РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 31 січня 2019 року N 7/5

Про внесення змін до Порядку делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору для участі на з'їзді аудиторів України

Керуючись статтями 47 - 49 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 N 2258-VIII (Закон N 2258-VIII), положеннями Закону України "Про електронні довірчі послуги" від 05.10.2017 N 2155-VIII (Закон N 2155-VIII), Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 N 851-IV (із змінами і доповненнями), Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Порядком скликання та проведення з'їзду аудиторів України, затвердженим рішенням установчого з'їзду аудиторів України від 14.07.2018 р., Рада Аудиторської палати України вирішила:

1. Внести зміни до Порядку делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору на з'їзді аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 13.12.2018 N 5/3 (далі - Порядок), а саме:

1.1. Викласти пункт 4 Порядку в новій редакції:

"Аудитор, який має бажання делегувати (передати) свій голос іншому аудитору, повинен письмово проінформувати Аудиторську палату України про свій намір та подати до Секретаріату Аудиторської палати України (далі - Секретаріат) належним чином засвідчену копію нотаріально посвідченої довіреності про представлення його інтересів або заяву в електронному вигляді, підписану за допомогою кваліфікованого електронного підпису фізичної особи - аудитора, кваліфікований сертифікат якого містить відомості, передбачені Законом України "Про електронні довірчі послуги" від 05.10.2017 N 2155-VIII (Закон N 2155-VIII).

Заява на делегування аудитором свого голосу в електронному вигляді складається за формою, наведеною у додатку цього Порядку, та має бути надіслана шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти Аудиторської палати України: delegat@apu.com.ua".

1.2. Доповнити пункт 5 Порядку новими абзацами наступного змісту:

"Заява про делегування (передачу) права голосу в електронному вигляді, підписана за допомогою кваліфікованого електронного підпису фізичної особи - аудитора, вважається одержаною Секретаріатом з часу та дати надходження на електронну пошту аудитора повідомлення в електронній формі від Секретаріату про одержання (підтвердження про прочитання) електронної заяви аудитора.

У разі ненадходження на адресу електронної пошти аудитора підтвердження про факт одержання (підтвердження про прочитання) його електронної заяви, така заява вважається не одержаною Секретаріатом".

1.3. Абзац другий пункту 9 Порядку викласти в новій редакції:

"Аудитор, якому делеговані (передані) голоси, після пред'явлення документу, що посвідчує його особу та оригіналу нотаріально посвідченої довіреності (у разі її складення), у відповідних графах із прізвищами аудиторів, голоси яких йому делеговані, своїм особистим підписом посвідчує отримання мандатів, відповідно до кількості делегованих йому голосів".

1.4. Доповнити пункт 10 Порядку після слів "до проведення з'їзду" наступним: "шляхом направлення відповідного письмового документу на адресу Секретаріату".

2. Затвердити Додаток N 1 до Порядку делегування (передачі) аудитором свого голосу іншому аудитору для участі на з'їзді аудиторів України - Заяву про делегування (передачу) права голосу (додається).

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.

 

Голова АПУ

Т. О. Каменська

 

Додаток N 1
до рішення Ради Аудиторської палати України
31.01.2019 N 7/5

Додаток N 1
до Порядку делегування (передачі) аудитором свого голосу іншому аудитору для участі на з'їзді аудиторів України

ЗАЯВА
про делегування (передачу) права голосу

місто

дата

Я, аудитор - __,
                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
(номер реєстрації у Реєстрі ___________) "___" року народження, паспорт серії _____ N __ виданий _
                                                                                                      (назва органу, який видав паспорт та дата видачі документа)
року (надалі - Аудитор), даною заявою

делегую (передаю)

аудитору - ___,
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
номер реєстрації у Реєстрі ___________) "___" року народження, паспорт серії _____ N _ виданий __
                                                                                        (назва органу, який видав паспорт та дата видачі документа)
року (надалі - Представник),

право приймати участь та представляти мої інтереси виключно на черговому з'їзді аудиторів України, який відбудеться 18 травня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.

На підставі цієї заяви Представнику делегується (передається) право голосувати від мого імені з питань порядку денного чергового з'їзду Аудиторської палати України на власний розсуд.

Представник не має права передавати делеговане (передане) йому право голосу будь-яким третім особам.

кваліфікований електронний підпис
фізичної особи - Аудитора

 

дата

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.