НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

19.06.2018

м. Київ

N 149

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2018 р. за N 811/32263

Про затвердження Порядку розгляду Національним агентством України з питань державної служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу" або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В"

Відповідно до статті 11, частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу", підпунктів 4 (Постанова N 500), 24 (Постанова N 500), 27 пункту 4 (Постанова N 500) та пунктів 7 (Постанова N 500), 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби (Постанова N 500), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду Національним агентством України з питань державної служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу" або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В", що додається.

2. Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного агентства України з питань державної служби (Іголкін С. М.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Ващенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
19 червня 2018 року N 149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2018 р. за N 811/32263

ПОРЯДОК
розгляду Національним агентством України з питань державної служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу" або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В"

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду НАДС або його територіальними органами скарг державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу" або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В".

2. Дія цього Порядку поширюється на:

1) державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу" (далі - Закон), зокрема:

у разі неотримання в установлений частиною третьою статті 11 Закону строк обґрунтованої відповіді на скаргу щодо порушення прав державного службовця, перешкод у їх реалізації або незгоди з відповіддю керівника державної служби на скаргу - відповідно до частини четвертої статті 11 Закону;

у разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов державної служби - відповідно до частини п'ятої статті 43 Закону;

у разі оскарження державним службовцем висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, - відповідно до частини сьомої статті 44 Закону;

у разі оскарження державним службовцем рішення про накладення дисциплінарного стягнення - відповідно до статті 78 Закону;

2) учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В" (далі - кандидат), - відповідно до частини шостої статті 28 Закону.

3. Дія цього Порядку не поширюється на скарги державних службовців, які подаються відповідно до частини шостої статті 11 Закону.

4. Скарга подається до НАДС або його територіального органу за місцезнаходженням державного органу, якого стосується оскарження.

НАДС розглядає скарги на дії (бездіяльність) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його посадових осіб, рішення конкурсної комісії, а територіальні органи НАДС - державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, одного або кількох районів, міст обласного значення на відповідній території.

НАДС як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за рішенням Голови НАДС може розглядати відповідно до вимог цього Порядку будь-яку скаргу, що належить до компетенції його територіальних органів.

Скарга, подана з порушенням правил юрисдикції, передається за належністю до НАДС або до відповідного територіального органу в термін не більше п'яти днів з дня її одержання. Перебіг строку розгляду скарги починається з дня її реєстрації НАДС або територіальним органом, який розглядатиме скаргу відповідно до юрисдикції.

Голова НАДС або особа, яка виконує його обов'язки, може доручити розгляд скарги будь-якому територіальному органу НАДС.

5. НАДС або його територіальний орган приймає до розгляду скарги державних службовців або скарги кандидатів у строки, установлені Законом.

6. Скарга надсилається поштою або передається до НАДС чи його територіального органу особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства (далі - заявник).

До розгляду приймаються скарги, викладені письмово.

Скарги осіб, не зазначених у пункті 1 цього Порядку, та скарги осіб, у яких не зазначено факт порушення їхніх прав, визначених Законом, або перешкод у їх реалізації, розглядаються у порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян", про що таким особам повідомляється в установленому порядку.

7. Скарга має відповідати вимогам до звернення, установленим Законом України "Про звернення громадян", а також обов'язково містити:

1) назву посади, яку обіймає державний службовець або на яку претендував кандидат;

2) найменування державного органу чи прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, дії (бездіяльність) якого (якої) оскаржуються заявником;

3) виклад фактів порушення прав державних службовців, якими заявник обґрунтовує свої вимоги, із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації, що підтверджують вказані обставини;

4) рішення або копії рішень, які приймалися за зверненнями заявника раніше, а також копії інших документів, що можуть свідчити про порушення прав заявника (за наявності);

5) підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав та немає рішення цих органів з такого спору (у разі оскарження відповідно до статей 28 та 78 Закону);

6) інформацію (копію попередження, повідомлення) про зміну істотних умов державної служби (якщо скарга подається у разі незгоди державного службовця із зміною істотних умов державної служби);

7) копію повідомлення до відповідної конкурсної комісії про оскарження її рішення (якщо скарга подається кандидатом);

8) копію наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення (якщо скарга подається державним службовцем, який оскаржує рішення про накладення дисциплінарного стягнення).

Додатково заявник може зазначати про пов'язані зі скаргою рішення державних органів або судів України.

8. НАДС або його територіальний орган відмовляє в розгляді скарги по суті, про що повідомляє листом заявника, у разі наявності однієї з таких підстав:

1) скаргу подано з порушенням строків, установлених Законом;

2) заявником не дотримано процедуру оскарження порушених прав державного службовця або перешкод в їх реалізації, установлену статтею 11 Закону;

3) скаргу подано з порушенням вимог пункту 7 цього Порядку;

4) скаргу від імені заявника подано особою, яка не має повноважень на представництво інтересів заявника;

5) питання, порушені у скарзі, не належать до повноважень НАДС;

6) наявна інформація про відкрите провадження в адміністративній справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав або є судове рішення, що набрало законної сили, про той самий предмет і з тих самих підстав (у разі оскарження відповідно до статей 28 та 78 Закону);

7) порушене у скарзі питання вже вирішено по суті раніше.

9. У разі наявності у скарзі відомостей, що можуть свідчити про порушення законодавства про державну службу, НАДС або його територіальний орган може направити до державних органів та їх посадових осіб запит про одержання інформації, документів, довідок, розрахунків, інших матеріалів, необхідних для розгляду скарги, або видати наказ про проведення перевірки відповідно до Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону України "Про державну службу" та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 вересня 2016 року N 193 (Порядок N 193), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2016 року за N 1369/29499, про що повідомляється заявнику протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

 

Директор Департаменту контролю
та взаємодії з органами влади

С. М. Іголкін


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.