МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2018

м. Київ

N 370

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 травня 2018 р. за N 557/32009

Про затвердження Порядку проведення відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (Закон N 2246-VIII) та з метою реалізації бюджетної програми "Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, що додається.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Перший заступник Міністра

С. Фоменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
27 квітня 2018 року N 370

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 травня 2018 р. за N 557/32009

ПОРЯДОК
проведення відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру відбору на конкурсній основі кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування" (далі - конкурсний відбір).

2. Патріотична спрямованість кінопроекту передбачає, що його зміст відповідає принаймні одній з таких ознак: пов'язаний з популяризацією прав, свобод, обов'язків людини і громадянина, сприяє розвиткові національної свідомості, патріотичних почуттів, консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, ідеалів свободи, загальнолюдських та сімейних цінностей, зміцненню взаємної поваги і толерантності в українському суспільстві, посиленню відчуття гордості за власну державу, її історію, культуру, науку і спорт, поширенню правдивої інформації про обставини збройної агресії Російської Федерації на території України.

3. Конкурсний відбір проводиться Експертною радою при Міністерстві культури України з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (далі - Експертна рада).

4. Термін "конфлікт інтересів" у цьому Порядку вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

II. Подання заявок на участь у конкурсному відборі кінопроектів

1. Для участі у конкурсному відборі суб'єкт кінематографії подає до Мінкультури заявку на участь у конкурсному відборі кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування (далі - заявка) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються документи, які характеризують кінопроект (далі - додатки до заявки), згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Заявка та додатки до заявки мають бути викладені державною мовою.

2. Оголошення про приймання заявок (далі - оголошення) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

3. В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

заявка;

документи, які характеризують кінопроект;

строк приймання заявок;

електронна адреса, на яку надсилаються заявки;

номер телефону для довідок.

4. Заявки приймаються протягом двадцяти календарних днів, починаючи з дня оприлюднення оголошення.

Заявки надсилаються на зазначену в оголошенні електронну адресу одним листом у сканованому вигляді (формат PDF) (кожен документ окремим файлом). Приймання заявок здійснює секретар Експертної ради, який є працівником Мінкультури.

5. Достовірність інформації, зазначеної у заявках, забезпечують суб'єкти кінематографії.

6. Датою одержання заявок вважається дата їх надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні. Не пізніше одного робочого дня з дати отримання заявки секретар Експертної ради надсилає на електронну адресу суб'єкта кінематографії підтвердження про її одержання.

7. Секретар Експертної ради протягом двох робочих днів з дати отримання заявки проводить перевірку повноти документів та їх відповідності вимогам, визначеним цим Порядком.

8. У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежним чином секретар Експертної ради засобами електронного та телефонного зв'язку повідомляє про це суб'єкта кінематографії. Суб'єкт кінематографії не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати виправлені з урахуванням зауважень документи (але не пізніше визначеного в оголошенні строку подання заявок).

Заявки, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів, не розглядаються.

9. Заявка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури не пізніше двох робочих днів після завершення строку приймання документів. Додатки до заявки оприлюдненню не підлягають.

III. Проведення конкурсного відбору кінопроектів

1. На першому (установчому) засіданні Експертної ради її члени обирають голову, заступника голови Експертної ради.

2. Конкурсний відбір проводиться у два етапи.

3. На першому етапі члени Експертної ради проводять дистанційне оцінювання кінопроектів протягом двадцяти календарних днів з дати отримання заявок, які надсилає їм засобами електронного зв'язку секретар Експертної ради. За рішенням Експертної ради термін оцінювання кінопроектів може бути скорочено.

Члени Експертної ради оцінюють кінопроект індивідуально за такими критеріями:

патріотична спрямованість;

оригінальність ідеї;

актуальність теми;

драматургічна якість сценарію;

соціальна важливість.

4. За результатами оцінювання члени Експертної ради заповнюють картку експертної оцінки кінопроекту (перший етап) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

Оцінка за кожним з критеріїв виставляється у балах з огляду на рівень відповідності кінопроекту критерію:

5 балів - повна відповідність;

4 бали - високий рівень;

3 бали - середній рівень;

2 бали - низький рівень;

1 бал - дуже низький рівень.

Кінопроекти, які не відповідають критерію щодо патріотичної спрямованості, не оцінюються.

У картці експертної оцінки кінопроекту (перший етап) надається стисла рецензія на кінопроект (не менше трьох речень), в якій зазначаються його недоліки чи переваги, а також наводяться аргументи щодо виставлених балів за кожним з критеріїв. Щодо кінопроектів, які не відповідають критерію щодо патріотичної спрямованості, надається стисла рецензія, у відповідних графах картки замість балів проставляються прочерки.

Електронна копія картки експертної оцінки кінопроекту (перший етап) надсилається на електронну адресу секретаря Експертної ради, оригінал передається секретарю Експертної ради до початку другого етапу конкурсного відбору.

Копії карток експертної оцінки кінопроектів (перший етап) без ідентифікації членів Експертної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінкультури.

5. За результатами першого етапу конкурсного відбору секретар Експертної ради протягом трьох робочих днів з моменту отримання засобами електронного зв'язку від членів Експертної ради карток експертної оцінки кінопроекту (перший етап) формує перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору.

6. Допущеними до участі у другому етапі конкурсного відбору вважаються кінопроекти, які за результатами оцінювання отримали середню оцінку не менше 15 балів.

Середній бал обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що отримав кінопроект, на кількість членів Експертної ради, які провели його оцінювання.

7. Перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

8. Другий етап конкурсного відбору проводиться не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати оприлюднення переліку кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору.

Оголошення про проведення другого етапу конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури. В оголошенні зазначаються дата, час та місце проведення засідання другого етапу конкурсного відбору.

Секретар Експертної ради повідомляє членів Експертної ради і суб'єктів кінематографії, кінопроекти яких допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору, про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання другого етапу конкурсного відбору не пізніше ніж за три робочі дні.

9. Члени Експертної ради, які не брали участі в оцінюванні кінопроектів на першому етапі конкурсного відбору, не мають права оцінювати кінопроекти, допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору.

10. Засідання Експертної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від затвердженого складу. У разі відсутності необхідної кількості членів Експертної ради голова Експертної ради переносить засідання на інший день, визначений Експертною радою.

11. На другому етапі конкурсного відбору суб'єкти кінематографії, кінопроекти яких включені до переліку кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору, презентують їх на засіданні Експертної ради (презентаційній сесії). Презентація кінопроекту триває не більше п'ятнадцяти хвилин. Члени Експертної ради мають право ставити суб'єкту кінематографії питання щодо презентованого кінопроекту.

За рішенням Експертної ради її засідання (презентаційна сесія) може бути продовженим(ою) і тривати декілька днів.

12. Під час другого етапу конкурсного відбору кінопроектів проводиться трансляція засідання Експертної ради (презентаційної сесії) в режимі реального часу. Інформація про час, місце проведення засідання Експертної ради та інтернет-адресу, за якою відбуватиметься трансляція, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Відео- та аудіозаписи засідань Експертної ради зберігаються у відкритому доступі на офіційному сайті Мінкультури протягом одного року, починаючи з дня засідання.

13. Після проведення презентаційної сесії члени Експертної ради здійснюють оцінювання кінопроекту індивідуально за такими критеріями:

оригінальність ідеї;

актуальність теми;

драматургічна якість сценарію;

соціальна важливість;

режисерське бачення;

продюсерське бачення;

творчий потенціал авторської групи;

досвід реалізації кінопроектів продюсера та художня якість попередніх робіт;

відповідність кошторису витрат масштабам кінопроекту;

наявність інших джерел фінансування;

відповідність матеріально-технічної бази, яка використовуватиметься для виробництва фільму, драматургічній якості сценарію, режисерському та продюсерському баченню.

14. За результатами оцінювання члени Експертної ради заповнюють картку експертної оцінки кінопроекту (другий етап) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, яку наприкінці кожного дня засідання (презентаційної сесії) передають секретареві Експертної ради.

Оцінка за кожним з критеріїв виставляється у балах з огляду на рівень відповідності кінопроекту критерію:

5 балів - повна відповідність;

4 бали - високий рівень;

3 бали - середній рівень;

2 бали - низький рівень;

1 бал - дуже низький рівень.

У картці експертної оцінки кінопроекту (другий етап) надається стисла рецензія на кінопроект (не менше п'яти речень), в якій зазначаються його недоліки чи переваги, а також наводяться аргументи щодо виставлених балів за кожним з критеріїв.

15. Середній бал кінопроекту обраховується шляхом ділення загальної суми балів на кількість членів Експертної ради, які здійснили оцінювання кінопроекту.

За результатами обрахування середнього балу кінопроектів складається їх рейтинг з урахуванням сотих десяткового дробу.

16. Протягом трьох робочих днів після завершення другого етапу конкурсного відбору секретар Експертної ради складає протокол, який підписується головою Експертної ради, секретарем Експертної ради та подається до Мінкультури.

Копія протоколу Експертної ради за результатами другого етапу конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури протягом трьох робочих днів з дати його підписання.

Разом з протоколом оприлюднюються заповнені членами Експертної ради картки експертної оцінки кінопроекту (другий етап) без ідентифікації членів Експертної ради.

17. Сума коштів, передбачених Мінкультури у Державному бюджеті України на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, розподіляється між кінопроектами, які посіли найвищі місця у рейтингу, з огляду на орієнтовний обсяг державної фінансової підтримки фільму, зазначений суб'єктом кінематографії у заявці.

 

Начальник управління
сценічного і візуального мистецтва

П. Білаш

 

Додаток 1
до Порядку проведення відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка
(пункт 1 розділу II)

Заявка
на участь у конкурсному відборі кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

Назва кінопроекту

 

Виробник (найменування, код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце проживання фізичної особи)

 

Продюсер (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце проживання)

 

Режисер (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце проживання)

 

Автор сценарію (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце проживання)

 

Просвітницький фільм (так чи ні)

 

Фільм спільного виробництва (так чи ні, країна)

 

Вид фільму

 

Жанр

 

Мова оригінальної версії

 

Тривалість (хв)

 

Знімальний період (кількість знімальних днів)

 

Запланована дата початку і завершення зйомок

 

Запланована дата здавання фільму, завершеного виробництвом

 

Чи плануються зйомки на території країни-агресора (так чи ні, вказати тривалість).
Чи планується залучення до виробництва фільму юридичних осіб держави-агресора (так чи ні)

 

Загальний бюджет фільму

 

Орієнтовний обсяг державного фінансування фільму

 

Контактна інформація суб'єкта кінематографії ___________
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

___
             (посада)

___
(підпис)

___________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___
                (дата)

 

 

 

Додаток 2
до Порядку проведення відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка
(пункт 1 розділу II)

Документи, які характеризують кінопроект

Назва документа

Роз'яснення/вимоги

Синопсис

Стислий опис фільму

Режисерське бачення

Опис стилю, структури та візуальної презентації фільму (до 2 сторінок А4)

Продюсерське бачення

Актуальність проекту, чому він важливий для продюсера/виробника, який емоційний ефект очікується від аудиторії, як продюсер реалізовуватиме проект на всіх стадіях його виробництва тощо (до 2 сторінок А4)

Біографія та фільмографія режисера-постановника (із зазначенням громадянства)

1 сторінка формату А4

Біографія та фільмографія продюсера (із зазначенням громадянства)

1 сторінка формату А4

Біографія та фільмографія автора сценарію (із зазначенням громадянства)

1 сторінка формату А4

Кіносценарій

На перші 12 серій фільму подається детальний сценарій, на усі інші - детальний синопсис.
Вимоги до оформлення тексту: шрифт Times New Roman, розмір 14 пунктів, міжрядковий інтервал одинарний, параметри сторінки: верхнє і нижнє поля - 2 см, ліве поле - 3 см, праве поле - 1,5 см

Копія договору, що підтверджує наявність авторських прав на сценарій суб'єкта кінематографії (заявника)

Копії авторських договорів про створення фільму, а також копії авторських договорів про передачу виключного права на екранізацію (у разі кінематографічного використання літературного першоджерела)

Прізвище, ім'я та по батькові членів творчого складу знімальної групи (оператор-постановник, художник-постановник, композитор та інші)

У разі наявності на момент подання документів із зазначенням громадянства

Орієнтовний календарний план виробництва фільму, орієнтовні місця основних зйомок

Строки та перелік місць, де планується проводити зйомки

Орієнтовний кошторис витрат на виробництво фільму

Кошторис з постатейною деталізацією витрат (у гривнях). Кошторис має містити такі розділи витрат:
оплата праці з відрахуваннями; гонорар та авторська винагорода; транспортні послуги; придбання матеріалів; виробничі витрати; оплата послуг; оплата витрат допоміжного виробництва (цехів); оплата оренди; загальностудійні витрати

Інформація про раніше отриману державну підтримку (державне фінансування)

Рік, вид підтримки, назва фільму, результати дистрибуції та розповсюдження, кількість глядачів, збори, інформація про міжнародну дистрибуцію, перелік фестивалів, призів, творчих заходів, інформація про фільм, прострочені зобов'язання щодо виконання попередніх проектів, рейтинг кінопроекту (для телепродукту) тощо

Перелік бажаних акторів

У разі наявності на момент подання документів із зазначенням громадянства

Матеріально-технічна база для зйомок фільму

Перелік обладнання, павільйонів та інших локацій

Копії реєстраційних документів

Для юридичної особи - копія статуту, для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Кошторис фактично здійснених суб'єктом кінематографії витрат на виробництво (створення) фільму та аудиторський висновок, що підтверджує такі витрати

Для фільмів, які знаходяться у виробництві

Документ, що підтверджує наявність у суб'єкта кінематографії відповідних коштів (крім випадків здійснення державного фінансування у розмірі 100 %)

Один з наведених документів:
виписка по рахунку суб'єкта кінематографії за останній операційний день; укладений з банком договір гарантії, позики, в якому визначено обсяг необхідних коштів та строки їх отримання суб'єктом кінематографії; договір з інвестором, продюсером, виробником фільмів, включаючи договір про спільне виробництво фільму, що містить графік фінансування виробництва фільму;
договір з дистриб'ютором, демонстратором, у тому числі телерадіоорганізацією, що містить графік отримання суб'єктом кінематографії необхідних коштів

Копія попереднього договору з одним із загальнонаціональних українських телеканалів про публічне сповіщення кінопроекту

Подається для кінопроектів, орієнтованих для показу на телеканалах. У попередньому договорі обов'язково визначається час прем'єрної трансляції (з 18:00 до 23:00 у будні дні та/або з 12:00 до 23:00 у вихідні дні)

Копія попереднього договору з одним із дистриб'юторів

Подається для кінопроектів, орієнтованих для показу у кінотеатрах. У попередньому договорі обов'язково зазначається, що показ фільму здійснюватиметься протягом першого тижня не менше ніж на 80 екранах, не менше одного разу на день з 19:00 до 23:00 (у будні дні) та з 12:00 до 23:00 (у вихідні дні)

 

Додаток 3
до Порядку проведення відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка
(пункт 4 розділу III)

Картка експертної оцінки кінопроекту
(перший етап)

Прізвище, ім'я, по батькові члена Експертної ради

 

Назва кінопроекту

 

Прізвище, ім'я, по батькові режисера

 

Студія-виробник

 

Загальна сума балів

 

Обов'язкова стисла рецензія на кінопроект
__
        (зазначаються недоліки чи переваги, що стали підставою для виставлення відповідного бала (не менше трьох речень))

Назва критерію

Кількість балів (від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї

 

 

Актуальність теми

 

 

Драматургічна якість сценарію

 

 

Соціальна важливість проекту

 

 

Патріотична спрямованість проекту

 

 

___
                (дата)

___________
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 4
до Порядку проведення відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка
(пункт 14 розділу III)

Картка експертної оцінки кінопроекту
(другий етап)

Прізвище, ім'я, по батькові члена Експертної ради

 

Назва кінопроекту

 

Вид та жанр кінопроекту

 

Прізвище, ім'я, по батькові режисера

 

Студія-виробник

 

Загальний бюджет кінопроекту

 

Орієнтовна сума державної підтримки

 

Загальна сума балів

 

Обов'язкова стисла рецензія на кінопроект
__
        (зазначаються недоліки чи переваги, що стали підставою для виставлення відповідного бала (не менше п'яти речень))

Назва критерію

Кількість балів (від 1 до 5)

Аргументація

Оригінальність ідеї

 

 

Актуальність теми

 

 

Драматургічна якість сценарію (трітменту): вибір стилю, опис головних героїв, художня правдивість конфліктів та їх вирішення

 

 

Режисерське бачення: режисерська експлікація фільму, привабливість режисерського бачення, відповідність режисерського бачення сценарній основі фільму

 

 

Продюсерське бачення

 

 

Творчий потенціал: потенціал авторської групи, що заявлена для створення фільму

 

 

Досвід реалізації кінопроектів продюсера, художня якість попередніх робіт

 

 

Відповідність ліміту витрат масштабам кінопроекту (доцільність кошторисних витрат, співвідношення "мета - ціна - якість")

 

 

Наявність інших джерел фінансування

 

 

Соціальна важливість проекту

 

 

Відповідність матеріально-технічної бази, яка використовуватиметься для виробництва фільму, драматургічній якості сценарію, режисерському та продюсерському баченню

 

 

___
                (дата)

___
(підпис)

_________
(прізвище, ім'я, по батькові)


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.