МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2019

м. Київ

N 466

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 977/33948

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 листопада 2018 року N 538

Відповідно до статей 5, 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 (Постанова N 342),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 листопада 2018 року N 538 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель" (Акт N 538), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2018 року за N 1321/32773, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

"Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, та інших форм розпорядчих документів";

2) доповнити наказ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Затвердити такі, що додаються, форми розпорядчих документів:

повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

припису про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 4 вважати відповідно пунктами 3 - 5.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру

О. Краснолуцький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13 серпня 2019 року N 466

_____
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

N ___________
          (дата)

 

 

_____
(найменування та місцезнаходження суб'єкта
_____
господарювання - юридичної особи та/або його
_____
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові
_____
та місцезнаходження фізичної особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

Згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на ____ рік, затвердженим наказом Держгеокадастру від ___ 20__ N ____ ___,
                                                                                                                                                   (назва наказу)
відповідно до наказу _______
                                                                              (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ 20__ N ____ _______
                                                                                                                                        (назва наказу)
з ___ 20__ року до ___ 20__ року буде здійснено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо ____
                                                                                                                (найменування суб'єкта господарювання,
_
                    його місцезнаходження (місце провадження діяльності), номер телефону, адреса електронної пошти)

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" прошу забезпечити присутність керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання - юридичної особи, особисту присутність фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи.

_______
(посада)

_______
(підпис)

__________
(ініціал та прізвище)

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства - начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства

Л. Сухомлин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13 серпня 2019 року N 466

_____
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

___________ N ___________
          (дата)

 

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

Видане на підставі наказу __
                                                                                  (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ 20__ N _____     ____
                                                                                                                                    (назва наказу)
_
                (перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, їх посади, прізвища, імена, по батькові)
на проведення
                                                                           (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
_
         (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові
_,
                                                  фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюватиметься захід)
розташованого
                                                             (місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого
_
         підрозділу або місце проживання фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюватиметься захід)
_
                                                                          (підстави та предмет здійснення заходу)

Питання, що перевірятимуться __________
_
_
_

Дата початку заходу ___ 20__ року

Дата закінчення заходу ___ 20__ року

Інформація про проведення попереднього заходу
_
                                                                               (тип заходу, строк його проведення)

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу державного нагляду (контролю).

_______
(посада)

___________
(місце підпису, печатки)

___________
(ініціал, прізвище)

 

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства - начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства

Л. Сухомлин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13 серпня 2019 року N 466

___
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

ПРИПИС
про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

___ 20__ року

N ______

Видано ______
                                 (посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я, по батькові керівника або
_
              уповноваженої особи суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,
_
                                                                                          діяльність яких перевірялася)

Мною (нами), _
                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб та/або посадових осіб
_,
                                                                                   органу державного нагляду (контролю))

згідно з актом від ___ 20__ року N _____ під час перевірки
виявлені порушення _______
                                                                                     (суть порушення вимог законодавства
_
                                                                                    у сфері використання та охорони земель)

Відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15 (Постанова N 15), Положення про Головне управління Держгеокадастру в області, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 вересня 2016 року N 333 (Положення N 333), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2016 року за N 1391/29521, приписую:
_
                                                                   (заходи, яких потрібно вжити для припинення порушення
_
                                                         нормативно-правових актів у сфері використання та охорони земель,
_
                                                                                 строк виконання кожного із заходів)

Цей припис підлягає обов'язковому виконанню.

Про виконання цього припису надати письмове повідомлення
до ___ 20__ року __________
                                                                                           (найменування органу державного нагляду (контролю),
_
                                                                  якому має бути надіслано повідомлення, його місцезнаходження)

Припис вручив/вручила: ____
                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснювала перевірку)
___ 20__ року
                                                                                                         (підпис особи, яка здійснювала перевірку)

Відмітки про вручення (надсилання) припису

Припис отримав/отримала особисто:
___ 20__ року

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________
(підпис)

Припис надіслано поштою:
___ 20__ року

Квитанція N _____ від __________
______
(посада, прізвище, ініціал особи,
______
яка відправила припис)
______
(підпис)

 

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства - начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства

Л. Сухомлин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13 серпня 2019 року N 466

______
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

___ 20__ року

N __

Мною (нами), _
                                                               (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб / уповноважених
_
                                                                      працівників органу державного нагляду (контролю))
за участю ____
                                                                 (посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які брали участь у перевірці)
у присутності _
                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання чи
_
                        уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника, що перевіряються)
підтверджується недопущення до проведення (відмова у проведенні)
, що здійснюється на підставі
                     (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
наказу _______
                                                                           (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ 20__ року N ___ ____
                                                                                                                                       (назва наказу)
та посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю)
від ___ 20__ року N ________ у строк з ___ 20__ року
до ___ 20__ року.

Відмова полягає у _________
                                                                  (детально зазначається, у чому полягає відмова у здійсненні заходу)

Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)
__

________
       (підпис особи, яка давала пояснення)

                      _______
                                                     (прізвище, ініціал)

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

Підписи посадових осіб органу державного нагляду (контролю):

 

______
(підпис)

_______
(прізвище, ініціал)

 

______
(підпис)

_______
(прізвище, ініціал)

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні заходу, свідків:

 

______
(підпис)

______
(прізвище, ініціал)

 

______
(підпис)

______
(прізвище, ініціал)

Примірник цього акта отримав:
_
            (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або
_
         фізичної особи - підприємця чи її представника, які отримали або відмовились отримати копію цього акта)

______
(дата)

________
(підпис)

Примірник цього акта в одному примірнику надіслано поштою*:
_
                                                   (посада, прізвище та ініціал особи, яка відправила копію цього акта)

_______
(дата)

_______
(підпис)


* У разі відмови керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника отримати копію акта.

 

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства - начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства

Л. Сухомлин


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.