МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2012

м. Київ

N 384


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 липня 2012 р. за N 1229/21541

Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі акти, що додаються:

1.1. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин.

1.2. Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин.

2. Департаменту землеробства (Демидов О. А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України

В. М. Горжеєв


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
02.07.2012 N 384


ДЕРЖАВНА
ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел: (044) 279-12-70, факс: (044) 279-48-83, www.vet.gov.ua

_
_
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)


АКТ
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин
(далі - акт)

N ______ від 20__ р.

Населений пункт
__
__
                                                                 (назва населеного пункту, району, області, міста)
__
                (сфера нагляду (контролю) та вид господарської діяльності, здійснюваної суб'єктом господарювання)
__
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
__
             (код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
             (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
               облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
                                                                                            мають відмітку у паспорті))
__
                                                                      (місцезнаходження або місце проживання)

Перевірено: ____
                                              (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або
                                         прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)


Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  N  

Направлення на перевірку від   N  

  планова

  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години


Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи:
__
                                                                               (найменування органу контролю)
__
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
__
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__


Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з  по  

Акт перевірки від  

  була у період з  по  

Акт перевірки від  


Скорочення та позначення

N з/п

Повна назва

Скорочення

1

Закон України "Про карантин рослин"

ЗУ N 3348-XII

2

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

ЗУ N 877-V

3

Так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

ТАК

4

Ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

НІ

5

Не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється

НВ

6

Не перевірялося

НП


I. Загальні та спеціальні питання, що підлягають перевірці

N з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Особа, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею рослинами і рослинними продуктами:

 

стаття 12 ЗУ N 3348-XII

1.1

Виконує фітосанітарні правила та здійснює фітосанітарні заходи

 

 

 

 

абзац другий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

1.2

Виконує розпорядження державного органу фітосанітарного нагляду (контролю) щодо проведення відповідних карантинних заходів

 

 

 

 

абзац третій частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

1.3

Зареєстрована у відповідному державному органі фітосанітарного нагляду (контролю), якщо це вимагається згідно із статтею 27 ЗУ N 3348-XII

 

 

 

 

абзац четвертий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

1.4

Подає на вимогу спеціалістів державного органу фітосанітарного нагляду (контролю) відомості про об'єкти регулювання

 

 

 

 

абзац п'ятий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

1.5

Здійснює систематичний моніторинг земельних угідь, які належать їм на правах власності або користування, а також потужностей (об'єктів), на яких здійснюється виробництво та/або обіг рослин, продуктів рослинного походження, з метою виявлення регульованих шкідливих організмів

 

 

 

 

абзац шостий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

1.6

Надає інспекторам з карантину рослин безперешкодно доступ до об'єктів регулювання на будь-якій стадії виробництва, переробки чи обігу для проведення інспектування, перевірки документації та відбору зразків від об'єктів регулювання для визнання їх фітосанітарного стану в порядку, передбаченому ЗУ N 3348-XII

 

 

 

 

абзац сьомий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

1.7

Сприяє проведенню карантинних заходів у карантинних та прилеглих до них зонах у разі виявлення карантинних організмів

 

 

 

 

абзац восьмий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII

1.8

Зберігає усі фітосанітарні сертифікати, карантинні сертифікати та карантинні дозволи протягом одного року, починаючи з дати видачі

 

 

 

 

абзац дев'ятий частини четвертої статті 12 ЗУ N 3348-XII


II. Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V


IV. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта, що мають місце з боку суб'єкта господарювання*

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 * Розділи III, IV цього Акта перевірки заповнюються виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

Цей акт складено у двох примірниках, один примірник вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, другий зберігається в органі, що здійснив перевірку.


Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу контролю:

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)


Примірник цього акта отримано

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання керівником та/або уповноваженими ним
особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього акта

__
__
__
__


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
02.07.2012 N 384


ДЕРЖАВНА
ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
01001, Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел: (044) 279-12-70, факс: (044) 279-48-83, www.vet.gov.ua

_
_
(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)


АКТ
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин
(далі - акт)

N ______ від 20__ р.

Населений пункт
__
__
                                                                (назва населеного пункту, району, області, міста)
__
                 (сфера нагляду (контролю) та вид господарської діяльності здійснюваної суб'єктом господарювання)
__
                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
__
             (код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
              (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
                облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
                                                                                          мають відмітку у паспорті))
__
                                                                            (місцезнаходження або місце проживання)

Перевірено: ____
                                            (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або
                                        прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, його місце проживання, телефон)


Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ від  N  

Направлення на перевірку від  N  

  планова

  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

число

місяць

рік

години


Особи, що беруть участь у заході

Посадові особи (найменування органу контролю): _______
                                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:
__
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__


Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова

Позапланова

  не було взагалі

  не було взагалі

  була у період з  по 

Акт перевірки від  

  була у період з  по  

Акт перевірки від  


Скорочення та позначення

N з/п

Повна назва

Скорочення

1

Закон України "Про захист рослин"

ЗУ N 180-XIV

2

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

ЗУ N 86/95-ВР

3

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

ЗУ N 877-V

4

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1378 "Про затвердження порядків видачі погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин, сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження вимогам щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів і сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів"

Постанова КМУ
від 28.12.2011 N 1378

5

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року N 746 "Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами"

Постанова КМУ
від 18.09.95 N 746

6

Так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

ТАК

7

Ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

НІ

8

Не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється

НВ

9

Не перевірялося

НП


I. Загальні та спеціальні питання, що підлягають перевірці

N з/п

Питання, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Дотримання вимог щодо повідомлення суб'єктом господарювання відповідного органу державного фітосанітарного нагляду (контролю) про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин

 

 

 

 

абзац п'ятий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

2

Наявність сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів

 

 

 

 

абзац шостий частини другої статті 18, абзац одинадцятий частини другої статті 21 ЗУ N 180-XIV, постанова КМУ від 28.12.2011 N 1378

3

Додержання суб'єктом господарювання регламентів зберігання, транспортування, застосування та торгівлі засобами захисту рослин

 

 

 

 

абзац п'ятий частини першої статті 4, абзац дев'ятий частини другої статті 18, абзац тринадцятий частини другої статті 21 ЗУ N 180-XIV, частина перша статті 12 ЗУ N 86/95-ВР

4

Наявність сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження

 

 

 

 

абзац сьомий частини другої статті 18, абзац чотирнадцятий частини другої статті 21 ЗУ N 180-XIV, постанова КМУ від 28.12.2011 N 1378

5

Наявність екологічного та економічного обґрунтування доцільності захисту рослин від шкідливих організмів.

 

 

 

 

абзац третій частини першої статті 4, абзац четвертий частини другої статті 21 ЗУ N 180-XIV

6

Дотримання порядку застосування пестицидів і агрохімікатів згідно з переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, у тому числі для торгівлі та для застосування авіаційним методом

 

 

 

 

стаття 12 ЗУ N 86/95-ВР

7

Наявність у осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, допусків на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами

 

 

 

 

частина друга статті 11 ЗУ N 86/95-ВР, абзац четвертий частина друга статті 18 ЗУ N 180-XIV

8

Наявність у осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, посвідчень на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами

 

 

 

 

абзац четвертий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

9

Проведення суб'єктом господарювання систематичних обстежень угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ тощо і в разі виявлення поширення шкідливих організмів інформування про це спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

 

 

 

 

абзац другий частини другої статі 18 ЗУ N 180-XIV

10

Наявність у осіб, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів, нарядів на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами

 

 

 

 

постанова КМУ від 18.09.95 N 746

11

Наявність погодження (засвідчення) санітарного паспорта на складські приміщення для зберігання та торгівлі засобами захисту рослин посадовою особою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин

 

 

 

 

абзац восьмий частини першої статті 16 ЗУ N 180-XIV

12

Додержання суб'єктом господарювання технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту

 

 

 

 

абзац третій частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV

13

Своєчасне проведення суб'єктом господарювання комплексу профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами

 

 

 

 

абзац восьмий частини другої статті 18 ЗУ N 180-XIV


II. Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. Перелік питань для контролю дій перевіряючих*

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V


IV. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного акта, що мають місце з боку суб'єкта господарювання*

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 * Розділи III, IV цього акта заповнюються виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання.

Цей акт складено у двох примірниках, один примірник вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, другий зберігається в органі, що здійснив перевірку.


Підписи осіб, що брали участь у перевірці
Посадові особи органу контролю:

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)


Примірник цього акта отримано

_____
(посада)

______
(підпис)

__________
(прізвище, ім'я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання керівником та/або уповноваженими ним
особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки

_
_
_
_


 

Директор Департаменту землеробства

О. А. Демидов 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.