ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.04.2018 р. N 374

Про затвердження Положення про Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації

Відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року N 2190-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби" (Закон N 2190-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року N 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" (Постанова N 887), враховуючи Методичні рекомендації з розроблення положень про структурні підрозділи охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 листопада 2012 року N 255-О, керуючись статтею 6, пунктами 1, 4-1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Директору Департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації Короленку В. М. вжити заходів щодо державної реєстрації установчих документів Департаменту.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13 вересня 2016 року N 697 "Про затвердження Положення про Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N 697).

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
27 квітня 2018 року N 374

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації

1. Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Департамент) є юридичною особою публічного права, як структурний підрозділ обласної державної адміністрації утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Херсонської області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству охорони здоров'я України, іншим центральним органам виконавчої влади.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я в Херсонській області;

2) управління закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я у Херсонській області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

5) організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

6) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї України, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

5. Департамент відповідно до визначених у галузі охорони здоров'я повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони здоров'я в межах Херсонської області та вживає заходів до усунення недоліків;

5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень, визначених законодавством та цим Положенням;

8) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

10) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Херсонської обласної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

12) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

13) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

16) постійно інформує на власному веб-сайті населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

17) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень як органам виконавчої влади;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

21) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

22) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

23) забезпечує захист персональних даних;

24) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров'я районних державних адміністрацій, Херсонської міської ради, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я в області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

25) здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров'я у Херсонській області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

26) готує пропозиції до проектів програм соціального, економічного та культурного розвитку Херсонської області, проектів обласного бюджету, подає їх на розгляд обласної державної адміністрації та забезпечує їх виконання;

27) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку Херсонської області;

28) вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

29) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерству охорони здоров'я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

30) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров'я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з Міністерством охорони здоров'я України подає їх на розгляд обласної державної адміністрації;

31) організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах області незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров'я;

32) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

33) визначає потребу в лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

34) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення у Херсонській області;

35) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

36) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

37) здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

38) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я всіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики у Херсонській області;

39) проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров'я;

40) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

41) вносить обласній державній адміністрації пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров'я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

42) укладає із закладами охорони здоров'я, що не належать до сфери його управління, договори про медичне обслуговування населення Херсонської області та здійснює контроль за їх виконанням;

43) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров'я Херсонської області;

44) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових, медичних і гігієнічних знань серед населення;

45) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час підготовки проектів програм соціального, економічного та культурного розвитку Херсонської області;

46) разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, встановлення меж округів і зон санітарної охорони курортів, визначення їх режиму;

47) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

48) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення Херсонської області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я;

49) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров'я у Херсонській області;

50) організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров'я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров'я;

51) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

52) прогнозує потребу закладів охорони здоров'я Херсонської області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров'я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;

53) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

54) забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

55) організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

56) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

57) забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я;

58) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

59) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

60) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

61) забезпечує проведення профілактичних та лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

62) разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнового диму на їх здоров'я;

63) інформує населення Херсонської області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров'ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

64) сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричинюваної вживанням тютюнових виробів, і впливом на здоров'я населення тютюнового диму;

65) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

66) розглядає питання та вносить відповідне подання Міністру охорони здоров'я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров'я Херсонської області відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров'я України, застосовує інші форми заохочення їх праці;

67) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування;

68) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров'я.

6. Департамент для здійснення своїх повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції з удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі охорони здоров'я;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) надавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності та громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законодавством;

7) отримувати та використовувати в установленому законодавством порядку благодійні внески і пожертви, добровільно надані благодійниками (фізичними та юридичними особами) для першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю закладів охорони здоров'я;

8) сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту здійснює повноваження керівника з питань державної служби та організації роботи інших працівників Департаменту.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

12) подає голові обласної державної адміністрації на затвердження проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством охорони здоров'я України, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу".

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту за посадою, а також інших працівників.

Членом колегії Департаменту за посадою є також головний державний санітарний лікар області. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та працівники закладів охорони здоров'я.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії вводяться в дію наказами директора Департаменту.

13. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228.

16. Доходи Департаменту використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації завдань та напрямів діяльності, визначених Положенням.

17. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

18. У разі припинення Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

19. Департамент як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Заступник голови
обласної державної адміністрації

В. І. Чабан


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.