:

1) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Засідання Дисциплінарної комісії проводяться у разі потреби.

Дату, час і місце проведення засідання Дисциплінарної комісії визначає її голова.

Засідання Дисциплінарної комісії може проводитись у режимі відеоконференцзв'язку.

Секретар Дисциплінарної комісії не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання повідомляє членів Дисциплінарної комісії та осіб, що беруть участь у засіданні, про дату і час його проведення.

У разі проведення засідання у режимі відеоконференцзв'язку секретар Дисциплінарної комісії зазначає про це в повідомленні.

На засідання Дисциплінарної комісії, у тому числі у режимі відеоконференцзв'язку, можуть бути запрошені та заслухані представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Асоціації приватних виконавців України та органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України, а також інші особи, у тому числі міжнародні експерти, за їхньою згодою.

Під час заслуховування осіб, зазначених в абзаці шостому цього пункту, Дисциплінарна комісія за клопотанням таких осіб долучає до матеріалів дисциплінарної справи подані ними матеріали (документи).

Кореспонденція з питань роботи Дисциплінарної комісії надсилається члену Дисциплінарної комісії на його електронну адресу. Про свою електронну адресу член Дисциплінарної комісії зобов'язаний письмово повідомити Дисциплінарну комісію.";

2) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Рішення Дисциплінарної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії протягом п'яти робочих днів після засідання Дисциплінарної комісії.

Члени Дисциплінарної комісії, які брали участь в її засіданні дистанційно, підписують протокол засідання Дисциплінарної комісії кваліфікованим електронним підписом не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання.

У разі неможливості підписання членом Дисциплінарної комісії, який брав участь у її засіданні дистанційно, протоколу засідання Дисциплінарної комісії кваліфікованим електронним підписом, примірник протоколу направляється на його електронну адресу. Скановану копію підписаного примірника протоколу засідання Дисциплінарної комісії член Дисциплінарної комісії надсилає на електронну адресу секретаря Дисциплінарної комісії не пізніше наступного робочого дня з дня отримання примірника протоколу та поштою.";

3) абзац перший пункту 18 після слів "на засіданні осіб" доповнити словами "та їх електронні адреси";

4) абзац третій пункту 25 викласти в такій редакції:

"Приватний виконавець, щодо якого внесено подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, повідомляється про дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж за 5 днів до проведення засідання Дисциплінарної комісії рекомендованим поштовим відправленням або на електронну адресу, зазначену в Єдиному реєстрі приватних виконавців України.";

5) пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Протокол засідання Дисциплінарної комісії протягом трьох робочих днів з дня його підписання всіма членами Дисциплінарної комісії направляється до Мін'юсту.

За наявності окрема думка викладається членом Дисциплінарної комісії в письмовій формі і додається до протоколу засідання Дисциплінарної комісії, про що зазначається у протоколі.

Витяг із протоколу засідання Дисциплінарної комісії про розгляд подання Мін'юсту про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності протягом трьох робочих днів з дня його підписання всіма членами Дисциплінарної комісії направляється приватному виконавцю, щодо якого розглядалось подання.".

 

Директор Директорату правосуддя
та кримінальної юстиції

О. Олійник


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.