АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.06.2019

м. Київ

N 10-рп

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2019 р. за N 773/33744

Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7, статті 13 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", частини другої статті 11 Закону України "Про захист економічної конкуренції" Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Типові вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, що додаються.

2. Юридичному департаменту, Управлінню конкурентної та регіональної політики забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Антимонопольного комітету України
13 червня 2019 року N 10-рп

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 липня 2019 р. за N 773/33744

Типові вимоги
до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів

I. Загальні положення

1. Ці Типові вимоги, розроблені відповідно до положень статті 7 та статті 11 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон), визначають вимоги до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів. У разі відповідності узгоджених дій суб'єктів господарювання положенням цих Типових вимог такі дії дозволяються і не потребують дозволу Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) відповідно до частини першої статті 10 Закону.

2. Термін "однорідні товари" означає ідентичні (стандартизовані) товари (продукція, роботи, послуги) та/або товари, що не є ідентичними, але мають схожі характеристики і складаються із схожих компонентів, унаслідок чого виконують однакові функції і є взаємозамінними з точки зору задоволення потреб споживачів.

Терміни "малий та середній підприємець", "суб'єкт господарювання", "ринок товару (товарний ринок)", "товар" вживаються у значеннях, визначених у статті 1 Закону.

Термін "узгоджені дії суб'єктів господарювання" вживається у значенні, визначеному у статті 5 Закону.

II. Дозволені узгоджені дії

1. Дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного комітету України відповідно до частини першої статті 10 Закону добровільні узгоджені дії малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, що відповідають таким умовам:

якщо сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців товару, стосовно придбання якого вчиняються узгоджені дії, а також як продавців такого товару, не перевищує 20 відсотків, або

сукупна ринкова частка учасників узгоджених дій як покупців товару, стосовно придбання якого вчиняються узгоджені дії, а також як продавців такого товару, не перевищує 35 відсотків, якщо на ринку цього товару, на якому вони його придбавають, наявний продавець, чия ринкова частка перевищує 35 відсотків.

Для цілей застосування цих Типових вимог:

на ринку однорідних товарів ринкова частка покупця розраховується на основі даних про обсяг закупівель у натуральному виразі, а ринкова частка продавця - на основі даних щодо обсягу продажів у натуральному вираженні;

на ринку товарів, що не є однорідними, ринкова частка покупця розраховується на основі даних про вартість закупівель, а ринкова частка продавця - на основі даних щодо вартості продажів у грошовому вираженні.

За відсутності прямих даних щодо обсягу (вартості) продажів або обсягу (вартості) закупівель для визначення ринкових часток відповідних суб'єктів господарювання можуть використовуватися розрахунки, що ґрунтуються на іншій інформації про ринок, зокрема про обсяги продажу та закупівель на ринку.

Ринкові частки розраховуються на основі даних за календарний рік, що передує року, в якому здійснюється розрахунок.

Ринкова частка продавця включає товари, що постачаються покупцям, пов'язаним із постачальником відносинами контролю, з метою подальшого продажу.

2. Якщо сукупна частка покупців на ринку, на якому відбувається придбання, на дату початку узгоджених дій не перевищувала показників, зазначених в абзацах другому, третьому пункту 1 цього розділу, але в подальшому перевищила ці показники, положення абзацу першого пункту 1 цього розділу продовжують поширюватися на такі узгоджені дії протягом одного року після року, в якому значення ринкової частки було перевищено вперше.

Якщо частка продавця на ринку, на якому відбувається придбання, на дату початку узгоджених дій перевищувала показник, зазначений в абзаці третьому пункту 1 цього розділу, але в подальшому стала нижчою, положення абзацу першого пункту 1 цього розділу продовжують поширюватися на такі узгоджені дії протягом одного року після року, в якому значення ринкової частки вперше зменшилося нижче зазначеного показника.

Продовження терміну дії положень абзацу першого пункту 1 цього розділу, передбачене абзацами першим, другим цього пункту, не може бути поєднане так, щоб його сукупний строк перевищував один календарний рік.

III. Винятки з дозволених узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів

1. Положення пункту 1 розділу II цих Типових вимог не поширюються на узгоджені дії, що прямо або опосередковано, самостійно чи в сукупності з іншими чинниками, на які справляють вирішальний вплив учасники зазначених дій, передбачають такі обмеження:

1) обмеження здатності покупця самостійно визначати ціну закупівлі товарів, у тому числі товару, стосовно якого здійснюється спільне придбання.

Таким обмеженням не вважається встановлення рекомендованих цін закупівлі товару, якщо недотримання таких рекомендованих цін не тягне за собою негативних наслідків з боку інших учасників узгоджених дій;

2) обмеження для будь-кого з учасників узгоджених дій щодо території закупівель, асортименту закупівель, обсягів закупівель, кола продавців.

2. Положення пункту 1 розділу II цих Типових вимог не поширюються на узгоджені дії, які прямо або опосередковано призводять або можуть призвести до спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

IV. Незастосування положень Типових вимог

1. Якщо не пов'язані між собою узгоджені дії малих та середніх підприємців стосовно спільного придбання товарів охоплюють понад 50 відсотків певного ринку, органи Антимонопольного комітету України можуть на підставі звернення учасників ринку або за власною ініціативою прийняти розпорядження про незастосування положень пункту 1 розділу II цих Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів на цьому ринку в цілому або за винятком узгоджених дій, що фактично мали місце на час прийняття такого розпорядження.

2. Розпорядження Антимонопольного комітету України, зазначене у пункті 1 цього розділу, підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України протягом 3 робочих днів після прийняття. У разі, якщо дія цього розпорядження поширюється на узгоджені дії, що фактично мали місце на час його прийняття, воно починає діяти не раніше ніж через три місяці після його опублікування.

 

Заступник начальника Управління
конкурентної та регіональної політики

В. Талах


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.