ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України09.10.2013 N 866

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2013 р. за N 1742/24274

Зміни
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (Порядок N 44)

1. Пункт 1.14 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.14. Дані фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у тому числі зведеної фінансової та бюджетної звітності головних розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, перевіряються органами Казначейства в частині відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства, та окремим показникам форм фінансової та бюджетної звітності згідно з вимогами пункту 2.5 глави 2 цього Порядку.

Звірка даних фінансової та бюджетної звітності здійснюється у терміни, встановлені Казначейством України (органами Казначейства), у межах термінів, визначених Бюджетним кодексом України для подання звітності про виконання Державного бюджету України.

Дані бухгалтерського обліку органів Казначейства за операціями з обслуговування кошторисів (планів використання бюджетних коштів), що формуються в інформаційній системі Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України), вважаються остаточними.

Усі примірники фінансової та бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також зведена фінансова та бюджетна звітність головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) та розпорядників нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, у тому числі в інших областях, до подачі розпорядникам вищого рівня або іншим користувачам повинні бути перевірені і завізовані відповідним органом Казначейства (засвідчені підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової та бюджетної звітності і форм щодо розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності).

Розпорядники бюджетних коштів, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, розташовані в інших областях, до своєї фінансової та бюджетної звітності додають форми фінансової та бюджетної звітності, перевірені та завізовані відповідними органами Казначейства.

Додатково підлягають перевірці та поданню до відповідного органу Казначейства фінансова та бюджетна звітність розпорядників нижчого рівня у разі встановлення розпорядниками вищого рівня розбіжностей щодо бухгалтерського обліку операцій з внутрівідомчої передачі запасів тощо.

Зведена фінансова та бюджетна звітність обласних державних адміністрацій до подання Казначейству України повинна бути перевірена і завізована відповідними головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у загальному порядку.

Віза органу Казначейства засвідчує, що фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів складена відповідно до вимог цього Порядку і підлягає консолідації у зведеній фінансовій та бюджетній звітності розпорядників вищого рівня.

У разі коли при складанні форм фінансової та бюджетної звітності не були дотримані вимоги цього Порядку, органи Казначейства застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, визначені Бюджетним кодексом України.

Дані такої фінансової та бюджетної звітності не підлягають консолідації розпорядниками вищого рівня у зведеній фінансовій та бюджетній звітності та органами Казначейства у звітності про виконання бюджетів.

Приведена у відповідність із вимогами цього Порядку фінансова та бюджетна звітність повторно надається до обслуговуючих органів Казначейства на перевірку та візування.".

2. У главі 2:

1) підпункт 2.1.2 пункту 2.1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" (форма N 4-5д) (додаток 9);".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим, а додатки 9 - 35 вважати відповідно додатками 10 - 36. У тексті Порядку посилання на додатки 9 - 35 замінити посиланнями відповідно на додатки 10 - 36;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Склад бюджетної звітності одержувачів бюджетних коштів:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" (форма N 4-5д) (додаток 9);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 10);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 11);

"Звіт про заборгованість за окремими програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 12);

Елементи бюджетної звітності додатково розкриваються у Довідці про стан фінансових казначейських векселів (додаток 36).";

3) підпункт 2.4.2 пункту 2.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Довідка про стан фінансових казначейських векселів (додаток 36).".

У зв'язку з цим додаток 36 вважати додатком 37. У тексті Порядку посилання на додаток 36 замінити посиланнями на додаток 37;

4) у підпункті 2.6.2 пункту 2.6:

абзац перший підпункту "а" викласти в такій редакції:

"а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 9 - 13), визначеними абзацами сьомим - одинадцятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.";

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами (додатки 4 - 12), визначеними абзацами другим - десятим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цієї глави.

Елементи квартальної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 15) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 24 - 36) згідно з абзацами шостим - вісімнадцятим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.

Елементи річної бюджетної звітності розкриваються у Пояснювальній записці (додаток 15) згідно з пунктом 2.4 цієї глави та формах щодо розкриття елементів бюджетної звітності (додатки 20 - 36) згідно з абзацами другим - вісімнадцятим підпункту 2.4.2 пункту 2.4 цієї глави.";

5) абзац перший пункту 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет за загальнодержавними витратами в частині міжбюджетних трансфертів та бюджетних програм з реалізації проектів економічного розвитку, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, для відображення у бюджетній звітності складають і подають до органів Казначейства "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4), "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7) та/або "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" (форма N 4-5д) (додаток 9).";

6) підпункт 2.11.2 пункту 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11.2. Бюджетна звітність складається та подається:

а) місячна - до органів Казначейства за формами (додатки 9 - 12), визначеними абзацами п'ятим - восьмим пункту 2.2 цієї глави;

б) квартальна та річна - до органів Казначейства та розпорядників вищого рівня за формами, визначеними абзацами другим - восьмим пункту 2.2 цієї глави.

Форми місячної бюджетної звітності у терміни складання та подання квартальної бюджетної звітності одержувачами бюджетних коштів не складаються та до органів Казначейства не подаються.".

3. У главі 3:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) містить узагальнені підсумкові показники, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду (року). Дані статей "Балансу" на початок звітного року повинні бути тотожними даним графи "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності попереднього звітного року.

Розпорядники бюджетних коштів складають "Баланс" (форма N 1), який відображає результат про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціального фондів відповідного бюджету за всіма виконуваними програмами (функціями).

Заповнення форми N 1 "Баланс" здійснюється у такому порядку:

Актив

Розділ I. Необоротні активи

У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів, отриманих і призначених для використання розпорядниками бюджетних коштів.

Рядки 110, 120, 130 "Балансова (залишкова) вартість". Наводиться балансова (залишкова) вартість необоротних активів, яка визначається розрахунковим шляхом як різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротних активів та сумою їх накопиченого зносу.

Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми нарахованого зносу на необоротні активи.

Рядки 112, 122, 132 "Первісна (переоцінена) вартість". Відображається історична (фактична) вартість необоротних активів, за якою вони оприбутковані на баланс установи з урахуванням переоцінки.

Рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво". Призначений для відображення вартості незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення, добудови, реконструкції, модернізації тощо) необоротних активів.

Рядок 145 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових фінансових інвестицій (вкладень) у цінні папери та статутні капітали підприємств.

Розділ II. Оборотні активи

Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, а також інших активів, призначених для реалізації або використання протягом року.

Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, призначеного для видання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідних тварин та інших матеріалів для навчальної мети і науково-дослідних робіт, дорогоцінних та інших металів для протезування, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, дезінфекційних засобів, сироватки, вакцини, крові, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів, перев'язувальних засобів, дрібного медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки тощо), господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб розпорядників бюджетних коштів (електричні лампи, мило, щітки тощо), будівельних матеріалів для поточного ремонту; усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол тощо); поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо); сіна, вівса, інших видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрив та інших матеріалів.

Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 170 "Інші запаси". Наводиться вартість запасів розпорядників бюджетних коштів, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", зокрема:

сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва;

тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;

готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума дебіторської заборгованості. Сума рядка утворюється з таких рядків:

181 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги". Призначений для відображення дебіторської заборгованості за попередньо оплачені матеріальні цінності, роботи та послуги, роботи з капітального будівництва, а також за нараховані та не отримані доходи за послуги, надані розпорядниками бюджетних коштів;

182 "Розрахунки із податків і зборів". Наводиться сума переплат за податками, зборами (обов'язковими платежами), а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, які відносяться до виконання кошторису;

183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська заборгованість Фондів та інших організацій, що проводять страхування, яка відноситься до виконання кошторису;

184 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків". Відображається дебіторська заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку, яка відноситься до виконання кошторису;

185 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Застосовується для відображення дебіторської заборгованості з: батьківської плати за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, навчання дітей у музичних школах, утримання дітей у школах-інтернатах, за харчування дітей в інтернатах при школах; плати за навчання у закладах освіти; плати за проживання мешканцями гуртожитків; плати працівниками за формений одяг та харчування; орендної плати тощо;

186 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181 - 186 і не відноситься до виконання кошторису, у тому числі заборгованість за розрахунками з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; заборгованості установ банків, які ліквідовані; заборгованості за відсотками, нарахованими банком на залишок коштів у національній та іноземній валютах за користування тимчасово вільними коштами, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету.

Рядок 190 "Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів". Відображається сума дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями з внутрівідомчої передачі.

Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в Державному бюджеті України (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання.

Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума короткострокових векселів, що одержані розпорядниками бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством.

Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває в грошових документах, які знаходяться в касі установи (поштових марках, сплачених проїзних документах, сплачених путівках до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування та в інших грошових документах тощо), та про кошти в дорозі.

Сума рядка утворюється з таких рядків:

Рядок 221 "Грошові документи". Відображається сума коштів, що перебуває в грошових документах, які знаходяться в касі установи у національній та іноземній валюті.

Рядок 222 "Грошові кошти в дорозі". Відображається сума коштів, яка перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні, спеціальні реєстраційні, відкриті в органах Казначейства, поточні, відкриті в установі банку рахунки розпорядників бюджетних коштів, але буде зарахована на ці рахунки в наступному місяці. У цьому рядку на початок та на кінець звітного року залишку не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідними нормативно-правовими актами.

Рядок 240 "Рахунки в банках". Відображається залишок невикористаних коштів, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку.

Сума рядка утворюється з таких рядків:

241 "Рахунки загального фонду". Відображається залишок невикористаних коштів загального фонду, що зберігаються розпорядниками бюджетних коштів на поточних рахунках в установі банку. У цьому рядку залишку коштів на кінець звітного періоду (року) не повинно бути, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів спеціального фонду, що обліковується на рахунку в банку на кінець звітного періоду (року), якщо це встановлено відповідним нормативно-правовим актом;

243 "Рахунки в іноземній валюті". Наводиться залишок коштів в іноземній валюті загального чи спеціального фонду бюджету, що належать розпорядникам бюджетних коштів і перебувають на поточних рахунках в установах банків на звітну дату. Сума коштів відображається у фінансовій звітності в національній валюті України та розшифровується в Довідці про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24);

244 "Інші поточні рахунки". Відображається не наведена у рядках 241 - 243 сума коштів, що зберігаються на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження. Сума коштів розшифровується в Довідці про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25).

Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду". Відображається залишок коштів загального фонду бюджету, що перебуває на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Казначейства.

У цьому рядку залишку коштів на початок та кінець звітного року не повинно бути.

Рядок 260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду". Наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Казначейства. Сума рядка утворюється з таких рядків:

261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які надійшли як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; що отримуються бюджетними установами від додаткової (господарської) діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображаються залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетних установ як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

263 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду". На звітну дату відображається залишок невикористаних коштів інших надходжень спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).

У цьому рядку залишку коштів на початок та на кінець звітного року не повинно бути;

264 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". У цьому рядку відображається залишок коштів, отриманих від місцевих бюджетів за операціями з виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. У разі закінчення програми у цьому рядку залишку коштів на кінець звітного року не повинно бути.

Рядок 270 "Інші рахунки в казначействі". У цьому рядку відображаються залишки коштів, які обліковуються на інших рахунках в органах Казначейства, що не зазначені в рядках 250, 260, та залишки коштів, отриманих у тимчасове розпорядження, а також кошти для виплати працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, які зберігаються в касі розпорядників бюджетних коштів на звітну дату в національній та іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України.

Рядок 285 "Поточні фінансові інвестиції". Призначено для обліку наявності та руху поточних фінансових інвестицій.

Розділ III. Витрати

Розділ III "Витрати" призначений для відображення у квартальній фінансовій звітності фактичних видатків і витрат розпорядників бюджетних коштів, проведених у звітному періоді.

У річній фінансовій звітності розділ III "Витрати" не заповнюється у зв'язку з тим, що усі фактичні видатки і витрати розпорядників бюджетних коштів, проведені у звітному році, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результат виконання кошторису за звітний рік.

У графі 3 "На початок звітного року" записів не повинно бути, у графі 4 "На кінець звітного періоду (року)" відображаються суми фактичних видатків, які склалися на кінець звітного періоду (року).

Рядок 290 "Видатки та надання кредитів загального фонду". Наводиться сума проведених фактичних видатків та наданих кредитів розпорядниками бюджетних коштів за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів відповідно до кошторису.

Рядок 300 "Видатки та надання кредитів спеціального фонду". Відображаються фактичні видатки та надані кредити спеціального фонду. Сума рядка утворюється з таких рядків:

301 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як плата за послуги, що надаються згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

302 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень". Наводиться сума фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок надходжень, які отримані бюджетними установами як благодійні внески, гранти, дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

303 "Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду". Наводиться сума фактичних видатків та наданих кредитів спеціального фонду кошторису в частині інших надходжень спеціального фонду та за позиками міжнародних фінансових організацій (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями) та наданих кредитів;

304 "Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, проведених за рахунок коштів, що отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

305 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду, розрахунки за якими здійснено фінансовими казначейськими векселями.

Рядок 310 складається із суми рядків: 110, 120, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 285, 290, 300.

Пасив

Розділ I. Власний капітал

Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення коштів фондів розпорядників бюджетних коштів і фінансових результатів їх діяльності за минулі звітні роки.

Фонди розпорядників бюджетних коштів складаються з фондів у необоротних активах, у малоцінних та швидкозношуваних предметах та у фінансових інвестиціях.

Рядок 330 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума вкладень у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів (з урахуванням суми накопиченого зносу), у незавершене капітальне будівництво (створення, виготовлення), добудівлі, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об'єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію.

Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах". Відображається сума вкладень у фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, строк експлуатації яких не перевищує одного року.

Рядок 345 "Фонд у фінансових інвестиціях". Наводиться сума внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, та фінансових інвестицій у цінні папери.

Рядок 350 "Результат виконання кошторису за загальним фондом". У цьому рядку відображається результат виконання кошторису за загальним фондом. Результат виконання кошторису за загальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості загального фонду тощо.

Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом". У цьому рядку відображається результат виконання кошторису за спеціальним фондом.

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом коригується на звітну дату у разі повернення сум дебіторської заборгованості або списання дебіторської та кредиторської заборгованості спеціального фонду, перерахування (отримання) залишку коштів, що склався на початок року у розпорядників бюджетних коштів вищого (нижчого) рівня (у разі якщо їм законодавчими актами надані такі повноваження), або у разі отримання залишку коштів, перерахованого суб'єктом підприємницької діяльності - юридичною особою, на базі якої створено розпорядника бюджетних коштів, з рахунків, відкритих у банку, та переданих (отриманих) інших активів і зобов'язань тощо.

Показники за рядками 350 та 360 можуть бути від'ємними.

Рядок 370 "Результати переоцінок". Наводиться результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, крім операцій з курсовими різницями, що склався на кінець звітного періоду.

За цим рядком на початок та на кінець звітного року записів не повинно бути, оскільки суми переоцінок у кінці звітного року підсумковими оборотами переносяться на результат виконання кошторису.

Розділ II. Зобов'язання

У розділі II "Зобов'язання" відображаються поточні та довгострокові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів.

Рядок 380 "Довгострокові зобов'язання". Наводяться зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, погашення яких буде проведено після завершення звітного бюджетного періоду відповідно до законодавства.

Рядок 390 "Короткострокові позики". Відображаються короткострокові кредити та позики, одержані розпорядниками бюджетних коштів відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

Рядок 400 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Відображається сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума векселів, виданих розпорядниками бюджетних коштів згідно із законодавством, термін сплати яких установлено протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків:

421 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги". Призначений для відображення кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за отримані товари, роботи і послуги перед постачальниками та підрядниками. Крім того, відображається заборгованість перед підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів з: батьківської плати за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, навчання дітей у музичних школах, утримання дітей у школах-інтернатах, харчування дітей в інтернатах при школах; плати за навчання у закладах освіти; плати за проживання мешканцями гуртожитків; плати працівниками за формений одяг та харчування; орендної плати тощо;

423 "Розрахунки із податків і зборів". Відображається кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за податками та зборами (обов'язковими платежами) до бюджетів та іншими розрахунками, які відносяться до виконання кошторису;

424 "Розрахунки із страхування". Наводиться кредиторська заборгованість перед Фондами та іншими організаціями зі страхування, яка відноситься до виконання кошторису;

425 "Розрахунки із заробітної плати та інших виплат". Відображаються суми кредиторської заборгованості перед працівниками, які перебувають або не перебувають у штаті розпорядників бюджетних коштів, з усіх видів оплати праці, включаючи утримання за товари, продані в кредит торговельними організаціями, заробітної плати працівника з безготівкового перерахування на поточний рахунок в установі банку, членських профспілкових внесків, за виконавчими листами та іншими документами; з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яка відшкодовується за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на оплату праці працівників розпорядників бюджетних коштів; за розрахунками з виплати пільг, субсидій, допомоги і компенсацій;

426 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми кредиторської заборгованості перед студентами й аспірантами вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів зі стипендій;

427 "Розрахунки з підзвітними особами". Відображається кредиторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;

428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів за операціями з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями (правоохоронних органів, органів доходів і зборів тощо);

429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями розпорядників бюджетних коштів, що не ввійшли до рядків 421 - 428, у тому числі з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; з депонованої заробітної плати; за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету. Відображаються також грошові кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я розпорядників бюджетних коштів (правоохоронних органів, органів доходів і зборів тощо) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

Рядок 430 "Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів". Відображається сума кредиторської заборгованості з внутрівідомчої передачі запасів.

Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Відображається сума заборгованості, що виникла при виконанні кошторису, в частині видатків та надання кредитів за окремими програмами, передбаченими в державному та місцевих бюджетах (за придбані та відпущені матеріальні цінності державного резерву, за операціями з кредитування з бюджету тощо). Ця заборгованість не пов'язана з видатками розпорядників бюджетних коштів на їх утримання.

Розділ III. Доходи

Розділ III "Доходи" у квартальній фінансовій звітності призначений для відображення всіх надходжень розпорядників бюджетних коштів, які вони отримують на виконання кошторису. Залежно від джерел утворення доходів у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги.

У річній фінансовій звітності розділ III "Доходи" не заповнюється у зв'язку з тим, що усі доходи розпорядників бюджетних коштів, отримані на виконання кошторису, підсумковими оборотами в кінці звітного року списуються на результати виконання кошторису за звітний період.

У графі 3 "На початок звітного року" записів не повинно бути.

У графі 4 "На кінець звітного періоду (року)" фінансової звітності відображаються отримані та нараховані доходи загального та спеціального фондів, які склалися на кінець звітного періоду.

Рядок 450 "Доходи загального фонду". Наводяться суми коштів, що фактично надійшли на рахунок розпорядників бюджетних коштів із загального фонду бюджету.

Рядок 460 "Доходи спеціального фонду". Відображаються нараховані або отримані доходи спеціального фонду розпорядниками бюджетних коштів. Сума рядка утворюється з таких рядків:

461 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги". Наводяться суми доходу, нарахованого як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; від додаткової (господарської) діяльності; за оренду майна бюджетних установ; надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

462 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень". Призначений для відображення надходжень благодійних внесків, грантів, дарунків; коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; коштів, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право;

463 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду". Відображаються інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями) та позики міжнародних фінансових організацій, які надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки;

464 "Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів". Призначений для відображення надходжень спеціального фонду, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

465 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)". Відображаються інші надходження спеціального фонду - отримані асигнування для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями.

Рядок 470 складається із суми рядків: 330, 340, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460.

Розшифровка позабалансових рахунків

У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишків на початок звітного року, надходження та вибуття протягом звітного періоду (року), залишки на кінець звітного періоду (року): орендованих необоротних активів, активів на відповідальному зберіганні та інше.";

2) у Спеціальному фонді форми N 9д, 9м пункту 3.2:

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"у рядку 130 "Інші надходження спеціального фонду" із загальної суми наводяться списані підсумковими оборотами інші надходження спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями);";

після абзацу чотирнадцятого доповнити пункт новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"у рядку 160 "Інші надходження спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" із загальної суми наводиться сума списаних підсумковими оборотами інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі).".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцятим;

3) у пункті 3.3:

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"у рядку 230 "Інші надходження спеціального фонду (крім власних)" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, позик міжнародних фінансових організацій та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями);";

після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом двадцять другим такого змісту:

"у рядку 260 "Інші надходження спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться інформація про рух сум фінансових казначейських векселів, виданих розпорядникам бюджетних коштів;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцятим;

абзац двадцять восьмий після слів "рух коштів" доповнити словами "у тому числі сум фінансових казначейських векселів,";

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"у графі 7 "Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік" за відповідними рядками із звітів форм N 2д, N 2м (додаток 4); N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-5д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 10) наводиться інформація про суми касових видатків, у тому числі проведених фінансовими казначейськими векселями, та наданих кредитів за звітний рік.";

4) у пункті 3.5:

після абзацу п'ятого доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма N 4-5д) (додаток 9);".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

в абзаці восьмому слова та цифри "форми N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д, N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 9)" замінити словами та цифрами "форми N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-5д, N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 10)";

в абзаці дев'ятому слова та цифри "форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 9)" замінити словом та цифрами "форми N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-5д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 10)";

підпункти 3.5.2, 3.5.3 викласти в такій редакції:

"3.5.2. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 6) складається бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів, які відповідно до законодавства уповноважені розпорядниками бюджетних коштів на виконання заходів та використовують кошти, що отримують бюджетні установи: благодійні внески, гранти та дарунки; кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

3.5.3. "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, які отримують кошти, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ, доходів за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, позик міжнародних фінансових організацій та отриманих асигнувань для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями).";

після підпункту 3.5.4 доповнити пункт новим підпунктом 3.5.5 такого змісту:

"3.5.5. "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)" (форма N 4-5д) (додаток 9) складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів державного бюджету, які отримали асигнування для проведення розрахунків фінансовими казначейськими векселями.".

У зв'язку з цим підпункти 3.5.5, 3.5.6 вважати відповідно підпунктами 3.5.6, 3.5.7;

в абзаці першому підпункту 3.5.7 слова та цифри "за формами N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 9)" замінити словами та цифрами "за формами N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-5д; N 4-3д.1, N 4-3м.1 (додатки 5 - 10)";

в абзаці другому підпункту 3.5.7 слова та цифри "форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д (додатки 5 - 8)" замінити словами та цифрами "форм N 4-1д, N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м; N 4-3д, N 4-3м; N 4-4д; N 4-5д (додатки 5 - 9)";

в абзаці п'ятому підпункту 3.5.7 слова та цифри "формою N 4-3д, N 4-3м (додаток 7)" замінити словами та цифрами "формами N 4-3д, N 4-3м, N 4-5д (додатки 7, 9)";

абзац п'ятнадцятий підпункту 3.5.7 після слів "спеціального фонду" доповнити словами ", у тому числі фінансовими казначейськими векселями,";

абзац дев'ятнадцятий підпункту 3.5.7 викласти в такій редакції:

"у графах "Касові за звітний період (рік)" форм N 4-2д, N 4-2м; N 4-4д, N 4-5д (додатки 6, 8, 9) та "Касові за звітний період (рік), усього" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом надходжень у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, та видатків, проведених фінансовими казначейськими векселями. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки на відновлення касових видатків поточного бюджетного року;";

абзац двадцять третій підпункту 3.5.7 викласти в такій редакції:

"у графах "Фактичні за звітний період (рік)" форм N 4-2д, N 4-2м; N 4-4д, N 4-5д (додатки 6, 8, 9) та "Фактичні за звітний період (рік), усього" форми N 4-1д, N 4-1м (додаток 5) відображаються фактичні видатки за звітний період у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою, стипендіями, видатки, розрахунки за якими проведені фінансовими казначейськими векселями, тощо.";

абзац тридцять другий підпункту 3.5.7 після цифр "N 4-3м.1" доповнити цифрами ", N 4-5д" та після цифри "9" доповнити цифрами ", 10";

5) у пункті 3.6:

в абзаці сімнадцятому слова "за поточний та минулі звітні роки" замінити словами "за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках";

в абзаці двадцять другому слово "усього" виключити;

абзаци двадцять третій, двадцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац двадцять п'ятий вважати абзацом двадцять третім;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Бюджетна кредиторська заборгованість за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету або за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими відсутні бюджетні асигнування або обсяг бюджетної кредиторської заборгованості перевищує бюджетні асигнування відповідно до встановлених законом про Державний бюджет України на поточний бюджетний період та/або переданих в установленому порядку бюджетних призначень відображається у звітності поточного бюджетного періоду за тими кодами бюджетної класифікації, в межах бюджетних асигнувань яких буде здійснюватись погашення такої заборгованості, згідно з рішенням, прийнятим головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим фінансовим органом).

До прийняття відповідного рішення бюджетна звітність за формою N 7д, N 7м складається за тими кодами бюджетної класифікації, за якими виникла кредиторська заборгованість.";

6) у пункті 3.7:

абзаци вісімнадцятий, дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"у графі 7 "Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)" наводиться сума кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, що виникла у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів як виконавців бюджетних програм на дату складання бюджетної звітності при виконанні кошторису (плану використання бюджетних коштів) за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства у поточному та минулих звітних роках за наданими позичальникам кредитами за рахунок коштів бюджету, за вирахуванням сум погашення до бюджету, за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву тощо;

у графі 8 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)" відображаються бюджетні фінансові зобов'язання за придбаними матеріальними цінностями для накопичення (приросту) державного матеріального резерву та попередньою оплатою тощо, що зареєстровані протягом звітного періоду (року) в органах Казначейства та залишились не оплаченими на кінець звітного періоду.";

абзац двадцятий виключити.

4. У главі 4:

1) у пункті 4.2:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"причини наявності кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у Довідці про дебіторську та кредиторську заборгованість, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами";";

в абзаці сьомому слова "рішенням відповідної ради про затвердження місцевого бюджету" замінити словами "рішенням про місцевий бюджет";

в абзаці десятому слова та цифри "Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 N 90, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168 (далі - Інструкція N 90)" замінити словом "законодавства";

2) у пункті 4.3:

слово "відновлювальної" замінити словом "переоціненої";

в абзаці четвертому слова та цифри "Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183" замінити словами та цифрами "Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611 (Положення N 611), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1214/23746";

після абзацу двадцять другого доповнити пункт новими абзацами двадцять третім - двадцять п'ятим такого змісту:

"у рядку 500 "Довгострокові фінансові інвестиції" наводиться сума, яка обліковується за рахунком 15 "Довгострокові фінансові інвестиції" Плану рахунків (Положення N 611);

у рядку 510 "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємства" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 151 "Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємства" Плану рахунків (Положення N 611);

у рядку 520 "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери" наводиться сума, яка обліковується за субрахунком 152 "Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери" Плану рахунків (Положення N 611);".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - сорок шостий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - сорок дев'ятим;

в абзацах двадцять шостому - тридцять сьомому відповідно цифри "500, 600, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620" замінити відповідно цифрами "600, 700, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 720";

абзац двадцять сьомий після цифр "400" доповнити цифрами ", 500";

після абзацу тридцять сьомого доповнити пункт новим абзацом тридцять восьмим такого змісту:

"у рядку 730 "Довгострокові фінансові інвестиції" наводиться вартість довгострокових фінансових інвестицій, придбаних протягом року;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок дев'ятий вважати відповідно абзацами тридцять дев'ятим - п'ятдесятим;

в абзацах тридцять дев'ятому - сорок дев'ятому відповідно цифри "630, 640, 650, 700, 710, 720, 721, 722, 730, 740, 750" замінити відповідно цифрами "740, 750, 760, 800, 810, 820, 821, 822, 830, 840, 850";

після абзацу сорок дев'ятого доповнити пункт новим абзацом п'ятдесятим такого змісту:

"у рядку 860 "Довгострокові фінансові інвестиції" наводиться вартість вибуття (вилучення) довгострокових фінансових інвестицій;".

У зв'язку з цим абзац п'ятдесятий вважати абзацом п'ятдесят першим;

абзац п'ятдесят перший викласти в такій редакції:

"у рядку 870 "Інші вибуття" наводиться сума зменшення вартості необоротних активів, не відображена в рядках 810 - 860.";

в абзаці третьому пункту 4.4 слово "учбових" замінити словом "навчальних";

4) в абзаці шістнадцятому пункту 4.5 слово та цифри "Інструкції N 90" замінити словами "інших нормативно-правових актів";

5) пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19).

У цій довідці відображається дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, що здійснювались розпорядниками бюджетних коштів, але відповідно до законодавства не належить до виконання кошторису, а також кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства.

До довідки включається заборгованість за:

виплатою допомоги і компенсацій, у тому числі громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; розрахунками за коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів; розрахунками за депозитними операціями; відсотками, нарахованими за користування тимчасово вільними коштами установами банків на залишок коштів у національній та іноземній валютах, якщо зазначене передбачено нормативно-правовими актами, крім відсотків, які отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади; довгостроковими зобов'язаннями; короткостроковими позиками; поточною заборгованістю за довгостроковими зобов'язаннями; короткостроковими векселями виданими, отриманими (за винятком тієї заборгованості, джерелом погашення якої будуть кошторисні призначення); сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету, тощо; розрахунками з депонентами; іншою заборгованістю, що не належить до виконання кошторису і не включається до форми N 7д, N 7м, а також кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства.

У цій довідці у разі наявності наводиться інформація про фінансові зобов'язання, взяті протягом поточного звітного періоду (року) та попередніх бюджетних періодів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України, рішенням про місцевий бюджет.";

6) пункт 4.16 після слів "інформація про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду" доповнити словами "за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства";

7) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"4.23. Довідка про стан фінансових казначейських векселів (додаток 36). У довідці наводиться інформація про отримані фінансові казначейські векселі і їх індосацію в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, економічної класифікації видатків бюджету та індосатів.".

5. Доповнити Порядок новою главою такого змісту:

"5. Адміністративні послуги

Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету (додаток 38). Ця довідка складається установами, які відповідно до законодавства надають адміністративні послуги, плата за які зараховується до бюджету. У довідці наводиться інформація про суми нарахованих зобов'язань перед бюджетом та суми фактичних надходжень до бюджету за надані адміністративні послуги в розрізі видів адміністративних послуг.".

6. У додатках 4 - 7, 10, 15, 24 - 30, 33 - 34 до Порядку слова "Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів" замінити словами "Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96)".

7. Доповнити Порядок новими додатками 9, 36, 38, що додаються.

8. Додатки 1 - 3, 11, 12, 16, 17, 19, 37 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Додаток 1
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

БАЛАНС (форма N 1)

на 20__ р.

 

 

Коди

Установа __

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96) ____
__

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

   Балансова (залишкова) вартість

110

 

 

   Знос

111

 

 

   Первісна (переоцінена) вартість

112

 

 

Основні засоби

 

 

 

   Балансова (залишкова) вартість

120

 

 

   Знос

121

 

 

   Первісна (переоцінена) вартість

122

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

   Балансова (залишкова) вартість

130

 

 

   Знос

131

 

 

   Первісна (переоцінена) вартість

132

 

 

Незавершене капітальне будівництво

140

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

145

 

 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

 

 

Інші запаси

170

 

 

Дебіторська заборгованість

180

 

 

   Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

 

 

   Розрахунки із податків і зборів

182

 

 

   Розрахунки із страхування

183

 

 

   Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

 

 

   Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

 

 

   Розрахунки з підзвітними особами

186

 

 

   Розрахунки за іншими операціями

187

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

 

 

Інші кошти

220

 

 

   Грошові документи

221

 

 

   Грошові кошти в дорозі

222

 

 

Рахунки в банках

240

 

 

   Рахунки загального фонду

241

 

 

   Рахунки спеціального фонду

242

 

 

   Рахунки в іноземній валюті

243

 

 

   Інші поточні рахунки

244

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

 

 

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

 

 

   Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

 

 

Інші рахунки в казначействі

270

 

 

Каса

280

 

 

Поточні фінансові інвестиції

285

 

 

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

 

 

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

 

 

   Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

 

 

   Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

 

 

   Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

 

 

   Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

 

 

   Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)

305

 

 

БАЛАНС

310

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

 

 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

 

 

Фонд у фінансових інвестиціях

345

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

 

 

Результати переоцінок

370

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

380

 

 

Короткострокові позики

390

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

 

 

Короткострокові векселі видані

410

 

 

Кредиторська заборгованість

420

 

 

   Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

 

 

   Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

 

 

   Розрахунки із податків і зборів

423

 

 

   Розрахунки із страхування

424

 

 

   Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

 

 

   Розрахунки зі стипендіатами

426

 

 

   Розрахунки з підзвітними особами

427

 

 

   Розрахунки за депозитними сумами

428

 

 

   Розрахунки за іншими операціями

429

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

 

 

Розрахунки за окремими програмами

440

 

 

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

450

 

 

Доходи спеціального фонду

460

 

 

   Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

 

 

   Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

 

 

   Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

 

 

   Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

 

 

   Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)

465

 

 

БАЛАНС

470

 

 

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

N з/п

Назва рахунку позабалансового обліку

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

1

01 "Орендовані необоротні активи"

 

 

 

 

2

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

 

 

 

 

3

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

 

 

 

 

4

05 "Гарантії та забезпечення"

 

 

 

 

5

06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства

 

 

 

 

6

07 "Списані активи та зобов'язання"

 

 

 

 

7

08 "Бланки документів суворої звітності"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 2
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма N 9д, N 9м)
за 20__ рік

 

 

Коди

Установа __

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96)__

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

За попередній звітний рік

За звітний рік

1

2

3

4

Загальний фонд

 

Х

Х

Отримані доходи

010

Х

 

Видатки та надання кредитів

020

Х

 

   у тому числі:
   поточні

021

Х

 

   капітальні

022

Х

 

   надання кредитів

023

Х

 

Списані недостачі

030

Х

 

Списана заборгованість (+; -)

040

Х

 

   у тому числі:
   дебіторська

041

Х

 

   кредиторська

042

Х

 

Результат переоцінок (+; -)

050

Х

 

   у тому числі:
уцінка

051

Х

 

   дооцінка

052

Х

 

Інші видатки

060

Х

 

Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

090

 

 

Спеціальний фонд

 

Х

Х

Отримані доходи

100

Х

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

110

Х

 

   у тому числі:
   плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

111

Х

 

   надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

112

Х

 

   плата за оренду майна бюджетних установ

113

Х

 

   надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

114

Х

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

120

Х

 

   у тому числі:
   благодійні внески, гранти та дарунки

121

Х

 

   кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

122

Х

 

   кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

123

Х

 

Інші надходження спеціального фонду

130

Х

 

Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

140

Х

 

Надходження позик міжнародних фінансових організацій

150

Х

 

Інші надходження спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)

160

 

 

Перераховано залишок

200

Х

 

Отримано залишок

300

Х

 

Видатки та надання кредитів

400

Х

 

   у тому числі:
   поточні

401

Х

 

   капітальні

402

Х

 

   надання кредитів

403

Х

 

Списані недостачі

500

Х

 

Списана заборгованість (+; -)

600

Х

 

   у тому числі:
   дебіторська

601

Х

 

   кредиторська

602

Х

 

Результат переоцінок (+; -)

700

Х

 

   у тому числі
   уцінка

701

Х

 

   дооцінка

702

Х

 

Інші видатки

800

Х

 

Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

900

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 3
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1)

Звіт
про рух грошових коштів
за 20__ рік

 

 

Коди

Установа __

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96) _____

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Надходження за звітний рік

Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік

Залишок на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальний фонд - усього:

100

 

Х

Х

 

 

 

у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби України

101

Х

Х

Х

 

 

Х

рахунки в установах банків

102

 

Х

Х

 

 

 

Спеціальний фонд - усього:

200

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби України

201

 

 

 

 

 

 

рахунки в установах банків

202

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ - перша група

210

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

211

Х

Х

Х

 

Х

Х

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

212

Х

Х

Х

 

Х

Х

плата за оренду майна бюджетних установ

213

Х

Х

Х

 

Х

Х

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

214

Х

Х

Х

 

Х

Х

Власні надходження бюджетних установ - друга група

220

 

 

Х

 

 

 

у тому числі:
благодійні внески, гранти та дарунки

221

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

222

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

223

Х

Х

Х

 

Х

Х

Інші надходження спеціального фонду (крім власних)

230

 

 

Х

 

 

 

Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*

240

 

 

Х

 

 

 

Кошти міжнародних фінансових організацій

250

 

 

Х

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду (фінансові казначейські векселі)

260

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші рахунки:

300

 

Х

Х

 

 

 

в органах Державної казначейської служби України

301

 

Х

Х

 

 

 

в установах банків

302

 

Х

Х

 

 

 

Усього (100 + 200 + 300)

400

 

 

 

 

 

 


* За коштами державного бюджету.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 9
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац сьомий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(фінансові казначейські векселі) (форма N 4-5д),
за 20__ р.

 

 

Коди

Установа ________

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _______

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання __________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___

Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

020

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Оплата праці

2110

040

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Заробітна плата

2111

050

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Нарахування на оплату праці

2120

070

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

080

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

160

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

180

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

190

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

220

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

230

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

240

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

250

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

260

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

270

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

280

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

290

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

300

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

310

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

320

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Стипендії

2720

330

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Інші виплати населенню

2730

340

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Інші поточні видатки

2800

350

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

360

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

370

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

380

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

390

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

400

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

410

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

420

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

430

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

440

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

450

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

460

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

470

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

480

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

490

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

500

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

510

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

520

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

530

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

540

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

550

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

630

Х

 

Х

Х

Х

Х


1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 11
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац дев'ятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м)
на 20__ р.

 

 

Коди

Установа ___

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _____

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96) ________

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _

Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники

КЕКВ

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

прострочена

термін оплати якої не настав

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Доходи

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Видатки - усього на утримання установи

Х

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу1

3100

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 560 не заповнюються.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 12
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац десятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1)

Звіт
про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1)
на 20__ р.

 

 

Коди

Установа ___

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _____

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96) ________

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _

Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.
Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)1

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

Видатки та надання кредитів

Х

010

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

020

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

030

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

040

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

050

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

060

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

070

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

080

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

090

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

100

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

110

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

120

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

130

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

140

 

 

 

 

 


1 Графа 8 у рядках з 080 до 140 в річній бюджетній звітності не заповнюється.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 16
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац другий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

Звіт
про рух необоротних активів (форма N 5)
на __________ 20__ р.

 

 

Коди

Установа __

за ЄДРПОУ

 

 

 

 


Територія _

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___

за КОПФГ

Код виду економічної діяльності ____

за КВЕД

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96) _____

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

2

3

4

Основні засоби

100

 

 

    з них:
Будинки та споруди (103)

110

 

 

      з них житлові будинки

111

 

 

Машини та обладнання (104)

120

 

 

Транспортні засоби (105)

130

 

 

Інструменти, прилади та інвентар (106)

140

 

 

Робочі і продуктивні тварини (107)

150

 

 

Багаторічні насадження (108)

160

 

 

Інші основні засоби (109)

170

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

200

 

 

   з них:
Бібліотечні фонди (112)

210

 

 

Білизна, постільні речі, одяг та взуття (114)

220

 

 

Нематеріальні активи

300

 

 

   з них:
Авторські та суміжні з ними права (121)

310

 

 

      з них програмне забезпечення

311

 

 

Інші нематеріальні активи (122)

320

 

 

Незавершене капітальне будівництво

400

 

 

   з них:
Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами (141)

410

 

 

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами (142)

420

 

 

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами (143)

430

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції (15)

500

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств (151)

510

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери (152)

520

 

 

Разом необоротних активів

600

 

 

Показники

Код рядка

За звітний рік

1

2

3

Зміни в необоротних активах

Збільшено необоротних активів - разом

700

 

Надійшло необоротних активів

710

 

у тому числі:
від придбання за рахунок видатків загального фонду

711

 

від придбання, безкоштовного отримання за рахунок видатків спеціального фонду

712

 

з них за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків

713

 

після закінчення капітального будівництва

714

 

після завершення добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації

715

 

від виготовлення власними силами

716

 

Незавершене капітальне будівництво

720

 

Довгострокові фінансові інвестиції

730

 

Отримано в межах головних розпорядників бюджетних коштів

740

 

Дооцінено необоротні активи

750

 

у тому числі придбані за рахунок:
коштів загального фонду

751

 

коштів спеціального фонду

752

 

Інші надходження

760

 

Зменшено необоротних активів - разом

800

 

Продано

810

 

Безоплатно передано

820

 

у тому числі:
у межах головних розпорядників бюджетних коштів

821

 

іншим установам

822

 

Списано як непридатні

830

 

Уцінено необоротні активи

840

 

у тому числі придбані за рахунок:
коштів загального фонду

841

 

коштів спеціального фонду

842

 

Незавершене капітальне будівництво

850

 

Довгострокові фінансові інвестиції

860

 

Інші вибуття

870

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 17
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац третій підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

Звіт
про рух матеріалів і продуктів харчування (форма N 6)
на 20__ р.

 

 

Коди

Установа __

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96) _____

Періодичність: річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

Витрачено на потреби установи за звітний рік

1

2

3

4

5

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей (231)

010

 

 

 

      з них:
      дорогоцінні метали

011

 

 

 

      скло

012

 

 

 

      реактиви

013

 

 

 

Продукти харчування (232)

020

 

 

 

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)

030

 

 

 

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

040

 

 

 

      з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

041

 

 

 

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

050

 

 

 

Тара (236)

060

 

 

 

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)

070

 

 

 

Інші матеріали (239)

080

 

 

 

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 - 239)

100

 

 

 

Показники

Код рядка

За звітний рік

1

2

3

Надходження - разом

200

 

у тому числі за рахунок:

 

 

коштів загального фонду бюджету

210

 

коштів спеціального фонду бюджету

220

 

      з них:
      гранти, дарунки

221

 

      надлишків

222

 

безоплатних надходжень у межах головних розпорядників бюджетних коштів

230

 

дооцінки майна

240

 

у тому числі придбаного за рахунок:
коштів загального фонду

241

 

коштів спеціального фонду

242

 

інших надходжень

250

 

Вибуття - разом

300

 

            у тому числі:

 

 

витрачено на господарські потреби

310

 

списано внаслідок недостач, виявлених при інвентаризації

320

 

      з них:
      винних осіб не встановлено

321

 

      віднесено на рахунок винних осіб

322

 

безоплатно передано в межах головних розпорядників бюджетних коштів

330

 

списано непридатні

340

 

реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування

350

 

уцінено майно

360

 

у тому числі придбане за рахунок:
коштів загального фонду

361

 

коштів спеціального фонду

362

 

інші вибуття

370

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 19
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац п'ятий підпункту 2.4.1 пункту 2.4)

Довідка
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами",
на 20__ р.

 

 

Коди

Установа __

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96) _____

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Назва показників

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

дебет

кредит

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

Допомога і компенсації громадянам

010

 

 

 

 

допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

011

 

 

 

 

допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання

012

 

 

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

020

 

 

 

 

Розрахунки за депозитними операціями

030

 

 

 

 

з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями

031

 

 

 

 

у залишках коштів на рахунках

032

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

040

 

 

 

 

Короткострокові позики

050

 

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

060

 

 

 

 

Короткострокові векселі

070

 

 

 

 

Заборгованість за сумою збитків, яка підлягає перерахуванню до бюджету тощо

080

 

 

 

 

Розрахунки з депонентами

090

 

 

 

 

Розрахунки за відсотками, нарахованими установами банків на залишки коштів у національній та іноземній валютах за сумою, яка підлягає перерахуванню до бюджету

100

 

 

 

 

Заборгованість ліквідаційних комісій банків

110

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства

120

Х

 

Х

 

Розрахунки за іншими операціями

130

 

 

 

 

у тому числі:

131

 

 

 

 

 

132

 

 

 

 

 

133

 

 

 

 

 

134

 

 

 

 

 

135

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

139

 

 

 

 

Разом

140

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 36
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(абзац дев'ятий пункту 2.2)

Довідка
про стан фінансових казначейських векселів
станом на 20__ р.

 

 

Коди

Установа ___

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _____

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _                                     ____

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Код бюджетної класифікації

Отримано фінансовий казначейський вексель

Індосація фінансового казначейського векселя*

КПКВ

КЕКВ

серія, номер

дата видачі

дата погашення

сума

індосат

код за ЄДРПОУ індосата

дата індосації

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по КПКВ

х

х

х

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по КПКВ

х

х

х

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

 

х

х

х

 


* Перша індосація фінансового казначейського векселя.

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 

 

Додаток 37
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.5)

Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності

N з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

I. Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

Форма N 1 "Баланс" (додаток 1)

1

Рядок 110, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4

2

Рядок 120, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4

3

Рядок 130, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4

4

Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4

52

Сума рядків 112, 122, 132, 140, 145, графи 3 і 4

Форма N 5, рядок 600, графи 3 і 4

6

Рядок 145, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 345 мінус рядок 285, графи 3 і 4

7

Рядок 145, графи 3 і 4

Форма N 5, рядок 500, графи 3 і 4

82

Рядок 150, графи 3 і 4

Форма N 6, рядок 100, графи 3 і 4

9

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 340, графи 3 і 4

10

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4

11

Рядок 200, графи 3 і 4

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графи 4 і 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

12

Рядок 210, графи 3 і 4

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19), рядок 070, графи 3 і 5

13

Рядок 220, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 221 і 222, графи 3 і 4

14

Форма N 1, рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 плюс рядок 210, графа 3

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 19, рядок 140, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

15

Форма N 1, рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 плюс рядок 210, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 19, рядок 140, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

16

Рядок 240, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 241 - 244, графи 3 і 4

17

Рядок 243, графа 4

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24), рядок "Разом", графа 4

18

Рядок 244, графа 4

Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 25), рядок "Усього", графа 4

19

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 261 до 264, графи 3 і 4

20

Рядок 261, графи 3 і 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графи 5 і 14

21

Рядок 262, графи 3 і 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графи 5 і 11

22

Рядок 263, графи 3 і 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графи 6 і 11

23

Рядок 264, графи 3 і 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графи 5 і 10

24

Рядок 285, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 345 мінус рядок 145, графи 3 і 4

251

Рядок 290, графа 4

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

261

Рядок 300, графа 4

Форма N 1, сума рядків від 301 до 305, графа 4

271

Рядок 301, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 12

281

Рядок 302, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 10

291

Рядок 303, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 16

301

Рядок 304, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 9

31

Рядок 305, графа 4

Форма N 4-5д, рядок 010, графа 8

32

Рядок 310, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 110, 120, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 285, 290, 300, графи 3 і 4

33

Рядок 345, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 145 і 285, графи 3 і 4

34

Рядок 350, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м, рядок 090, графи 3 і 4

35

Рядок 360, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м, рядок 900, графи 3 і 4

36

Рядок 420, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4

37

Рядок 460, графа 4

Форма N 1, сума рядків від 461 до 465 графа 4

38

Рядок 461, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 8

39

Рядок 462, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8

40

Рядок 463, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11

41

Рядок 464, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

42

Рядок 465, графа 4

Форма N 4-5д, рядок 010, графа 6

43

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 19, рядок 140, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок "Разом", графа 2, додаток 34

44

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 19, рядок 140, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок "Разом", графа 3, додаток 34

45

Рядок 470, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 330, 340, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, графи 3 і 4

46

Рядок 470, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 310, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" (додаток 2)2

1

2

3

1

Рядок 010, графа 4

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

2

Рядок 020, графа 4

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

3

Рядок 021, графа 4

Форма N 2д, N 2м, рядок 020, графа 9

4

Рядок 022, графа 4

Форма N 2д, N 2м, рядок 360, графа 9

5

Рядок 023, графа 4

Форма N 2д, N 2м, рядок 560 плюс рядок 610, графа 9

6

Рядок 041, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7

7

Рядок 042, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 12

8

Рядок 090, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 350, графи 3 і 4

9

Рядок 090, графа 4

Рядок 010 мінус рядок 020 мінус рядок 030 плюс (мінус) рядок 040 плюс (мінус) рядок 050 мінус рядок 060, графа 4 плюс (мінус) рядок 090, графа 3

10

Рядок 110, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 8

11

Рядок 120, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8

12

Рядок 130, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

13

Рядок 140, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

14

Рядок 150, графа 4

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

15

Рядок 160, графа 4

Форма N 4-5д, рядок 010, графа 6

16

Рядок 200, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 плюс форма N 4-4д, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 9

17

Рядок 300, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7

18

Рядок 400, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 040, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 16 плюс форма N 4-5д, рядок 010, графа 8

19

Рядок 401, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 080, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 070, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 020, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 050, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 020, графа 16 плюс форма N 4-5д, рядок 020, графа 8

20

Рядок 402, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 420, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 410, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 360, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 390, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 360, графа 16 плюс форма N 4-5д, рядок 360, графа 8

21

Рядок 403, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 550 плюс рядок 640, графа 10 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 550 плюс рядок 640, графа 16

22

Рядок 601, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7

23

Рядок 602, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 12

24

Рядок 900, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 360, графи 3 і 4

25

Рядок 900, графа 4

Рядок 100 мінус рядок 200 плюс рядок 300 мінус рядок 400 мінус рядок 500 плюс (мінус) рядок 600 плюс (мінус) рядок 700 мінус рядок 800, графа 4 плюс (мінус) рядок 900, графа 3

Звіт про рух грошових коштів (додаток 3)2

1

2

3

1

Рядок 100, за всіма графами

Рядок 101 плюс рядок 102, за всіма графами

2

Рядок 102, графа 3

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6

3

Рядок 102, графа 8

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10

4

Рядок 102, графа 8

Форма N 1, рядок 241, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24), рядок "Разом", графа 5

5

Рядок 200, за всіма графами

Рядок 201 плюс рядок 202, за всіма графами

6

Рядок 200, за всіма графами

Сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, 260, за всіма графами

7

Рядок 202, графа 8

Форма N 1, рядок 242, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24), рядок "Разом", графа 6

8

Рядок 210, графа 3

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5

9

Рядок 210, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 6

10

Рядок 210, графа 5

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7

11

Рядок 210, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 9

12

Рядок 210, графа 7

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 10

13

Рядок 210, графа 8

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 14

14

Рядок 201, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 260, графи 3 і 4

15

Рядок 211, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 020, графа 9

16

Рядок 212, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 030, графа 9

17

Рядок 213, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 040, графа 9

18

Рядок 214, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 050, графа 9

19

Рядок 220, графа 3

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5

20

Рядок 220, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 6

21

Рядок 220, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 8

22

Рядок 220, графа 7

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 9

23

Рядок 220, графа 8

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 11

24

Рядок 221, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 020, графа 8

25

Рядок 222, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 030, графа 8

26

Рядок 223, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7

27

Рядок 230, графа 3

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 6

28

Рядок 230, графа 6

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8

29

Рядок 230, графа 7

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 9

30

Рядок 230, графа 8

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 11

31

Рядок 240, графа 3

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5

32

Рядок 240, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 6

33

Рядок 240, графа 6

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

34

Рядок 240, графа 7

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 8

35

Рядок 240, графа 8

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10

36

Рядок 240, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 264, графи 3 і 4

37

Рядок 250, графа 3

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 7

38

Рядок 250, графа 4

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 9

39

Рядок 250, графа 6

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11

40

Рядок 250, графа 7

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 14

41

Рядок 250, графа 8

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 18

42

Рядок 260, графа 6

Форма N 4-5д, рядок 010, графа 6

43

Рядок 260, графа 7

Форма N 4-5д, рядок 010, графа 7

44

Рядок 300, за всіма графами

Рядок 301 плюс рядок 302, за всіма графами

45

Рядок 301, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 270, графи 3 і 4

46

Рядок 302, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 244, графи 3 і 4

47

Рядок 400, за всіма графами

Рядок 100 плюс рядок 200 плюс рядок 300, за всіма графами

Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів" (додаток 16)2

1

2

3

1

Рядок 100, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 122, графи 3 і 4

2

Рядок 200, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 132, графи 3 і 4

3

Рядок 300, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 112, графи 3 і 4

4

Рядок 400, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 140, графи 3 і 4

5

Рядок 500, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 145, графи 3 і 4

6

Рядок 500, графи 3 і 4

Форма N 5, сума рядків 510 і 520, графи 3 і 4

7

Рядок 600, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 112, 122, 132, 140, 145, графи 3 і 4

8

Рядок 600, графи 3 і 4

Форма N 5, сума рядків 100, 200, 300, 400, 500, графи 3 і 4

9

Рядок 600, графа 4

Форма N 5, рядок 600, графа 3 плюс рядок 700, графа 3 мінус рядок 800, графа 3

10

Рядок 700, графа 3

Форма N 5, сума рядків 710, 720, 730, 740, 750, 760, графа 3

11

Рядок 800, графа 3

Форма N 5, сума рядків 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, графа 3

12

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 740, графа 3

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма N 5, рядок 821, графа 3

Форма N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (додаток 17)2

1

2

3

1

Рядок 100, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 150, графи 3 і 4

2

Рядок 100, графа 4

Форма N 6, рядок 100, графа 3 плюс рядок 200, графа 3 мінус рядок 300, графа 3

3

Рядок 200, графа 3

Форма N 6, сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, графа 3

4

Рядок 300, графа 3

Форма N 6, сума рядків 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, графа 3

5

Рядок 100, графа 5

Форма N 6, рядок 310, графа 3

6

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 230, графа 3

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма N 6, рядок 330, графа 3

Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" (додаток 18)2

1

2

3

1

Рядок 011, графа 3

Форма N 1, рядок 184, графа 3 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19), рядок 080, графа 3

2

Рядок 012, графа 3

Форма N 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 6, графа 3

3

Рядок 080, графа 3

Форма N 15, рядок 010 плюс рядок 020 мінус рядок 030 мінус рядок 040 мінус рядок 060 мінус рядок 070, графа 3

4

Рядок 081, графа 3

Форма N 1, рядок 184, графа 4 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19), рядок 080, графа 5

5

Рядок 082, графа 3

Форма N 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 6, графа 6

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 19)

1

2

3

1

Рядок 020, графи 3 і 5

Форма N 1, рядок 190, графи 3 і 4

2

Рядок 020, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 430, графи 3 і 4

3

Рядок 030, за всіма графами

Рядок 031 плюс рядок 032, за всіма графами

4

Рядок 031, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 428, графи 3 і 4

5

Рядок 040, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 380, графи 3 і 4

6

Рядок 050, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 390, графи 3 і 4

7

Рядок 060, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 400, графи 3 і 4

8

Рядок 070, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 410, графи 3 і 4

9

Рядок 130, за всіма графами

Сума рядків від 131 до 139, за всіма графами

10

Рядок 140, за всіма графами

Сума рядків 010, 020, 030, 040 - 130, за всіма графами

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників вищого рівня (додаток 23)2

1

2

3

1

Підсумковий рядок, графа 4

Форма N 1, рядок 260, графа 4

2

Підсумковий рядок, графа 5

Форма N 1, рядок 241, графа 4

3

Підсумковий рядок, графа 6

Форма N 1, рядок 242, графа 4

II. Звірка показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів бюджетної та фінансової звітності

Форма N 2д, N 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (додаток 4)

1

2

3

1

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 24), рядок "Разом", графа 5

22

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 9д, N 9м, рядок 020, графа 4

31

Зведена форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 450, графа 4

4

Форма N 2д, N 2м, за всіма рядками, графа 10

Форма N 2д, N 2м, за всіма рядками, графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8

Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду (додатки 5, 6, 7, 8, 9, 10)

1

2

3

1

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 14

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 плюс графа 9 мінус рядок 070, графа 10

2

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 11

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 8 мінус рядок 060, графа 9

3

Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма рядками, графа 11

Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 7 плюс графа 8 мінус графа 9

4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус рядок 040, графа 8

5

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 17

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус графа 13

6

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 18

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 7 мінус графа 9 плюс графа 11 мінус графа 14

7

Форма N 4-5д, рядок 010, графа 6

Довідка про стан фінансових казначейських векселів (додаток 36), рядок усього, графа 7

8

Форма N 4-5д, рядок 010, графа 7

Довідка про стан фінансових казначейських векселів (додаток 36), рядок усього, графа 11

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 33)

1

2

3

1

Рядок "Разом", графа 3

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 4

2

Рядок "Разом", графа 7

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 5

3

Рядок "Разом", графа 6

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 7

4

Рядок "Разом", графа 9

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 6


1 Звірка показників, яка здійснюється при складанні квартальної фінансової та бюджетної звітності.

2 Звірка показників, яка здійснюється при складанні річної фінансової та бюджетної звітності.

Без позначки - звірка показників, яка здійснюється у квартальній і річній фінансовій та бюджетній звітності.

 

Додаток 38
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(глава 5)

Довідка
про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету

на 20__ р.

 

 

Коди

Установа __

за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ___

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету__

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (Наказ N 96) __
__

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

Код класифікації доходів бюджету

Найменування виду адміністративної послуги

Сума нарахованих зобов'язань перед бюджетом за надані адміністративні послуги

Сума фактичних надходжень до бюджету за надані адміністративні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_______
(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)

"___" 20__ року

 

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.