УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

НАКАЗ

від 5 грудня 2019 року N 116.15/19

Про створення Координаційної ради з питань доступу до публічної інформації

Відповідно до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), з метою здійснення парламентського контролю за дотриманням права людини на доступ до інформації, розроблення пропозицій щодо удосконалення відповідного законодавчого регулювання, напрацювання рекомендацій для розпорядників інформації, а також здійснення консультативної та експертної підтримки з питань моніторингу та дотримання прав людини у сфері доступу до інформації наказую:

1. Створити Координаційну раду з питань доступу до публічної інформації (далі - Координаційна рада).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду (додаток 1) та персональний склад Координаційної ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
05 грудня 2019 року N 116.15/19

Положення
про Координаційну раду з питань доступу до публічної інформації

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який створюється з метою сприяння Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений) та представнику Уповноваженого з дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України (далі - Представник) у здійсненні парламентського контролю за додержанням конституційного права людини на інформацію, напрацювання законодавчих пропозицій, надання консультаційної та експертної допомоги з питань правозастосування та поліпшення стану захисту прав і свобод людини і громадянина у сфері доступу до публічної інформації.

1.2. До складу Ради входять Представник, окремі народні депутати України, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, представники неурядових організацій та науково-експертного середовища.

1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, міжнародними договорами, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права з прав людини, а також цим Положенням.

Розділ 2. Основні функції та завдання Ради

2. Основними функціями та завданнями Ради є:

2.1. Розгляд питань щодо дотримання прав людини у сфері доступу до публічної інформації.

2.2. Аналіз правових актів з питань доступу до публічної інформації та напрацювання пропозицій, рекомендацій щодо їх удосконалення.

2.3. Обговорення відповідної судової практики.

2.4. Експертне і наукове супроводження діяльності Уповноваженого та Представника під час здійснення парламентського контролю за дотриманням права на інформацію.

2.5. Участь у здійсненні правової експертизи законопроектів і проектів інших правових актів у сфері доступу до інформації.

2.6. Вироблення юридичних позицій для надання державним органам та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, керівникам підприємств, установ, організацій, рекомендацій, щодо забезпечення дотримання права на доступ до публічної інформації, а також для консультування громадян.

2.7. Участь членів Ради у моніторингових візитах та проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній щодо дотримання прав у сфері доступу до публічної інформації, у тому числі на регіональному рівні.

2.8. Підготовка пропозицій щодо імплементації норм міжнародного права з дотримання прав людини на інформацію у національне законодавство.

Розділ 3. Порядок формування та діяльності Ради

3.1. Рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Ради приймає Уповноважений.

3.2. Положення про Раду затверджується Уповноваженим.

3.3. Персональний склад Ради формується за пропозиціями державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та з числа представників науково-експертного середовища і затверджується Уповноваженим.

3.4. Головою Ради є Представник.

Обов'язки секретаря Ради покладаються на керівника відповідного структурного підрозділу Секретаріату з моніторингу дотримання права на доступ до публічної інформації.

3.5. Основними формами роботи Ради є проведення засідань (скликаються за потреби) та робота в групах.

3.6. Оголошення про скликання Ради разом з порядком денним засідання Ради доводиться до відома членів Ради шляхом надсилання секретарем Ради повідомлення на їх електронні адреси або інформування в інший прийнятний спосіб.

3.7. Рада може утворювати робочі групи за напрямами своєї діяльності для виконання покладених завдань.

3.8. Засідання Ради проводить Голова Ради або його заступник.

3.9. Порядок денний засідань Ради формується секретарем Ради не пізніше ніж за три робочі дні до засідання Ради з урахуванням пропозицій членів Ради.

3.10. Прийняття рішень (рекомендацій) Ради здійснюється під час її засідань методом відкритого голосування. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість із присутніх членів Ради.

3.11. Обов'язки секретаря Ради за погодженням з Головою Ради у разі необхідності можуть бути покладені на будь-якого іншого члена Ради.

Секретар Ради:

організовує роботу Ради та забезпечує постійну взаємодію між її членами та робочими групами Ради;

за дорученням Голови Ради здійснює підготовку проведення засідань Ради, формує порядок денний засідання Ради та повідомляє членів Ради про її засідання;

забезпечує ведення протоколів засідань Ради (за потреби).

3.12. Робочі групи Ради:

здійснюють свою діяльність за власною ініціативою членів таких груп в будь-який час, поза часом днів засідань Ради;

ініціюють включення до порядку денного засідань Ради пропозицій групи;

інформують секретаря про планування проведення засідань групи;

за необхідності залучають інших експертів для здійснення своєї діяльності.

3.13. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат. У разі потреби та за наявності пропозицій забезпечення діяльності Ради може здійснюватись установами або організаціями, представники яких є членами Ради.

3.14. Пропозиції (рекомендації) Ради оформлюються протоколом та підписуються Головою та секретарем Ради.

3.15. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. Члени Ради можуть вносити пропозиції щодо залучення до діяльності Ради експертів, які працюють на громадських засадах.

Розділ 4. Права членів Ради

4.1. Усі члени Ради користуються рівними правами з питань, пов'язаних із діяльністю Ради.

4.2. Члени Ради мають право:

брати участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного засідань, обговоренні питань, винесених на розгляд Ради;

вносити пропозиції щодо розгляду питань, що належать до компетенції Ради, а також пропозиції з питань, які обговорюються;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її робочих груп (у разі утворення);

письмово викладати власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.3. Члени Ради у своїй діяльності мають дотримуватись принципів сумлінності, об'єктивності та неупередженості, брати активну участь у роботі Ради.

Будь-які дії, які вчиняються членами Ради за дорученням чи від імені Ради, мають бути узгоджені з Головою Ради.

4.4. Будь-які спірні питання щодо застосування Положення вирішуються членами Ради шляхом проведення консультацій та перемовин.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
05 грудня 2019 року N 116.15/19

Персональний склад Координаційної ради з питань доступу до публічної інформації

1. Барвіцький Віктор Юрійович, представник Уповноваженого з дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному Суді України, голова Координаційної ради

2. Олексіюк Тетяна Миколаївна, експерт ПРООН в Україні та Офісу Ради Європи в Україні, заступник голови Координаційної ради

3. Кабанов Олексій Миколайович, заступник начальника управління - начальник відділу з дотримання права на доступ до публічної інформації Управління моніторингу прав на звернення та інформацію Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, секретар Координаційної ради

4. Арахамія Людмила, юрист проєкту "Підтримка запобігання корупції та проведення розслідувань шляхом залучення громадськості на місцевому рівні" (Wikilnvestigation)

5. Бабинська Надія, координатор ініціативи OpenUp

6. Богуцька Єлизавета Петрівна, член Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат України

7. Бородич Наталія Леонідівна, начальник Управління моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України

8. Бурмагін Олександр, виконавчий директор громадської організації "Платформа прав людини"

9. Буртник Христина, юрист Центру демократії та верховенства права

10. Володовська Віта, керівник юридичного відділу ГО "Лабораторія цифрової безпеки"

11. Головенко Роман Богданович, медіаюрист громадської організації "Інститут масової інформації"

12. Євсєєнко Людмила, директор проекту "Підтримка запобігання корупції та проведення розслідувань шляхом залучення громадськості на місцевому рівні" (Wikilnvestigation)

13. Заярний Олег Анатолійович, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

14. Колишко Світлана, координатор проектів ПРООН в Україні

15. Конєв Ігор Олександрович, державний експерт експертної групи з правової роботи Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України

16. Лихолат Анастасія, менеджер проєктів Представництва Freedom House в Україні

17. Опришко Людмила, медіаюрист громадської організації "Платформа прав людини"

18. Павліченко Олександр, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

19. Розкладай Ігор, головний експерт з медійного права Центру демократії та верховенства права

20. Селецький Петро Іванович, головний консультант Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики

21. Смірнова Галина, керівник проєкту "Зміцнення свободи медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні" Офісу Ради Європи в Україні

22. Стадник Роксолана Ігорівна, заступник директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю, начальник Управління забезпечення доступу до публічної інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України

23. Халєєва Анастасія Петрівна, керівник експертної групи розвитку відкритих даних Директорату розвитку електронного урядування Міністерства цифрової трансформації України

24. Чернєв Єгор Володимирович, заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Голова підкомітету цифрової економіки, інноваційного розвитку та електронного бізнесу, народний депутат України.


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.