КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. N 151

Київ

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат

Відповідно до пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, підпункту 5 пункту 5 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 375 (Постанова N 375), та з метою здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання пільг, субсидій, інших соціальних виплат (далі - соціальні виплати), що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат, що додається.

2. Установити, що:

дія затвердженого цією постановою Порядку поширюється на здійснення соціальних виплат у грошовій формі;

до 1 липня 2016 р. для перерахування коштів на здійснення соціальних виплат установи, які здійснюють такі виплати, подають до органів Державної казначейської служби реєстр в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 "Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 року N 734" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2006 р., N 7, ст. 368; 2008 р., N 90, ст. 3005), та формою В1-М, визначеною додатком 1 до Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку, затвердженої в установленому порядку.

3. Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики під час підготовки пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" передбачити кошти, необхідні для доопрацювання програмного забезпечення, яке використовується для здійснення соціальних виплат, з метою подання органам Державної казначейської служби реєстрів в електронному вигляді за формою згідно з додатками 1 - 3 до затвердженого цією постановою Порядку, в обсязі 200 тис. гривень.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. N 151

ПОРЯДОК
взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між Мінфіном, Казначейством та його територіальними органами (далі - органи Казначейства), установами, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат (далі - соціальні виплати), в процесі їх обслуговування.

2. З метою здійснення верифікації інформації, наданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та своєчасного і в повному обсязі їх здійснення, Мінфін збирає та обробляє інформацію, яка містить персональні дані та банківську таємницю.

3. Для перерахування коштів на здійснення соціальних виплат установи, які здійснюють такі виплати, подають до органів Казначейства платіжні доручення разом з реєстром виплат в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 та зведеним реєстром виплат у паперовому вигляді за формою згідно з додатком 3.

Електронний реєстр має формат назви файла, зазначений у додатку 2.

У полі "Призначення платежу" платіжного доручення зазначається номер електронного реєстру (зведеного реєстру виплат).

Кількість електронних реєстрів (зведених реєстрів виплат) повинна відповідати кількості платіжних доручень, що подаються до органів Казначейства.

4. Установи, які здійснюють соціальні виплати, відповідають за достовірність даних, наведених у реєстрах виплат, та відповідність їх затвердженій структурі та формату назви файла.

5. Електронний реєстр подається до органів Казначейства для передачі Мінфіну в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису та шифруванням з використанням посиленого сертифіката ключа Акредитованого центру сертифікації ключів Казначейства в установленому порядку без доступу до персональних даних.

6. Органи Казначейства звіряють загальну суму виплат, зазначену у зведеному реєстрі виплат, на відповідність сумі, зазначеній у платіжному дорученні.

7. У разі відсутності зведеного реєстру виплат або реєстру виплат, невідповідності його формату назви файла, зазначених у додатках 1 - 3, платіжне доручення повертається органами Казначейства установі, яка здійснює соціальні виплати, без виконання.

8. Органи Казначейства в межах робочого дня передають Мінфіну через Казначейство всі одержані електронні реєстри в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису та шифруванням з використанням посиленого сертифіката ключа Акредитованого центру сертифікації ключів Казначейства.

9. Мінфін здійснює заходи щодо захисту інформації відповідно до законодавства.

 

Додаток 1
до Порядку

РЕЄСТР ВИПЛАТ N ____

на перерахування

_____
                 (вид соціальних виплат)

За період з _____ по _____ __________ 20__ р.

Дата виплати

Порядковий номер

Номер поточного рахунка одержувача соціальних виплат

Найменування банку одержувача соціальних виплат

Код МФО банку одержувача соціальних виплат

Код згідно з ЄДРПОУ банку одержувача соціальних виплат

Сума соціальних виплат, гривень

Прізвище, ім'я, по батькові одержувача соціальних виплат

Ідентифікаційний код одержувача соціальних виплат

Серія та номер паспорта одержувача соціальних виплат

Адреса реєстрації одержувача соціальних виплат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Усього:

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________
(найменування посади
керівника установи)

________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)


(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

ФОРМАТ НАЗВИ ФАЙЛА РЕЄСТРУ ВИПЛАТ

vfBBBBBBBRRRRTTTTYYMMDDEEEEEEEENN.xls,

де BBBBBBB - Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

RRRR - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

TTTT - чотирицифровий код територіального органу Казначейства, який провів платіжне доручення;

YY - рік;

MM - місяць;

DD - день подання реєстру;

EEEEEEEE - код згідно з ЄДРПОУ органу, що подав реєстр виплат;

NN - двоцифровий номер за зростанням, який визначається номером надання файла реєстру, який сформовано за один операційний день.

 

Додаток 3
до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР ВИПЛАТ N ____

на перерахування

_
          (вид соціальних виплат)

За період з _____ по _____ __ 20__ р.

Дата проведення платежу

Загальна кількість записів

Загальна сума виплат, гривень

 

 

 

 

 

 

_________
(найменування посади керівника установи)

_____
(підпис)


(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

______
(підпис)


(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.