МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 травня 2012 року N 593

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 17 травня 2012 року

Відповідно до підпунктів 26 (Указ N 410/2011) і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (Указ N 410/2011), затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року N 423, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059 (Положення N 1059), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17 травня 2012 року наказую:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3).

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями та у видачі атестатів старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 5).

4. Скасувати рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.126.01 Національний науково-дослідний інститут українознавства від 12 травня 2011 року протокол N 31 про присудження наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.12 "Українознавство" та відмовити у видачі диплома кандидата філософських наук Лукашенку Віктору Володимировичу відповідно до атестаційного висновку (додаток 6)*.


* Не наводиться. 

5. Зауваження експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту до дисертацій та атестаційних справ здобувачів наукових ступенів (додаток 7)* взяти до відома.


* Не наводиться.

Звернути увагу:

спеціалізованих вчених рад на необхідність дотримання вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів;

керівників вищих навчальних закладів, наукових установ на те, що відповідно до частини шостої пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника вони персонально відповідають за науковий рівень захищених у радах дисертацій.

6. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити оформлення та видачу дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії та атестатів старшого наукового співробітника.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 593


Список
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут магнетизму НАН України та МОНмолодьспорту України

Д 26.248.01

Тартаківська Олена Вікторівна, 01.04.11 "Магнетизм"

Інститут математики НАН України

Д 26.206.01

Проскурін Данило Павлович, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Д 26.206.02

Лазурчак Ігор Іванович, 01.01.07 "Обчислювальна математика"

Д 26.206.03

Базилевич Лідія Євгенівна, 01.01.04 "Геометрія та топологія"

Бедратюк Леонід Петрович, 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел"

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

Гордієнко Юрій Григорович, 01.04.13 "Фізика металів"

Д 26.168.02

Скрипник Юрій Вікторович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

Кирилюк Віталій Семенович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

Д 11.193.03

Бокало Микола Михайлович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.23

Єщенко Олег Анатолійович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Д 26.001.35

Шахно Степан Михайлович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.09

Плевачук Юрій Олександрович, 01.04.13 "Фізика металів"

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.06

Хецеліус Ольга Юріївна, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України

Д 64.175.02

Долбин Олександр Вітольдович, 01.04.09 "Фізика низьких температур"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.04

Нецветов Максим Вікторович, 03.00.16 "Екологія"

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

Мінарченко Валентина Миколаївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Дзеверін Ігор Ігорович, 03.00.08 "Зоологія"

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

Кириченко Олена Василівна, 03.00.12 "Фізіологія рослин"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут геологічних наук НАН України

Д 26.162.02

Пікареня Дмитро Сергійович, 04.00.01 "Загальна та регіональна геологія"

Ремезова Олена Олександрівна, 04.00.01 "Загальна та регіональна геологія"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.02

Ткачук Роман Андрійович, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Д 09.052.03

Щокін Вадим Петрович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д 08.080.03

Ступнік Микола Іванович, 05.15.02 "Підземна розробка родовищ корисних копалин"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна Мінінфраструктури України

Д 08.820.01

Козаченко Дмитро Миколайович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

Доненко Василь Іванович, 05.23.08 "Технологія та організація промислового та цивільного будівництва"

Д 26.056.04

Іванченко Григорій Михайлович, 05.23.17 "Будівельна механіка"

Національна металургійна академія України

Д 08.084.02

Жигуц Юрій Юрійович, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.02

Гаврилюк Роман Богданович, 05.09.01 "Електричні машини і апарати"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.08

Титарчук Анатолій Олександрович, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.04

Орловський Ігор Анатолійович, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

Д 64.050.07

Нікітіна Тетяна Борисівна, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.02

Лапчук Анатолій Степанович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Д 26.002.09

Ковальов Василь Анатолійович, 01.02.05 "Механіка рідини, газу і плазми"

Д 26.002.11

Узунов Олександр Васильович, 05.02.02 "Машинознавство"

Д 26.002.13

Саблій Лариса Андріївна, 05.17.21 "Технологія водоочищення"

Татарченко Галина Олегівна, 05.17.14 "Хімічний опір матеріалів та захист від корозії"

Д 26.002.22

Зуєвська Наталя Валеріївна, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Погарська Вікторія Вадимівна, 05.18.13 "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів"

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова Мінінфраструктури України

Д 41.816.01

Васіліу Євген Вікторович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.02

Дейнека Іннеса Григоріївна, 05.26.01 "Охорона праці"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.02

Зубков Віктор Єгорович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Українська державна академія залізничного транспорту Мінінфраструктури України

Д 64.820.04

Жалкін Денис Сергійович, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів"

Устенко Олександр Вікторович, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Халімов Геннадій Зайдулович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України

Д 67.830.01

Морозов Олексій Володимирович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Національний лісотехнічний університет України

Д 35.072.02

Гайда Юрій Іванович, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.04

Філон Василь Іванович, 06.01.03 "Агрогрунтознавство і агрофізика"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Д 26.373.01

Коцур Надія Іванівна, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Фролов Микола Олександрович, 07.00.01 "Історія України"

Інститут історії України НАН України

Д 26.235.01

Гальчак Сергій Дмитрович, 07.00.01 "Історія України"

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Д 26.228.01

Гречило Андрій Богданович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.20

Шаравара Тамара Олексіївна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ВНЗ "Національна академія управління"

Д 26.889.01

Сорокіна Леся Вікторівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д 26.130.01

Франчук Василь Іванович, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Д 12.052.02

Зборовська Ольга Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Зінченко Олена Антонівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Ситнік Інесса Василівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Донецький національний університет

Д 11.051.03

Хромов Микола Іванович, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи

Д 26.247.01

Левчук Наталія Михайлівна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.01

Кифяк Василь Федорович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

Д 41.177.01

Лисюк Володимир Митрофанович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Хумарова Ніна Іпполитівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Яценко Ольга Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Бенько Микола Миколайович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Щукін Олександр Ігорович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 17.127.06

Шапошников Костянтин Сергійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 29.841.02

Шаріпова Ольга Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Миколаївський державний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 38.806.01

Ключник Альона Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Шиян Дмитро Вікторович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.02

Штангрет Андрій Михайлович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Яценко Антон Володимирович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Національний інститут стратегічних досліджень

Д 26.718.01

Мартинюк Володимир Петрович, 21.04.01 "Економічна безпека держави"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.03

Шпак Нестор Омелянович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.01

Харчишина Олена Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Д 26.350.02

Михайленко Світлана Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Литовченко Ірина Львівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Гаращук Олена Василівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

Д 67.135.01

Виноградчий Віктор Іванович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кузьменко Олександр Борисович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Новіков Олександр Євгенович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.01

Колосов Андрій Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Університет банківської справи Національного банку України

Д 26.883.01

Єгоричева Світлана Борисівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Льовкіна Олена Геннадіївна, 09.00.05 "Історія філософії"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.15

Бровко Олена Олександрівна, 10.01.06 "Теорія літератури"

Д 26.001.19

Донець Павло Миколайович, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.13

Печарський Андрій Ярославович, 10.01.01 "Українська література"

Донецький національний університет

Д 11.051.04

Ступак Інна Валер'янівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Терехова Світлана Іванівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Навальна Марина Іванівна, 10.02.01 "Українська мова"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.02

Коч Наталя Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова", 10.02.02 "Російська мова"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.07

Кульбабська Олена Валентинівна, 10.02.01 "Українська мова"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Д 26.139.01

Гіда Євген Олександрович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Дмитренко Емілія Станіславівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Кулинич Павло Федотович, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Комарницький Віталій Мар'янович, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Гріненко Олена Олексіївна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Нелін Олександр Іванович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.05

Яновська Олександра Григорівна, 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Д 41.086.03

Андріїв Василь Михайлович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Д 64.086.02

Ковальчук Віталій Богданович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 64.086.03

Москвич Лідія Миколаївна, 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Петрова Ірина Анатоліївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Юхно Олександр Олександрович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Д 64.700.03

Книженко Оксана Олександрівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Д 05.053.01

Клопов Роман Вікторович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Литвин Андрій Віленович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Саєнко Тетяна Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Секрет Ірина Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.04

Карташова Любов Андріївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Д 26.451.01

Мукан Наталія Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут проблем виховання НАПН України

Д 26.454.01

Сичов Сергій Олександрович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.06

Тадеєв Петро Олександрович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Чурсін Микола Миколайович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.01

Василюк Алла Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 79.053.02

Башавець Наталія Андріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний унверситет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України

Д 58.601.01

Денефіль Ольга Володимирівна, 14.03.04 "Паталогічна фізіологія"

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"

Д 64.566.01

Матяш Михайло Миколайович, 14.01.15 "Нервові хвороби"

ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України"

Д 26.611.01

Завалій Маріанна Анатоліївна, 14.01.19 "Оториноларингологія"

ДУ "Інститут геронтології АМН України"

Д 26.551.01

Пішель Ірина Миколаївна, 14.03.03 "Нормальна фізіологія"

ДУ "Інститут дерматології та венерології НАМН України"

Д 64.603.01

Савенкова Вікторія Володимирівна, 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби"

ДУ "Інститут фармакології та токсикології АМН України"

Д 26.550.01

Макаренко Ольга Володимирівна, 14.03.05 "Фармакологія"

Супрун Еліна Владиславівна, 14.03.05 "Фармакологія"

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" МОЗ України

Д 52.600.02

Кутя Сергій Анатолійович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України"

Д 26.552.01

Корнага Світлана Іванівна, 14.01.26 "Фтизіатрія"

Міжнародний ННЦ інформаційних технологій та систем НАН України та МОНмолодьспорту України

Д 26.171.03

Баязітов Микола Рашитович, 14.03.11 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.02

Воробій Володимир Дмитрович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 26.613.07

Матюха Лариса Федорівна, 14.02.03 "Соціальна медицина",

14.01.38 "Загальна практика - сімейна медицина"

Д 26.613.10

Краснов Володимир Володимирович, 14.03.11 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика"

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.01

Іванська Наіля Валєєвна, 03.00.06 "Вірусологія"

Мішина Марина Митрофанівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Д 26.003.03

Бондар Олег Борисович, 14.01.09 "Дитяча хірургія"

Герзанич Святослав Омелянович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 26.003.04

Порошина Тетяна Вікторівна, 14.03.08 "Імунологія та алергологія"

Д 26.003.05

Фастовець Олена Олександрівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Д. 26.003.08

Треумова Світлана Іванівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Д 26.620.01

Животовська Лілія Валентинівна, 14.01.17 "Наркологія"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.01

Олійник Григорій Анатолійович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 64.609.03

Коростій Володимир Іванович, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.03

Татарко Сергій Вікторович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Д 64.600.04

Денисенко Віктор Петрович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Колісник Сергій Вікторович 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакологія"

Д 64.605.03

Семенів Дмитро Васильович 14.03.05 "Фармакологія"

Сирова Ганна Олегівна 14.03.05 "Фармакологія"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.12

Коваленко Вячеслав Леонідович 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

Д 26.004.14

Лук'янова Галина Олександрівна 16.00.11 "Паразитологія"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Криволапов Михайло Олександрович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Полунін Олексій Васильович, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.30

Чудовська Ірина Анатоліївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Класичний приватний університет

Д 17.127.02

Зоська Яна Володимирівна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Щербина Віта Вікторівна, 22.00.01 "Теорія та історія соціології"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Д 41.053.06

Ніколаєнко Наталія Олександрівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.02

Ірхін Олександр Анатолійович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.17

Рудакевич Олег Михайлович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.12

Малиновський Валентин Ярославович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Д 41.086.02

Мамонтова Елла Вікторівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Недбай В'ячеслав Вікторович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.01

Костюкевич Віктор Митрофанович, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

Шинкарук Оксана Анатоліївна, 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Бова Тетяна Вячеславівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Любімов Віталій Іванович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Мусієнко Іван Іванович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Донецький державний університет управління

Д 11.107.01

Орлова Наталія Сергіївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Кринична Ірина Петрівна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Приходько Ігор Павлович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Більченко Євгенія Віталіївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 593


Список
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.02

Хмеленко Олег Валерійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Полянко Віктор Володимирович, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Інститут математики НАН України

Д 26.206.01

Петренко Сергій Миколайович, 01.01.03 "Математична фізика"

Поліщук Денис Олегович, 01.01.03 "Математична фізика"

Д 26.206.02

Вельгач Андрій Володимирович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Віра Марина Борисівна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Качурівський Роман Ігорович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Конаровський Віталій Васильович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Рябов Георгій Валентинович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.02

Сорока Арсен Петрович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України

Д 26.166.01

Бабенко Сергій Віталійович, 01.02.01 "Теоретична механіка"

Баняс Мирон Володимирович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України

Д 35.195.01

Звізло Іван Степанович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

К 11.193.02

Кузнєцова Вікторія Олександрівна, 01.01.01 "Математичний аналіз"

Д 11.193.03

Рудакова Ольга Анатоліївна, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

Ляховський Андрій Анатолійович, 01.04.03 "Радіофізика"

Луценко Ірина Владиславівна, 01.04.03 "Радіофізика"

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

Воронов Володимир Геннадійович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Гамаюн Олександр Володимирович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Слободенюк Артур Олексійович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Д 35.156.01

Андрусик Андрій Ярославович, 01.04.02 "Теоретична фізика"

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

Д 26.199.01

Гудименко Олександр Йосипович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Сафрюк Надія Володимирівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

Кость Ярослав Павлович, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Інститут ядерних досліджень НАН України

Д 26.167.01

Симочко Дмитро Мирославович, 01.04.16 "Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.37

Братик Михайло Васильович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Панасенко Євген Валерійович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Репетацька Галина Сергіївна, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Руновська Марина Костянтинівна, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Юхновський Юрій Васильович, 01.01.05 "Теорія ймовірностей і математична статистика"

Д 26.001.23

Левченко Світлана Миколаївна, 01.04.05 "Оптика, лазерна фізика"

Павленко Олена Леонідівна, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.07

Огородник Наталія Пилипівна, 01.01.07 "Обчислювальна математика"

Морський гідрофізичний інститут НАН України

Д 50.158.02

Коснік Марія Володимирівна, 04.00.22 "Геофізика"

Юровський Юрій Юрійович, 04.00.22 "Геофізика"

Севастопольський національний технічний університет

К 50.052.05

Мосунов Андрій Олексійович, 03.00.02 "Біофізика"

Сумський державний університет

Д 55.051.02

Мокренко Олександр Анатолійович, 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

Перегудов Олег Миколайович, 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

К 52.051.10

Батир Ельдар Ібраімович, 01.01.02 "Диференціальні рівняння"

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України

Д 64.175.01

Невмержицька Олена Миколаївна, 01.01.04 "Геометрія та топологія"

Щербина Тетяна Сергіївна, 01.01.03 "Математична фізика"

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

К 61.051.03

Козьма Антон Антонович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Писаревська Соломія Василівна, 02.00.02 "Аналітична хімія"

Савчук Тетяна Іванівна, 02.00.02 "Аналітична хімія"

Фершал Максим Вікторович, 02.00.02 "Аналітична хімія"

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет"

Д 08.078.01

Павлова Ольга Володимирівна, 02.00.02 "Аналітична хімія"

Д 08.078.03

Сараєва Тетяна Олександрівна, 02.00.03 "Органічна хімія"

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

Д 11.216.01

Сердюк Ганна Олександрівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Жуковський Максим Анатолійович, 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.03

Давиденко Юлія Михайлівна, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Моторіна Анастасія Сергіївна, 02.00.02 "Аналітична хімія"

Одинець Євген Володимирович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Павліщук Анна Віталіївна, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України

Д 41.219.01

Єрьомін Олег Георгійович, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Леоненко Інна Ігорівна, 02.00.02 "Аналітична хімія"

Снурнікова Ольга Віталіївна, 02.00.01 "Неорганічна хімія"

Д 41.219.02

Ракіпов Ільдар Марсович, 02.00.03 "Органічна хімія"

Семенішина Катерина Олександрівна, 02.00.10 "Біоорганічна хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України

Д 29.600.02

Дичко Олена Анатоліївна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Д 29.600.04

Сак Андрій Євгенович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Череднікова Марина Олександрівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.04

Горбань Вадим Анатолійович, 03.00.16 "Екологія"

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМН України"

Д 26.604.01

Рущак Людмила Василівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України"

Д 26.558.01

Сачинська Ольга Володимирівна, 14.01.14 "Ендокринологія"

Шупрович Анжела Анатоліївна, 14.01.14 "Ендокринологія"

ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

Д 26.254.01

Борбуляк Ірина Зіновіївна, 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"

Пундяк Олег Іванович, 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"

ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України"

Д 26.562.02

Виштак Наталія Валентинівна, 03.00.15 "Генетика"

Інститут агроекології і природокористувння НААН України

Д 26.371.01

Сімчук Сергій Ростиславович, 03.00.16 "Екологія"

Чипиляк Тетяна Федорівна, 03.00.16 "Екологія"

Інститут біології тварин НААН України

Д 35.368.01

Білецька Лілія Петрівна, 03.00.04 "Біохімія"

Олексюк Надія Петрівна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Д 26.240.01

Бердишев Андрій Геннадійович, 03.00.04 "Біохімія"

Кандаурова Наталія Вадимівна, 03.00.04 "Біохімія"

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

Д 26.211.01

Волощук Микола Іванович, 03.00.05 "Ботаніка"

Зав'ялова Людмила Володимирівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Кудлай Олена Сергіївна, 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія"

Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України

Д 26.202.01

Рабик Марія Василівна, 03.00.15 "Генетика"

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України

Д 26.233.01

Цимбал Наталія Василівна, 03.00.06 "Вірусологія"

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Артуянц Анастасія Юріївна, 03.00.19 "Кріобілогія"

Чернобай Надія Андріївна, 03.00.19 "Кріобілогія"

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Стешенко Микола Миколайович, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

Крупа Наталія Миколаївна, 03.00.12 "Фізіологія рослин"

Матвєєва Олександра Юріївна, 03.00.12 "Фізіологія рослин"

Шейко Олена Анатоліївна, 03.00.12 "Фізіологія рослин"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Безсмертна Олеся Олексіївна, 03.00.05 "Ботаніка"

Д 26.001.24

Галенова Тетяна Іванівна, 03.00.04 "Біохімія"

Кондратюк Анна Сергіївна, 03.00.04 "Біохімія"

Конопельнюк Вікторія Василівна, 03.00.04 "Біохімія"

Д 26.001.38

Кузнєцова Галина Миколаївна, 03.00.11 "Цитологія, клітинна біологія, гістологія"

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України

Д 26.215.01

Дідух Анна Яківна, 03.00.05 "Ботаніка"

Глінська Світлана Олегівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Лоя Власта Василівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.08

Коваленко Мирина Вікторівна, 03.00.04 "Біохімія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.05

Васильків Олена Юріївна, 03.00.04 "Біохімія"

Доліба Інна Миколаївна, 03.00.04 "Біохімія"

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д 08.080.05

Цоцко Лариса Іванівна, 04.00.11 "Геологія металевих і неметалевих корисних копалин"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.32

Юник Наталія Володимирівна, 04.00.19 "Економічна геологія"

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

К 26.139.03

Ізварін Ігор Вікторович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Ліщина Наталія Миколаївна, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

К 05.854.02

Василюк Володимир Іванович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Романишин Олександр Юхимович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.01

Баришев Юрій Володимирович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Романюк Оксана Володимирівна, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Д 05.052.02

Звягін Олександр Сергійович, 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Д 08.080.03

Вівчаренко Олександр Васильович, 05.15.02 "Підземна розробка родовищ корисних копалин"

Расцвєтаєв Валерій Олександрович, 05.15.02 "Підземна розробка родовищ корисних копалин"

Д 08.080.06

Ільїна Світлана Сергіївна, 05.05.06 "Гірничі машини"

Лістовщик Леонід Костянтинович, 05.05.06 "Гірничі машини"

Д 08.080.07

Фурса Сергій Григорійович, 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

Д 35.072.03

Шевченко Наталія Василівна, 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт"

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

К 08.085.03

Кирикович Віктор Дмитрович, 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт"

Державний Макіївський НДІ з безпеки робіт у гірничій промисловості

Д 12.834.01

Колосюк Андрій Володимирович, 05.26.01 "Охорона праці"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Мінінфраструктури України

Д 08.820.02

Бондаренко Борис Маврович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Чибісов Юрій Віталійович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.01

Єрещенко Наталія Миколаївна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Донбаська державна машинобудівна академія

К 12.105.02

Волков Дмитро Анатолійович, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Яриза-Стеценко Альбіна Василівна, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К 11.055.02

Бесіда Світлана Миколаївна, 05.18.16 "Технологія харчової продукції"

Іванченко Олександр Валерійович, 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв"

Молчанова Наталія Юріївна, 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв"

Степанов Дмитро Віталійович, 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв"

ДП "Державний НДІ будівельних конструкцій" Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України

К 26.833.01

Гвоздьова Анастасія Геннадіївна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Климович Ігор Михайлович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

ДУ "Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці НАН України та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Д 26.802.01

Москалець Владислав Михайлович, 05.26.01 "Охорона праці"

Запорізький національний технічний університет

Д 17.052.01

Грищак Дмитро Вікторович, 01.02.04 "Механіка деформівного твердого тіла"

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.02

Мороз Леся Богданівна, 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ"

Д 20.052.04

Рудко Володимир Васильович, 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища"

Шмандровський Любомир Євстахійович, 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості"

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

Д 26.249.01

Сидоренко Костянтин Миколайович, 05.14.08 "Перетворення відновлюваних видів енергії"

Інститут газу НАН України

Д 26.255.01

Бондзик Дмитро Леонтійович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Крушневич Сергій Петрович, 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

Д 08.188.01

Гребенюк Сергій Дмитрович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Інститут гідромеханіки НАН України

Д 26.196.01

Казак Олег Вікторович, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Д 26.207.03

Чорновол Вікторія Олександрівна, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Д 65.180.02

Волков Юрій Павлович, 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки"

Сенецький Олександр Володимирович, 05.05.16 "Тубромашини та турбоустановки"

Інститут фізики гірничих процесів НАН України

Д 11.184.02

Кравченко Олександр Вікторович, 05.15.09 "Геотехнічна і гірнича механіка"

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України

К 08.231.01

Кіяшко Тетяна Сергіївна, 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.02

Михайлов Сергій Володимирович, 05.18.15 "Товарознавство"

Павліш Лариса Олегівна, 05.18.15 "Товарознавство"

Хребтань Олена Борисівна, 05.18.15 "Товарознавство"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.09

Габрель Михайло Миколайович, 05.23.20 "Містобудування та територіальне планування"

Нагірний Петро Юрійович, 05.23.20 "Містобудування та територіальне планування"

Д 26.056.06

Ніцин Дмитро Олександрович, 05.01.01 "Прикладна геометрія, інженерна графіка"

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.03

Водзінська Оксана Іванівна, 05.18.19 "Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів"

Кіровоградський національний технічний університет

К 23.073.02

Пархоменко Юрій Михайлович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д 45.052.03

Нестеренко Микола Миколайович, 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій"

Орищенко Сергій Вікторович, 05.05.02 "Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій"

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОНмолодьспорту України

Д 26.171.01

Зосімов В'ячеслав Валерійович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.03

Басанець Ольга Павлівна, 05.13.03 "Системи та процеси керування"

Заліський Максим Юрійович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Д 26.062.05

Бердник Оксана Михайлівна, 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

Д 26.062.07

Пузиренко Олександр Юрійович, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

К 26.062.11

Корень Олександр Миколайович, 01.05.03 "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем"

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Д 64.062.01

Губін Юрій Леонідович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Прончаков Юрій Леонідович, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Сергієнко Володимир Володимирович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Д 64.062.02

Чайка Дмитро Володимирович, 05.07.06 "Наземні комплекси, стартове обладнання"

Д 64.062.04

Черних Олексій Олексійович, 05.07.02 "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.08

Федяй Артем Васильович, 05.27.01 "Твердотільна електроніка"

Д 26.002.14

Шпилька Олександр Олександрович, 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій"

Д 26.002.15

Чорний Андрій Вячеславович, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Шрам Олександр Анатолійович, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Шевченко Микола Віталійович, 05.03.06 "Зварювання та споріднені процеси і технології"

Д 26.002.17

Кот Тетяна Миколаївна, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Д 26.002.19

Іванько Катерина Олегівна, 05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Д 26.002.24

Павленко Алла Анатоліївна, 05.17.06 "Технологія полімерних і композиційних матеріалів"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.03

Чиркіна Марина Анатоліївна, 05.17.11 "Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів"

Д 64.050.11

Гончаренко Олександр Леонідович, 05.14.14 "Теплові та ядерні енергоустановки"

Тиньянова Ірина Іванівна, 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати"

Фатєєв Олександр Миколайович, 05.05.17 "Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати"

Д 64.050.14

Гринченко Марина Анатоліївна, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Національний транспортний університет

Д 26.059.03

Добровольський Олександр Леонідович, 05.22.02 "Автомобілі та трактори"

Петренко Валерій Георгійович, 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.07

Ганчо Андрій Володимирович, 05.17.06 "Технологія полімерних і композиційних матеріалів"

Гунька Володимир Мирославович, 05.17.07 "Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів"

Мудрий Сергій Олександрович, 05.17.04 "Технологія продуктів органічного синтезу"

Д 35.052.18

Гарасим Юрій Романович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Карпінець Василь Васильович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Скачек Людмила Миколаївна, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

Томашевський Богдан Паїсійович, 05.13.21 "Системи захисту інформації"

К 35.052.20

Голенко Костянтин Едуардович, 05.22.02 "Автомобілі та трактори"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.06

Огієнко Микола Миколайович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д 38.060.01

Шамрай Олександр Миколайович, 05.13.22 "Управління проектами і програмами"

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.04

Науменко Ксенія Андріївна, 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння"

Цирульнікова Віта Валентинівна, 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння"

К 26.058.05

Кіктєв Микола Олександрович, 05.13.07 "Автоматизація процесів керування"

ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України

Д 27.358.01

Говоров Олександр Федорович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Погорілий Сергій Петрович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Присяжний Віктор Григорович, 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва"

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.03

Василюк Альона Вікторівна, 05.23.04 "Водопостачання, каналізація"

Дегтяр Марія Володимирівна, 05.23.04 "Водопостачання, каналізація"

Д 41.085.01

Карюк Алла Миколаївна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Чумчай Сергій Михайлович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Ворона Ніна В'ячеславівна, 05.18.02 "Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних луб'яних культур"

Рогова Наталія Володимирівна, 05.18.13 "Технологія консервованих і охолоджених продуктів"

Устенко Інна Андріївна, 05.18.13 "Технологія консервованих і охолоджених продуктів"

Одеський національний політехнічний університет

К 41.052.08

Перпері Алла Олександрівна, 05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

Малюшицький Олександр Володимирович, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Патенко Юлія Едуардівна, 05.23.01 "Будівельні конструкції, будівлі та споруди"

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

К 50.851.03

Савченко Володимир Анатолійович, 05.17.08 "Процеси та обладнання хімічної технології"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.08

Галстян Сергій Генрійович, 05.17.04 "Технологія продуктів органічного синтезу"

Демченко Ольга Олександрівна, 05.17.04 "Технологія продуктів органічного синтезу"

Котова Вікторія Вікторівна, 05.17.06 "Технологія полімерних та композиційних матеріалів"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.01

Шингера Наталія Ярославівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

К 58.052.04

Белякова Ірина Володимирівна, 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла"

Українська академія друкарства

Д 35.101.01

Федчишин Роман Адамович, 05.13.06 "Інформаційні технології"

Українська державна академія залізничного транспорту Мінінфраструктури України

Д 64.820.04

Бондар Олена Анатоліївна, 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів"

Костєнніков Олексій Михайлович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Шилаєв Павло Сергійович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Український НДІ екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України

Д 64.812.01

Бутенко Елеонора Олегівна, 21.06.01 "Екологічна безпека"

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України

Д 35.226.01

Станкевич Олена Михайлівна, 05.02.10 "Діагностика матеріалів і конструкцій"

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.02

Россолов Олександр Вікторович, 05.22.01 "Транспортні системи"

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

Д 64.832.03

Великодний Денис Олександрович, 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах"

Пасько Наталія Сергіївна, 05.02.01 "Матеріалознавство"

Файст Валерій Львович, 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту"

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.04

Пиріг Ян Іванович, 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.09

Головко Олександра Володимирівна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Житарюк Анастасія Геннадіївна, 01.05.02 "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Преснякова Дар'я Володимирівна, 05.13.23 "Системи та засоби штучного інтелекту"

Хмельницький національний університет

К 70.052.03

Денисюк Людмила Всеволодівна, 05.18.18 "Технологія взуття, шкіряних виробів та хутра"

Черкаський державний технологічний університет

К 73. 052.01

Мельник Ольга Григорівна, 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України"

Д 35.072.02

Жила Андрій Сергійович, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

Шовган Юрій Анатолійович, 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація"

ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Мінагрополітики України

Д 67.830.01

Василенко Руслан Миколайович, 06.01.09 "Рослинництво"

Грабовський Павло Вікторович, 06.01.09 "Рослинництво"

Сухотін Андрій Сергійович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 08.804.03

Івахненко Руслан Анатолійович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Коваленко Роман Олександрович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Машкін Юрій Олексійович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Шульженко Наталія Миколаївна, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Інститут агроекології і природокористування НААН України

Д 26.371.01

Паньковська Галина Петрівна, 03.00.16 "Екологія"

Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького НААН України

К 44.351.01

Юхно Віктор Миколайович, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України

К 79.377.01

Алексєєнко Надія Володимирівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Гаценко Мирослава Василівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.02

Костецька Юлія Василівна, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Суховуха Світлана Миколаївна, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Миколаївський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 38.806.02

Коновалов Ігор Володимирович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Ясевін Сергій Євгенович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Баннікова Ксенія Валеріївна, 06.01.11 "Фітопатологія"

Д 26.004.05

Грищенко Сергій Миколайович, 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва"

Д 26.004.09

Оборська Алла Едуардівна, 06.03.02 "Лісовпорядкування та лісова таксація"

Д 26.004.10

Жукова Валентина Федорівна, 06.01.15 "Первинна обробка продуктів рослинництва"

Харківська державна зооветеринарна академія

К 64.070.01

Газзаві Людмила Вікторівна, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Волинський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.03

Лазорак Богдан Орестович, 07.00.01 "Історія України"

Рудянин Іван Петрович, 07.00.01 "Історія України"

Мельничук Надія Миколаївна, 07.00.01 "Історія України"

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

К 27.053.01

Заболотний Олександр Михайлович, 07.00.01 "Історія України"

Сухацький Роман Петрович, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

К 29.053.06

Анікєєв Денис Олексійович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Гречишкіна Олена Сергіївна, 07.00.01 "Історія України"

К 29.053.07

Гончаренко Леся Леонідівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Жуков Олександр Володимирович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Державний економіко-технологічний університет транспорту

К 26.820.02

Клецька Тетяна Сергіївна, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Врадій Єгор Андрійович, 07.00.01 "Історія України"

Громенко Сергій Вікторович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Донецький національний університет

Д 11.051.02

Бережна Марія Сергіївна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Ізмайлова Катерина Віталіївна, 07.00.01 "Історія України"

Комар Яна Володимирівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Кравченко Валерій Вікторович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Руда Вікторія Вікторівна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Сіріченко Лілія Борисівна, 07.00.01 "Історія України"

Інститут археології НАН України

Д 26.234.01

Кедун Іван Станіславович, 07.00.04 "Археологія"

Скороход В'ячеслав Миколайович, 07.00.04 "Археологія"

Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України

Д 26.174.01

Єрмаков Станіслав Глебович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України

Д 35.222.01

Гілевич Ігор Ярославович, 07.00.05 "Етнологія"

Мельник Віктор Анатолійович, 07.00.01 "Історія України"

Пахолок Інна Ростиславівна, 07.00.05 "Етнологія"

Потіха Оксана Богданівна, 07.00.01 "Історія України"

Стецюк Наталія Миколаївна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Чорній Петро Ігорович, 07.00.05 "Етнологія"

Щербань Олена Василівна, 07.00.05 "Етнологія"

Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України

Д 26.228.01

Михайліченко Микола Анатолійович, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Якобчук Надія Олександрівна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Д 26.161.03

Гура Олексій Анатолійович, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.01

Васюк Анатолій Валерійович, 09.00.12 "Українознавство"

Коваль Андрій Володимирович, 09.00.12 "Українознавство"

Коцур Юлія Олексіївна, 07.00.05 "Етнологія"

Д 26.001.20

Панасюк Роман Петрович, 07.00.01 "Історія України"

Пащенко Вікторія Вікторівна, 07.00.01 "Історія України"

Шийко Альона Анатоліївна, 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Бойко Лариса Олегівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.12

Дудко Оксана Миколаївна, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.02

Петрова Алла Іванівна, 07.00.01 "Історія України"

Національний університет "Острозька академія"

К 48.125.02

Ремарчук Тарас Ігорович, 07.00.01 "Історія України"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.04

Данільєва Юлія Геннадіївна, 07.00.01 "Історія України"

Нестєренко Анастасія Олександрівна, 07.00.01 "Історія України"

Саранов Сергій Вікторович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

К 58.053.04

Лубкович Наталія Зіновіївна, 07.00.01 "Історія України"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.10

Акімов Олександр Борисович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Кочарян Сурен Гарнікович, 07.00.01 "Історія України"

Прокопенков Вадим Миколайович, 07.00.01 "Історія України"

Юрочкін Владислав Юрійович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.01

Захарченко Марина Василівна, 07.00.01 "Історія України"

Ромащенко Віталій Васильович, 07.00.01 "Історія України"

Фрондзей Ярослава Ромуальдівна, 07.00.01 "Історія України"

Ярославська Лариса Петрівна, 07.00.01 "Історія України"

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К 79.053.01

Кузьменко Юля Володимирівна, 07.00.01 "Історія України"

Малишко Сергій Вадимович, 07.00.02 "Всесвітня історія"

Нітченко Алла Григорівна, 07.00.01 "Історія України"

Потій Наталія Миколаївна, 07.00.01 "Історія України"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

К 18.143.01

Бєляєва Ганна Євгенівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чорний Анатолій Васильович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Д 26.139.02

Дробязко Світлана Ігорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Нестеренко Світлана Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Вінницький національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 05.854.03

Дончак Леся Григорівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Салтан Микола Петрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Чаплигіна Олеся Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

Д 11.052.07

Письменний Олександр Анатолійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Д 26.006.01

Жила Тетяна Валеріївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Рибчак Олена Сергіївна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Д 26.006.03

Жученко Зоя Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Лелюк Олеся Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Приймак Наталія Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Сержук Анастасія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.04

Грапко Наталія Вікторівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Невмержицький Євген Іванович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Шулевська Оксана Богданівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Д 26.006.06

Безверхий Костянтин Вікторович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Д 26.006.06

Козіцька Наталя Олександрівна, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Д 12.052.02

Болдирева Анжела Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Омельченко Сергій Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

К 61.051.02

Кесарчук Галина Степанівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Куценко Тетяна Миколаївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Ціцак Лілія Михайлівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Д 26.861.03

Гилка Уляна Леонідівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 08.804.01

Крючко Леся Станіславівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Павленко Оксана Павлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Мінінфраструктури України

К 08.820.03

Ейтутіс Дмитро Георгійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

П'ятигорець Ганна Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

К 08.120.01

Шинкаренко Наталія Валентинівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Донецький державний університет управління

Д 11.128.01

Амоша Валентин Олександрович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Кушнір Ірина Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 11.128.02

Олійникова Неллі Анатоліївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.01

Зяблицев Дмитро Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Крутушкіна Ольга Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тодосейчук Ганна Сергіївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Хараман Вікторія Семенівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

К 11.055.03

Ромащенко Тарас Ігорович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Донецький національний університет

Д 11.051.01

Виголко Тетяна Олександрівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Волошина Тетяна Олегівна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Гречко Олександр Васильович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Лях Яна Сергіївна, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Селіверстов Олександр Євгенович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Д 11.051.03

Охота Віталій Іванович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 11.051.07

Литвинчук Алла Вікторівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

Заєць Ігор Володимирович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Салькова Ірина Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Чериця Наталія Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Яцкова Анна Дмитрівна, 08.00.04 "Економіка а управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

Д 26.247.01

Янишівський Володимир Мирославович, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут економіки промисловості НАН України

Д 11.151.01

Зубенко Володимир Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ущаповський Костянтин Валерійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.01

Боярська Ольга Володимирівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.02

Мусаєва Айше Кязімівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Д 41.177.01

Афанасьєва Ольга Кирилівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Клєвцєвич Наталія Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Базилюк Володимир Богданович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Прохоровська Світлана Анатоліївна, 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.01

Макух Світлана Миколаївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Мельник Ольга Ярославівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Процюк Тетяна Богданівна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.03

Косаревич Назар Богданович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Лісовська Наталія Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Олендій Остап Тарасович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Ящук Валентина Віталіївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.03

Бекініна Наталія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Поливана Тетяна Миколаївна, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Толубко Олександр Володимирович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Фрасинюк Андрій Миколайович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Шинкаренко Іван Вячеславович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Д 26.001.12

Халковська Анна Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.001.13

Сапачук Юрій Миколайович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Шевчук Оксана Василівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Київський національний університет технологій і дизайну

Д 26.102.05

Діденко Євген Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кудлай Віталій Станіславович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Стояновський Андрій Ростиславович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Ладунка Ілона Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 17.127.06

Лівенко Анатолій Іванович, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Волошин Мар'яна Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Камушков Олександр Сергійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Мак Олексій Романович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Паламарчук Оксана Миколаївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 29.841.02

Косов Ігор Ігорович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Демидюк Сергій Максимович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Мартинюк Оксана Володимирівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

К 35.840.01

Тучковська Ірина Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Удуд Іванна Романівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

К 35.725.04

Баворовська Олена Богданівна, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

Горбан Ірина Михайлівна, 21.04.02 "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності"

Наконечна Наталія Володимирівна, 21.04.01 "Економічна безпека держави"

Львівський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 36.814.02

Бойко Віталій Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дудич Галина Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Марків Галина Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Янковський Володимир Тадейович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Миколаївський державний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 38.806.01

Пилипенко Тетяна Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Дюк Анна Андріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Олішевська Анастасія Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тимофієва Ганна Степанівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОНмолодьспорту України

К 26.171.02

Листопад Олексій Петрович, 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

Науково-дослідний економічний інститут

Д 26.801.01

Палюх Олена Олексіївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

Камнєва Анастасія Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Крупа Олеся Миронівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національний авіаційний університет

Д 26.062.02

Автономов Олексій Анатолійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Василенко Віталій Андрійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Гордієнко Ігор Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Ейсмонт Світлана Валентинівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Мокринська Зоряна Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Нікітіна Тетяна Андріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Шевченко Марина Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Д 23.350.01

Германюк Наталія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кириллова Ольга Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.350.02

Кравченко Анна Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Тимошенко Олександр Олександрович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Д 64.050.02

Магомедова Марина Асадуллаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.23

Єрешко Юлія Олександрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний транспортний університет

Д 26.059.04

Дребот Світлана Дмитрівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Мороз Олена Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Федорук Олеся Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет "Львівська політехніка"

Д 35.052.03

Васильців Надія Михайлівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Занічковська Олена Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Комаринець Софія Орестівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Мірошник Роман Олександрович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Романенко Марія Олексіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.01

Гапоненко Тетяна Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Косяк Олена Анатоліївна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Кошель Антон Олександрович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Тивончук Ярослава Олександрівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Шевчик Богдан Михайлович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Д 26.004.17

Костенко Олександр Миколайович, 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)"

Національний університет водного господарства та природокористування

К 47.104.03

Пісний Богдан Михайлович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Національний університет державної податкової служби України ДПС України

Д 27.855.01

Перехрест Лілія Миколаївна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.01

Слободян Наталія Ярославівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Кіблік Катерина Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Письменна Марія Сергіївна, 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Полтавська державна аграрна академія Міністерства аграрної політики та продовольства України

К 44.877.01

Галінська Тетяна Станіславівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Самойленко Інна Олександрівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

ПВНЗ "Європейський університет"

К 26.063.01

Гапоненко Людмила Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Данькевич Алла Петрівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Каліна Ірина Іванівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Камарицький Юрій Сергійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кіщенко Ганна Василівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Сахно Андрій Анатолійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Сологуб Олександр Миколайович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Стригуль Лариса Станіславівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

К 35.140.01

Іващук Олександр Валерійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Неуров Ігор Валентинович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Скупейко Василь Васильович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права"

Д 67.135.01

Марчук Віталій Васильович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

К 67.135.02

Височіна Лариса Василівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Матвієнко Світлана Володимирівна, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Сумський державний університет

Д 55.051.01

Остапенко Людмила Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.01

Дзина Максим Анатолійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Єфременко Олена Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Войтенко Олексій Миколайович, 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Горбаченко Станіслав Анатолійович, 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Д 58.082.03

Крисько Жанна Леонідівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тимків Андрій Олександрович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.05

Мельник Лілія Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Струтинська Ірина Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Турська Наталія Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Українська державна академія залізничного транспорту Мінінфраструктури України

Д 64.820.05

Калініченко Олег Ігорович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Плугіна Юлія Андріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

К 74.844.03

Немкович Оксана Борисівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Університет банківської справи Національного банку України

Д 26.883.01

Каспрук Юрій Валерійович, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Кривень Наталія Вікторівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Невмержицька Олена Володимирівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Рак Наталія Євгенівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Харківська національна академія міського господарства

Д 64.089.01

Бондаренко Ольга Олексіївна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Гуріна Інеса В'ячеславівна, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Марченко Ольга Василівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Палант Олексій Юрійович, 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка"

Харківський державний університет харчування та торгівлі

К 64.088.02

Черніков Олександр Іванович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва Мінагрополітики України

К 64.803.01

Вінниченко Олена Вікторівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Кучер Леся Юріївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний економічний університет

Д 64.055.01

Бутенко Дар'я Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тисячна Юнна Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Мінагрополітики України

К 64.832.02

Василець Ольга Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Ткаль Ярміла Сергіївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.01

Демченко Наталія Володимирівна, 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

Портна Оксана Валентинівна, 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

Херсонський національний технічний університет

К 67.052.05

Кокорєва Ольга Володимирівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Хмельницький національний університет

К 70.052.01

Кудлаєнко Сергій Володимирович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Савін Станіслав Юрійович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Хвостіна Інеса Миколаївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.05

Білан Світлана Іванівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Ротарева Інна Володимирівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.11

Дьяковська Галина Олександрівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Курбанова Аїда Набі кизи, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Пономаренко Олена Вікторівна, 09.00.05 "Історія філософії"

Шевченко Марина Юріївна, 09.00.05 "Історія філософії"

Донецький національний університет

К 11.051.06

Шатохіна Наталя Петрівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Житомирський державний університет імені Івана Франка

К 14.053.02

Вергелес Костянтин Миколайович, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Д 26.161.03

Гераськов Сергій Вадимович, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Алєксєєва Катерина Іванівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Яремчук Оксана Олександрівна, 09.00.06 "Логіка"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.43

Заруцька Олена Анатоліївна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Кучмай Катерина Степанівна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Павленко Олег Едуардович, 09.00.12 "Українознавство"

Шоріна Тетяна Геннадіївна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Національний авіаційний університет

К 26.062.10

Цой Тетяна Василівна, 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.16

Грица Юрій Іванович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Степанова Наталія Михайлівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Шевченко Ганна Миколаївна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Хайрулліна Юлія Олександрівна, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

Д 26.053.21

Лавринович Олена Анатоліївна, 09.00.11 "Релігієзнавство"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Д 52.051.01

Ткаченко Роман Вячеславович, 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.02

Дубинець Зореслава Олександрівна, 10.02.01 "Українська мова"

Шевчук Лілія Миколаївна, 10.02.01 "Українська мова"

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20. 051.07

Кобзей Наталія Василівна, 10.01.01 "Українська література"

Фоміна Лілія Георгіївна, 10.01.01 "Українська література"

К 20.051.02

Роїк Ольга Юріївна, 10.02.01 "Українська мова"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

К 29.053.02

Абрамян Юлія Василівна, 10.02.01 "Українська мова"

Донецький національний університет

Д 11.051.04

Мосієнко Олена Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Свиридюк Тетяна Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Пефтієва Олена Федорівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Токарев Кирило Олександрович, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

Трофімова Олена Володимирівна, 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

К 11.051.10

Маркіна-Гурджи Марія Геннадіївна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Мигович Ірина Вікторівна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Д 26.178.01

Черняк Юрій Іванович, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

Д 26.172.01

Погрібна Тетяна Аркадіївна, 10.02.03 "Слов'янські мови"

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Весельська Галина Станіславівна, 10.02.01 "Українська мова"

Київський національний лінгвістичний університет

Д 26.054.02

Глущук-Олея Ганна Ігорівна, 10.02.05 "Романські мови"

Литвинов Олександр Олександрович, 10.02.05 "Германські мови"

Мелешкевич Лариса Миколаївна, 10.02.04 "Германські мови"

Молодоженя Ольга Юріївна, 10.02.05 "Романські мови"

Палійчук Еліна Олександрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Скрябіна Вікторія Борисівна, 10.02.04 "Германські мови"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.15

Пен Чен, 10.01.01 "Українська література"

Табакова Ганна Іванівна, 10.01.06 "Теорія літератури"

Д 26.001.39

Булкіна Інна Семенівна, 10.01.02 "Російська література"

Д 26.001.11

Антонова Марина Юріївна, 10.02.04 "Германські мови"

Голтвяниця Надія Юріївна, 10.02.05 "Романські мови"

Космацька Наталя Валеріївна, 10.02.05 "Романські мови"

Матвіїшин Оксана Миколаївна, 10.02.16 "Перекладознавство"

Хайчевська Тетяна Миколаївна, 10.02.05 "Романські мови"

Янчук Сергій Ярославович, 10.02.16 "Перекладознавство"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.13

Зарицька Людмила Володимирівна, 10.01.01 "Українська література"

Вовк Олена Василівна, 10.01.01 "Українська література"

Кріль Богдан Михайлович, 10.01.07 "Фольклористика"

Мельник Любов Богданівна, 10.01.01 "Українська література"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

К 26.053.04

Довгань Олексій Валентинович, 10.02.01 "Українська мова"

Остапчук Юлія Олександрівна, 10.02.02 "Російська мова"

Савчук Наталія Михайлівна, 10.02.01 "Українська мова"

К 26.053.15

Андріанова Наталія Сергіївна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Синчак Олена Петрівна, 10.02.15 "Загальне мовознавство"

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Д 41.051.02

Артюхова Анна Олександрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Діденко Наталя Миколаївна, 10.02.04 "Германські мови"

Жукова Наталія Михайлівна, 10.02.04 "Германські мови"

Лужаниця Олена Іванівна, 10.02.04 "Германські мови"

Назаренко Оксана Миколаївна, 10.02.01 "Українська мовам

Павленко Людмила Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Романюха Марина Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Туришева Оксана Олегівна, 10.02.04 "Германські мови"

К 41.051.10

Гладка Ірина Сергіївна, 10.01.01 "Українська література"

Нечиталюк Ірина Володимирівна, 10.01.01 "Українська література"

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Д 52.051.05

Подгуренко Андрій Володимирович, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Цолін Дмитро Васильович, 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

К 58.053.02

Колупаєва Олена Миколаївна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Кушнір Ірина Богданівна, 10.01.05 "Порівняльне літературознавство"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

К 64.053.05

Дехтярьова Олена Віталіївна, 10.02.01 "Українська мова"

Ільченко Олена Анатоліївна, 10.02.01 "Українська мова"

Луцеєва Юлія Миколаївна, 10.02.02 "Російська мова"

Морозова Ганна Олександрівна, 10.02.01 "Українська мова"

Саліонович Людмила Миколаївна, 10.02.01 "Українська мова"

Яригіна Вікторія Володимирівна, 10.02.01 "Українська мова"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.16

Ваховська Ольга Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Віротченко Світлана Андріївна, 10.02.04 "Германські мови"

Зимич Євгенія Володимирівна, 10.02.04 "Германські мови"

Лавріненко Ірина Миколаївна, 10.02.04 "Германські мови"

Пшеничних Анастасія Миколаївна, 10.02.04 "Германські мови"

Сальтевська Марина Юріївна, 10.02.04 "Германські мови"

Херсонський державний університет

К 67.051.04

Воробйова Марина Вікторівна, 10.02.04 "Германські мови"

Мащенко Олександра Василівна, 10.02.04 "Германські мови"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.07

Боштан Альона Василівна, 10.02.04 "Германські мови"

Візнюк Ольга Василівна, 10.02.04 "Германські мови"

Гладкоскок Леся Григорівна, 10.02.04 "Германські мови"

Грошко Тетяна Владиславівна, 10.02.04 "Германські мови"

Предій Юлія Дмитрівна, 10.02.04 "Германські мови"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

К 38.053.04

Ткаченко Людмила Миколаївна 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.07

Гаврилюк Оксана Вікторівна, 11.00.11 "Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів"

Сайчук Віктор Степанович, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Соколова Олена Іванівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.23

Горожанкіна Наталія Анатоліївна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К 76.051.04

Ілляш Ірина Дмитрівна, 11.00.02 "Економічна та соціальна географія"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Академія адвокатури України

К 26.122.01

Берднік Інна Володимирівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Грудзур Олег Михайлович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Мазур Марта Романівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України

К 26.888.01

Мельник Олег Олександрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Мехтієва Тетяна Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Новосардова Ірина Вячеславівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Сусловець Анна Олександрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

К 26.139.01

Бродовський Василь Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Жукевич Ігор Васильович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Зварич Роман Васильович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Черниш Інна Анатоліївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ДВНЗ "Запорізький національний університет"

К 17.051.07

Бурцева Олександра Віталіївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Волкова Любов Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Глибіна Ганна Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Докучаєва Вікторія Юріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Куца Алла Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Лавринець Андрій Євгенович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Мартинов Микола Петрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Мкртчян Роман Сейранович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Потапчик Артем Павлович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Романенко Ірина Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шевченко Любов Василівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

К 26.006.05

Рижук Юлія Миколаївна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Шматова Юлія Олександрівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Глущенко Яна Борисівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Дьоміна Світлана Юріївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Коваленко Юрій Вікторович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Коллер Юрій Сергійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Кравчук Геннадій Анатолійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Угровецький Павло Олегович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 08.727.02

Рогальська Вікторія Вікторівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Галушка Юлія Ілаківна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Желіховська Юлія Віталіївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Томчук Інна Олександрівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Д 26.236.03

Малишев Олександр Олегович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Ткаченко Анатолій Олександрович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 26.236.04

Гончаров Володимир Олександрович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Мороз Сергій Вікторович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Старчук Оксана Володимирівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.02

Бочарова Оксана Іллівна, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Померанський Ігор Валентинович, 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право"

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Маліков Сергій Валерійович, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Петрашко Сергій Ярославович, 12.00.11 "Міжнародне право"

Ткачук Антон Павлович, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Ходак Тетяна Миколаївна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Дічкова Олена Віталіївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Ющенко Ірина Миколаївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 26.001.06

Андрейцев Владислав Володимирович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Зинов'єва Анна Василівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Кубко Андрій Євгенович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Отрош Інна Михайлівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Саркісова Тамара Борисівна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Д 26.001.10

Гончарова Аліна В'ячеславівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Клян Федір Геннадійович, 12.00.11 "Міжнародне право"

Криштопа Оксана Миколаївна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Опадчий Ігор Михайлович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Покачалова Альона Геннадіївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Класичний приватний університет

Д 17.127.07

Єремій Ганна Олексіївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Лотоцький Михайло Васильович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Омельяненко Маріуца Іванівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Світличний Олексій Олексійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Страхова Світлана Вячеславівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Ткачук Віктор Євгенович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Д 17.127.09

Іванищук Андрій Анатолійович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Кубаєнко Андрій Володимирович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Норов Володимир Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Чапух Ельдар Усеінович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шевчук Олексій Миколайович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Габуда Андрій Степанович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Самченко Марта Юріївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Маріупольський державний гуманітарний університет

К 12.093.01

Бровченко Наталя Володимирівна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Міжнародний гуманітарний університет

К 41.136.01

Допілка Владислав Олексійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Неклеса Юрій Володимирович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Сторчак Ніна Анатоліївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Хімчук Наталія Іванівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Міжрегіональна академія управління персоналом

К 26.142.01

Ільницька Юлія Михайлівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Романенко Марина Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.01

Момот Марія Олександрівна, 12.00.12 "Філософія права"

Ткаченко Олександр Валерійович, 12.00.12 "Філософія права"

Черниш Марина Олексіївна, 12.00.12 "Філософія права"

Д 26.007.03

Казанцева Катерина Валентинівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Карпенко Євген Миколайович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Кирилюк Валентина Анатоліївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Клименко Олена Сергіївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Ліхолєтова Юлія Андріївна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Прохніцький Олег Віталійович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Соловей Олена Олександрівна, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Д 26.007.05

Галдецька Ірина Григорівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Гагаловська Анна Петрівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Кучевський Петро Васильович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Попова Інна Миколаївна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Фомічов Костянтин Сергійович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

К 26.007.06

Гуменюк Олег Ігорович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Мінченко Андрій Олександрович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

К 26.731.02

Берест Олег Вікторович, 21.07.05 "Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

К 26.004.16

Дейнега Марина Андріївна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Кудріна Юлія Іванівна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Мамочка Роман Вікторович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Мушенок Віктор Васильович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Новак Тамара Сергіївна, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

Свистович Роман Степанович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Шевченко Едуард Олександрович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України

Д 27.855.02

Войтенко Ірина Сергіївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Коваленко Віталій Валентинович, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Фурманчук Євгенія Володимирівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 27.855.03

Кулик Марина Йосипівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Мудрецька Ганна Володимирівна, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Яковенко Микола Олексійович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Національний університет "Львівська політехніка"

К 35.052.19

Кульгавець Христина Юріївна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Пришляк Галина Ярославівна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Торончук Іван Желувич, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Національний університет "Одеська юридична академія"

Д 41.086.03

Зудіхін Олексій Володимирович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Михайлюк Галина Олегівна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Сірко Богдан Петрович, 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура"

Храпенко Олена Олегівна, 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура"

Д 41.086.04

Галицький Ігор Володимирович, 12.00.12 "Філософія права"

Панфілова Юлія Михайлівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Д 64.086.01

Пашинін Олександр Іванович, 12.00.09 "Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність"

Д 64.086.02

Тобота Юрій Анатолійович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Усеінова Ганна Сергіївна, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

Д 64.086.03

Гаркуша Андрій Олександрович, 12.00.11 "Міжнародне право"

Кравченко Валерія Олегівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Станкевич Ольга Ігорівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Ткаченко Анастасія Вячеславівна, 12.00.11 "Міжнародне право"

Д 64.086.04

Власюк Святослав Миколайович, 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право"

ПВНЗ "Львівський університет бізнесу та права"

К 35.140.02

Крамар Руслана Іванівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.10

Голобородько Вікторія Олександрівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Грюк Владислав Вікторович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Кисельова Олена Іванівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Омельченко Тетяна Володимирівна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Петрачкович Сергій Сергійович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Руденко В'ячеслав Георгійович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Твердовський Ігор Миколайович, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Юрченко Антоніна Андріївна, 12.00.05 "Трудове право; право соціального забезпечення"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Мещерякова Олена Вікторівна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Д 64.700.02

Головатенко Оксана Валеріївна, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Кружиліна Олена Анатоліївна, 12.00.02 "Конституційне право; муніципальне право"

Д 64.700.03

Іскров Костянтин Михайлович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

Маковій Віктор Володимирович, 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право"

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет

Д 05.053.01

Швець Олена Анатоліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

К 27.053.03

Бондаренко Галина Василівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Загородня Алла Анатоліївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Іващенко Катерина Віталіївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Крутенко Ольга Володимирівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

К 26.455.01

Обривкіна Оксана Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Д 26.455.03

Рожнова Тетяна Євгенівна, 13.00.06 "Теорія та методика управління освітою"

Панасюк Наталія Леонідівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Д 29.053.01

Жукович-Дородних Наталія Михайлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Д 41.053.01

Негрівода Олена Олексіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Огороднійчук Ірина Анатоліївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ремез Наталія Дмитрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Торган Маріанна Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 41.053.04

Бершадська Ніна Сергіївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"

Сокирко Олексій Сергійович, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Огурцова Ольга Леонідівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (германські мови)"

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Д 36.053.01

Волошин Олена Романівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Городиська Віолета Василівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Яким Юрій Васильович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Д 14.053.01

Вербівський Дмитрій Сергійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Горай Ольга Віцентіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Гуманкова Ольга Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Жиляєва Юлія Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Зарва Ольга Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.02

Сахневич Інна Андріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Соколовська Лариса Анатоліївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Яковина Альона Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Янишин Ольга Каролівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Д 26.459.01

Литвинова Світлана Григорівна, 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"

Інститут педагогіки НАПН України

К 26.452.02

Гаврилюк Оксана Володимирівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"

Мамутова Закія Суфіянівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (кримськотатарська мова)"

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Д 26.451.01

Авраменко Ольга Олексіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Висоцька Людмила Євгенівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Грищенко Юлія Валеріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Стрілець Ольга Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Тарасюк Світлана Василівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Інститут проблем виховання НАПН України

Д 26.454.01

Алієва Сусанна Рустемівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Журавель Тетяна Василівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Корницька Юлія Анатоліївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Панчук Андрій Паладійович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Стецько Ірина Іванівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

К 26.458.01

Матросова Інета Григорівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Савченко Ірина Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Самойлова Катерина Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.01

Головчук Світлана Юріївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Троценко Наталія Євгенівна, 13.00.05 "Соціальна педагогіка"

Шовкопляс Ольга Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 26.133.05

Черних Ірина Олександрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

К 23.053.02

Іванова Юлія Юріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Локарєва Юлія Валеріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Скороход Тетяна Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Стрельчук Яна В'ячеславівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Полякова Ганна Павлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Фурсикова Тетяна Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 23.053.04

Растьогін Михайло Юрійович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"

Класичний приватний університет

Д 17.127.04

Гура Тетяна Віталіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Кудінов Микола Валерійович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

К 18.053.01

Рижкова Марія Сергіївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.01

Клочкова Дарина Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України

К 70.705.03

Войцехівський Олексій Леонідович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Усачик Надія Михайлівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний авіаційний університет

К 26.052.16

Задкова Олена Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.01

Дудка Тетяна Юріївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Лоштун Ольга Борисівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Пінчук Ірина Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Погонцева Оксана Вадимівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Сударєва Наталія Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Слюсаренко Микола Анатолійович, 13.00.09 "Теорія навчання"

Чернецький Ігор Станіславович, 13.00.09 "Теорія навчання"

Д 26.053.07

Небеленчук Ірина Олександрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (зарубіжна література)"

Д 26.053.08

Ашихміна Наталія Віталіївна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Вей Лімін (громадянка КНР), 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Гаснюк Вероніка Василівна, 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Калініченко Олена Василівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)"

Ма Цзюнь (громадянин КНР), 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

Чжай Хуань (громадянин КНР), 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"

К 26.053.11

Коростіль Лідія Анатоліївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)"

Прибора Наталія Андріївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)"

Д 26.053.14

Долинний Юрій Олексійович, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Доценко Олена Миколаївна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Ільїна Наталія Володимирівна, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Коваль Наталія Іванівна, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Кравчук Людмила Степанівна, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Нікольський Анатолій Юрійович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Подгаєцький Андрій Валерійович, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Рябченко Віктор Григорович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Семенишена Тетяна Олександрівна, 13.00.03 "Корекційна педагогіка"

Яшна Ольга Петрівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Д 26.053.19

Макаренко Алла Ігорівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Слабко Володимир Миколайович, 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій"

Титова Наталія Михайлівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.18

Хилько Євгенія Євгенівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

К 44.053.01

Мокляк Володимир Миколайович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Республіканський ВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)

К 53.130.01

Анісімова Людмила Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Болюбаш Надія Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Бубнова Марина Юріївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Єнигін Дмитро Вікторович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Заргарян Ірина Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Касаткін Денис Олександрович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Марчук Оксана Олександрівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Пуліна Анжеліка Анатоліївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Усманова Сусанна Мансурівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

К 55.053.01

Гаращук Кирило Володимирович, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Осьмук Наталія Григорівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Солощенко Вікторія Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Чернякова Аліна Вікторівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.06

Барилко Євген Олександрович, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Козьменко Олена Іванівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.01

Коваль Оксана Євгеніївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.01

Олендр Тетяна Михайлівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Остапйовська Ірина Ігорівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Середа Інна Олександрівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Шоліна Тетяна Валентинівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Д 58.053.03

Палічук Юрій Іванович, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Слозанська Ганна Іванівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Леврінц Маріанна Іванівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

К 74.053.01

Мамчур Наталія Сергіївна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Д 64.053.04

Кузьома Тетяна Борисівна, 13.00.09 "Теорія навчання"

Маркова Влада Миколаївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Портян Марина Олександрівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

К 64.053.06

Варенко Тетяна Костянтинівна, 13.00.07 "Теорія і методика виховання"

Зданюк Тетяна Вікторівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Прикотенко Тетяна Анатоліївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Свиридова Галина Григорівна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Фісун Ольга Вікторівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

К 64.051.19

Шуба Людмила Вікторівна, 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 79.053.02

Герасименко Людмила Сергіївна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Козак Алла Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Москаленко Олена Іванівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

Ткаченко Лідія Миколаївна, 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

К 79.053.02

Сліпіч Юлія Володимирівна, 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України

Д 05.600.01

Гнатюк Юрій Петрович, 14.01.03 "Хірургія"

Шарапов Ігор Володимирович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 05.600.02

Процак Тетяна Василівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" МОЗ України

Д 20.601.01

Герзанич Наталія Іванівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Кулаєць Надія Михайлівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Мікулець Людмила Вікторівна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Петрина Віталій Олегович, 14.01.36 "Гастроентерологія"

Стасюк Олег Володимирович, 14.01.11 "Кардіологія"

Стовбан Микола Петрович, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського" МОЗ України

Д 58.601.01

Бородач Володимир Олексійович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Добрянський Степан Богданович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Дорохіна Анна Миколаївна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Зятковська Олена Ярославівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Клименко Юрій Анатолійович, 14.01.03 " Хірургія"

Ляхович Роман Мар'янович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Степан Богдан Танасійович, 14.01.03 " Хірургія"

Шкільнюк Ніна Михайлівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Трач Росоловська Світлана Василівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

К 58.601.02

Сковронська Анастасія Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Чорномидз Ірина Богданівна, 14.01.10 "Педіатрія"

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Д 08.601.01

Білов Олексій Володимирович, 14.01.03 "Хірургія"

Калмиков Сергій Андрійович, 14.01.24 "Лікувальна фізкультура та спортивна медицина"

Лантухова Наталія Дмитрівна, 14.01.24 "Лікувальна фізкультура та спортивна медицина"

Літісевич Людмила Вікторівна, 14.01.24 "Лікувальна фізкультура та спортивна медицина"

Матолінець Наталія Василівна, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Нор Надія Миколаївна, 14.01.03 "Хірургія"

Снісар Андрій Володимирович, 14.01.03 "Хірургія"

ДЗ "Луганський державний медичний університет" МОЗ України

Д 29.600.01

Бикова-Труедссон Надія Іванівна (громадянка Швеції) 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 29.600.02

Вовк Олександра Олегівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Гузь Валерія Анатоліївна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Кушнір Оксана Василівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Сухомлин Андрій Анатолійович, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Ступницька Наталія Сергіївна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Д 29.600.04

Алієва Ася Олексіївна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Ікрамов Володимир Борисович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Стрій Віталій Володимирович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.01

Дмитрієнко Валентина Валеріївна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Фурсов Іван Валентинович, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Д 11.600.03

Куришева Ольга Олександрівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Лоскутова Оксана Володимирівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Нальотов Андрій Васильович, 14.01.10 "Педіатрія"

Шелигіна Олена Анатоліївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 11.600.04

Попова Тетяна Валеріївна, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Уманський Кирило Станіславович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Хмизов Андрій Олександрович, 14.01.30 "Анестезіологія і інтенсивна терапія"

Д 11.600.05

Циба Микола Юрійович, 14.01.11 "Кардіологія"

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМН України"

Д 26.604.01

Касіян Ольга Петрівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

Крамарьова Юлія Сергіївна, 03.00.16 "Екологія"

ДУ "Інститут дерматології та венерології АМН України"

Д 64.603.01

Гунькова Вікторія Володимирівна, 14.01.20 "Шкірні та венеричні хвороби"

ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України"

Д 64.618.01

Городницька Наталія Іллівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Фоміна Надія Сергіївна, 03.00.07 "Мікробіологія"

Шатило Юлія Вікторівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"

Д 64.566.01

Омельченко Руслана Ярославівна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

Стрельченко Олена Сергіївна, 14.01.15 "Нервові хвороби"

ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України"

Д 26.611.01

Байрак Дмитро Михайлович, 14.01.19 "Оториноларингологія"

Коляда Надія Анатоліївна, 14.01.19 "Оториноларингологія"

Мороз Ірина Василівна, 14.01.19 "Оториноларингологія"

Шидловський Анатолій Юрійович, 14.01.19 "Оториноларингологія"

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова АМН України"

Д 41.556.01

Гальперт Яков Йосифович, 14.01.18 "Офтальмологія"

Ільїна Євгенія Миколаївна, 14.01.18 "Офтальмологія"

Уманська Юлія Володимирівна, 14.01.18 "Офтальмологія"

ДУ "Інститут урології НАМН України"

Д 26.615.01

Бухмін Олексій Вячеславович, 14.01.06 "Урологія"

Литвиненко Роман Анатолійович, 14.01.06 "Урологія"

Соснін Микола Дмитрович, 14.01.06 "Урологія"

Шевчук Олександр Олегович, 14.01.06 "Урологія"

ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова АМН України"

Д 26.551.01

Мєхова Людмила Володимирівна, 14.03.03 "Нормальна фізіологія"

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України"

Д 26.558.01

Лихоносов Павло Миколайович, 14.01.14 "Ендокринологія"

ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака Академії медичних наук України"

Д 11.559.01

Перепелиця Сергій Валерійович, 14.01.03 "Хірургія"

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"

Д 64.566.01

Український Сергій Олексійович, 14.01.16 "Психіатрія"

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка НАМН України"

Д 64.607.01

Баніт Олег Васильович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Бець Ірина Григорівна, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Варзарь Сергій Олександрович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України"

Д 26.553.01

Гульчій Мар'яна Миколаївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Козак Оксана Михайлівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Луценко Олена Вікторівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Овчар Інна Володимирівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Романова Ольга Олегівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

ДУ "Інститут стоматології НАМН України"

Д 41.563.01

Анісімов Максим Вікторович, 14.01.22 "Стоматологія"

Вичалковська Наталя Андріївна, 14.01.22 "Стоматологія"

Діасамідзе Елгуджа Джемалович, 14.01.22 "Стоматологія"

Рожкова Наталя Володимирівна, 14.01.22 "Стоматологія"

ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України"

Д 26.606.01

Вадзюк Назар Степанович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Копитчак Ігор Романович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Шпунтов Олексій Євгенович, 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

ДУ "Інститут фармакології та токсикології АМН України"

Д 26.550.01

Проданчук Георгій Миколайович, 14.03.06 "Токсикологія"

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" МОЗ України

Д 52.600.01

Кожанова Тетяна Олександрівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Д 52.600.02

Барановський Юрій Геннадійович, 14.01.03 "Хірургія"

Кілесса Олександр Володимирович, 14.03.02 "Патологічна анатомія"

Торотадзе Ніко Нгузарович, 14.01.03 "Хірургія"

ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України"

Д 41.608.01

Волянська Вероніка Сергіївна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.02

Андреєва Яна Олексіївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Лаба Олена Вікторівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Д 17.600.04

Гриневич Інна Володимирівна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Лазарик Олександра Леонідівна, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Бизов Денис Володимирович, 14.01.35 "Кріомедицина"

КРУ "НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І. М. Сєченова"

Д 53.610.01

Землянов Сергій Олександрович, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Дмитрук Вікторія Іванівна, 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія"

Лимарєв Віктор Анатолійович, 14.01.27 "Пульманологія"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.01

Бандрівський Юрій Любомирович, 14.01.22 "Стоматологія"

Бігальський Ігор Юрійович, 14.01.03 "Хірургія"

Бочар Володимир Тарасович, 14.01.03 "Хірургія"

Мінько Лідія Юріївна, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 35.600.04

Піняжко Роман Олегович, 14.03.03 "Нормальна фізіологія"

Славітич Світлана Романівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Телішевська Марта Юріївна, 14.01.10 "Педіатрія"

Трояновська Ольга Орестівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.02

Адамов Михайло Маркович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Буран Валентина Василівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Івахова Людмила Петрівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Новосад Анна Вікторівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Сімачова Світлана Анатоліївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Третяк Олександр Андрійович, 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсивна терапія"

Чернега Тетяна Володимирівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Яремко Мар'ян Іванович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

К 26.613.05

Власко Олена Володимирівна, 14.01.18 "Офтальмологія"

Красуцький Віктор Йосипович, 14.01.18 "Офтальмологія"

Д 26.613.06

Першина Катерина Сергіївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Д 26.613.07

Вахненко Олександр Миколайович, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Гандзюк Володимир Андрійович, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Д 26.613.08

Байдан Віктор Володимирович, 14.01.03 "Хірургія"

Воробей Ігор Олексійович, 14.01.03 "Хірургія"

Коваль Борис Михайлович, 14.01.03 "Хірургія"

Онищенко Сергій Михайлович, 14.01.03 "Хірургія"

Харченко Катерина Володимирівна, 14.01.03 "Хірургія"

Д 26.613.09

Дмитрієва Еріка Олексіївна, 14.01.22 "Стоматологія"

Корж Валерій Іванович, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 26.613.10

Стаханська Ольга Олександрівна, 14.03.11 "Медична та біологічна інформатика і кібернетика"

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України

Д 26.561.01

Мовчан Богдан Борисович, 14.01.03 "Хірургія"

Назаренко Олександр Юрійович, 14.01.03 "Хірургія"

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.01

Грузєва Олена Василівна, 14.02.03 "Соціальна медицина"

Д 26.003.03

Ганжа Вадим Миколайович, 14.01.03 "Хірургія"

Єгорова Яна Анатоліївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Кузьмук Леся Петрівна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Половинка Владислав Олександрович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Роп'як Андрій Миронович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Шаповал Ольга Сергіївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 26.003.06

Баскевич Олег Володимирович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Вацик Мирослав Миколайович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Вовчук Олег Михайлович, 14.03.01 "Нормальна анатомія"

Д 26.003.08

Сімагіна Тетяна Володимирівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Фірсова Ірина Геннадіївна, 14.01.11 "Кардіологія"

Д 26.003.09

Местулова Марина Валеріївна, 14.01.36 "Гастроентерологія"

Сікорська Тетяна Анатоліївна, 14.01.02 "Внутрішні хвороби"

Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска" НАМН України

Д 26.616.01

Шманько Ольга Володимирівна, 14.01.12 "Ревматологія"

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.01

Клекот Олександра Олексіївна, 14.01.28 "Клінічна фармакологія"

Семененко Андрій Ігорович, 14.03.05 "Фармакологія"

Д 41.600.02

Дубковська Маргарита В'ячеславівна, 03.00.15 "Генетика"

Руденко Геннадій Миколайович, 14.01.10 "Педіатрія"

Сілаков Віталій Іванович, 14.01.10 "Педіатрія"

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Д 26.620.01

Бежук Юрій Михайлович, 14.01.16 "Психіатрія"

Гончар Тимур Олексійович, 14.01.16 "Психіатрія"

Филиппова Олена Володимирівна, 14.01.17 "Наркологія"

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.01

Шадрін Олег Валентинович, 14.01.03 "Хірургія"

Д 64.609.03

Кужель Інна Романівна, 19.00.04 "Медична психологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.01

Тіщенко Олександра Миколаївна, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Щедров Андрій Олександрович, 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 64.600.02

Андрєєва Олена Вікторівна, 14.01.22 "Стоматологія"

Дорубець Андрій Дмитрович, 14.01.22 "Стоматологія"

Кондратюк Евеліна Рустемівна, 14.01.03 "Хірургія"

Пасічний Дмитро Альфредович, 14.01.03 "Хірургія"

Чередніченко Анатолій Іванович, 14.01.22 "Стоматологія"

Д 64.600.03

Зенько Наталія Анатоліївна, 14.03.04 "Патологічна фізіологія"

Д 64.600.04

Мацієвська Наталія Костянтинівна, 14.01.10 "Педіатрія"

Побережна Анна Вікторівна, 14.01.11 "Кардіологія"

Сергієнко Катерина Вадимівна, 14.01.10 "Педіатрія"

К 64.600.05

Медведєв Борис Миколайович, 14.03.05 "Фармакологія"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.03

Мельник Галина Іванівна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Монайкіна Юлія Віталіївна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.02

Бензель Ігор Леонідович, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Субтельна Іванна Юріївна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.04

Алєксєєва Ірина Миколаївна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Бурцева Олена Володимирівна, 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Чубка Мар'яна Борисівна, 15.00.03 "Стандартизація і організація виробництва лікарських засобів"

Д 64.605.02

Ємельянов Андрій Вікторович, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтична справи та фармація"

Лебединець Ольга Володимирівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтична справи та фармація"

Ромась Катерина Петрівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Шишкіна Ірина Володимирівна, 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

Д 64.605.03

Аверіна Тетяна Вікторівна, 14.03.05 "Фармакологія"

Пида Віктор Петрович, 14.03.05 "Фармакологія"

Пругло Євген Сергійович, 14.03.05 "Фармакологія"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Білоцерківський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 27.821.02

Бевз Ольга Сергіївна, 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин"

Свіржевська Єлізавета Леонідівна, 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Павелиця Олег Олександрович, 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин"

Ткаченко Володимир Васильович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Д 26.004.12

Бондаренко Леся Вікторівна, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

Загребельний Володимир Олександрович, 16.00.09 "Ветеринарно-санітарна експертиза"

Оленіч Лідія Олександрівна, 16.00.09 "Ветеринарно-санітарна експертиза"

Д 26.004.14

Шапошнік Володимир Миколайович, 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

Одеський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 41.372.01

Березовський Ігор Васильович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Стегній Антон Борисович, 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія"

Харківська державна зооветеринарна академія Мінагрополітики України

К 64.070.01

Петренко Алла Миколаївна, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

Чумак Євген Вікторович, 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.08

Шулик Алла Григорівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Д 26.227.02

Мусієнко Оксана Олександрівна, 17.00.04 "Кіномистецтво, телебачення"

Заєць Віталій Миколайович, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Луговенко Тетяна Георгіївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Шамігов Андрій Олександрович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Львівська національна академія мистецтв

Д 35.103.01

Жмурко Оксана Ярославівна, 17.00.05 "Образотворче мистецтво"

Крайлюк Любов Валентинівна, 17.00.05 "Образотворче мистецтво"

Сопко Одарка Іванівна, 17.00.05 "Образотворче мистецтво"

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського Міністерства культури України

Д 26.005.01

Бондарчук Віктор Олексійович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Ваш Юлія Валентинівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Мошненко Олександр Олександрович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Скаженик Маргарита Вікторівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової Міністерства культури України

К 41.857.01

Басалаєва Євгенія Олександрівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України

К 64.871.01

Деркач Лариса Анатоліївна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Кріпак Ольга Леонідівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Палій Ірина Олегівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Червинська Наталія Володимирівна, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

Чжу Юаньюань, 17.00.03 "Музичне мистецтво"

АРХІТЕКТУРА

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.02

Пантюхіна Олександра Юріївна, 18.00.04 "Містобудування та ландшафтна архітектура"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Д 41.053.03

Хуан Їн, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.16

Салюк Марина Анатоліївна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Антонова Зінаїда Олександрівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

Візнюк Інесса Миколаївна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Терещенко Кіра Володимирівна, 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи"

К 26.453.02

Пилипенко Наталія Миколаївна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Васюк Катерина Миколаївна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Коваленко-Кобилянська Ірина Генріхівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Резникова Наталія Валеріївна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.04

Денисюк Любов Миколаївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Коханова Олена Петрівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Пилипчук Олена Юріївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національна академія Держаної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Держаної прикордонної служби України

К 70.705.02

Гречко Теофілія Пилипівна, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Шаюк Ольга Ярославівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.10

Кочкурова Ольга Володимирівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Лук'яненко Валентина Володимирівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Семенча Людмила Григорівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Шастко Ірина Миронівна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.14

Старцева Валентина Павлівна, 19.00.08 "Спеціальна психологія"

Національний університет оборони України Міністерства оборони України

К 26.709.05

Ковальова Ірина Борисівна, 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.08

Оболенська Ганна Михайлівна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

Панфілова Галина Борисівна, 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Донецький державний університет управління

К 11.128.03

Обухова Наталя Олексіївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Інститут соціології НАН України

Д 26.229.01

Буткалюк Віталіна Олександрівна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.30

Крапива Ірина Валентинівна, 22.00.02 "Методологія та методи соціологічних досліджень"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.06

Уколова Аліна Анатоліївна, 22.00.04 "Спеціальні та галузеві соціології"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Д 26.236.01

Неприцька Тетяна Іванівна, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Д 26.176.02

Клименко Юрій Аркадійович, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Тітаренко Тетяна Василівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.41

Галаган Людмила Миколаївна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Кузьменко Тетяна Володимирівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.17

Гайданка Євгеній Іванович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Гарбадин Андрій Стефанович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Івасечко Ольга Ярославівна, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

Парійчук-Брухаль Роксолана Іванівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Сліпецька Юлія Миронівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Троян Ірина Валеріївна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Яцишин Уляна Володимирівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Д 41.053.06

Карагіоз Руслан Степанович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Залєвська Ірина Іванівна, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Панасюк Валентин Анатолійович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Томбулатов Ігор Анатолійович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Д 26.053.12

Демішева Ірина Олександрівна, 23.00.03 "Політична культура та ідеологія"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

К 52.051.07

Вакулова Тетяна Володимирівна, 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство"

Костючков Сергій Карпович, 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.03

Степанова Анна Володимирівна, 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

К 20.051.10

Корольчук Анатолій Петрович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Лещак Олександр Миколайович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Олійник Юрій Омелянович, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

К 08.881.01

Глущенко Наталія Володимирівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

Мартинюк Ольга Вікторівна, 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Близнюк Владислав Володимирович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Война Галина Георгіївна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 08.866.01

Ганоцька Світлана Олександрівна, 25.00.03 "Державна служба"

Новикова Лариса Юріївна, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Савченко-Сватко Олена Миколаївна, 25.00.03 "Державна служба"

Класичний приватний університет

Д 17.127.03

Лавроненко Вікторія Олександрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Хріпливець Дмитро Євгенович, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 35.860.01

Кохалик Христина Миронівна, 25.00.04 "Місцеве самоврядування"

Чорнобиль Ірина Євгенівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Мустафаєва Уріє Сейтумеровна, 25.00.03 "Державна служба"

Д 26.810.02

Савченко Наталія Володимирівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 41.863.01

Гнидюк Наталія Андріївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Д 64.858.01

Гладка Таміла Іванівна, 25.00.01 "Теорія та історія державного управління"

Кравченко Сергій Григорович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Хмельков Андрій Володимирович, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Глубоченко Катерина Олександрівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Проніна Оксана Володимирівна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

Шклярська Ірина Юріївна, 25.00.02 "Механізми державного управління"

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Тузов Владислав Олександрович, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

К 26.053.20

Доманська Олена Анатоліївна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Кандзюба Марія Олександрівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

Новиченко Юлія Миколаївна, 26.00.02 "Світова культура і міжнародні культурні зв'язки"

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

К 52.051.09

Донська Олена Вікторівна, 26.00.01 "Теорія та історія культури"

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.33

Колісник Олена Миколаївна, 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"

Лисенко Леся Іванівна, 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"

Макуха Марина Василівна, 27.00.05 "Теорія та історія видавничої справи та редагування"

Д 26.001.34

Рак (Микитів) Ольга Юріївна, 27.00.06 "Прикладні соціально-комунікаційні технології"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко


 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 593


Список
здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав)

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Д 26.002.09

Вахід Хасані Могаддам (громадянин Ісламської Республіки Іран), 05.14.14 "Теплові та ядерні енергоустановки"

Національний університет "Львівська політехніка" МОН України

Д 35.052.08

Мохаммад Салім Альмхаіді Аль Хабабсах (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Джавад Хаммад Абдельмахде Аль Равашдех (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Д 35.052.14

Нгуєн Тхань Хай (громадянин Соціалістичної Республіки В'єтнам), 05.13.03 "Системи та процеси керування"

Д 35.052.18

Фігура Роман (громадянин Республіки Польща), 05.13.06 "Інформаційні технології"

Одеська державна академія холоду

Д 41.087.01

Хассан Саді Ібрахім (громадянин Республіки Ірак), 05.14.06 "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Тієкура Ів (громадянин Республіки Кот д'Івуар), 05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.03

Шеріф Вассер (громадянин Республіки Туніс), 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Д 11.600.04

Харді Вадід (громадянин Республіки Туніс), 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Д 11.600.05

Шакір Ісам (громадянин Республіки Туніс), 14.01.11 "Кардіологія"

ДУ "Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського" МОЗ України

Д 52.600.01

Каддусі Рауф (громадянин Республіки Туніс), 14.01.11 "Кардіологія"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.02

Сухейль Сулейман Салама Абу Мустафа (громадянин Держави Палестина), 14.01.01 "Акушерство та гінекологія"

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.04

Надім Н. М. Альджібрін (громадянин Держави Палестина), 14.01.11 "Кардіологія"

Хайсам Абдулгасім Суліман Абдалла (громадянин Республіки Судан), 14.01.11 "Кардіологія"

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.04

Каафарані Хуссейн Махмуд (громадянин Ліванської Республіки), 15.00.02 "Фармацевтична хімія та фармакогнозія"

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.02

Карам Ахмед (громадянин Сірійської Арабської Республіки), 15.00.01 "Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація"

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.02

Алі Сарі Алі Смаді (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 24.00.03 "Фізична реабілітація"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко


 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 593


Список
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

Прудіус Світлана Володимирівна, 02.00.04 "Фізична хімія"

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Донецький ботанічний сад НАН України

Кохан Тетяна Петрівна, 03.00.05 "Ботаніка"

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Лісіцина Ольга Іванівна, 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія"

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Солоденко Анжелла Євгенівна, 03.00.22 "Молекулярна генетика"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Толстанова Ганна Миколаївна, 03.00.04 "Біохімія"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут водних проблем і меліорації НААН України

Сербенюк Віктор Олексійович, 06.01.02 "Сільськогосподарські меліорації"

Інститут зрошувального землеробства НААН України

Войташенко Дмитро Петрович, 06.01.09 "Рослинництво"

Конащук Ірина Олегівна, 06.01.09 "Рослинництво"

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України

Кравченко Юрій Семенович, 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів"

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України

Томашова Ольга Леонідівна, 06.01.09 "Рослинництво"

ННЦ "Інститут землеробства НААН України"

Векленко Юрій Анатолійович, 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво"

Сокирко Петро Григорович, 06.01.01 "Загальне землеробство"

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку" НАН України

Обиход Ганна Олександрівна, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

Шкуратов Олексій Іванович, 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища"

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Довгалюк Василь Іванович, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Козаченко Оксана Анатоліївна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Погайдак Ольга Богданівна, 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України

Горбань Юрій Андрійович, 07.00.07 "Історія науки й техніки"

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Науково-дослідний центр правової інформатики НАПрН України

Золотар Ольга Олексіївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України

Долгий Олександр Олександрович, 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура"

Національний університет державної податкової служби України ДПА України

Литвин Наталія Анатоліївна, 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"

НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України

Гриняк Андрій Богданович, 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право"

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Корнієнко Володимир Валерійович, 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень"

МЕДИЧНІ НАУКИ

ДП "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту" МОЗ України

Горша Оксана Вікторівна, 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія"

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України"

Ткач Сергій Миколайович, 14.01.14 "Ендокринологія"

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України"

Мілєвський Олександр Валерійович, 14.01.01 "Акушерство і гінекологія"

ДУ "ННЦ радіаційної медицини НАМН України"

Прокопенко Ірина Миколаївна, 03.00.01 "Радіобіологія"

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Іванцова Галина Василівна, 14.01.16 "Психіатрія"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" НААН України

Балим Юрій Петрович, 16.00.04 "Ветеринарна фармакологія та токсикологія"

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса Міністерства культури України

Бойко Тетяна Антонівна, 17.00.02 "Театральне мистецтво"

Коваленко Олена Миколаївна, 17.00.02 "Театральне мистецтво"

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Матійків Ірина Миколаївна, 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

Ковалевський Владислав Олегович, 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко


 

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 593


Список
здобувачів, яким відмовлено у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Мороз Оксана Михайлівна, 03.00.07 "Мікробіологія"

МЕДИЧНІ НАУКИ

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Ковальов Геннадій Олександрович, 14.01.35 "Кріомедицина"

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького Мінагрополітики України

Логвіненко Віктор Іванович, 16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.